• Tartalom

6/2010. (II. 2.) FVM rendelet

6/2010. (II. 2.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról1

2010.02.03.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

f) tárgyév: az a naptári év, amelyre vonatkozóan az ÚMVP Képző Szervezet elkészíti a képzési projektjének tervét.”

2. § Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet alkalmazásában elszámolható kiadásnak minősül a képzés részvételi díja, amely tartalmazza a felnőttképzési szerződés szerinti – előzetesen megszerzett tudás beszámításával meghatározott – óraszámú elméleti és gyakorlati oktatás, a számonkérés vagy szakmai vizsga, a képzés előkészítési, szervezési és adminisztrációs költségeit, valamint szakképesítést nem adó képzések esetében egy nyomtatott – legalább 5 gépelt oldal terjedelmű – oktatási segédlet költségét. Nem nyújtható támogatás a képzésen részt vevő ügyfél étkezési költségeinek, szállásköltségeinek, és a képzés helyszínére való oda- és visszautazása költségeinek térítéséhez, tankönyvek vásárlásához, továbbá a pótló-, illetve javítóvizsga díjához.”

3. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Támogatás igénybevételére jogosult az 1. célterület esetén a mezőgazdasági termelő vagy erdőgazdálkodó; a 2. célterület esetén a 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott intézkedéseknek megfelelő, az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján a támogatási kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó támogatási határozattal rendelkező ügyfélkör (a továbbiakban együtt: ügyfél), aki
a) a képzési díjat az ÚMVP Képző Szervezet részére – annak számlája alapján – kifizette;
b) saját maga, vagy nem természetes személy ügyfél esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, vezető tisztségviselője, vagy tagja révén:
ba) az ÚMVP Képző Szervezettel kötött felnőttképzési szerződésben foglalt képzés keretében tartott, a képzésben előírt követelményekkel megegyező tartalmú előzetes tanulmányok beszámításával csökkentett elméleti óráknak és gyakorlati óráknak külön-külön legalább a 80%-án igazoltan részt vett;
bb) a képzési programban meghatározott beszámolási vagy vizsgakötelezettségének eredményesen eleget tett.”

(2) Az R. 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Támogatás csak olyan felnőttképzési szerződés alapján nyújtható, amely tartalmazza a támogatást igénylő ügyfél nevét és regisztrációs számát, mint a szerződés alapján a képzés költségeit viselő adatait. A jogcím keretében kizárólag az ügyfél nevére kiállított számla fogadható el.”

4. § (1) Az R. 6. § (6)–(8) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) Az ÚMVP Képző Szervezet az éves képzési projekt tervét tárgyévben módosíthatja az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) előzetes jóváhagyása esetén. A módosítási tervezetét az FVM VKSZI részére kell megküldeni, amely a jóváhagyást támogató vagy elutasító javaslattal továbbítja az IH részére.
(7) Az ÚMVP Képző Szervezet a képzésben részt vevővel kötött felnőttképzési szerződését legkésőbb a szerződés keltétől számított 15 munkanapon belül rögzíti az ÚMVP Képző Szervezetek elektronikus nyilvántartási rendszerében. Az elektronikus nyilvántartási rendszer csak az ÚMVP Képző Szervezet jóváhagyott képzési projektjével egyezően engedélyezi a felnőttképzési szerződések rögzítését.
(8) Ha az ügyfél az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében meghatározott módon meghatalmazza az ÚMVP Képző Szervezetet, akkor az köteles elvégezni az ügyfél támogatási és kifizetési kérelmének ügyfélkapun keresztül történő elektronikus benyújtását.”

(2) Az R. 6. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) Ha az FVM VKSZI a (10) bekezdés szerinti értékelés alapján megállapítja, hogy az ÚMVP Képző Szervezet valamely évben nem teljesíti a képzési projektben vállalt támogatott képzések legalább 50%-át, vagy két egymást követő évben legalább a 70%-át, a következő évben nem köthet megállapodást az ÚMVP Képző Szervezettel.”

(3) Az R. 6. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

„(14) A (4) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérően az ÚMVP Képző Szervezet e rendelet alapján támogatható képzések szolgáltatására akkor is jogosult, ha az 1. számú melléklet szerinti kötelező képzések, a Mezőgazdasági vontatóvezető képzés, valamint az OKJ szerinti képzések közül az 1. számú mellékletben részszakképesítés vagy elágazás megjelölésű szakképesítések esetében a képzésen legalább 5, legfeljebb 30, e rendelet alapján támogatás igénybevételére jogosult ügyfél – képzési szerződéssel igazolt – részvételét biztosítja.”

5. § (1) Az R. 7. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ügyfél egyesített támogatási és kifizetési kérelmét, a képzés befejezését követően, a képzést végző ÚMVP Képző Szervezet – a Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerében rögzített adatok alapján – a (8) bekezdésben meghatározott benyújtási időszakokban, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében foglaltak alapján elektronikus űrlapon benyújthatja az MVH-hoz.
(2) Az R. 7. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtása során:]
c) az őstermelői igazolvány hiteles másolatát, illetve az egyéni vállalkozói igazolványt kiállító szervnek az ügyfél vállalkozói tevékenységéről szóló igazolását nem kell csatolni.
(3) Az R. 7. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a § a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az MVH és az FVM VKSZI helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti a Képző Szervezeteket, valamint a képzéseket, beleértve például a képzésen vezetett, a 3. számú melléklet szerinti jelenléti ívet.
(8) Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának időszaka:
a) 2010. évben
aa) február 15-től március 15-ig;
ab) június 1-jétől 30-ig;
ac) október 1-jétől 31-ig;
b) 2011. évtől kezdődően évente
ba) február 1-jétől 28-ig;
bb) június 1-jétől 30-ig;
bc) október 1-jétől 31-ig.
(9) Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmet a 3. melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani. Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem elektronikus űrlapját az MVH rendszeresíti, és azt közzé kell tenni az MVH honlapján.”

6. § Az R. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § (1) Az MVH az egyesített támogatási és kifizetési kérelmeket az Eljárási tv. 32. § (1) bekezdés b) pontja szerint az ÚMVP Képző Szervezet és a képzésben részt vevő között létrejött felnőttképzési szerződés megkötésének dátuma szerinti sorrend alapján bírálja el azzal, hogy a 2. célterületre benyújtott támogatási és kifizetési kérelmek a bírálat során elsőbbséget élveznek.
(2) Az FVM VKSZI által a képzés során végzett ellenőrzések támogatási jogosultságot érintő adatait az MVH a támogatási határozat meghozatala során figyelembe veszi.”

7. § (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

8. § Az R. 4. § (2) bekezdésében a „képzési szerződést” szövegrész helyébe „felnőttképzési szerződést” szövegrész lép, a 4. § (3) bekezdésében a „képzési szerződés” szövegrész helyébe „felnőttképzési szerződés” szövegrész lép, a 4. § (4) bekezdésében a „képzési szerződések” szövegrész helyébe „felnőttképzési szerződések” szövegrész lép, a 6. § (4) bekezdés c) pontjában a „képzési szerződéssel” szövegrész helyébe „felnőttképzési szerződéssel” szövegrész lép, a 6. § (9) bekezdésben „képzési szerződéseknek” szövegrész helyébe „felnőttképzési szerződéseknek” szövegrész lép, a 6. § (13) bekezdésében, a 7. § (2) bekezdés a) pontjában, a 7. § (3) bekezdés a) pontjában, a 7. § (5) bekezdésében a „képzési szerződés” szövegrész helyébe „felnőttképzési szerződés” lép.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2010. (II. 2.) FVM rendelethez

A képzés

kódszáma

megnevezése

időtartama
(45 perces tanóra)

elmélet

gyakorlat

1. célterület: Választható képzések

Szakképesítést nem adó képzések

an1

Kölcsönös megfeleltetés és a Helyes Mezőgazdasági
és Környezeti Állapot követelményei

22

 

A képzés tartalma:

 

 

1. Kölcsönös megfeleltetés

– célja, alapelvei;

– jogszabályi háttere;

– a követelmények csoportosítása, általános ismertetésük;

– a követelmények ellenőrzése, jogkövetkezmények;

– természetvédelmi követelmények;

– környezetvédelmi követelmények;

– állatjelölés és nyilvántartás.

2. A Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásai

2.1. Európai Uniós jogszabályok rendelkezései, illetve az azoknak való megfelelés.

2.2. Előzmények

– a korábbi években alkalmazott HMKÁ előírások;

– a változtatás szükségessége.

2.3. Az új, 2008. évtől alkalmazandó HMKÁ előírásokról általában

– a szabályozásról;

– kikre és hol vonatkozik.

2.4. Az uniós jogszabályban meghatározott 4 témakör és a hazai 8 HMKÁ előírás ismertetése

– talajerózió elleni védelemre vonatkozó előírások;

– a talaj szervesanyag tartalmára vonatkozó előírások;

– talaj szerkezetére vonatkozó előírások;

– minimális művelés szintjének megőrzése.

3. Az agrárszakigazgatás rendszere

an2

Az agráriumban előállítható vagy keletkező biomassza hasznosítása és elsődleges feldolgozása

22

 

A képzés tartalma:

 

 

– az energetikai célú biomassza előállításhoz, elsődleges feldolgozáshoz igényelhető támogatások;

– lágy szárú energianövények termesztése;

– fás szárú energianövények termesztése, és annak jogi szabályozása;

– a biomassza begyűjtése, felhasználása, feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás), különös tekintettel a mezőgazdasági és kistérségi alkalmazásokra;

– az agrárszakigazgatás rendszere.

an3

Aktuális növényvédelmi ismeretek

15

7

 

A képzés tartalma:

 

 

Elméleti képzés

– új növényvédő szerek ismertetése;

– új védekezési módszerek egyes károsítók ellen;

– a használatból kivont növényvédő szerek és helyettesítési lehetőségeik;

– a növényvédelem ökonómiája;

– növényvédelmi előrejelzési információk, és azok felhasználása;

– a növényvédelem környezetvédelmi vonatkozásai;

– az agrárszakigazgatás rendszere.

Gyakorlati képzés

– fontosabb kórképek, kárképek, gyomnövények felismerése;

– permetezőgépek beállítása;

– permetlékészítési, kijuttatási számítások.

an4

Kistermelői élelmiszer előállítás, elsődleges feldolgozás és értékesítés szabályai

22

 

A képzés tartalma:

 

 

– kistermelői élelmiszer-előállítás, elsődleges feldolgozás és értékesítés jogi szabályozása;

– élelmiszerhigiénia;

– a termékek csomagolása;

– a jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése;

– a termékek nyomonkövethetősége;

– az agrárszakigazgatás rendszere.

an5

Talaj-tápanyaggazdálkodási terv készítése

15

7

 

A képzés tartalma:

 

 

Elméleti képzés

– a növények tápanyagfelvétele;

– a talaj tápanyagmérlege és befolyásoló tényezői;

– a tápanyaggazdálkodás célja, feladatai, ökonómiai vonatkozásai;

– a tápanyaggazdálkodási terv készítésének elve, lépései;

– a nitrát-direktíva lényege, betartásának módja;

– az agrárszakigazgatás rendszere.

Gyakorlati képzés

– tápanyaggazdálkodási terv készítése.

an6

Agrárvállalkozói ismeretek

22

 

A képzés tartalma:

 

 

1. A vállalkozás (kisvállalat) stratégiai tervezése

– a stratégia kialakításának folyamata;

– a cég tőkeköltségvetése;

– beruházási változatok értékelése, beruházási döntés;

– a kisvállalkozás életére ható kockázati tényezők, kockázatmenedzselés.

2. A vállalkozás működtetése

– az üzlet finanszírozása;

– költséggazdálkodás, költségelemzés;

– a vállalati hozamok mérése, elemzése;

– egyszerűsített mérleg, eredménykimutatás;

– a nyereség növelésének lehetőségei a mezőgazdasági termelésben;

– főbb pénzügyi mutatók képzése.

3. Üzleti terv készítése

4. Adózási ismeretek

5. Társadalombiztosítás

6. Az agrárszakigazgatás rendszere

an7

Ökológiai gazdálkodás

22

 

A képzés tartalma:

 

 

– az ökológiai gazdálkodás fogalma, célja, alapelvei;

– az ökológiai növénytermesztés jellemző technológiai elemei;

– az ökológiai állattenyésztés jellemző technológiai elemei;

– az ökológiai kertészet jellemző technológiai elemei;

– átállás az ökológiai gazdálkodásra;

– ökológiai gazdálkodáshoz igénybe vehető támogatások;

– az ökológiai gazdálkodás jogszabályi háttere;

– a biotermékek értékesítési lehetőségei;

– az ökológiai gazdálkodás ökonómiája;

– az agrárszakigazgatás rendszere.

an8

Termékértékesítés lehetőségei, termelői csoportok alakítása, helyi termékek értékesítése

22

 

A képzés tartalma:

 

 

– termelői csoportok formái, alakításuk lépései;

– piacrajutási lehetőségek;

– a helyi termékek marketingje, értékesítési lehetőségei;

– az agrárszakigazgatás rendszere.

an9

Alkalmazott számítástechnika, alapfokú számítógép-kezelői ismeretek gazdálkodók számára. Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele

8

30

 

A képzés tartalma:

 

 

Elméleti képzés:

– általános informatikai ismeretek (hardver, szoftver, OP rendszerek);

– a Word és az Internet alapszintű ismertetése;

– a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele.

Gyakorlati képzés:

– a Word használata;

– az Internet használata (gazdálkodók számára hasznos honlapokról információszerzés);

– elektronikus levelezés.

an10

Jó Mezőgazdasági Gyakorlat

15

7

 

A képzés tartalma

 

 

Elméleti képzés:

– a mezőgazdaság és környezet viszonya, alkalmazott mezőgazdasági gyakorlatok, EU és hazai szabályozási rendszer, az EMVA tengelyei;

– a Jó Mezőgazdasági Gyakorlat (JMGy) helye a termesztési rendszerekben;

– a JMGy alkalmazása a növénytermesztésben;

– termőterület kiválasztása, vetésforgó, fajtakiválasztás;

– talajművelés, trágyázás, öntözés;

– növényvédelem, hulladékanyagok kezelése;

– betakarítás és betakarítás utáni kezelések;

– élelmiszer- és takarmánybiztonság, a termékek nyomonkövetése;

– a JMGy alkalmazása az állattenyésztésben, általános követelmények, telephely, az állomány nyomonkövetése, nyilvántartási rendszerek;

– takarmányozás, takarmánygyártás és tárolás, állatjólét, állatszállítás;

– a JMGy és a mezőgazdasági minőségbiztosítási rendszerek kapcsolata;

– az agrárszakigazgatás rendszere.

Gyakorlati képzés:

– helyzetelemzések, gyakorlati kivitelezések.

an11

Az integrált növénytermesztés, gyümölcstermesztés technológiája

15

7

 

A képzés tartalma:

 

 

– az agrárszakigazgatás rendszere.

Elméleti képzés:

Általános rész:

– az integrált gazdálkodás fogalma;

– az integrált növénytermesztés hazai szabályozása;

– integrált növénytermesztési célprogramok;

– az integrált növénytermesztés feltételrendszere;

– az integrált növénytermesztés jelentősebb elemei.

Speciális rész:

– integrált szántóföldi növénytermesztés;

– integrált zöldségtermesztés;

– integrált gyümölcstermesztés.

Gyakorlati képzés:

Gazdálkodási naplóban a

– műveleti lapok kitöltése;

– növényvédelmi előrejelzési adatlap kitöltése;

– permetezési napló kitöltése.

an12

A fás szárú energiaültetvények telepítése és kezelése

22

 

A képzés tartalma:

 

 

– az agrárszakigazgatás rendszere;

– fás szárú energiaültetvények telepítésére vonatkozó jogszabályok;

– a fás szárú energianövények termesztéstechnológiája, betakarítása, tárolása;

– a biomassza felhasználása, illetve feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás).

an13

Élelmiszerbiztonsági ismeretek gazdálkodók részére

22

 

A képzés tartalma:

 

 

– az élelmiszerbiztonság fogalma, jelentősége;

– biztosításának lehetőségei a termőföldtől a fogyasztó asztaláig;

– élelmiszerek minősége, mikrobiológiai minősége, meghatározó tényezői;

– alap- és adalékanyagok minősége, a késztermék minőségére gyakorolt hatása;

– élelmiszerek biztonságos előállítása, csomagolása, tárolása, szállítása, értékesítése;

– nyomon követés biztosítása az egész termékpályán;

– romlást okozó tényezők, élelmiszer-fertőzés, ételmérgezés okai, következményei, megelőzési lehetőségek;

– élelmiszer-előállítás higiéniája, személyi higiénia jelentősége, biztosításának lehetőségei az élelmiszer-előállításban, HACCP;

– génmódosított élelmiszerrel kapcsolatos információk;

– a kistermelői élelmiszer előállítás és forgalmazás jogi szabályozása;

– fogyasztóvédelem célja, feladata, jelentősége, biztosításának lehetőségei;

– az agrárszakigazgatás rendszere.

an14

Erdőgazdálkodás

22

 

A képzés tartalma:

 

 

– az erdőgazdálkodás keretrendszerét jelentő jogszabályi környezet ismertetése;

– az erdő, mint ökoszisztéma;

– alapfokú dendrológiai ismeretek;

– az erdőgazdálkodás fenntarthatósága;

– erdőgazdálkodói szervezeti formák;

– erdőgazdálkodó hatósági nyilvántartásba vétele;

– erdészeti szakszemélyzet alkalmazása;

– erdőtervezés;

– erdőnevelési, fakitermelési módok ismertetése;

– erdőfelújítás;

– az erdőgazdálkodási tevékenység hatósági engedélyezése;

– erdőtelepítés;

– természetközeli erdőgazdálkodási módszerek ismertetése;

– az agrárszakigazgatás rendszere.

an15

Vízgazdálkodás, belvízvédelem, melioráció (gazdákat érintő területe), Víz Keretirányelv fő követelményei

22

 

A képzés tartalma:

 

 

1. Melioráció, mezőgazdasági vízgazdálkodás természeti tényezői

– időjárás-változás, változékonyság Magyarországon;

– időjárási szélsőségek;

– a klímaváltozás történelmi vonatkozásai.

2. A mezőgazdasági termelés kettős veszélyeztetettsége

3. Aszály

– történelmi aszályos időszakok;

– aszálykárok;

– az aszály enyhítésének lehetőségei.

4. Melioráció és az öntözés kapcsolata

– melioráció;

– a melioráció összetevői;

– hatósági engedélyek;

– a meliorációs tervek talajvédelmi szempontból történő megítélése;

– a melioráció kivitelezése.

5. Vízgazdálkodás

– víz Keretirányelv hazai végrehajtása;

– vízkárelhárítás, belvízvédelem;

 = belvíz által veszélyeztetett területek;

 = erózió által veszélyeztetett területek;

 = belvízvédekezéssel kapcsolatos főbb teendők;

 = belvízvédekezés szervezeti rendje.

6. Agrárstratégiánk

7. Az uniós csatlakozásból adódó lehetőségeink

8. Az agrárszakigazgatás rendszere

an16

Közvetlen kifizetések az SPS rendszerben, aktuális földügyi és birtokrendezési kérdések

22

 

A képzés tartalma:

 

 

1. Az SPS rendszer

2. Aktuális földügyi és birtokrendezési kérdések

– a termőföld tulajdonjogának megszerzése;

– a birtokrendezés eszközei;

– a termőföld használata és a földhasználati nyilvántartás;

– a termőföldet érintő hasznosítási kötelezettség és a parlagfű-mentesítés;

– a termőföld más célú hasznosítása.

3. Az agrárszakigazgatás rendszere

an17

Vadgazdálkodási ismeretek

22

 

A képzés tartalma:

 

 

– a vadgazdálkodás jogszabályi keretei;

– vadgazdálkodási célú élőhelyfejlesztés és az ÚMVP kapcsolata;

– apróvad-gazdálkodási alapismeretek;

– az agrárszakigazgatás rendszere.

an18

Borpiaci ismeretek

15

7

 

A képzés tartalma

 

 

– világpiaci és hazai trendek a borpiac alakulásában

– a szőlő-bor ágazat hazai intézményrendszere

– új borpiaci szabályozás az EU-ban

– szőlő-bor ágazati támogatások

– borkészítés és forgalomba hozatal szabályai

– szőlő- és bortermelői adatszolgáltatási kötelezettségek

– az eredetmegjelölés szabályai, termékleírások

– a kölcsönös megfeleltetés szőlészeti vonatkozásai

an19

Mezőgazdasági szállítás, anyagmozgatás speciális esetei

14

 

A képzés tartalma

 

 

– a megengedett össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedésének feltételei

– az üzemanyag és mezőgazdasági vegyszer szállítására vonatkozó általános előírások

– a főbb veszélyek

– a különböző veszélytípusoknak megfelelő megelőző és biztonsági intézkedések

– a járművek és a küldeménydarabok jelölése

– a be- és kirakodás, valamint a szállítás során alkalmazandó óvintézkedések

– a rendkívüli esemény során alkalmazandó magatartási szabályok, a tűzoltó készülék használata

OKJ szerinti szakképesítések

ao1

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda

a hatályos Szakmai
és Vizsgakövetelményekben meghatározott maximális képzési időtartam min. 30%-a, az előírt elméleti-gyakorlati óra arányt betartva

ao2

54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó

 

ao3

31 521 19 0010 31 03 Elágazás: Kertészeti gép kezelő

ao4

31 521 19 0010 31 04 Elágazás: Majorgép-kezelő

ao5

31 521 19 0010 31 06 Elágazás: Mezőgazdasági erő-
és munkagépkezelő

ao6

31 521 19 0010 31 07 Elágazás: Mezőgazdasági rakodógép kezelő

ao7

31 521 19 0010 31 09 Elágazás: Növényvédelmi gépkezelő

ao8

31 521 19 0010 31 10 Elágazás: Önjáró betakarítógép kezelője

ao9

54 621 04 0100 31 02 Részszakképesítés: Növényvédő és méregraktár-kezelő

ao10

31 623 01 0100 21 03 Részszakképesítés: Motorfűrész-kezelő

ao11

31 623 01 0100 31 03 Részszakképesítés: Fakitermelő

ao12

31 621 05 0000 Méhész

ao13

31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő

ao14

31 521 20 0100 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó

ao15

31 521 20 0100 31 04 Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó

ao16

54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztő

ao17

31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztő

ao18

31 621 04 0001 31 01 Belovagló

ao19

52 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztő

ao20

52 621 01 0100 31 02 Biomassza-előállító

ao21

52 621 01 0100 31 03 Bio-növénytermesztő

ao22

52 621 01 0100 33 01 Ökogazda

ao23

33 521 02 0000 00 00 Élelmiszeripari gépsor-
és rendszerüzemeltető

ao24

33 521 02 0100 31 02 Részszakképesítés: Csomagológép-kezelő

ao25

33 521 02 0100 31 04 Részszakképesítés: Élelmiszeripari gépkezelő

ao26

33 521 02 0100 31 05 Részszakképesítés: Élelmiszeripari készülék kezelője

ao27

33 521 02 0100 31 06 Részszakképesítés: Növényolaj-gyártógép kezelője

ao28

33 521 02 0100 21 01 Részszakképesítés: Palackozógép-kezelő

ao29

33 521 04 0000 00 00 Erdőgazdasági gépkezelő

ao30

33 521 04 0100 31 01 Részszakképesítés: Erdészeti felkészítőgép kezelője

ao31

33 521 04 0100 31 02 Részszakképesítés: Erdészeti kötélpálya kezelője

ao32

33 521 04 0100 31 03 Részszakképesítés: Erdészeti közelítőgép kezelője

ao33

33 521 04 0100 31 04 Részszakképesítés: Erdészeti rakodógép kezelője

ao34

33 521 04 0100 31 05 Részszakképesítés: Többfunkciós fakitermelőgép kezelője

ao35

54 525 02 0010 54 01 Elágazás: Erdőgazdasági gépésztechnikus

ao36

54 525 02 0010 54 02 Elágazás: Mezőgazdasági gépésztechnikus

ao37

33 215 02 0000 00 00 Virágkötő, -berendező, virágkereskedő

ao38

33 215 02 0000 01 00 Részszakképesítés: Virágbolti eladó

ao39

33 215 02 0100 33 01 Részszakképesítés: Virágdekoratőr

ao40

33 215 02 0100 33 02 Részszakképesítés: Virágkereskedő

ao41

33 215 02 0100 31 02 Részszakképesítés: Virágkötő

ao42

31 521 01 0010 31 01 Elágazás: Erdészeti gépszerelő, gépjavító

ao43

31 521 01 0010 31 02 Elágazás: Kertészeti gépszerelő, gépjavító

ao44

31 521 01 0010 31 03 Elágazás: Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító

ao45

31 521 01 0001 33 01 Ráépülő szakképesítés: Dieseladagoló-javító

ao46

31 521 01 0001 33 02 Ráépülő szakképesítés: Erő-
és munkagépjavító

ao47

31 521 01 0001 33 03 Ráépülő szakképesítés: Hidraulika-javító

ao48

31 521 01 0001 33 04 Ráépülő szakképesítés: Járműelektromos szerelő

ao49

54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus

ao50

54 621 02 0010 54 03 Vidékfejlesztési technikus

ao51

31 621 01 0100 21 01 Részszakképesítés: Állattartó-telepi munkás

ao52

31 621 01 0010 31 03 Elágazás: Haszonállat-gondozó

ao53

31 621 03 0010 31 01 Elágazás: Állattenyésztő (baromfi és kisállat)

ao54

31 621 03 0010 31 02 Elágazás: Állattenyésztő (juh
és kecske)

ao55

31 621 03 0010 31 03 Elágazás: Állattenyésztő (sertés)

ao56

31 621 03 0010 31 04 Elágazás: Állattenyésztő (szarvasmarha)

ao57

54 621 03 0100 33 01 Részszakképesítés: Állatorvosi, állategészségügyi szaksegéd

ao58

54 621 03 0010 54 01 Elágazás: Állategészségügyi technikus

ao59

54 621 03 0010 54 02 Elágazás: Állattenyésztő technikus

ao60

33 622 01 0100 21 01 Részszakképesítés: Faiskolai munkás

ao61

33 622 01 0100 31 01 Részszakképesítés: Faiskolai termesztő

ao62

33 622 01 0100 31 03 Részszakképesítés: Növényházi dísznövénytermesztő

ao63

33 622 01 0100 31 04 Részszakképesítés: Szabadföldi dísznövénytermesztő

ao64

31 623 01 0100 31 01 Részszakképesítés: Erdészeti növényvédő

ao65

31 623 01 0100 21 02 Részszakképesítés: Erdőművelő

ao66

31 623 01 0100 31 02 Részszakképesítés: Erdőőr

ao67

54 581 01 0100 51 01 Részszakképesítés: Digitálistérkép-kezelő

ao68

54 581 01 0100 51 03 Részszakképesítés: Földügyi számítógépes adatkezelő

ao69

54 581 01 0100 52 01 Részszakképesítés: Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

ao70

54 581 01 0010 54 01 Elágazás: Földmérő
és térinformatikai technikus

ao71

54 581 01 0010 54 02 Elágazás: Térképésztechnikus

ao72

54 581 01 0001 54 01 Ráépülő szakképesítés: Földügyi térinformatikai szaktechnikus

ao73

54 581 01 0001 54 02 Ráépülő szakképesítés: Kataszteri szaktechnikus

ao74

33 621 02 1000 00 00 Gazda

ao75

33 621 02 0100 21 01 Részszakképesítés: Ezüstkalászos gazda

ao76

33 621 02 0100 21 02 Részszakképesítés: Mezőgazdasági munkás

ao77

31 624 01 0001 31 01 Ráépülő szakképesítés: Elektromos halászgép kezelője

ao78

51 621 01 0000 00 00 Hobbiállat-tenyésztő
és -forgalmazó

ao79

31 641 01 Inszeminátor

ao80

31 641 01 0010 31 01 Elágazás: Inszeminátor (baromfi és kisállat)

ao81

31 641 01 0010 31 02 Elágazás: Inszeminátor (juh
és kecske)

ao82

31 641 01 0010 31 03 Elágazás: Inszeminátor (ló)

ao83

31 641 01 0010 31 04 Elágazás: Inszeminátor (sertés)

ao84

31 641 01 0010 31 05 Elágazás: Inszeminátor (szarvasmarha)

ao85

31 622 01 Kertész

ao86

31 622 01 0100 21 01 Részszakképesítés: Fűszernövény-termesztő

ao87

31 622 01 0100 21 02 Részszakképesítés: Gombatermesztő

ao88

31 622 01 0100 21 03 Részszakképesítés: Gyógynövénytermesztő

ao89

31 622 01 0100 21 04 Részszakképesítés: Kerti munkás

ao90

31 622 01 0010 31 02 Elágazás: Gyümölcstermesztő

ao91

31 622 01 0010 31 04 Elágazás: Zöldségtermesztő

ao92

31 621 04 0100 31 01 Részszakképesítés: Lóápoló
és gondozó

ao93

31 621 05 0100 21 01 Részszakképesítés: Méhészeti munkás

ao94

31 521 19 0010 31 01 Elágazás: Fejő- és tejkezelőgép kezelője

ao95

31 521 19 0010 31 02 Elágazás: Keltetőgép kezelő

ao96

31 521 19 0010 31 05 Elágazás: Meliorációs, kert-
és parképítőgép kezelő

ao97

31 521 19 0010 31 08 Elágazás: Mezőgazdasági szárítóüzemi gépkezelő

ao98

35 521 20 0010 31 02 Elágazás: Erdészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó

ao99

35 521 20 0010 31 03 Elágazás: Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó

ao100

33 521 06 0010 33 01 Elágazás: Mezőgazdasági munkagépjavító kovács

ao101

33 521 06 0010 33 02 Elágazás: Patkolókovács

ao102

54 621 04 Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus

ao103

54 621 04 0100 31 01 Részszakképesítés: Növénytermesztő

ao104

54 621 04 0100 31 03 Részszakképesítés: Vetőmagtermesztő

ao105

54 621 04 0010 54 01 Elágazás: Kertész és növényvédelmi technikus

ao106

54 621 04 0010 54 02 Elágazás: Növénytermesztő
és növényvédelmi technikus

ao107

54 622 01 0000 00 00 Parképítő és -fenntartó technikus

ao108

54 622 01 0100 33 01 Részszakképesítés: Kertépítő

ao109

54 622 01 0100 31 02 Részszakképesítés: Kertfenntartó

ao110

54 622 01 0100 21 01 Részszakképesítés: Parkgondozó

ao111

54 622 01 0100 31 03 Részszakképesítés: Temetőkertész

ao112

54 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási technikus

ao113

33 621 01 0000 00 00 Borász

ao114

33 621 01 0100 21 01 Részszakképesítés: Pincemunkás

ao115

33 621 01 0001 33 01 Ráépülő szakképesítés: Sommelier (borpincér)

ao116

33 621 01 0001 51 01 Ráépülő szakképesítés: Vincellér

ao117

54 541 01 0010 54 01 Elágazás: Bor- és pezsgőgyártó technikus

ao118

54 541 01 0010 54 05 Elágazás: Élelmiszer-higiénikus

ao119

54 541 01 0010 54 06 Elágazás: Erjedés- és üdítőitalipari technikus

ao120

54 541 01 0010 54 07 Elágazás: Hús- és baromfiipari technikus

ao121

54 541 01 0010 54 08 Elágazás: Malom-
és keveréktakarmány-ipari technikus

ao122

54 541 01 0010 54 09 Elágazás: Sütő- és cukrászipari technikus

ao123

54 541 01 0010 54 10 Elágazás: Tartósítóipari technikus

ao124

54 541 01 0010 54 11 Elágazás: Tejipari technikus

ao125

33 541 02 0100 31 02 Részszakképesítés: Gyümölcspálinka-gyártó

ao126

33 541 02 0100 31 04 Részszakképesítés: Sörgyártó

ao127

33 541 02 0100 33 01 Részszakképesítés: Szesz-
és szeszesitalgyártó

ao128

33 541 02 0100 31 05 Részszakképesítés: Szikvízgyártó

ao129

33 541 02 0100 31 06 Részszakképesítés: Üdítőital-
és ásványvízgyártó

ao130

31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó

ao131

31 541 01 0100 21 01 Részszakképesítés: Baromfifeldolgozó

ao132

31 541 01 0100 31 01 Részszakképesítés: Bolti hentes

ao133

31 541 01 0100 21 03 Részszakképesítés: Csontozó munkás

ao134

31 541 01 0100 21 04 Részszakképesítés: Halfeldolgozó

ao135

31 541 01 0100 31 02 Részszakképesítés: Szárazáru készítő

ao136

31 541 01 0100 21 05 Részszakképesítés: Vágóhídi munkás

ao137

33 541 03 0000 00 00 Molnár

ao138

33 541 03 0100 31 01 Részszakképesítés: Keveréktakarmány-gyártó

ao139

33 541 04 0000 00 00 Pék

ao140

33 541 04 0100 21 01 Részszakképesítés: Gyorspékségi sütő és eladó

ao141

33 541 04 0100 21 02 Részszakképesítés: Sütőipari munkás

ao142

33 541 04 0100 21 03 Részszakképesítés: Száraztésztagyártó

ao143

33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász

ao144

33 541 05 0100 21 01 Részszakképesítés: Mézeskalács-készítő

ao145

33 541 06 0000 00 00 Tartósítóipari termékgyártó

ao146

33 541 06 0100 21 01 Részszakképesítés: Gyümölcsfeldolgozó

ao147

33 541 06 0100 21 02 Részszakképesítés: Hűtőipari munkás

ao148

33 541 06 0100 31 01 Részszakképesítés: Konzervgyártó

ao149

33 541 06 0100 31 02 Részszakképesítés: Növényolajgyártó

ao150

33 541 06 0100 21 03 Részszakképesítés: Olajütő

ao151

33 541 06 0100 21 04 Részszakképesítés: Savanyító

ao152

33 541 06 0100 21 05 Részszakképesítés: Zöldségfeldolgozó

ao153

33 541 07 0100 21 01 Részszakképesítés: Elsődleges tejkezelő

ao154

33 541 07 0100 31 01 Részszakképesítés: Friss és tartós tejtermékek gyártója

ao155

33 541 07 0100 31 02 Részszakképesítés: Sajtkészítő

ao156

51 541 01 Vágóállat-minősítő

ao157

51 541 01 0010 51 01 Elágazás: Juhminősítő

ao158

51 541 01 0010 51 02 Elágazás: Sertésminősítő

ao159

51 541 01 0010 51 03 Elágazás: Szarvasmarhaminősítő

ao160

31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás

ao161

31 623 01 0001 33 01 Ráépülő: Lakott-területi fakitermelő

Hatósági képzések

h1

Mezőgazdasági vontatóvezető képzés [a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben meghatározott követelmények szerint]

 

h2

80 órás Növényvédelmi Tanfolyam [szervezése a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 2. § (3) bekezdésének e) pontjában foglaltak alapján a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarával együttműködésben történhet]

2. célterület: Kötelező képzések

Mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez kapcsolódó képzések

b1

Beruházások a szántóföldi növénytermesztésben és a kertészetben című képzés a növénytermesztési létesítmények korszerűsítéséhez nyújtandó támogatásokról (terményszárítók) szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelethez, valamint a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelethez kapcsolódóan.

14

A képzés tartalma:

Általános rész

– a KAP aktuális kérdései;

– az SPS rendszer;

– a kölcsönös megfeleltetés;

– az agrárszakigazgatás rendszere;

– a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági számítások;

Speciális rész

– jogcím-specifikus kötelezettségek (monitoring mutatók kitöltése, üzemben tartás stb.);

– terményszárítók üzemeltetése, energiagazdálkodási ismeretek;

– magtisztítás (szabványok);

– magtárolás (szabványok, eljárások a veszteségek csökkentésére stb.);

– kapcsolódó jogszabályok.

b2

Beruházások az állattenyésztésben című képzés az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez kapcsolódóan.

14

A képzés tartalma:

Általános rész

– a KAP aktuális kérdései;

– az SPS rendszer;

– a kölcsönös megfeleltetés;

– az agrárszakigazgatás rendszere;

– a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági számítások;

Speciális rész

– az elnyert összeg felhasználási rendje, jogkövetkezmények, jogorvoslat;

– az állattartó telepekre vonatkozó fontosabb környezetvédelmi szabályok;

– állattartó telepi nyilvántartások szabályos vezetése;

– szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele.

b3

GAZDANet című képzés a külön jogszabályban meghatározott GAZDANet támogatási jogcímhez kapcsolódóan.

8

30

A képzés tartalma:

Számítástechnikai alapismeretekkel nem rendelkezők részére

– jogcím-specifikus kötelezettségek;

– általános informatikai ismeretek (hardver, szoftver, OP rendszerek);

– a Word alapszintű ismerete, használata;

– az Internet alapszintű ismerete, használata;

– elektronikus levelezés;

– a GazdaNet programcsomag használata;

Számítástechnikai alapismeretekkel rendelkezők részére

– jogcím-specifikus kötelezettségek;

– az Internet, a Word és az Excel használata;

– elektronikus levelezés;

– a GazdaNet programcsomag használata;

– FVM hatáskörébe tartozó ügyek elektronikus intézése;

– elektronikus eszközök alkalmazása a mezőgazdaságban;

– automatikus mérőeszközök alkalmazása a mezőgazdaságban;

– mezőgazdasági célszoftverek típusai, alkalmazási lehetőségei;

– vállalatirányítási rendszerek.

b4

Évelő ültetvények telepítése című képzés a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvény telepítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez, az évelő, lágy szárú energiaültetvény telepítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez, a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásból történő előállításához nyújtandó támogatásról szóló 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelethez, valamint – a gyümölcs ültetvényekről szóló speciális részt alkalmazva – az ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez kapcsolódóan.

14

A képzés tartalma:

Általános rész

– a KAP aktuális kérdései;

– az SPS rendszer;

– a kölcsönös megfeleltetés;

– az agrárszakigazgatás rendszere;

– a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági számítások;

Speciális rész (biomassza)

– a 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez kapcsolódó kötelezettségek;

– a 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez kapcsolódó kötelezettségek;

– a lágy szárú energianövények termesztése;

– a fás szárú energianövények termesztése, kapcsolódó jogszabályok;

– a biomassza felhasználása, illetve feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás).

Speciális rész (gyümölcs ültetvények)

– a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez kapcsolódó kötelezettségek;

– az ültetvény ápolása termőrefordulásig (gyakori problémák);

– az ültetvény fenntartásának környezetvédelmi követelménye;

– az öntözés módjai és gazdaságossága;

– termékértékesítési lehetőségek.

b5

A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása című képzés a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelethez, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez kapcsolódóan.

14

A képzés tartalma:

Általános rész

– a KAP aktuális kérdései;

– az SPS rendszer;

– a kölcsönös megfeleltetés;

– az agrárszakigazgatás rendszere;

– a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági számítások;

Speciális rész

– az elnyert összeg felhasználási rendje, a gazdaság működésével kapcsolatos bizonylatok szabályos vezetése, szankciók, jogorvoslati lehetőségek;

– az üzleti terv megvalósulásának nyomonkövetése;

– forrásbevonás lehetőségei, hitelfelvétel;

– piacrajutási lehetőségek;

– szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele.

b6

Mezőgazdasági termékek értéknövelése című képzés a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatásról szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelethez, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez kapcsolódóan.

14

A képzés tartalma:

Általános rész

– a KAP aktuális kérdései;

– az SPS rendszer;

– a kölcsönös megfeleltetés;

– az agrárszakigazgatás rendszere;

– a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági számítások;

Speciális rész

– termelői együttműködések;

– élelmiszer-biztonsági ismeretek.

b7

A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása című képzés a külön jogszabályban meghatározott ezen támogatási jogcímhez kapcsolódóan.

14

A képzés tartalma:

Általános rész

– a KAP aktuális kérdései;

– az SPS rendszer;

– a kölcsönös megfeleltetés;

– az agrárszakigazgatás rendszere;

– a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági számítások;

Speciális rész

– az elnyert támogatási összeg felhasználási rendje;

– az üzleti terv megvalósulásának nyomonkövetése;

– az igénylés módja, szüneteltetése, visszalépés a támogatástól;

– jogorvoslati lehetőségek (vis maior).

b8

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések című képzés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelethez kapcsolódóan.

14

A képzés tartalma:

1. Általános kérdések, jogszabályok, eljárásrend

– agrár-környezetgazdálkodás Magyarországon (a korábbi évek tapasztalatai);

– minimum követelmények az AKG-ban;

– az AKG jogszabályi követelményei;

– eljárásrendi kérdések (pl. részleges visszavonás, kötelezettségátadás, öröklés);

– helyszíni ellenőrzés, jogkövetkezmények.

2. Agrár-környezetgazdálkodási célprogramok

– szántóföldi célprogramok;

– ültetvényes gazdálkodás;

– gyepgazdálkodás;

– vizes élőhelyeken történő gazdálkodás.

3. Talaj tápanyag-gazdálkodás

4. Az agrár-környezetgazdálkodáshoz kapcsolódó egyéb kérdések

– a Gazdálkodási Napló vezetése;

– a különböző támogatások együttes felvételének lehetőségei;

– az Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszer (AIR).

5. Az agrárszakigazgatás rendszere

b9

Erdő-környezetvédelmi kifizetések című képzés a külön jogszabályban meghatározott ezen támogatási jogcímhez kapcsolódóan.

14

A képzés tartalma:

1. A természetközeli erdőgazdálkodás feltételrendszere

– az erdőgazdálkodás fenntarthatósága;

– az erdőgazdálkodási szemlélet, gyakorlat változásai;

– jogi szabályozás;

– természetvédelem és erdőgazdálkodás kapcsolata;

– speciális erdőgazdálkodás védett területeken.

2. Az erdő-környezetvédelmi célprogramok

– a célprogramok előírásainak részletes ismertetése;

– a legkedvezőbb célprogramok kiválasztásának szempontjai;

– eljárásrendi kérdések (pl. támogatás igénylése, részleges visszavonás, kötelezettség-átadás, öröklés);

– helyszíni ellenőrzés, jogkövetkezmények.

3. Az erdő-környezetvédelmi intézkedés és más támogatási lehetőségek kapcsolata a különböző támogatások együttes igénybevételének lehetőségei

4. Az agrárszakigazgatás rendszere

b10

Natura 2000 kifizetések című képzés a külön jogszabályban meghatározott ezen támogatási jogcímhez kapcsolódóan, beleértve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendeletet.

14

A képzés tartalma:

1. Általános ismeretek a természetvédelemről
és a Natura 2000 területekről

– természetvédelmi alapismeretek;

– a mezőgazdaság kulcsszerepe a környezet-
és természetvédelemben;

– a hazai természetvédelem működése;

– az EU ökológiai hálózata: a Natura 2000 hálózat bemutatása;

– jogi szabályozás;

– a Natura 2000 területeken előforduló közösségi
és kiemelt közösségi jelentőségű élőhelyek, valamint a növény- és állatfajok bemutatása.

2. A Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodás

3. A Gazdálkodási Napló vezetése

4. Az agrárszakigazgatás rendszere

b11

Öntözési, meliorációs és egyéb vízgazdálkodási létesítmény-fejlesztés című képzés az öntözés, melioráció, területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményei fejlesztésének támogatásáról szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendeletben meghatározott 2.1. és 3.1. célterülethez kapcsolódóan.

14

A képzés tartalma:

Általános rész

– a KAP aktuális kérdései;

– az SPS rendszer;

– a kölcsönös megfeleltetés;

– az agrárszakigazgatás rendszere;

– a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági számítások.

Speciális rész

– jogcím-specifikus kötelezettségek (monitoring mutatók kitöltése, üzemben tartás stb.);

– kifizetés igénylés eljárási rendje;

– szakszerű üzemeltetés, karbantartás.

Szakmai rész

Öntözés természeti tényezői

– időjárás-változás, változékonyság Magyarországon;

– időjárási szélsőségek;

– a klímaváltozás történelmi vonatkozásai;

A mezőgazdasági termelés kettős veszélyeztetettsége

Aszály

– történelmi aszályos időszakok;

– aszálykárok;

– az aszály enyhítésének lehetőségei;

Öntözés

– öntözésre vízjogilag engedélyezett területek;

– öntözött területek;

– felhasznált vízmennyiség.

2. melléklet a 6/2010. (II. 2.) FVM rendelethez

Az elszámolható kiadások felső határértéke

Megnevezés

Szakképesítést nem adó képzés
(b1-b11, an1-an19)

OKJ szerinti képzés (ao1-ao161)
és 80 órás Növényvédelmi
Tanfolyam (h2)

Mezőgazdasági vontatóvezető
képzés (h1)

elméleti óra (tartalmazza
a szakképesítést nem adó
képzések esetén az oktatási
segédlet költségeit is)

1100 Ft/fő/óra

500 Ft/fő/óra

800 Ft/fő/óra

gyakorlati óra

1300 Ft/fő/óra

600 Ft/fő/óra

5000 Ft/fő/óra

szervezési költség

5000 Ft/fő

5000 Ft/fő

5000 Ft/fő

vizsgaköltség

30 000 Ft/fő

12 000 Ft/fő

3. melléklet a 6/2010. (II. 2.) FVM rendelethez

Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem adattartalma
– A felnőttképzési szerződés száma,
– a támogatási célterület megjelölése,
– a képzés kódja, megnevezése,
– ügyfél-kategória (mezőgazdasági termelő vagy erdőgazdálkodó),
– mezőgazdasági termelő esetén a mezőgazdasági tevékenység megnevezése, erdőgazdálkodó esetén nyilvántartási száma,
– a felnőttképzési szerződés megkötésének, és hatálybalépésének dátuma,
– a képző szervezet neve, regisztrációs száma,
– a képzés kezdete, vége,
– a képzésen részt vevő személy neve,
– az elméleti és a gyakorlati óraszám (a képzési szervezetnél, illetve a nem a képzési szervezetnél eltöltött gyakorlati óraszám),
– a képzés díja,
– az elszámolni kívánt bizonylat adatai (bizonylat azonosítója, típusa, a kiállító adószáma, a fizetés módja, nettó értéke, a teljesítés időpontja, a pénzügyi teljesítés időpontja),
– a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat azonosítója, a szolgáltatásazonosító,
– az elszámolni kívánt nettó kiadás és az áfakulcs.”
1

A rendelet a 9. § alapján hatályát vesztette 2010. február 4. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére