• Tartalom

59/2010. (III. 18.) Korm. rendelet

59/2010. (III. 18.) Korm. rendelet

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.03.23.

A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés o) pontjában, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában, 40. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Hivatal önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező központi, közhatalmi költségvetési szerv.”

2. § Az R. a következő 3/A. és 3/B. §-sal egészül ki:

3/A. § A Kormány a polgári felhasználású robbanóanyag forgalmazási tevékenység, a polgári robbantási tevékenység, a nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői és felügyeleti tevékenység, a földtani szakértői, valamint a hites bányamérői tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Hivatalt jelöli ki.
3/B. § A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 118/A. §-a alkalmazásában a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazása engedélyezése tekintetében műszaki biztonsági hatóságként, és e tevékenység vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Hivatalt jelöli ki.”

3. § Az R. 4/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Kormány a bányászati hatóságnak a polgári felhasználású robbanóanyag gyártására, tárolására, felhasználására, megsemmisítésére vonatkozó engedélyezési eljárásában, ha a tevékenység végzése védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlangban vagy barlang védőövezetén történik vagy ezekre közvetlen hatással van, valamint a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges, – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e – első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.”

4. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (a továbbiakban: ELGI) önállóan működő közintézet, alaptevékenysége alapján kutatóintézet.
(2) Az ELGI-nek a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) szerinti irányításáért – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a miniszter a felelős.
(3) A Kt. 8. § (2) bekezdés b)–c) és f)–h) pontjában meghatározott irányítási jogokat az ELGI tekintetében a Hivatal elnöke gyakorolja.
(4) Az állami földtani feladatok, valamint a Hivatal jogszabályokban megállapított földtani feladatai ellátásában az ELGI közreműködik. Az ELGI ellátja az e rendeletben megállapított és alapító okiratában rögzített állami földtani és geofizikai kutatással összefüggő feladatokat.
(5) Az ELGI állami geofizikai kutatási feladatai a következők:
a) az ország földtani felépítésének megismerésére és az ismeretesség növelésére irányuló geofizikai kutatások végzése;
b) az ország földtani erőforrás-gazdálkodását megalapozó kutatások végzése;
c) az ország földi erőtereinek folyamatos mérése;
d) geofizikai adatok és információk gyűjtése, közreműködés a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár, valamint a Földtani és Bányászati Információs Rendszer kiépítésében, fejlesztésében és működtetésében;
e) közreműködés az állami földtani kutatási feladatok ellátásában;
f) az ország geofizikai tér-adat infrastruktúrájának építése és fejlesztése;
g) közhasznú információszolgáltatás;
h) az Európai Unió közösségi jogából és más nemzetközi együttműködésből következő, a földi erőterekkel, a földtani közeggel kapcsolatos jogszabályok átvételéhez, ezek végrehajtásához kapcsolódó kutatási feladatok végzése, azokban történő közreműködés;
i) szakmúzeum, szakkönyvtár, obszervatóriumok, mérőhálózatok, laboratóriumok fenntartása;
j) kapcsolattartás a hazai és nemzetközi szervezetekkel.
(6) Az ELGI élén igazgató áll. Az ELGI dolgozói közalkalmazottak.
(7) Az ELGI éves kutatási munkaprogramját – az ELGI javaslata alapján – a Hivatal elnöke az ELGI éves költségvetési keretének ismeretében hagyja jóvá. A kutatási munkaprogram teljesítéséről szóló jelentés elfogadásáról a Hivatal elnöke az éves költségvetési beszámoló ismeretében dönt.”

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az R. 3. § (4) bekezdésében a „területileg illetékes” szövegrész, 3. § (5) bekezdés h) pontja, 3. § (7) bekezdésében a „ , kivéve, ha kizárási ok miatt a felügyeleti szerv másik felügyelőséget jelölt ki” szövegrész, 2. melléklet 4. pontjában és 3. melléklet 5. pontjában az „illetékes” szövegrészek, 2. melléklet 5. pontjában, valamint 3. melléklet 6. és 8. pontjában az „illetékes” szövegrész.

(3) Az R. 3. § (3) bekezdésében az „az illetékes bányakapitányság” szövegrész helyébe az „a bányakapitányság”szöveg, 3. § (5) bekezdés felvezető szövegében a „Közvetlenül a Hivatal” szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg, 3. § (6) bekezdésében a „döntésével szemben közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs, az ellen felügyeleti eljárás nem kezdeményezhető” szövegrész helyébe a „döntését felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem lehet” szöveg, 4/A. § (1) bekezdésében a „meghatalmazottja” szövegrész helyébe a „képviselője” szöveg, az „az illetékes megyei” szövegrész helyébe az „a megyei” szöveg lép.

1

A rendelet az 5. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. március 24. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére