• Tartalom

61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet

az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2020.03.01.

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és
az 1. § (3) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Kaba közigazgatási területén lévő külterületi 0513/3 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területen megvalósuló nagyberuházással függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)1

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

3. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

4. §2 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor3 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését4 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

5. §5 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor6 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését7 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelethez8

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A

B

C

D

1.

Beruházás

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos hatósági ügyek

Eljáró hatóság

2.

Kiemelt nagyberuházásként a kabai „EM Bioetanol Kft. Bioetanol-
Biogáz-
Kiserőmű” projekthez kapcsolódó építmények, létesítmények.

Kaba közigazgatási területén lévő külterületi 0513/3 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú terület

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

3.

építésügyi hatósági eljárások (a telekalakítási eljárás kivételével)

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

4.

környezetvédelmi hatósági eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

5.

útügyi hatósági eljárások gyorsforgalmi út és 30 méter szabad nyílást meghaladó közúti híd esetében

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

útügyi hatósági eljárások a C:5 mezőben foglaltakon kívüli egyéb országos közút, a helyi közút és a közforgalom elől el nem zárt magánút esetében

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

7.

vízjogi hatósági eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

8.

földvédelmi hatósági eljárások

Hajdú-Bihar Megyei kormányhivatal

9.

ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

10.

telekalakítási hatósági eljárások

Hajdú-Bihar Megyei kormányhivatal

11.

földmérési hatósági eljárások

Hajdú-Bihar Megyei kormányhivatal

12.

erdővédelmi hatósági eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

13.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

14.

bányahatósági eljárások

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

15.

talajvédelmi hatósági eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

16.

örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

17.

vasúti hatósági eljárások

közlekedésért felelős miniszter

18.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásai

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

19.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési hatósági eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

20.

a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

21.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

22.

nyomástartó berendezés, veszélyes folyadéktároló engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

23.

kiserőmű engedélyezésével kapcsolatos eljárások

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

24.

egészségügyi eljárások

illetékes járási hivatal

25.

üvegházhatású gázkibocsátással járó tevékenység hatósági engedélyezési eljárása

energiapolitikáért felelős miniszter

2. melléklet a 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelethez9

1

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 29. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 4. §-t az 5. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 40. §-a iktatta be.

3

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

4

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

5

Az 5. §-t a (2) bekezdés hatályon kívül helyezte, újonnan a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése iktatta be.

6

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

7

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

8

Az 1. számú melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 96. §-át.

9

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 29. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére