• Tartalom

7/2010. (III. 12.) PM rendelet

7/2010. (III. 12.) PM rendelet

az egyszerűsített felszámolás során a felszámolói díj kiegészítéséhez nyújtott költségvetési támogatás központi költségvetéssel történő elszámolásának szabályairól1

2012.02.11.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1)2 A felszámoló díjának a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 59. § (5) bekezdésében meghatározott összegre való kiegészítése esetén a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala (a továbbiakban: Gazdasági Hivatal) – a felszámolást lefolytató bíróságnak a felszámoló nevéről, székhelyéről, számlaszámáról és a részére megállapított összegről szóló értesítése alapján – összesített kimutatást készít.

(2) Az összesített kimutatásban – negatív tételként – külön soron kell feltüntetni a Cstv. 49/D. § (1) bekezdése alapján kezelt pénzösszeget.

2. § (1) A Gazdasági Hivatal az 1. § (1) bekezdésében meghatározott összesített kimutatást a tárgynegyedévet követő hónap 15. munkanapjáig küldi meg az államháztartásért felelős miniszternek.

(2) Az államháztartásért felelős miniszter az összesített kimutatás beérkezésétől számított 15 munkanapon belül intézkedik a kimutatás alapján járó pénzösszegnek a Magyar Államkincstárnál vezetett „10032000-01457058 Egyéb pénzügyi elszámolások” kiadási számláról a Gazdasági Hivatal részére történő átutalásáról.

3. § (1) A Cstv. 59. § (6) bekezdésében meghatározott visszapótlás során a Gazdasági Hivatal a Magyar Államkincstárnál vezetett „10032000-01034004-00000000 Különleges bevételek” számla javára pótolja vissza az előző évben igénybe vett kiegészítő kifizetések összegét.

(2) A visszapótlás tekintetében a fedezet akkor tekinthető biztosítottnak, ha a díjkiegészítési számlán – a visszapótlást követően – legalább 300 millió forint marad.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

5. §3

6. §4

1

A rendeletet a 37/2012. (XII. 17.) NGM rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte 2012. december 22. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 21. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 5. §-t a 6. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 6. § a (2) bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére