• Tartalom

103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról1

2022.01.01.

A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének koncessziós pályázatban való meghirdetését megelőzően komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) kell lefolytatni.

(2)2 A vizsgálat célja, hogy a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 9. § (2) bekezdése szerint kiírt koncessziós pályázat tartalmára vonatkozó döntés előkészítéséhez

a) környezet-, táj- és természetvédelmi,

b) vízgazdálkodási és vízvédelmi,

c) kulturális örökségvédelmi,

d) termőföldvédelmi,

e) közegészségügyi és egészségvédelmi,

f) nemzetvédelmi,

g) településrendezési,

h) közlekedési, valamint

i) ásványvagyon-gazdálkodási

szempontokat figyelembe véve, meghatározásra kerüljenek azok a terület- és térrészek, ahol bányászati tevékenység nem folytatható, valamint hogy megállapítsa a bányászati tevékenység folytatásának pályázati kiírásban előírni szükséges követelményeit.

(3) A vizsgálat lefolytatása nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez szükséges engedélyezési eljárások lefolytatásának kötelezettsége alól.

(4) A jelentés elkészítésében közreműködő közigazgatási szervet a tevékenység engedélyezése során hozott döntésében nem köti a vizsgálat keretében adott véleménye.

2. § (1)3 A vizsgálat lefolytatását és annak alapján a jelentés elkészítését az állami földtani feladatokat ellátó Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: SZTFH), a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és az Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF) bevonásával, valamint az 1. mellékletben megjelölt közigazgatási és egyéb szervek (a továbbiakban együtt: közreműködő szerv) közreműködésével végzi.

(2)4 Az SZTFH a vizsgálatot zárt területen arra a területre és térrészre végzi el, amelyen a rendelkezésére álló földtani adatokat és vállalkozói kezdeményezéseket figyelembe véve az ásványi nyersanyag bányászata vagy a geotermikus energia kinyerése energetikai célra kedvezőnek ígérkezik.

3. § (1)5 Az SZTFH a koncessziós pályázatban kiírni tervezett területre és térrészre az OVF és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmányt (a továbbiakban: tanulmány) készít.

(2) A tanulmány a koncessziós pályázatra javasolni tervezett terület és térrész jellemzését, valamint a tervezett bányászati tevékenység bemutatását tartalmazza. A tanulmány részletes tartalmát a 2. melléklet határozza meg.

(3)6 A Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a 2. melléklet 3.4. pontjával kapcsolatosan rendelkezésére álló adatokat adja meg.

(4)7 Az OVF a 2. melléklet 1.4. pontjának elkészítéséhez szükséges adatokat és tájékoztatást, valamint a 2. melléklet 3.2. pontjával kapcsolatosan rendelkezésére álló adatokat adja meg.

4. § (1)8 Az SZTFH a közreműködő szerveket az 1. mellékletben meghatározott vélemény és adatok szolgáltatása céljából megkeresi, amelyhez egyidejűleg a tanulmányt a közreműködő szervek számára honlapján hozzáférhetővé teszi.

(2)9 A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság és a vízügyi hatóság a 2. melléklet 3. pontjában foglaltakra is véleményt ad.

(3)10 A megkeresett közreműködő szerv a véleményét és az adatokat a tanulmány beérkezésétől számított 30 napon belül küldi meg az SZTFH-nak.

(4)11 Az SZTFH az 5. § (1) bekezdése szerinti jelentés elkészítéséhez szükséges adatot kérhet egyéb, az 1. mellékletben nem szereplő közigazgatási szervtől is.

(5)12 Az (1) bekezdés szerinti közreműködő szerv a véleményében meghatározza azt a területet vagy térrészt, amelyen a pályázatban kiírni tervezett koncessziós tevékenység nem folytatható, valamint a bányászati koncessziós tevékenység folytatásának pályázati kiírásban előírni szükséges követelményeit. A közreműködő szerv a véleményét indokolni köteles.

(6)13 Ha a megkeresett közigazgatási szerv az adatszolgáltatási vagy véleményadási kötelezettségét a (3) bekezdésben megállapított határidőn belül nem teljesíti, a bányafelügyelet

a) megkeresi a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság felügyeleti szervének vezetőjét annak érdekében, hogy a közigazgatási szervet az adatszolgáltatás teljesítésére utasítsa,

b) más közigazgatási szerv esetében pedig úgy tekinti, hogy az érintett közigazgatási szerv részéről koncessziós tevékenységet korlátozó körülményt nem kívánnak megnevezni.

(7)14 Ha az SZTFH a megkeresett közreműködő szerv véleményében foglaltakkal nem ért egyet, a véleményeltérést a vélemény beérkezésétől számított 15 napon belül egyezteti. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, a véleményeltérésről és annak indokáról a bányászati ügyekért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) a jelentésben tájékoztatni kell.

5. § (1)15 Az SZTFH a tanulmány, valamint a megkeresett közreműködő szervek által szolgáltatott adatok és vélemény alapján a véleményezésre megállapított határidő leteltétől számított 15 napon belül elkészíti a vizsgálat eredményét tartalmazó jelentés (a továbbiakban: jelentés) tervezetét.

(2) A jelentés tervezete tartalmazza a koncessziós pályázatban kiírni javasolt

a) terület és térrész megjelölését,

b) területre és térrészre vonatkozó térképeket,

c)16 területre és térrészre vonatkozó tanulmányt, valamint a közreműködő szervek által szolgáltatott adatokat és véleményt,

d) területre és térrészre vonatkozó korlátozásokat és követelményeket,

e) területre és térrészre vonatkozóan azoknak a bányászati technológiáknak a meghatározását, amelyek a bányászati tevékenység során nem alkalmazhatók, és

f) területen és térrészen belül annak a területnek vagy térrésznek a megjelölését, amelyen bányászati tevékenység nem folytatható.

(3) A jelentés tervezetében ismertetni kell a vizsgálat elvégzéséhez felhasznált adatok forrását, a kutatások irodalomjegyzékét, a vizsgálat korlátait és a bizonytalanságokat.

6. § (1)17 Az SZTFH a jelentés tervezetét, annak elkészítésétől számított öt napon belül a honlapján a nyilvánosság számára véleményezés, a közreműködő szervek számára visszamutatás céljából harminc napra közzéteszi. A közzétételben meg kell jelölni az észrevételek benyújtásának határidejét és módját.

(2)18 A közreműködő szerv a jelentés tervezetével kapcsolatos észrevételéről az (1) bekezdésben meghatározott harminc napos határidő leteltétől számított 15 napon belül tájékoztatja az SZTFH-t. Ha a közreműködő szerv határidőn belül nem tesz észrevételt, úgy kell tekinteni, hogy a jelentés tervezetében foglaltakkal egyetért.

(3)19 Ha az MBFSZ a közreműködő szerv észrevételében foglaltakkal egyetért, a jelentés tervezetét az észrevételnek megfelelően módosítja. Ha az MBFSZ az észrevétellel nem ért egyet, az észrevételt a jelentéshez mellékeli és a véleményeltérésről a minisztert a jelentésben tájékoztatja.

(4)20

(5)21 A nyilvánosságtól érkezett észrevételeket az SZTFH a végleges jelentés elkészítése során figyelembe veszi.

(6)22 A végleges jelentést az SZTFH a (2) bekezdésben foglalt határidő leteltétől számított 15 napon belül készíti el és küldi meg a miniszternek.

(7)23 A vizsgálat eredményét tartalmazó végleges jelentést az SZTFH a honlapján közzéteszi.

7. § (1)24 A jelentés elkészítésében való közreműködés a közreműködő szervek részéről, a (2) bekezdésben foglalt kivétellel, ingyenesen történik.

(2)25 Az SZTFH a jelentés elkészítésében való közreműködésért a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak 80 000 forint, a vízügyi hatóságnak 80 000 forint költségtérítést fizet. A fizetési kötelezettséget a 6. § (6) bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő 15 napon belül, a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott előirányzat-felhasználási számlára, átutalási megbízással kell teljesíteni.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

1. melléklet a 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez26


A jelentés elkészítésében közreműködő szervek, valamint a véleményezés és adatszolgáltatás köre

A

B

1.

Az adatszolgáltatás és véleményezés köre

A jelentés elkészítésében közreműködő
szerv

2.

A tervezett koncessziós tevékenység érint-e oltalom alatt álló területet (védett természeti terület, Natura 2000 terület), az érintett védett természeti területekre, Natura 2000 területekre vonatkozó adatok, az érintett védett természeti területek, Natura 2000 területek térképi ábrázolása. A terület levegőtisztaság-védelmi zóna szerinti besorolása szennyező anyagonkénti bontásban. A tervezett tevékenység földtani közegre, levegőtisztaságra és természetre gyakorolt hatása.

környezetvédelmi és természetvédelmi
hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal

3.

Vízbázisvédelmi terület, védőidom aktualizálása, kiegészítése. A tervezett tevékenység a felszíni és felszín alatti víztestek állapotára, hasznosítási lehetőségeire gyakorolt hatása.

katasztrófavédelmi igazgatóság vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörében eljárva

4.

A területen és annak környezetében levő gyógyhelyek ásvány-, gyógyvíz, gyógygáz és gyógyiszap lelőhelyek megadása.

népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala

5.

A területen található termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó követelmények.

ingatlanügyi, földügyi igazgatási hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

6.

A területen található erdő és a védelmére vonatkozó követelmények

erdészeti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal

7.

A területen elhelyezkedő országos és helyi közutak közúti forgalmának biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára vonatkozó követelmények

a közút kezelője

8.

A területen elhelyezkedő vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására vonatkozó követelmények

közlekedésért felelős miniszter

9.

A területen elhelyezkedő vízi közlekedési létesítmények működésével, a biztonságos hajóforgalom lebonyolításával kapcsolatos követelmények

közlekedésért felelős miniszter

10.

A légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára vonatkozó követelmények

légiközlekedési hatóság és a katonai légügyi hatóság

11

A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatainak ellátásához kapcsolódó követelmények

honvédelemért felelős miniszter

12.

A tervezett koncessziós tevékenység érint-e helyi természetvédelmi oltalom alatt álló (önkormányzati rendeletben meghatározott) területet, és a helyi építési szabályzatnak való megfelelése.

Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző

13.

A kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartás alapján, a területen található nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyre, régészeti védőövezetre vagy műemlékre és műemléki területre vonatkozó követelmények.

kulturális örökségvédelmi hatáskörében
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

2. melléklet a 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez27A komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány tartalma

1.    A koncessziós pályázatra javasolt terület jellemzése.
1.1.    Földrajzi és térbeli elhelyezkedésének leírása a határoló sokszög EOV koordinátái, térbeli elhelyezkedésének magassági szintekkel (mBf) történő lehatárolása.
1.2.    A területhasználatok térképi bemutatása (CORINE LC).
1.3.    Talajtani, földtani, vízföldtani, tektonikai jellemzés, megkutatottság (geológiai, geofizikai).
1.4.    A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben előírt vízgyűjtő-gazdálkodási terv alapján a védett területek, a területet érintő felszíni és felszín alatti víztestek és állapotuk, a monitoring hálózat, és a felszín alatti vízkivételi tevékenység bemutatása (kitermelt víz mennyisége, minősége és hőmérséklete, cél szerinti eloszlása), vízbázis védőterületek és védőidomok megadása.
1.5.    A terület termálvíz-készletének geotermikus energia célú hasznosítása, az ásványi nyersanyagokra vonatkozó érvényes kutatási és bányászati jogosultságok, ismert egyéb nyersanyagok.
1.6.    A területet, térrészt érintő, a bányászati tevékenységre vonatkozó jogszabályon alapuló tiltások, korlátozások.
2.    A tervezett bányászati koncessziós tevékenység vizsgálata.
2.1.    A koncesszió tárgyát képező ásványi nyersanyag teleptani vagy geotermikus energia földtani jellemzőire, kinyerhetőségére és várható mennyiségére vonatkozó adatok.
2.2.    A várható kutatási és termelési módszerek és a bányászati tevékenység megvalósítása során várható, ismert bányászati technológiák bemutatása.
2.3.    A lehetséges kapcsolódó tevékenységek – szállítás, tárolás, hulladékkezelés, energiaellátás, vízellátás – általános leírása.
2.4.    A kitermelt szilárd ásványi nyersanyag elszállítására rendelkezésre álló közlekedési infrastruktúra bemutatása.
2.5.    A bányászati tevékenység során megvalósuló ásványvagyon-gazdálkodási vagy energiaellátási cél bemutatása.
2.6.    A bányászati tevékenység ásványvagyon gazdálkodási szempontú, valamint a várható nemzetgazdasági, társadalmi előnyeinek bemutatása.
2.7.    A terhelés várható időtartama.
2.8.    A várható legfontosabb bányaveszélyek.
3.    A hatások, következmények vizsgálata és előrejelzése.
3.1.    A terület, térrész azon környezeti jellemzőinek meghatározása, melyet a tevékenység jelentősen befolyásolhat.
3.2.    A bányászati tevékenység értékelése a felszíni és felszín alatti víztestekre, ivóvízbázisokra vonatkozóan a várható állapotváltozások megadása, a várható regionális vagy országhatáron átnyúló hatások bemutatása.
3.3.    A területen és térrészen a környezeti hatások miatti korlátozás vagy tiltás alá eső bányászati technológiák felsorolása.
3.4.    A bányászati tevékenység értékelése a védett természeti és NATURA 2000 területekre vonatkozóan a várható állapotváltozások megadása, a várható regionális vagy országhatáron átnyúló hatások bemutatása.
1

A rendeletet a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 49. § d) pontja hatályon kívül helyezte 2022. február 1. napjával.

2

Az 1. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdése a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (4) bekezdését az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 100. § (3) bekezdése iktatta be.

8

A 4. § (1) bekezdése a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 140. § (2) bekezdésével megállapított, a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 4. § (4) bekezdése a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 4. § (5) bekezdése a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 141. § b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

13

A 4. § (6) bekezdését a 281/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

16

Az 5. § (2) bekezdés c) pontja a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 142. § b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

17

A 6. § (1) bekezdése a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 140. § (3) bekezdésével megállapított, a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 6. § (2) bekezdése a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 140. § (3) bekezdésével megállapított, a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § f) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 6. § (4) bekezdését a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 142. § a) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

21

A 6. § (5) bekezdése a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § d) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 6. § (7) bekezdése a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § d) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 7. § (1) bekezdése a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 141. § f) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

26

Az 1. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 89. §-ával megállapított, a 677/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. §-a szerint módosított szöveg.

27

A 2. melléklet az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 100. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére