• Tartalom

107/2011. (XI. 10.) VM rendelet

az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról

2019.04.16.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 38. és 39. pontjában, valamint 76. § (5) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § s) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya nem terjed ki a mesterségesen és ellenőrzött körülmények között termesztett gombákra.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) gomba: a vadon termő gombafajokhoz (nagygombák) tartozó, szabad szemmel látható gombafajok termőteste;

b) gombatétel: ugyanahhoz a fajhoz tartozó gombákból álló halmaz;

c) friss gomba: az az ép gomba, amely alak, szín és szag tekintetében a fajra jellemző, termőteste károsodást, romlást, bomlást nem mutat;

d) mérgező gomba: az a gomba, amely önmagában vagy alkohollal együtt fogyasztva gyomor- és bélpanaszokat, émelygést, hányást, máj- és vesekárosodást vagy egyéb egészséget károsító hatást vált ki, továbbá halált okozhat;

e) sérült gomba: az a gomba, melyen külső hatástól származó alaki elváltozás, rovar-, csiga-, vagy egyéb rágástól származó alaki változás, folytonossági hiány figyelhető meg;

f) törmelékgomba: külső hatás következtében a gombafajra jellemző eredeti nagyság felénél kisebb darabokra tört gombarész;

g) idegen anyag: a gomba felületére tapadt szennyeződés;

h) lakossági gombaminősítés: a lakosság részére történő gombaminősítés és tájékoztatás;

i) gyűjtési napló: az élelmiszer-vállalkozó által vezetett névre szóló papír alapú nyilvántartás, mely tartalmazza a gombát gyűjtő élelmiszer-vállalkozó nevét, születési helyét, születési idejét, személyi igazolvány számát, valamint fajonként a gomba gyűjtési helyét, idejét és mennyiségét;

j)1 termékkísérő dokumentum: számviteli bizonylat és szállítólevél.

2. A gomba-szakellenőri tevékenység

3. § (1)2 Gomba-szakellenőri tevékenységet az végezhet, aki

a) az (1a) bekezdésben szereplő valamely képesítéssel rendelkezik,

b) öt évnél nem régebbi munkaköri szakmai és egészségügyi alkalmassági igazolással rendelkezik, amely kitér a mentális beszámíthatóságra, valamint az érzékszervek normális működésének igazolására,

c)3 ötévente részt vesz az Agrárminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) által szervezett és felügyelt továbbképzésen, és

d)4 a gomba-szakellenőri tevékenység gyakorlásának szándékát az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak (a továbbiakban: Pest Megyei Kormányhivatal) bejelentette.

(1a)5 A gomba-szakellenőri tevékenységhez megfelelő képesítéssel rendelkezik, aki

a) 2013. szeptember 1-je előtt indított, Országos Képzési Jegyzékben szereplő gomba-szakellenőri képzésen sikeres vizsgát tett,

b)6 a minisztériummal – pályázati eljárást követően – gomba-szakellenőri tanfolyam szervezésére vonatkozó megállapodást kötött jogi személy vagy egyéni vállalkozó (egyéni cég) által szervezett gomba-szakellenőri tanfolyamon részt vett, és sikeres vizsgát tett,

c) 1955–1984 között közép-, illetve felsőfokú gombaismerői tanfolyamon sikeres vizsgát tett, vagy

d) az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államában a gomba-szakellenőri tanfolyammal egyenértékű képesítést szerzett.

(1b)7 Az (1a) bekezdésben meghatározott képesítéssel rendelkező személy végezhet gombával kapcsolatos hatósági élelmiszerbiztonsági célellenőrzést.

(1c)8 Mérgező gomba okozta megbetegedés vizsgálatánál laboratóriumi diagnosztikai tevékenységet az végezhet, aki sikeres vizsgát tesz a minisztérium által szervezett gomba-diagnosztikai tanfolyamon.

(2)9 A gomba-szakellenőr a Pest Megyei Kormányhivatalnak jelenti be a tevékenységét. A bejelentés tartalmazza a tevékenység helyének és időtartalmának megjelölését, valamint a gomba-szakellenőri bizonyítvány számát is.

(3)10

(4) A gomba-szakellenőr a gombaminősítést a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint végezi.

4. § (1)11 Forgalomba hozni, feldolgozni kizárólag azt a szükség esetén mechanikai úton tisztított, 6. § szerinti gombaminősítési igazolással rendelkező gombatételt lehet,

a) amely legfeljebb 5%-ban tartalmaz törmelékgombát,

b) amely legfeljebb 10%-ban tartalmaz sérült gombát,

c) amelyben a gombák,

ca) a 2. mellékletben szereplő gombafajok (a továbbiakban: gombajegyzék) valamelyikéhez tartoznak,

cb) – az a) és b) pontban foglalt arányú alaki változáson túl – friss gombák,

cc) idegen anyagtól mentesek,

cd) a fajra jellemző nagyságúak,

ce) legalább 3 cm-es, az őzlábgomba esetében legalább 7 cm-es, a vargánya esetében legalább 5 cm-es, a mezei szegfűgomba esetében legalább 1 cm-es kalapátmérővel, a nyári szarvasgomba esetében pedig 5 g-nál nagyobb termőtesttel rendelkeznek.

(2) A gomba-szakellenőr a gombaminősítés elvégzéséhez szükséges mennyiségű termőtestet felvághat, megtörhet.

5. § (1) A gomba-szakellenőr a mérgező gombát a begyűjtött gombák közül kiválogatja és elkülöníti.

(1a)12 A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló miniszteri rendelet alapján védett gombafajnak minősített fajhoz tartozó gomba emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősül, amelyet a gomba-szakellenőr a begyűjtött gombák közül kiválogat és elkülönít.

(2) A gomba-szakellenőr emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősíti az azonos gyűjtőedényből származó gombatételeket, amennyiben azokból a mérgező gomba egyértelműen nem különíthető el, vagy azok gyilkos galócát tartalmaznak.

(3) A gomba-szakellenőr tájékoztatja az (1), valamint (2) bekezdésben foglalt gomba minősíttetőjét arról, hogy

a) az mérgező, valamint emberi fogyasztásra alkalmatlan, és

b) átadásuk esetén gondoskodik annak gyűjtésére szolgáló megfelelő méretű, biztonságosan zárható hulladékgyűjtőben történő elhelyezéséről.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában szereplő hulladékgyűjtőben elhelyezett gomba felhasználást kizáró és környezetkímélő módon történő megsemmisítéséről

a) a munkavállalóként végzett gombaminősítés esetén a gomba-szakellenőr munkáltatója,

b) a nem munkavállalóként végzett gombaminősítés esetén a gomba-szakellenőr

gondoskodik.

(5)13

6. § (1)14 A gomba-szakellenőr a forgalomba hozatalra szánt emberi fogyasztásra alkalmas gombáról fajonként a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal honlapján közzétett, a 3. melléklet szerinti adatokat tartalmazó nyomtatvány szerinti gombaminősítést tanúsító okiratot (a továbbiakban: gombaminősítési igazolás) állít ki.

(2)15 A gombaminősítési igazolás eredeti példánya a gombatétel minősítését kérőnél, a másolati példánya a gomba-szakellenőrnél marad. A gombaminősítési igazolást piacon kívüli minősítés esetén a gomba-szakellenőr, piacon történő minősítés esetén a piac üzemeltetője a kiállítástól számított két évig köteles megőrizni.

(3)16 Piaci árusítás esetén a gombaminősítési igazolást a gombatétel mellett jól látható módon kell elhelyezni, amely csak az adott árusítási helyen, a kiállítás napján használható fel, és amelyet az árusítás befejezése után le kell adni az azt kiállító gomba-szakellenőrnek.

(4)17 Szarvasgomba minősítése esetén csak abban az esetben adható ki gombaminősítési igazolás, amennyiben a gyűjtési napló is bemutatásra kerül.

7. § (1) Lakossági gombaminősítést csak a 3. §-ban meghatározottak szerinti gomba-szakellenőr végezhet.

(2)18 A lakossági gombaminősítés során minősített gombát tilos forgalomba hozni.

3. A gomba gyűjtése, minősítése és forgalomba hozatala

8. § (1) A gomba gyűjtéséhez, tárolásához és szállításához olyan eszközt kell használni, amelyben a termőtest nem fülled, nem törik és a szállítás során a gomba a minőségét megőrzi.

(2) Tilos gombát gyűjteni vegyi vagy egyéb egészségre káros anyagokkal szennyezett területről.

(3) Tilos a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló jogszabályban felsorolt védett gombafajok gyűjtése.

(4) A földalatti gombák gyűjtéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott előírásokat az e rendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

9. § A felvásárlás során a gombát friss állapotában a 4. és 5. §-ban foglaltak szerint kell minősíteni.

10. § (1)19 Friss gombát emberi fogyasztásra piacon forgalomba hozni csak a gombatétel mellett jól láthatóan kihelyezett gombaminősítési igazolással szabad.

(2)20

(3)21 A gomba-szakellenőr a gombaminősítési igazolást a forgalomba hozatal befejezését követően bevonja a forgalomba hozó élelmiszer-vállalkozótól.

(4)22 A 2. mellékletben meghatározott gombafajok csak a 2. mellékletben az adott gombafajra meghatározott időpontig hozhatók forgalomba.

11. § (1) Gombát csak más élelmiszerektől elkülönítve szabad árusítani. Az árusítás során a gombafajokat egymástól is el kell különíteni.

(2)23 Valamennyi termékkísérő dokumentumon fel kell tüntetni a gombaminősítési igazolás sorszámát és a 2. melléklet C oszlopában az adott gombafajra előírt felhasználási feltételt.

(3)24 A gomba-szakellenőr a lakossági gombaminősítésről a 4. melléklet szerinti adatokat tartalmazó nyilvántartást (a továbbiakban: gombaminősítési napló) vezet. A lakossági gombaminősítés során a gombajegyzékben nem szereplő gomba is emberi fogyasztásra alkalmasnak minősíthető.

(4)25 A gombaminősítési naplót a gomba-szakellenőr, illetve piacon történő gomba-szakellenőri minősítés esetén a piac üzemeltetője az utolsó bejegyzés időpontjától számított két évig köteles megőrizni.

12. §26 (1) A gombatételt forgalomba hozó a termékkísérő dokumentumot jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a gombakészlet kimerülését követően két hónapig köteles megőrizni.

(2) A vendéglátó létesítményben a termékkísérő dokumentumot jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a gombából készült étel felszolgálását vagy forgalomba hozatalát követő egy hónapig kell megőrizni.

12/A. §27 (1) A 2. melléklet C. oszlopában szereplő felhasználási feltételt jól látható módon, az előrecsomagolt gomba csomagolásán a termék megnevezésével azonos látómezőben, nem előrecsomagolt formában árusított gomba esetén az eladás helyén kell feltüntetni.

(2) Gombakeverék és feldolgozott gomba kizárólag csomagolva hozható forgalomba.

(3) Forgalomba hozatalra szánt gombakeverék vagy gombakeveréket is tartalmazó termék leíró nevében akkor tüntethető fel gombafaj neve, ha az legalább 50 tömegszázalék arányban van jelen a termékben.

(4) A gombakeverék leíró nevében abban az esetben szerepelhet, hogy a gombakeverék vadon termett gombából áll vagy abból származik, ha a gombakeverék nem tartalmaz termesztett gombát vagy abból származó részt.

4. A gombától való megbetegedés, a gomba-szakellenőr felelőssége

13. § (1)28 Amennyiben az élelmiszer-vállalkozó tudomást szerez az általa forgalomba hozott vagy felhasznált gombától eredő megbetegedésről vagy annak gyanújáról, haladéktalanul köteles értesíteni az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalt.

(2) Megbetegedés vagy annak gyanúja esetén az élelmiszer-vállalkozó köteles a gyanús gombát vagy gombatételt, gombamaradékot, élelmiszermaradékot, tisztítási hulladékot elkülöníteni, valamint az abból készült élelmiszer forgalomba hozatalát, feldolgozását, felhasználását felfüggeszteni.

14. § (1)29 A Pest Megyei Kormányhivatal a tevékenység végzését azonnali hatállyal megtiltja, amennyiben az ellenőrzés eredménye az, hogy a gomba-szakellenőr a 3. §-ban előírt képzettség nélkül folytatja tevékenységét.

(2)30 A Pest Megyei Kormányhivatal a gomba-szakellenőr tevékenységét megtiltja, ha olyan élelmiszer-biztonsági, valamint tisztasági hiányosságot észlel, amely

a) az emberi egészséget károsítja,

b) emberi megbetegedést okoz,

c) az emberi egészséget veszélyeztető magatartásból ered, vagy

d)31 a gombaminősítésből ered.

(3)32 A gombaminősítés során bizonyítottan elkövetett hiba miatt bekövetkező gombamérgezés esetén a Pest Megyei Kormányhivatal, a vétség súlyának mérlegelését követően a minősítést végző gomba-szakellenőrt a szakellenőri tevékenység gyakorlásától legfeljebb három évre tilthatja el, soron kívüli munkaköri szakmai alkalmassági és egészségügyi vizsgálatra, valamint ismételt szakellenőri vizsgára kötelezheti.

5. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

16. § E rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

17. § Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombának, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások a gomba forgalomba hozatala tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

18. §33 E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 19/2014. (III. 12.) VM rendelettel [a továbbiakban: 19/2014. (III. 12.) VM rendelet] megállapított 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ötéves továbbképzési kötelezettséget a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet hatályba lépésekor34 már gomba-szakellenőri tevékenységet végzők esetében a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet hatályba lépését követő öt éven belül kell teljesíteni.

1. melléklet a 107/2011. (XI. 10.) VM rendelethez35

2. melléklet a 107/2011. (XI. 10.) VM rendelethez36

Piacon, valamint az egész ország területén árusításra engedélyezett gombafajok jegyzéke

 

A

B

C

1.

Magyar név
Latin név

Árusítási feltételek

Felhasználási feltételek

2.

Cseh kucsmagomba
Verpa bohemica

 

20 perces hőkezelés után fogyasztható

3.

Fattyú kucsmagomba
Morchella semilibera

 

20 perces hőkezelés után fogyasztható

4.

Hegyes kucsmagomba
Morchella deliciosa

 

20 perces hőkezelés után fogyasztható

5.

Ízletes kucsmagomba
Morchella esculenta

 

20 perces hőkezelés után fogyasztható

6.

Pusztai kucsmagomba
Morchella steppicola

 

20 perces hőkezelés után fogyasztható

7.

Júdásfülgomba
Auricularia auricula-judae

Csak a rugalmas példányok árusíthatók

 

8.

Sárga gévagomba
Laetiporus sulphureus

A fával érintkező fásodó rész kivágásával árusítható a fiatal, puha példány

20 perces hőkezelés után fogyasztható

9.

Sárga gereben
Hydnum repandum

Csak a fiatal termőtest árusítható

 

10.

Sárgásvörös gereben
Hydnum rufescens

Csak a fiatal termőtest árusítható

 

11.

Sárga rókagomba
Cantharellus cibarius

 

 

12.

Halvány rókagomba
Cantharellus pallens

 

 

13.

Szagos rókagomba
Craterellus lutescens

 

 

14.

Tölcséres rókagomba
Craterellus tubaeformis

 

 

15.

Szürke rókagomba
Craterellus cinereus

 

 

16.

Sötét trombitagomba
Craterellus cornucopioides

 

 

17.

Bronzos vargánya
Boletus aereus

 

 

18.

Ízletes vargánya
Boletus edulis

 

 

19.

Nyári vargánya
Boletus reticulatus

 

 

20.

Barna tinóru
Imleria badia

 

 

21.

Molyhos tinóru
Xerocomus subtomentosus

Csak a fiatal termőtest árusítható

 

22.

Barna gyűrűstinóru
Suillus luteus

 

Elkészítés előtt a kalap bőrét le kell húzni

23.

Sárga gyűrűstinóru
Suillus grevillei

 

Elkészítés előtt a kalap bőrét le kell húzni

24.

Szemcsésnyelű fenyőtinóru
Suillus granulatus

 

Elkészítés előtt a kalap bőrét le kell húzni

25.

Rózsástövű fenyőtinóru
Suillus collinitus

 

Elkészítés előtt a kalap bőrét le kell húzni

26.

Nyárfa-érdestinóru
Leccinum duriusculum

20 perces hőkezelés után fogyasztható

27.

Sötét érdestinóru
Leccinum pseudoscabrum

20 perces hőkezelés után fogyasztható

28.

Tölgyfa-érdestinóru
Leccinum aurantiacum

20 perces hőkezelés után fogyasztható

29.

Vörös érdestinóru
Leccinum albostipitatum

 

20 perces hőkezelés után fogyasztható

30.

Vöröses nyálkásgomba
Chroogomphus rutilus

 

 

31.

Kései laskagomba
Pleurotus ostreatus

 

 

32.

Nyári laskagomba
Pleurotus pulmonarius

 

 

33.

Erestönkű laskagomba
Pleurotus cornucopiae

 

 

34.

Ördögszekér-laskagomba
Pleurotus eryngii

 

 

35.

Piruló galóca
Amanita rubescens

 

20 perces hőkezelés után fogyasztható

36.

Fenyő-pereszke
Tricholoma terreum

 

 

37.

Sárguló pereszke
Tricholoma scalpturatum

 

 

38.

Májusi pereszke
Calocybe gambosa

 

 

39.

Lila pereszke
Lepista nuda

 

Aromás gomba, egyéni érzékenység előfordulhat

40.

Lilatönkű pereszke
Lepista personata

 

Aromás gomba, egyéni érzékenység előfordulhat

41.

Mezei szegfűgomba
Marasmius oreades

Csak a gomba kalapja árusítható legfeljebb 1 cm-es tönkkel

 

42.

Szürke tölcsérgomba
Clitocybe nebularis

 

Aromás gomba, egyéni érzékenység előfordulhat
Elkészítés előtt előfőzés, majd főzőlé leöntése javasolt

43.

Téli fülőke
Flammulina velutipes

Csak a gomba kalapja árusítható legfeljebb 1 cm-es tönkkel

 

44.

Csoportos tuskógomba
Desarmillaria tabescens

Csak a gomba kalapja árusítható legfeljebb 1 cm-es tönkkel

 

45.

Gyűrűs tuskógomba
Armillaria mellea

Csak a gomba kalapja a gallérig levágott tönkkel árusítható

20 perces hőkezelés után fogyasztható

46.

Gumós tuskógomba
Armillaria lutea

Csak a gomba kalapja a gallérig levágott tönkkel árusítható

20 perces hőkezelés után fogyasztható

47.

Déli tőkegomba
Cyclocybe cylindracea

Csak a gomba kalapja a gallérig levágott tönkkel árusítható

 

48.

Erdei csiperke
Agaricus sylvaticus

 

 

49.

Erdőszéli csiperke
Agaricus arvensis

 

 

50.

Ízletes csiperke
Agaricus bitorquis

 

 

51.

Ligeti csiperke
Agaricus benesii

 

 

52.

Mezei csiperke
Agaricus campestris

 

 

53.

Nagyspórás csiperke
Agaricus crocodilinus

 

 

54.

Karcsú őzlábgomba
Macrolepiota mastoidea

Csak a gomba kalapja árusítható

 

55.

Nagy őzlábgomba
Macrolepiota procera

Csak a gomba kalapja árusítható

 

56.

Dióízű galambgomba
Russula heterophylla

 

 

57.

Kékhátú galambgomba
Russula cyanoxantha

 

 

58.

Ráncos galambgomba
Russula vesca

 

 

59.

Varashátú galambgomba
Russula virescens

 

 

60.

Fehértejű keserűgomba
Lactifluus piperatus

Csak a fiatal termőtest árusítható

Elkészítés előtt előfőzés, majd főzőlé leöntése javasolt

61.

Zöldülőtejű keserűgomba
Lactifluus glaucescens

Csak a fiatal termőtest árusítható

Elkészítés előtt előfőzés, majd főzőlé leöntése javasolt

62.

Ízletes rizike
Lactarius deliciosus

 

 

63.

Lucfenyvesi rizike
Lactarius deterrimus

 

 

64.

Vörösödőtejű rizike
Lactarius semisanguifluus

 

 

65.

Vöröstejű rizike
Lactarius sanguifluus

 

 

66.

Óriás pöfeteg
Langermannia gigantea

Addig árusítható, amíg a termőtest belseje hófehér

 

67.

Pikkelyes pöfeteg
Lycoperdon utriforme

Addig árusítható, amíg a termőtest belseje hófehér

 

68.

Változékony pöfeteg
Lycoperdon excipuliforme

Addig árusítható, amíg a termőtest belseje hófehér

 

69.

Fehér szarvasgomba
Choiromyces meandriformis

A földalatti gombák gyűjtéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott gyűjtési időszak alatt, valamint az ezt követő héten árusítható

20 perces hőkezelés után fogyasztható

70.

Nagyspórás szarvasgomba
Tuber macrosporum

A földalatti gombák gyűjtéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott gyűjtési időszak alatt, valamint az ezt követő héten árusítható

 

71.

Nyári szarvasgomba
Tuber aestivum

A földalatti gombák gyűjtéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott gyűjtési időszak alatt, valamint az ezt követő héten árusítható

 

72.

Téli szarvasgomba
Tuber brumale

A földalatti gombák gyűjtéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott gyűjtési időszak alatt, valamint az ezt követő héten árusítható

 

73.

Fodrosbélű szarvasgomba
Tuber mesentericum

A földalatti gombák gyűjtéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott gyűjtési időszak alatt, valamint az ezt követő héten árusítható

 

74.

Isztriai szarvasgomba
Tuber magnatum

A földalatti gombák gyűjtéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott gyűjtési időszak alatt, valamint az ezt követő héten árusítható

 

75.

Homoki szarvasgomba
Mattirolomyces terfezioides

Csak a fiatal termőtest árusítható
A földalatti gombák gyűjtéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott gyűjtési időszak alatt, valamint az ezt követő héten árusítható

 

3. melléklet a 107/2011. (XI. 10.) VM rendelethez37

A gombaminősítési igazolás adattartalma:

A gombaminősítési igazolás az alábbi adatokat tartalmazza:

1. a gombaminősítés helye, dátuma (év, hónap, nap),

2. a gombaminősítési igazolás sorszáma (a gomba-szakellenőr képzi a következő módon: a gombaminősítés éve négy számjeggyel, kötőjel, az adott évben minősített gombatétel sorszáma, kötőjel, a Pest Megyei Kormányhivatal által kiadott nyilvántartási szám utolsó négy számjegye),

3. a gombatételt forgalomba hozó természetes személy neve, lakóhelye; jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet neve és székhelye,

4. az emberi fogyasztásra alkalmas gomba gombajegyzék szerinti magyar elnevezése, mennyisége és a 2. melléklet C oszlopában az adott gombafajra előírt felhasználási feltétel,

5. arra vonatkozó figyelmeztetés, hogy az igazolás a piaci árusítás esetén csak a kiállítás napján és helyén jogosít árusításra, valamint

6. a gomba-szakellenőr cégszerű aláírása.

4. melléklet a 107/2011. (XI. 10.) VM rendelethez38

A gombaminősítési napló adattartalma

A gombaminősítési napló az alábbi adatokat tartalmazza:

1. a gombaminősítés helye és időpontja (év, hónap, nap),

2. a gomba-szakellenőr neve és nyilvántartási száma,

3. a gombagyűjtő természetes személy neve és lakcíme,

4. a gomba magyar elnevezése és mennyisége (db vagy kg),

5. a gomba minősítése (ehető, nem ehető, feltételesen ehető vagy mérgező), valamint

6. a gomba-szakellenőr aláírása.

1

A 2. § j) pontját a 12/2019. (IV. 1.) AM rendelet 1. §-a iktatta be.

2

A 3. § (1) bekezdése a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet 40. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a 12/2019. (IV. 1.) AM rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdés d) pontja a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 172. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (1a) bekezdését a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet 40. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A 3. § (1a) bekezdés b) pontja a 12/2019. (IV. 1.) AM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 3. § (1b) bekezdését a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet 40. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A 3. § (1c) bekezdését a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet 40. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 172. § c) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (2) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 172. § d) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 3. § (3) bekezdését a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet 40. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

A 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 12/2019. (IV. 1.) AM rendelet 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 5. § (1a) bekezdését a 12/2019. (IV. 1.) AM rendelet 3. §-a iktatta be.

13

Az 5. § (5) bekezdését a 12/2019. (IV. 1.) AM rendelet 10. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 6. § (1) bekezdése a 12/2019. (IV. 1.) AM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

15

A 6. § (2) bekezdése a 12/2019. (IV. 1.) AM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

16

A 6. § (3) bekezdése a 12/2019. (IV. 1.) AM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

17

A 6. § (4) bekezdése a 12/2019. (IV. 1.) AM rendelet 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 7. § (2) bekezdése a 12/2019. (IV. 1.) AM rendelet 8. § c) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 10. § (1) bekezdése a 12/2019. (IV. 1.) AM rendelet 8. § b) pontja és 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 10. § (2) bekezdését a 12/2019. (IV. 1.) AM rendelet 10. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 10. § (3) bekezdése a 12/2019. (IV. 1.) AM rendelet 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 10. § (4) bekezdését a 34/2016. (V. 4.) FM rendelet 7. § (1) bekezdése iktatta be.

23

A 11. § (2) bekezdése a 12/2019. (IV. 1.) AM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

24

A 11. § (3) bekezdését a 12/2019. (IV. 1.) AM rendelet 5. §-a iktatta be.

25

A 11. § (4) bekezdését a 12/2019. (IV. 1.) AM rendelet 5. §-a iktatta be.

26

A 12. § a 12/2019. (IV. 1.) AM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

27

A 12/A. §-t a 12/2019. (IV. 1.) AM rendelet 7. §-a iktatta be.

28

A 13. § (1) bekezdése a 12/2019. (IV. 1.) AM rendelet 8. § d) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 14. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 172. § f) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 14. § (2) bekezdés d) pontja a 12/2019. (IV. 1.) AM rendelet 8. § e) pontja szerint módosított szöveg.

34

A hatálybalépés időpontja 2014. március 13.

35

Az 1. mellékletet a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet 40. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

36

A 2. melléklet a 12/2019. (IV. 1.) AM rendelet 9. § a) pontjával megállapított szöveg.

37

A 3. melléklet a 12/2019. (IV. 1.) AM rendelet 9. § b) pontjával megállapított szöveg.

38

A 4. mellékletet a 12/2019. (IV. 1.) AM rendelet 9. § c) pontja iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére