• Tartalom

8/2010. (II. 4.) FVM rendelet

az egyes nemzeti hatáskörben működtetett támogatások feltételeiről szóló miniszteri rendeletek módosításáról1

2010.02.07.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet [a továbbiakban: 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet] 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A rendelkezésre álló támogatási keret kimerülését követően a kedvezményezett az igénybe vett szolgáltatás teljes (támogatással nem csökkentett) értékét köteles megtéríteni.”

(2) Az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet 8. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és egyidejűleg az eredeti (2)–(4) bekezdés számozása (4)–(6) bekezdésre változik:

„(2) A 2010. évben rendelkezésre álló támogatási keret összege 1000 millió forint, amelynek terhére a 2009. évről áthúzódó kifizetés és a 2010. évben elvégzett szolgáltatások támogatása teljesíthető.
(3) A (2) bekezdésében meghatározott keretek 80%-os kihasználtságáról az MVH köteles a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert tájékoztatni.”

2. § (1) Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet] 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe állat-egészségügyi szolgáltatások költségeihez,]

b) amelyeket a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal rendelt el, vagy”

(2) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban: kedvezményezett) vehet igénybe, aki/amely]

a) megfelel a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet I. számú mellékletében megfogalmazott mikro-, kis- és középvállalkozás meghatározásának,”

(3) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Támogatásra az az állat-egészségügyi szolgáltatást végző természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban: engedélyes) jogosult, aki külön jogszabály alapján rendelkezik a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal és/vagy a Magyar Állatorvosi Kamara engedélyével, laboratóriumok esetében akkreditációval vagy jogszabályi felhatalmazással, valamint nyilatkozik a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos szakmai, eljárásrendi és tájékoztatási kötelezettségek vállalásáról.”

(4) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jóváhagyási kérelmet ugyanazon állományra és betegségekre vonatkozóan az állattartónak évente egy alkalommal a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal által rendszeresített és honlapján közzétett, 2. számú melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon az MgSzH-hoz kell benyújtania. A kérelmet állatfajonként külön nyomtatványon kell benyújtani. Év közbeni állomány változás esetén új kérelem nyújtható be.”

(5) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti jóváhagyásra az az állattartó jogosult, aki/amely:]

a) rendelkezik működési engedéllyel, vagy a telephelye szerint illetékes MgSzH által a tevékenység végzéséhez adott szakhatósági hozzájárulással és/vagy nyilvántartásba vételi igazolással;”

[nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy]

cb) mentesítési programok esetében nem tér el az állatállományára a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal által jóváhagyott mentesítési programtól,”

(7) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az engedélyes az elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatásokról a tárgyhónapban kiállított számlák másolatát a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal által rendszeresített és honlapján közzétett, a 3. számú melléklet szerinti adattartalmú összesítőhöz csatolva a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig postai úton megküldi a kedvezményezett telephelye szerint illetékes MgSzH-hoz. A támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó összesítőket és számlákat a baromfifélékre, illetve egyéb állatfajokra vonatkozóan külön kell elkészíteni és benyújtani.
(8) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 6. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az MgSzH által igazolt összesítők alapján a szolgáltató 15 napon belül a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és honlapján közzétett, a 4. számú melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelmet megküldi az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához, amelyhez csatolja az MgSzH által jóváhagyott, 3. számú melléklet szerinti összesítőket azok mellékleteivel, valamint a benyújtás időpontját igazoló dokumentummal együtt.
(6) Az MVH a kérelmeket benyújtásuk sorrendjében bírálja el, majd döntést hoz a támogatás összegéről és azt kedvezményezettenkénti részletezésben közli a baromfifélékre vonatkozóan támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás esetén a Baromfi Terméktanács, az egyéb állatfaj esetében a Vágóállat és Hús Terméktanács, mint szolgáltató részére. Hiányosan vagy hibásan benyújtott kérelmek esetén a benyújtási sorrendet a hiánypótlás, kiegészítés benyújtása határozza meg.”
(9) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 6. § (8)–(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Amennyiben az MVH megállapítja, hogy a kedvezményezett a támogatott szolgáltatásra nem, vagy az összesítőben feltüntetettnél kisebb összegben jogosult, kötelezi a kedvezményezettet az igénybe vett szolgáltatás támogatástartalma – elutasítás mértékének megfelelő – összegének az engedélyes részére történő megfizetésére.
(9) Amennyiben a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásról szóló számla kibocsátását követően a támogatási keret kimerül, az MVH kötelezi a kedvezményezettet az igénybe vett szolgáltatás értéke teljes összegének az engedélyes részére történő megfizetésére.
(10) Az MVH az adott támogatási évre vonatkozóan benyújtott összes támogatási kérelem érdemi elbírálását követően, évente egy alkalommal összesítő értesítést küld a kedvezményezett részére a tárgyévben igénybevett támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásról és annak támogatástartalmáról.”
(10) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 7. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a 7. § az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A 2010. évben rendelkezésre álló keret összege 4500 millió forint, amelyből 1500 millió forint a baromfi ágazatban, 3000 millió forint pedig a többi állattenyésztési ágazatban kerülhet felhasználásra. E keretek terhére a 2009. évről áthúzódó kifizetések és a 2010. évben elvégzett szolgáltatások támogatása teljesíthető.
(3) A (2) bekezdésében meghatározott keretek 80%-os kihasználtságáról az MVH köteles a minisztert tájékoztatni.
(4) Az (1) bekezdés szerinti számláról az agrárpolitikáért felelős miniszterrel kötött megállapodás alapján a szolgáltatónak támogatási előleg adható. A szolgáltató részére további támogatási összeg az előleggel történő elszámolást követően folyósítható.”
(11) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Nem nyújtható be a 2009. december 31-ét követően elvégzett, az 1. számú mellékletben szereplő A009 kódszámú Szalmonellózis betegség vonatkozásában, a pulyka és a Gallus gallus fajba tartozó tenyészállományok és árutojás-termelő állományok immunizálásával kapcsolatos szolgáltatás költségeit tartalmazó, e rendelet szerinti támogatási kérelem.”

3. § (1) Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet [a továbbiakban: 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet] 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Támogatott növényegészségügyi szolgáltatást vehet igénybe az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely]

a) megfelel a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet I. számú mellékletében megfogalmazott mikro-, kis- és középvállalkozás meghatározásának,”

(2) A 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet 4. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és egyidejűleg az eredeti (3)–(5) bekezdések számozása (5)–(7) bekezdésekre változik:

„(3) A 2010. évben rendelkezésre álló támogatási keret összege 50 millió forint, amelynek terhére a 2009. évről áthúzódó kifizetések és a 2010. évben elvégzett szolgáltatások támogatása teljesíthető.
(4) A (2) bekezdésében meghatározott keretösszeg 80%-os kihasználtságáról az MVH köteles a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert tájékoztatni.”

(3) A 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatott szolgáltatásban való részvételre irányuló, az 1. számú melléklet szerinti adattartalmú kérelmet az MgSzH által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon a kérelmező a Hivatalnak a kérelmező lakóhelye, székhelye szerint illetékes területi szervéhez kell benyújtani a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 9. mellékletében meghatározott bejelentési időpontokig.”

(4) A 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A Hivatal adatai alapján a vizsgálati díjak termelőknek fel nem számított összegéről (a továbbiakban: költségek) a Központ országos összesítést (a továbbiakban: kifizetési kérelem) készít legalább a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és honlapján közzétett „Kifizetési kérelem” nyomtatványon és igazolja a Hivatal költségeit.
(3) A Központ a Kifizetési kérelmet havonta, a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig megküldi az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága részére. A Kifizetési kérelemhez csatolni kell a kiállított számlák másolatait.”

(5) A 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az adott támogatási célra kifizetett összegről az MVH Központi Hivatala havonta tájékoztatást küld a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek.”

4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba és a hatálybalépését követő harmadik napon hatályát veszti.

1. melléklet a 8/2010. (II. 4.) FVM rendelethez

Jóváhagyási kérelem adattartalma
1. Az ügyfél adatai:
– Ügyfél-regisztrációs száma;
– Adószáma;
– Adóazonosító jele;
– Őstermelői igazolvány száma;
– Felelős vezető neve és telefonszáma;
– Felelős ügyintéző neve és telefonszáma.
2. A kis- és középvállalkozás meghatározásához szükséges adatok:
(előző évi beszámoló/bevallás alapján, illetve újonnan alakult vállalkozások esetében tervezett)
– Foglalkoztatott létszám (éves átlaglétszám);
– Éves forgalom (forintban);
– Éves mérlegfőösszeg (forintban);
– Vállalkozás minősítése (mikro, kis, közép)
(középvállalkozás: kevesebb mint 250 személyt foglalkoztat, éves forgalma nem haladja meg az 50 millió EUR-t, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió EUR-t;
kisvállalkozás: kevesebb mint 50 személyt foglalkoztat, éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió EUR-t;
mikrovállalkozás: kevesebb mint 10 személyt foglalkoztat, éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió EUR-t.)
3. Az állatállomány fajának, tenyészetkódjának, az 1. számú melléklet szerinti technikai kód, valamint a betegség, zoonózis megjelölése.
4. Nyilatkozatok:
– a csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem álló jogi személyi, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó létéről;
– lejárt köztartozásom fenn nem állóságáról;
– valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségnek történő elégtételről;
– mentesítési programok esetében az állatállományomra a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal által jóváhagyott mentesítési programtól való el nem térésről;
– az állat-egészségügyi szolgáltatást arra engedéllyel és/vagy akkreditációval, valamint ügyfél-regisztrációs számmal rendelkező személlyel, szervvel, illetve intézménnyel történő elvégeztetésről;
– állat-egészségügyi szaktanácsadási tevékenységre támogatás igényelése esetén az állatállomány állat-egészségügyi ellátására vonatkozó írásbeli szerződéssel való rendelkezésről;
– hozzájárulás, hogy a megjelölt terméktanács az igénybe vett állat-egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó számlán, valamint a szolgáltatást nyújtó által a számlák alapján kiállított összesítőben szereplő adatokat az igénybe vett támogatott szolgáltatás ellenértékének folyósítása céljából az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendeletben meghatározott mértékben kezeléséhez.
5. Kötelezettségvállalás:
a támogatási keret kimerülése esetén, valamint a jogosultsági feltételek bármelyikének hiánya esetén az elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatás számla szerinti teljes összegét a szolgáltatást nyújtó engedélyes részére történő megfizetésről.
6. Keltezés, támogatott szolgáltatást igénylő cégszerű aláírása
7. Melléklet:
A hatósági állatorvos igazolása a hazai és közösségi állat-egészségügyi és állatjóléti jogszabályok által előírt feltételek teljesítéséről.”

2. melléklet a 8/2010. (II. 4.) FVM rendelethez

Összesítő adattartalma
az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatásokról
I.
Az állat-egészségügyi szolgáltatást végző engedélyes adatai
– Ügyfél-regisztrációs száma;
II.
Az elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatások részletezése
– Tárgyidőszak megjelölése;
– Állatfaj*: (Baromfi, Egyéb) megjelölése
Az összesítőn csak egy állatfajra vonatkozó számlák nyújthatók be.
III.
– A kedvezményezett neve, regisztrációs száma;
– Mikro-, kis- vagy középvállalkozás megjelölése;
– Jogosultságát megállapító MgSzH igazolás száma;
– Az elvégzett szolgáltatás 1. számú melléklet szerinti technikai kódja;
– A kiállított számla száma;
– A számlán feltüntetett támogatható nettó költség.
IV.
Igényelt támogatás összege forintban
V.
Nyilatkozat:
Az állat-egészségügyi hatóság és/vagy a Magyar Állatorvosi Kamara engedélyével, illetve a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú melléklet szerinti állat-egészségügyi szolgáltatás elvégzésére engedéllyel, laboratórium esetében akkreditációval, vagy jogszabályi felhatalmazással való rendelkezésről
V.
Keltezés, a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást végző engedélyes aláírása
VI.
Mellékletek: számlamásolatok
VII.
A megyei MgSzH igazolása
Az összesítőben megjelölt engedélyes által az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján meghatározott feltételek teljesítéséről és a jogosult támogatási összeg megjelöléséről.
VIII.
Keltezés, az igazgató főállatorvos (cégszerű) aláírása”

3. melléklet a 8/2010. (II. 4.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem adattartalma
1. Kérelmező adatai:
– Adószáma;
– Ügyfél-regisztrációs száma;
2. Tárgyhónap megjelölése;
– Igényelt támogatás összege forintban.
3. Nyilatkozat arról, a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást olyan, a megjelölt terméktanáccsal közreműködő állatorvos, állat-egészségügyi vállalkozás, illetőleg laboratórium végezte, aki/amely megfelel a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott előírásoknak.
4. Keltezés, a szolgáltató cégszerű aláírása
5. Mellékletek: összesítő kimutatások”

4. melléklet a 8/2010. (II. 4.) FVM rendelethez

Támogatott növényegészségügyi vizsgálatokban való részvételre vonatkozó kérelem adattartalma
1. Az ügyfél adatai:
(Azon adóigazgatási szám megjelölése, amelyre a támogatást igénylik.)
– Ügyfélregisztrációs száma;
– Adószáma;
– Adóazonosító jele;
– Őstermelői igazolvány száma;
– Felelős vezető neve és telefonszáma;
– Felelős ügyintéző neve és telefonszáma.
2. A kis- és középvállalkozás meghatározásához szükséges adatok:
(előző évi beszámoló/bevallás alapján, illetve újonnan alakult vállalkozások esetében tervezett)
– Foglalkoztatott létszám (éves átlaglétszám);
– Éves forgalom: forintban;
– Éves mérlegfőösszeg: forintban
– Vállalkozás minősítése: mikro, kis, közép;
(középvállalkozás: kevesebb mint 250 személyt foglalkoztat, éves forgalma nem haladja meg az 50 millió EUR-t, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió EUR-t;
kisvállalkozás: kevesebb mint 50 személyt foglalkoztat, éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió EUR-t;
mikrovállalkozás: kevesebb mint 10 személyt foglalkoztat, éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió EUR-t.)
3. Annak megjelölése, hogy a támogatást szántóföldi vagy kertészeti vagy engedélyes faiskolai vetőmagtermesztésre és/vagy szaporítóanyag-előállításra használt terület növényegészségügyi vizsgálati támogatott szolgáltatási díjainak igénybevételéhez kérik.
4. Nyilatkozatok
– csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem álló jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni létéről;
– lejárt köztartozás meglétének hiányáról;
– a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozás fenn nem állásáról.
5. Kötelezettségvállalás
az elvégzett vizsgálatok a terület növényegészségügyi alkalmasságának nem igazolása, továbbá a támogatási keret kimerülése esetén, az elvégzett növényegészségügyi szolgáltatás számla szerinti teljes összegét a szolgáltató részére történő megfizetéséről.
6. Keltezés, a kérelmező (cégszerű) aláírása”

5. melléklet a 8/2010. (II. 4.) FVM rendelethez

Kifizetési kérelem adattartalma
– Benyújtó adatai
– Ügyfélregisztrációs száma;
– Az MgSzH elnökének igazolása, hogy a 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet alapján tárgyhónapban az MgSzH területi szervei által elvégzett szántóföldi, kertészeti, engedélyes faiskolai és erdészeti vetőmagtermesztésre és szaporítóanyag-előállításra használt területek növényegészségügyi vizsgálatok alapján mely költségek merültek fel;
– Tárgyhónap megjelölése;
– A támogatott növényegészségügyi szolgáltatást igénybe vevő:
– nevének,
– ügyfélregisztrációs számának,
– mikro-, kis- vagy középvállalkozás feltüntetése;
– Az MgSzH által kiállított számla számának megjelölése;
– A számlán szereplő támogatható nettó érték forintban;
– Igényelt összeg (a támogatható költségek 80%-a) forintban;
– Az igényelt támogatás összege forintban;
– Keltezés, aláírás;
– Melléklet: az elvégzett szolgáltatásokról kiállított számlák másolatai.”
1

A rendelet a 4. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. február 10. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére