• Tartalom

2010. évi XCIII. törvény

2010. évi XCIII. törvény

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény módosításáról1

2010.10.12.

1. § A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény a következő 197/A. §-sal egészül ki:

197/A. § (1) Gazdálkodó szervezet működése rendeletben – a (3) bekezdésben meghatározottak szerint – a Magyar Állam felügyelete alá vonható.
(2) A Magyar Állam nevében az államháztartásért felelős miniszter vagy kormánybiztos jár el.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott személy
a) áttekinti a gazdálkodó szervezet vagyoni helyzetét,
b) jóváhagyja, ellenjegyzi a gazdálkodó szervezet vagyoni jellegű kötelezettségvállalásait,
c) a rendkívüli intézkedés bevezetését előidéző helyzet közvetlen elhárításával, illetve következményeinek enyhítésével összefüggésben dönt a gazdálkodó szervezet legfőbb döntéshozó szerve hatáskörébe tartozó ügyekben, és
d) kezdeményezheti a gazdálkodó szervezettel szemben a 34. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatás elrendelését.
(4) A Magyar Állam a gazdálkodó szervezet legfőbb döntéshozó szerve hatáskörébe tartozó ügyekben hozott döntéseiről haladéktalanul írásban tájékoztatja a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőit és felügyelőbizottsága tagjait. A (3) bekezdés c) pontjában meghatározott döntéshozatali jog egyebekben nem érinti a gazdálkodó szervezet legfőbb döntéshozó szervének a hatásköreit.
(5) A Magyar Állam a gazdálkodó szervezet vagy tulajdonosa ténylegesen felmerült kárával megegyező kártalanítással tartozik a (2) bekezdésben meghatározott személy által a feladatkörébe tartozó döntéssel okozott kárért arra az időtartamra, amikor olyan rendelet volt hatályban, amit az Alkotmánybíróság utóbb megsemmisített.”

2. § A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 9. számú melléklet 1. pontja kiegészül a XIV. Belügyminisztérium fejezetben a Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok (20. cím, 1. alcím 34. jogcím-csoport) sorral.

3. § Ez a törvény a kihirdetésével egyidejűleg lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2010. október 11-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2010. október 12. A törvényt a 2011: CXIII. törvény 82. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére