• Tartalom

89/2010. (III. 26.) Korm. rendelet

89/2010. (III. 26.) Korm. rendelet

a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.04.01.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A külpolitikáért felelős miniszter az (1) vagy (2) bekezdés szerinti kérelmet – hozzájárulása esetén – haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beadását követő második munkanapon elektronikus úton vagy telefaxon továbbítja az NKH Légiközlekedési Igazgatóságának. A légiközlekedésről szóló törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott hozzájárulás megadása érdekében az NKH Légiközlekedési Igazgatósága a kérelmet elektronikus úton vagy telefaxon haladéktalanul megküldi az Információs Hivatalnak, a Nemzetbiztonsági Hivatalnak, a Katonai Biztonsági Hivatalnak és a Katonai Felderítő Hivatalnak.”

(2) Az R. 3. §-a a következő (4a)–(4c) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A légiközlekedésről szóló törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott hozzájárulást a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül elektronikus úton vagy telefaxon kell az NKH Légiközlekedési Igazgatóságának megküldeni.
(4b) Az engedély akkor adható meg, ha ahhoz az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Hivatal, a Katonai Biztonsági Hivatal és a Katonai Felderítő Hivatal a légiközlekedésről szóló törvény 7. §-a szerint hozzájárult. A hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, ha a hozzájárulás megadása tárgyában az arra jogosult hatóság határidőben nem nyilatkozik.
(4c) Az NKH Légiközlekedési Igazgatósága az engedély megadásáról vagy annak megtagadásáról haladéktalanul – de legkésőbb a hozzájárulások megadását, megtagadását, vagy a hozzájárulás megadására nyitva álló határidő lejártát követő napon – értesíti a külpolitikáért felelős minisztert.”

(3) Az R. 3. § (1) bekezdésében a „legalább hét munkanappal” szövegrész helyébe „legalább nyolc munkanappal” szöveg lép.

2. § Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2. § alapján hatályát vesztette 2010. április 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére