• Tartalom

75/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.04.10.

A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a), c), d) és f) pontjában és (3) bekezdés a) pont aa), ab), ad) és al) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdés szerinti bizottságnak
a) az osztályvezető főorvos,
b) intézetvezető főgyógyszerész vagy intézeti főgyógyszerész,
c) egészségügyi közszolgáltató költségvetési szerv esetén, amennyiben az irányító szerv a költségvetési szerv vezetését vezető testületre bízza, a vezető testület tagjai
megbízására, kinevezésére irányuló pályázat véleményezése esetén az illetékes szakmai kollégium véleményét is be kell szereznie. Ebben az esetben az eljárást úgy kell lefolytatni, hogy a szakmai kollégium véleményének kialakítására legalább 8 nap rendelkezésre álljon. Ha a szakmai kollégium a bizottság megkeresésére nem válaszolt, erre a körülményre a bizottság írásba foglalt véleményében ki kell térni.”

2. § Az R. 5. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem lehet próbaidőt megállapítani, ha)

b) a közalkalmazotti jogviszony létesítésére orvosigazgatói (szakmai intézményvezető-helytettesi), ápolási igazgatói, gazdasági igazgatói, vezető testületi tagi, valamint az 1. számú melléklet szerinti ágazatspecifikus munkakörben betöltött, osztályvezetésre adott vezetői megbízás ellátása érdekében került sor, és a közalkalmazott a kinevezésekor legalább 5 éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik.”

3. § Az R. 8. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Magasabb vezetői megbízásnak minősül)

d) az egészségügyi közszolgáltató költségvetési szerv vezető testülete tagjának megbízása.”

4. § Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az intézményvezető, az orvosigazgató, az ápolási igazgató és a gazdasági vezető, valamint a vezető testületi tag képesítési követelményei tekintetében a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló miniszteri rendelet rendelkezései irányadóak.”

5. § Az R. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a § a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírás alól a munkáltatói jogkör gyakorlója abban az esetben adhat felmentést, ha
a) a közalkalmazott a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban, képzésben vesz részt, vagy
b) az adott munkakörre nem áll rendelkezésre olyan – a képesítési előírásoknak megfelelő képesítésű – személy, aki kinevezhető lenne, és a kinevezendő személy írásban nyilatkozik a foglalkoztatási követelmény meghatározott időn belül történő teljesítéséről.
(3) A képesítési előírás alól a felmentés a (2) bekezdésben meghatározott esetekben, határozott időre, a tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb 5 évre adható meg.
(4) A képesítési előírás teljesítése alól a munkáltatói jogkör gyakorlója kérelemre mentesíti azt a közalkalmazottat, aki
a) az adott szakterületen
aa) legalább 15 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, és
ab) a kérelem benyújtásakor közalkalmazotti jogviszonyban áll, és
b) a Kjt. 37/B. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti korhatárt legfeljebb 5 éven belül betölti.
(5) A háziorvosi, a házi gyermekorvosi, az alapellátást végző fogorvosi, valamint a háziorvosi ellátáshoz kapcsolódó önálló ápolási és egyéb egészségügyi tevékenységet végzők képesítési feltételeit – ideértve a képesítés alóli felmentésre, mentesítésre vonatkozó rendelkezéseket is – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint az annak végrehajtására kiadott jogszabály tartalmazza.”

6. § Az R. 19. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség egészségügyi intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak vonatkozásában a 6. § (1) bekezdését megfelelően alkalmazni kell a 4. mellékletben szereplő egészségügyi szakmai munkakörökre is.”

7. § Az R. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség egészségügyi intézményei munkakörének betöltésére vonatkozó pályázati felhívást a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, a miniszter által vezetett minisztérium honlapján, valamint a 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerint közzé kell tenni.”

8. § Az R. a következő 20/A. §-sal egészül ki:

20/A. § (1) A munkakör betöltéséhez szükséges képesítés megszerzése alól – határozott időre, de legfeljebb 5 évre – felmentés akkor adható, ha
a) az érintett személy a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, vagy
b) nem áll rendelkezésre olyan – a képesítési előírásoknak megfelelő – személy, aki az adott munkakörben kinevezhető lenne.
(2) A munkakör betöltéséhez szükséges képesítés megszerzése alól véglegesen mentesíthető az, aki az adott munkaterületen (szakterületen) legalább 15 éve dolgozik és az öregségi nyugdíjra való jogosultság eléréséhez legfeljebb 10 év szükséges.”

9. § Az R. 24. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) E rendelet 4. mellékletének – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 75/2010. (III. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. melléklet 7. pontjával megállapított – rendelkezéseit a Kr. hatálybalépését követően létesített közalkalmazotti jogviszony esetén kell alkalmazni.”

10. § (1) Az R. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

11. § (1) Hatályát veszti az R. 17. § b) pont bb) alpontjában és a 18. § (2) bekezdésében a „kizárólag” szövegrész.

(2) Hatályát veszti az R. 13. § (2)–(4) bekezdése és 20/A. §-a.

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba. Ez a rendelet 2013. január 1-jén a hatályát veszti.

(2) A 11. § (2) bekezdése 2012. december 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 75/2010. (III. 25.) Korm. rendelethez

Az R. 3. számú melléklet I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„I. Vezetői pótlékok az egészségügyi ágazatban
1. Az országos feladatot ellátó, országos és állami intézetek intézményvezetőjének, valamint az egészségügyi közszolgáltató költségvetési szerv vezető testülete tagjainak pótléka
a) gyógyító-megelőző ellátást biztosító intézetben a pótlékalap 300%-a,
b) gyógyító-megelőző ellátást közvetlenül nem biztosító intézetekben a pótlékalap 200%-a.
2. Az önkormányzatok által fenntartott intézetek intézményvezetőjének, valamint az egészségügyi közszolgáltató költségvetési szerv vezető testülete tagjainak pótléka
a) gyógyító-megelőző fekvőbeteg-ellátást biztosító intézményben a pótlékalap 250%-a,
b) az ágazati feladatok ellátásában részt vevő egyéb egészségügyi intézményben (szolgálatnál) a pótlékalap 200%-a.
3. Az országos feladatot ellátó, országos és állami intézetekben, az önkormányzatok által fenntartott gyógyító-megelőző fekvőbeteg-ellátást biztosító intézményekben,
a) az intézményvezető helyettese (helyettesei) (ideértve a nem önálló járóbeteg-ellátó intézetek vezetőit is), az önállóan működő és gazdálkodó intézmény gazdasági vezetője, esetében a pótlékalap 150%-a,
b) szervezeti egységek, részlegek vezetői, egyéb vezetői esetében a pótlékalap 100%-a,
c) valamennyi közalkalmazott esetében a gyógyító-megelőző ellátást közvetlenül nem nyújtó intézetekben, az ágazati feladatok ellátásában részt vevő egyéb egészségügyi intézményben (szolgálatnál) a pótlékalap 100%-a.”

2. melléklet a 75/2010. (III. 25.) Korm. rendelethez2

1.    Az R. 4. számú melléklete „Vezetői munkakörök” sor helyébe a következő rendelkezés lép:

I. Vezetői munkakörök:

2.    Az R. 4. számú melléklete a „Vezetői munkakörök, b) Vezető beosztás” sort követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

hivatalvezető

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.    Az R. 4. számú melléklete a „II. Egészségügyi munkakörök, b) Szakalkalmazottak, Pályáztatásra kötelezett, konduktor” sort követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

vezető közegészségügyi felügyelő

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.    Az R. 4. számú melléklete a „II. Egészségügyi munkakörök, b) Szakalkalmazottak, Pályáztatás alól mentesített” sort követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

egészségügyi gázmester

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

üzemeltetés vezető

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    Az R. 4. számú melléklete a „II. Egészségügyi munkakörök, b) Szakalkalmazottak, Pályáztatás alól mentesített, asszisztens” sort követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

laborasszisztens

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    
7.    Az R. 4. számú melléklete a „II. Egészségügyi munkakörök, b) Szakalkalmazottak, Pályáztatás alól mentesített, raktárvezető, raktáros” sort követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

raktáros

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

stúdiós

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A rendelet a 12. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 1. napjával.

2

A 2. melléklet a 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 17. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére