• Tartalom

9/2010. (IV. 21.) MeHVM rendelet

9/2010. (IV. 21.) MeHVM rendelet

az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos pénzügyi terhek megtérítésének részletes szabályairól1

2010.04.22.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 3. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A nettó elkerülhető egységköltség számítás ellenőrzése

1. § (1) Ha az elektronikus hírközlési szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nettó elkerülhető költség megtérítésére tart igényt, az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nettó elkerülhető költségei számításának alapelveiről és meghatározásának módjáról szóló 7/2004. (IV. 20.) IHM rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti számítás benyújtásával az egyetemes elektronikus hírközlési szerződés (a továbbiakban: egyetemes szolgáltatási szerződés) hatálybalépése előtt vagy az egyetemes szolgáltatási szerződés megkötése előtt – előszerződés vagy más megállapodás alapján – kérheti, hogy a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: hatóság) nettó elkerülhető egységköltség számításának helyességét ellenőrizze.

(2) A szolgáltató az (1) bekezdés szerinti kérelméhez a nettó elkerülhető egységköltség számítás alapjául szolgáló számviteli szétválasztás kimutatást csatolja, és megjelöli, hogy a számítás alapjául szolgáló adat a számviteli szétválasztás kimutatásban pontosan hol található.

(3) A hatóság nettó elkerülhető egységköltség számítás helyességét az R.-ben foglalt számítási lépéseknek való megfelelés szempontjából ellenőrzi.

(4) A hatóság az ellenőrzés eredményeként a szolgáltató által benyújtott nettó elkerülhető egységköltség számítás helyességét megállapítja vagy egységköltség számítás módosítására szólítja fel a szolgáltatót. Eredménytelen módosítási felszólítás után a hatóság módosított egységköltséget állapíthat meg. A hatóság a döntést a szolgáltatóval és az elektronikus hírközlésért felelős miniszterrel (a továbbiakban: miniszter) való közlése mellett a honlapján közzéteszi.

(5) E rendelet hatálybalépését követő első nettó elkerülhető egység költségszámítás ellenőrzését a szolgáltató e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül kérheti.

2. A nyilvános állomások egységköltségen alapuló nettó elkerülhető költségeinek megtérítése

2. § (1) A tárgyévi várható nettó elkerülhető költség az egyetemes szolgáltatók által az egyetemes szolgáltatás egyes szolgáltatáselemeinek az R. szerint számított, a hatóság által 1. § szerint ellenőrzött, és a miniszterrel kötött egyetemes szolgáltatási szerződésben meghatározott éves nettó egységköltségei és az egyetemes szolgáltató által ténylegesen veszteségesen nyújtott szolgáltatáselemek mennyiségének szorzata.

(2) A szolgáltató az adott negyedévet követő 30. napig kérheti a hatóságtól a tárgyévi várható nettó elkerülhető költség alapján a negyedévre eső nettó elkerülhető költségei megtérítését. A szolgáltató a nettó elkerülhető költségei megtérítését éves elszámolásban is kérheti, mely esetben a teljes évre vonatkozó nettó elkerülhető egységköltség megtérítésére vonatkozó kérelmet a negyedik negyedévre vonatkozó határidőn belül terjesztheti elő. Ebben az esetben, ahol a jelen rendelet negyedévre vonatkozó rendelkezést tartalmaz, a teljes évet kell érteni.

(3) A szolgáltató a kérelem mellékletében részletesen felsorolja a veszteségesen nyújtott szolgáltatáselemeket és azok földrajzi helyét.

(4) A hatóság ellenőrzi a szolgáltató kérelmében foglalt egységköltség és a ténylegesen veszteségesen nyújtott elemek száma alapján a tárgyévi várható nettó elkerülhető költség negyedévre eső részének számítását, és szükség szerint a tényállás tisztázása során helyszíni szemlét tart.

(5) Ha a (4) bekezdés szerinti ellenőrzés során a hatóság megállapítja a számítások helyességét, a várható éves nettó elkerülhető költségek negyedévre jutó részlete megtérítéséről dönt. Ha a hatóság megállapítja, hogy a szolgáltató által kérelmezett szolgáltatáselemek mennyisége helytelen, megállapítja a szolgáltatáselemek helyes mennyisége alapján a várható éves nettó elkerülhető költségek negyedévre jutó részletét és a módosított összeg megtérítéséről dönt.

(6) A hatóság jogerősen megállapított a várható éves nettó elkerülhető költségek negyedévre jutó részletét adott negyedévet követő második hónap 20. napjáig fizeti ki, amennyiben az (1)–(5) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak.

3. A telefonhálózathoz való hozzáférés biztosításának egyedi igényeken alapuló nettó elkerülhető költségének megtérítése

3. § (1) A telefonhálózathoz való hozzáférés biztosításának az R. szerint számított költségei megtérítését a szolgáltató az adott hozzáférés kiépítése műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvének keltét követő 30. napon belül kérheti a hatóságtól.

(2) A szolgáltató a kérelemben az R. szerinti számítás mellett, a nettó elkerülhető költség számítás alapjául szolgáló számviteli kimutatást csatolja, és megjelöli, hogy a számítás alapjául szolgáló adat a számviteli kimutatásban pontosan hol található, valamint megjelöli a hozzáférés pontos földrajzi helyét.

(3) A hatóság ellenőrzi a szolgáltató kérelmében foglalt számítás helyességét, és szükség szerint a tényállás tisztázása során helyszíni szemlét tart.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti ellenőrzés során a hatóság megállapítja a számítások helyességét, a nettó elkerülhető költségek megtérítéséről dönt, és a nettó elkerülhető költségeket a határozat jogerőre emelkedését követő 60 napon belül megtéríti.

4. A tényleges nettó elkerülhető költségek elszámolása

4. § (1) Ha a szolgáltató a várható éves nettó elkerülhető költségek negyedévre jutó részletei megtérítését kérte, a tárgyévre vonatkozó hatóság által jóváhagyott számviteli szétválasztás kimutatása alapján az R. rendelkezéseinek megfelelően kiszámított végleges nettó elkerülhető költségeiről elszámolást nyújt be a tárgyévet követő számviteli szétválasztási kimutatás jóváhagyását követő hó 30. napjáig a hatósághoz.

(2) Az elszámolásban fel kell tüntetni a várható éves nettó elkerülhető költséget és a tárgyévben ténylegesen nyújtott szolgáltatáselemek mennyisége és tényleges nettó elkerülhető költsége alapján megállapított végleges nettó elkerülhető költséget, valamint a kettő közötti esetleges különbséget.

(3) A szolgáltató a végleges nettó elkerülhető költség számítás alapjául szolgáló számviteli szétválasztás kimutatást is csatolja az 1. §-nak megfelelő részletes megjelöléssel.

(4) A hatóság a végleges nettó elkerülhető költségekről dönt.

(5) A hatóság (4) bekezdés szerinti döntése alapján az esetleges különbözet vonatkozásában a tárgyévet követő év várható éves nettó elkerülhető költség második negyedéves részletében, szükség esetén az azt követő részletében elszámol. Ha követő év várható éves nettó elkerülhető költség negyedéves részleteiben történő elszámolás az egyetemes szolgáltatási szerződés megszűnése miatt nem lehetséges, a hatóság a különbözet kifizetéséről vagy az egyetemes szolgáltató általi visszafizetéséről dönt.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet hatálybalépését megelőzően az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kasszába fizetendő hozzájárulás, valamint a teljesíthető támogatás mértékéről, illetőleg meghatározásuk módjáról szóló 18/2004. (IV. 29.) IHM rendelet (a továbbiakban: R.2.) rendelkezései alapján elbírált vagy benyújtott, és e rendelet hatálybalépését megelőzően keletkezett támogatási igényekre és ezekkel kapcsolatos eljárásokra az R.2. e rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. § Ez a rendelet a következő uniós irányelvnek való megfelelést szolgálja:

az Európai Parlament és a Tanács 2002/22/EK irányelve (2002. március 7.) az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról (Egyetemes szolgáltatási irányelv).

8. § Hatályát veszti az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kasszába fizetendő hozzájárulás, valamint a teljesíthető támogatás mértékéről, illetőleg meghatározásuk módjáról szóló 18/2004. (IV. 29.) IHM rendelet.

1

A rendeletet az 53/2013. (IX. 25.) NFM rendelet 1. § d) pontja hatályon kívül helyezte 2013. október 3. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére