• Tartalom

74/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

74/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.04.02.

A Kormány az 1. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2. és az 5. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 4. § tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 7/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7/A. § (1) A Kormány az árutermő, törzs- és kísérleti szőlő telepítésének – ide nem értve a fajtaváltást és pótlást – engedélyezésére irányuló eljárásban – a termőföld minőségi védelme és a növényegészségügy jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés elbírálása kérdésében – első fokú eljárásban a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervét, másodfokú eljárásban a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központját szakhatóságként jelöli ki.
(2) Az árutermő, törzs- és kísérleti szőlő telepítésének engedélyezésére irányuló eljárásban felhasználható a kérelem benyújtásának időpontjában egy évnél nem régebbi, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve által az (1) bekezdés szerinti szakkérdésben kiadott előzetes szakhatósági állásfoglalás.”

2. § Az R1. a következő 7/B. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

„A Mezőgazdasági Menedzsment és Monitoring Információs Rendszer tagállami illetékes hatóságának kijelölése
7/B. § A Kormány a közös piacszervezésnek, a közvetlen kifizetések rendszerének, a mezőgazdasági termékek promóciójának, valamint a legkülső régiókra és a kisebb égei-tengeri szigetekre alkalmazandó rendszereknek a végrehajtásával összefüggésben a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok tagállamok általi továbbítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. augusztus 31-i, 792/2009/EK bizottsági rendelet 4. cikk (2) bekezdése alapján a Mezőgazdasági Menedzsment és Monitoring Információs Rendszer (a továbbiakban: ISAMM) működtetéséhez szükséges Nemzeti Felhasználó Nyilvántartó Testület és a tagállami ISAMM koordinátori feladatainak ellátására az MVH központi szervét jelöli ki.”

3. § Az R1. a következő 10. §-sal egészül ki:

10. § E rendeletnek a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 74/2010. (III. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) 1. §-ával megállapított 7/A. §-át az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő árutermő, törzs-, és kísérleti szőlő telepítési, illetve kivágási engedélyezési eljárásokban is alkalmazni kell.”

4. § A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. számú melléklete helyébe e rendelet Melléklete lép.

5. § Az R2. 26. §-ának (8) bekezdésében a „16. és 17. cikkében” szövegrész helyébe a „16–18. cikkében” szöveg lép.

6. § E rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Melléklet a 74/2010. (III. 25.) Korm. rendelethez

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerveinek illetékességi területe
az erdészeti hatósági ügyekben
1. Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Erdészeti Igazgatósága
Erdőtervezési körzet neve
1. Alsó-Tápió-vidéki
2. Budai-hegyek
3. Budapesti
4. Csévharaszt-Felső-Tápió-vidéki
5. Dél-Vértesi
6. Gerecsei
7. Gerecse-Vértesi
8. Gödöllői-dombság
9. Mezőföldi
10. Mezőföld-Sárrét
11. Nagykőrösi
12. Pilisi-Visegrádi
13. Pilismaróti
14. Pusztavacsi
15. Súri-Bakonyaljai
16. Szentendrei
2. Veszprém Megyei MgSzH Erdészeti Igazgatósága
Erdőtervezési körzet neve
1. Bakonyszentlászlói
2. Balatonfüredi
3. Devecseri
4. Farkasgyepüi
5. Kab-hegyi
6. Keszthelyi-hegység
7. Pápai
8. Tapolcai
9. Várpalotai
10. Zirci
3. Vas Megyei MgSzH Erdészeti Igazgatósága
Erdőtervezési körzet neve
1. Alpokaljai
2. Alsó-Kemenesháti
3. Alsó-Őrségi
4. Dél-Hansági
5. Észak-Hanság és Szigetközi
6. Felső-Kemenesháti
7. Felső-Őrségi
8. Gyöngyös-Pinka-menti
9. Győri
10. Kemenesi cser
11. Körmendi
12. Pannonhalmi-Téti
13. Rábaközi-Iváni cser
14. Répce-síki
15. Sárvári-Rábamente
16. Sopron-Fertőmelléki
17. Vendvidéki
4. Zala Megyei MgSzH Erdészeti Igazgatósága
Erdőtervezési körzet neve
1. Bajcsai
2. Baki
3. Bánokszentgyörgyi
4. Kanizsai
5. Keszthelyi
6. Lenti
7. Letenyei
8. Szentgyörgyvölgyi
9. Zalacsányi
10. Zalaegerszegi
11. Zalakomári
5. Somogy Megyei MgSzH Erdészeti Igazgatósága
Erdőtervezési körzet neve
1. Barcsi
2. Igali
3. Iharosi
4. Kaszói
5. Kelet-Zselic
6. Lábodi
7. Marcali
8. Nagyatádi
9. Nagybajomi
10. Nyugat-Ormánsági
11. Nyugat-Zselic
12. Somogyvári
13. Zamárdi
6. Baranya Megyei MgSzH Erdészeti Igazgatósága
Erdőtervezési körzet neve
1. Bátaszék-Bonyhádi
2. Bédai
3. Dél-Baranyai
4. Gemenci
5. Hetvehelyi
6. Hőgyészi
7. Kárászi
8. Kisvaszari
9. Nagydorogi
10. Pécsi
11. Pécsváradi
12. Pincehelyi
13. Sásdi
14. Sellyei
15. Szigetvári
16. Tamási
17. Vajszlói
7. Bács-Kiskun Megyei MgSzH Erdészeti Igazgatósága
Erdőtervezési körzet neve
1. Alsó-Duna-menti
2. Ásotthalmi
3. Bajai
4. Bugaci
5. Harkakötönyi
6. Kecskeméti
7. Kelebiai
8. Kiskőrösi
9. Kiskunhalasi
10. Kisteleki
11. Körös-Maros közi
12. Körös-vidéki
13. Közép-Duna-menti
14. Marosszög-Csanádi
8. Hajdú-Bihar Megyei MgSzH Erdészeti Igazgatósága
Erdőtervezési körzet neve
1. Baktalórántházai
2. Debrecen-Halápi
3. Guthi
4. Hajdúhát-Bihari
5. Közép-Tiszai
6. Nyirbátori
7. Nyíregyházi
8. Rétköz-Beregi
9. Szatmár-Nagyecsedi
10. Szolnok-Jászsági
9. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Erdészeti Igazgatósága
Erdőtervezési körzet neve
1. Alsó-Hegyközi
2. Bánhorváti
3. Bodrogközi
4. Csereháti
5. Dél-Borsodi
6. Dél-Bükki
7. Erdőbényei
8. Erdőhorváti
9. Felső-Hegyközi
10. Fónyi
11. Gömöri
12. Gönci
13. Hernádvölgyi
14. Jósvafői
15. Lillafüredi
16. Parasznyai
17. Sárospataki
18. Szendrői
19. Szerencsi
20. Tornai
10. Heves Megyei MgSzH Erdészeti Igazgatósága
Erdőtervezési körzet neve
1. Berceli
2. Diósjenő-Királyréti
3. Egri
4. Felsőtárkányi
5. Gödöllői
6. Gyöngyössolymosi
7. Hatvan-Hevesi
8. Kelet-Cserháti
9. Kemencei
10. Kiskörei
11. Nagybátonyi
12. Nagymarosi
13. Nyugat-Borsodi
14. Parádi
15. Pétervásárai
16. Romhányi
17. Salgótarjáni
18. Szécsényi
19. Szilvásváradi
20. Tarnaleleszi
21. Váci
22. Verpeléti”
1

A rendelet a 6. § alapján hatályát vesztette 2010. április 3. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére