• Tartalom

10/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet

10/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet

a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádióberendezések belföldi forgalomba hozataláról és megfelelőségének igazolásáról1

2015.03.18.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya azon rádióberendezés, ideértve a rádiótávközlő végberendezést is, belföldi forgalomba hozatalára, megfelelőségének igazolására és azok hatósági ellenőrzésére terjed ki, amely

a) alkalmazásának körülményei vagy konstrukciója minősített adatot képez,

b) kizárólag haditechnikai célra készült,

c)2 az a) és b) pontokban foglaltakon kívül a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről szóló NMHH rendeletben meghatározott szerv, szervezet (a továbbiakban: felhasználó) kizárólag kormányzati célú hálózataiban és egyedi rádióállomásaiban való alkalmazás céljára készült.

(2) A rendelet hatálya kiterjed

a) a felhasználóra,

b) azon természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetre, amely az (1) bekezdés szerinti rádióberendezés gyártása, importálása, belföldi forgalomba hozatala, megfelelőségének igazolása, telepítése vonatkozásában jár el,

c)3 a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) Hivatalára (a továbbiakban: Hivatal).

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a nem polgári célú frekvenciagazdálkodó hatóság által 2002. április 5-e előtt kiadott rádióengedély alapján üzemeltetett rádióberendezésre.

(3a)4 Nem terjed ki a rendelet hatálya a légiközlekedési célú, valamint víziközlekedési célú fedélzeti rádióberendezésekre.

(4)5 Az e rendeletben foglalt hatósági feladat- és hatásköröket a Hivatal látja el. A rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezéseinek e rendelet szerinti alkalmazása során a hatóságon Hivatalt kell érteni.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. egyedi értékelési eljárás: olyan eljárás, amelyben a megfelelőséget – az illetékes miniszter által kijelölt – tanúsító szervezet dokumentumával a gyártó, a gyártó Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője, az importőr vagy a rádióberendezés belföldi forgalomba hozataláért felelős személy (a továbbiakban együtt: bejelentő) igazolja, továbbá a NATO Egységesítési Egyezmény, vagy a gyártási dokumentáció megfelelőségre vonatkozó előírásainak teljesítését a gyártó igazolja;

2. felhasználói igazolás: a rádióberendezést bejelentő részére kiállított okirat, amelyben a felhasználó igazolja, hogy a rádióberendezést az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerint kívánja alkalmazni;

2a.6 légiközlekedés: a légiközlekedésről szóló törvény által meghatározott fogalom;

2b.7 légiközlekedési célú fedélzeti rádióberendezés: a légijárművön alkalmazott, a légiforgalom és a légi rádiónavigáció, valamint a vészjelzés, kutatás és mentés céljára szolgáló rádióberendezés;

3. rádiótávközlő végberendezés: olyan termék vagy egy termék olyan része, amelynek rendeltetése a rádiótávközlő hálózatra való kapcsolódás közvetlenül vagy közvetve, a hozzáférési ponton keresztül a rádiótávközlő hálózattal való együttműködés céljából;

3a.8 víziközlekedés: a víziközlekedésről szóló törvény által meghatározott fogalom;

3b.9 víziközlekedési célú fedélzeti rádióberendezés: az úszólétesítményen alkalmazott, a víziközlekedés forgalma és a rádiónavigáció, valamint a vészjelzés, kutatás és mentés céljára szolgáló rádióberendezés.

3. Belföldi forgalomba hozatal és a megfelelőség igazolása

3. § (1) Nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádióberendezés csak akkor hozható forgalomba, ha megfelelő telepítés és rendeltetésszerű használat mellett teljesíti az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben (a továbbiakban: Eht.) meghatározott alapvető követelményeket és az e rendeletben szereplő kiegészítésekkel, valamint eltérésekkel a R. 4. §-ában a forgalomba hozatalhoz előírt rendelkezéseket.

(2)10 A nem harmonizált frekvenciahasználatú rádióalkalmazás rádióberendezését a R. 9. számú melléklete szerinti formában és tartalommal – egyedi értékelési eljárás esetén a 2. § 1. pontjában meghatározott bármely iratot csatolva – a tervezett belföldi forgalomba hozatal előtt legalább hat héttel a bejelentő a Hivatalnak bejelenti.

(3)11 A bejelentéshez és a nyilvántartásba vételi eljáráshoz az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét és módját a Hivatal az NMHH internetes honlapján teszi közzé.

(4) A bejelentő az 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rádióberendezés esetében a felhasználó által kiadott felhasználói igazolást is benyújtja.

(5)12 A Hivatal a nyilvántartásba vételről huszonöt napon belül dönt. A nyilvántartás az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt rádióberendezés vonatkozásában nem nyilvános, amelyből a Hivatal az illetékes felhasználó részére, kérelemre – a minősített adatok védelmére vonatkozó szabályok szerint – adatszolgáltatást nyújt. Az 1. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rádióberendezések nyilvántartását a Hivatal az NMHH internetes honlapján teszi közzé.

(6) A (2) bekezdés alapján nyilvántartásba vett rádióberendezés – az egységes digitális rádiótávközlő rendszer rádiótávközlő végberendezései kivételével – csak felhasználó részére forgalmazható.

(7)13 A harmonizált frekvenciahasználatú rádióalkalmazások rádióberendezéseinek körét, a nem polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló NMHH rendelet állapítja meg.

4. § (1) Az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti rádióberendezés – Eht.-ben meghatározott alapvető követelményeknek való – megfelelőségét, kivéve, ha annak rendszeresítéséhez a megfelelőségértékelésről más jogszabály rendelkezik, a bejelentő választása szerint a R.-ben előírtak szerinti megfelelőségértékelési eljárással vagy egyedi értékelési eljárással igazolja.

(2) Az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rádióberendezés megfelelőségét a bejelentő a R.-ben előírtak szerinti megfelelőségértékelési eljárással igazolja.

4. Hatósági ellenőrzés és egyéb rendelkezések

5. § A rádióberendezés belföldi forgalomba hozatala és megfelelőségének igazolása hatósági ellenőrzésének szabályait a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, az Eht. általános hatósági felügyeleti és ellenőrzési eljárásra, illetve a bejelentésre és a bejelentőre vonatkozó rendelkezései, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló NMHH rendelet (a továbbiakban: Er.) állapítja meg.

6. § Azzal az eltéréssel kell alkalmazni

a)14

b) az osztályba sorolással kapcsolatban a R. 5. §-át, hogy az elektronikus hírközlő végberendezések közül csak rádiótávközlő végberendezésre vonatkozik;

c) a megfelelőségi jelöléssel kapcsolatban a R. 11. §-át, hogy az egyedi eljárással értékelt rádióberendezést megfelelőségi jelöléssel és osztályazonosító jellel nem látják el;

d) a telepítéssel kapcsolatban a R. 6. § (1) bekezdését, a rádióberendezés szabad mozgásával és bemutatásával kapcsolatban a R. 7. §-át, hogy az ott meghatározottakra a Er. vonatkozik.

5. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit, a hatálybalépése után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.

1

A rendeletet a 7/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte 2017. augusztus 12. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés c) pontja az 1/2013. (I. 7.) NMHH rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdés c) pontja az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 34. § (2) bekezdése alapján a 2015. március 18-át követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

4

Az 1. § (3a) bekezdését az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 34. § (2) bekezdése alapján a 2015. március 18-át követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

5

Az 1. § (4) bekezdése az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § 2a. pontját az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 3. §-a iktatta be. E módosító rendelet 34. § (2) bekezdése alapján a 2015. március 18-át követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

7

A 2. § 2b. pontját az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 3. §-a iktatta be. E módosító rendelet 34. § (2) bekezdése alapján a 2015. március 18-át követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

8

A 2. § 3a. pontját az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 3. §-a iktatta be. E módosító rendelet 34. § (2) bekezdése alapján a 2015. március 18-át követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

9

A 2. § 3b. pontját az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 3. §-a iktatta be. E módosító rendelet 34. § (2) bekezdése alapján a 2015. március 18-át követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

10

A 3. § (2) bekezdése az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 3. § (3) bekezdése az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 3. § (5) bekezdése az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 4. § d) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 3. § (7) bekezdése az 1/2013. (I. 7.) NMHH rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 6. § a) pontját az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére