• Tartalom

11/2011. (VI. 27.) PSZÁF rendelet

a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények adatszolgáltatási kötelezettségéről1

2013.07.01.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményekre (a továbbiakban: adatszolgáltató) terjed ki.

(2) Az adatszolgáltató jelentést készít, amelyet megküld a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.

(3) A jelentések elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi és analitikus nyilvántartások képezik.

2. § Az adatszolgáltató az adatszolgáltatási kötelezettséget az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában, valamint a 2. mellékletben meghatározott kitöltési útmutató szerint köteles teljesíteni és a Felügyelet részére megküldeni.

3. § (1) Az adatszolgáltató az e rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségét a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában, minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva teljesíti.

(2) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az megfelel a 2. melléklet I. rész 3. pontjában foglalt feltételeknek.

(3) Az iratokat és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat az adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőrizni.

4. § (1) Az adatszolgáltató

a) a negyedéves jelentést a tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanapjáig;

b) az éves jelentést az éves beszámolót elfogadó közgyűlést követő 15. munkanapig, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig;

c)2

köteles a Felügyelet részére megküldeni.

(2)3 Az adatszolgáltató a felügyeleti alapdíj számításáról szóló éves bevallást a tárgyév január 31. napjáig, a felügyeleti változó díj számításáról szóló negyedéves jelentést a negyedéves adatszolgáltatási jelentéssel egyidejűleg, annak részeként, a tárgyévre számított felügyeleti változó díj auditálás utáni esetleges különbözetét a tárgyévet követő év második negyedévére vonatkozó bevallásban – külön korrekciós tételként – köteles megküldeni a Felügyelet részére.

5. § (1) Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatást

a) a negyedéves jelentés esetében 2011. július 1-jével kezdődő vonatkozási időszakokra,

b) az éves jelentés esetében 2011. január 1-jétől kezdődő vonatkozási időszakokra

kell alkalmazni.

1. melléklet a 11/2011. (VI. 27.) PSZÁF rendelethez4

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

Táblakód

Megnevezés

Adat-
szolgáltató

Gyako-
riság

Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum)

Negyedéves jelentés

76N1

Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tartalékainak állománya

FNYSZI

20

76N1A

Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számlák tárgyidőszaki eredménye

FNYSZI

20

76N1B

Szolgáltatási tartalék állomány változása

FNYSZI

20

76N2A

Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számlák befektetési

FNYSZI

20

76N2B

Szolgáltatási tartalék befektetési portfoliója

FNYSZI

20

76N3A

Kimutatás a tagi számlák befektetési eredményéről

FNYSZI

20

76N3B

Kimutatás a szolgáltatási tartalék befektetési eredményéről

FNYSZI

20

76N4

Fedezeti tartalékok befektetéseinek lejárat szerinti megoszlása tárgyidőszak zárónapján (állomány piaci értéken)

FNYSZI

20

76N5

Befizetések devizánkénti kimutatása

FNYSZI

20

76N6A

A felhalmozási szakaszban lévő taglétszám alakulása

FNYSZI

20

76N6B

Határozott idejű járadékszolgáltatásban részesülő taglétszám alakulása

FNYSZI

20

76N7

Működési eredmény alakulása

FNYSZI

20

76N8A

Szavatoló tőke a tárgyidőszak záró napján

FNYSZI

20

76N8B

Minimális szavatoló tőke szükséglet

FNYSZI

20

76N8C

Összefoglaló táblázat a tőkeszükségletről

FNYSZI

20

76N8D

Szavatoló tőkét megtestesítő befektetések megoszlása a tárgyidőszak végén

FNYSZI

20

76N9A

Tulajdonosok részesedéseinek kimutatása a tárgyidőszakban végén

FNYSZI

20

76N9B

Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgyidőszak végén

FNYSZI

20

76N10

Foglalkoztatókkal szembeni követelések kiegyenlítésére kapott nem pénzbeni eszközök

FNYSZI

20

76N11

Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció bevételei

FNYSZI

20

76N12

Biometriai kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötődő nyugdíjtechnikai tartalékok

FNYSZI

20

76N13

Biometriai kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötődő nyugdíjtechnikai tartalékok befektetési portfoliója a tárgyidőszak záró napján

FNYSZI

20

76N14

A tartalékok és fedezeteinek bemutatása a tárgyidőszak végén

FNYSZI

20

76N15

Nyugdíjtechnikai tartalékok likviditása a tárgyidőszakot követő 6 hónapban

FNYSZI

20

76N16

Életjáradékban részesülő taglétszám alakulása

FNYSZI

20

76N20

A nyugdíjszolgáltató intézmény személyi állománya a tárgy időszak végén

FNYSZI

20

76NPA

Nyilvántartásba vett fogyasztói panaszügyek

FNYSZI

20

76NPM

Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok

FNYSZI

20

Éves jelentés

77ME

Mérleg - Eszközök

FNYSZI

É

május 31.

77MF

Mérleg - Források

FNYSZI

É

május 31.

77EE1A

Intézményi eredménykimutatás - befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció

FNYSZI

É

május 31.

77EE1B

Eredménylevezetés - befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció

FNYSZI

É

május 31.

77EE2

Intézményi eredménykimutatás - szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció

FNYSZI

É

május 31.

77EE3

Intézményi eredménykimutatás - működési tevékenység

FNYSZI

É

május 31.

Felügyeleti díjra vonatkozó táblák

76FNYIVDN

Felügyeleti díj változó része (negyedéves)

FNYSZI

20

77FNYIAD

Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti alapdíj számítása

FNYSZI

É

tárgyév január 31.

Az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő szöveges állományok

Rövid név

Megnevezés

Adat-
szolgáltató

Gyako-
riság

Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum)

mérleg

Éves beszámoló - mérleg

FNYSZI

É

május 31.

erkim

Éves beszámoló - eredménykimutatás

FNYSZI

É

május 31.

cashflow

Éves beszámoló - cash-flow

FNYSZI

É

május 31.

kiegmell

Éves beszámoló - kiegészítő melléklet

FNYSZI

É

május 31.

konyvzar

Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés

FNYSZI

É

május 31.

kozgyhat

Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv

FNYSZI

É

május 31.

erfeloszt

Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

FNYSZI

É

május 31.

uzljel

Üzleti jelentés

FNYSZI

É

május 31.

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések

Adat-
szolgáltató

Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények

FNYSZI

Gyakoriság

Negyedéves

Éves

É

 

2. melléklet a 11/2011. (VI. 27.) PSZÁF rendelethez5

1

A rendeletet a 2013: CXLIII. törvény 173. § 41. pontja hatályon kívül helyezte 2013. október 1. napjával.

2

A 4. § (1) bekezdés c) pontját a 3/2013. (IV. 26.) PSZÁF rendelet 7. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4. § (2) bekezdése a 17/2012. (X. 26.) PSZÁF rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére