• Tartalom

110/2011. (XI. 24.) VM rendelet

110/2011. (XI. 24.) VM rendelet

az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedések feltételeiről1

2014.04.17.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelyében, vízi környezet védelemével kapcsolatos intézkedések címen meghatározott célok megvalósítását segítő Halastavi Környezetgazdálkodási Programra (a továbbiakban: HKP) terjed ki.

2. §2 E rendelet alkalmazásában:

1. halastó: az a vízfeltöltést és lecsapolást biztosító műtárgyakkal (zsilipekkel) ellátott mesterséges vízterület, amelyet haltermelésre használnak, és a jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyben és a földhasználati lapon halastó üzemeltetési ágban szerepel, ideértve az ivadéknevelő halastavat is;

2. halászati árbevétel: a halászati, a haltermelési és a halfeldolgozási tevékenységből származó nettó árbevétel, beleértve a területi engedélyek bevételét is; családi gazdálkodók esetében a családi gazdaságot vezető, valamint a családi gazdaság tagjainak összes halászati árbevétele; természetes személy, továbbá az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény XIII. fejezete alapján alanyi adómentességet választó adóalany kérelmező esetében a bruttó árbevétel;

3. HKP támogatás: a vállalt kötelezettség fejében e rendelet alapján megállapított támogatás;

4. ivadéknevelő halastó: a mesterségesen keltetett, vagy természetes úton szaporított ivadék előnevelését és legfeljebb egy éves koráig történő utónevelését szolgáló halastó;

5. kedvezményezett: helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozattal rendelkező ügyfél;

6. támogatási egység: halastó 1 hektárnyi területe;

7. támogatási időszak: 2011. szeptember 1-jétől 2016. augusztus 31-ig, valamint 2012. január 1-jétől 2016. december 31-ig tartó időszak;

8. területi engedély: a halászatról és a horgászatról szóló törvénynek megfelelően a halászati hasznosító által más személy számára halászati vagy horgászati lehetőséget biztosító engedély;

9. tógazdasági haltermelő: az a gazdálkodó, aki a halastó üzemeltetésével, hasznosításával összefüggésben a felmerülő költségeket, valamint kockázatot viseli;

10. Tógazdálkodási Napló: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített nyomtatvány, amelyet a támogatásra jogosult a támogatott területre vonatkozóan, a támogatási időszakban e rendelet szerinti kötelezettségvállalások teljesítésével összefüggésben vezet;

11. vízjogi üzemeltetési engedély: a vízi létesítmény használatbavételére és az engedély érvényességi ideje alatt annak üzemeltetésére, a vízhasználat gyakorlására jogosító, a vízügyi hatóság által a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló Korm. rendelet alapján kiadott dokumentum.

2. A támogatás jellege és mértéke

3. § A HKP támogatás támogatási határozattal megállapított, a teljes támogatási időszakra felosztott, vissza nem térítendő támogatás, amely a támogatás kedvezményezettjének a vízi környezet védelmével kapcsolatos jogszabályi kötelezettségén felül önkéntesen vállalt többletkötelezettség-vállalásához, programhoz kapcsolódik, annak részleges ellentételezéseként nyújtható.

4. §3 (1) A HKP támogatás mértéke támogatási egységenként a teljes támogatási időszakra vonatkozóan legfeljebb 52 ezer forint.

(2) A támogatást az ország egész területére vonatkozóan igénybe lehet venni, konvergencia és nem konvergencia területen egyaránt. A támogatási intenzitás minden esetben 100%.

(3) Az adott évben folyósított támogatás összege nem haladhatja meg az ügyfél előző évi halászati árbevételének 15%-át. A halászati árbevétel összegét a beszámoló adatokon kívül külön analitikával is igazolni kell. Amennyiben e korlát miatt a támogatás nem utalható ki teljes egészében, a támogatás fennmaradó részére a kérelmező nem jogosult.

(4) A halászati árbevétel igazolható az analitika formanyomtatvány „Összesen” mezőjének kitöltésével, ebben az esetben a megjelölt összeget alátámasztó számlák – azok sorszámának, nettó illetve bruttó összegének – felsorolása a nyomtatványhoz csatolt, saját könyvelésből kinyomtatott dokumentumon kell, hogy benyújtásra kerüljön az MVH részére. A saját könyvelésből kinyomtatott dokumentumnak tartalmaznia kell egy „Összesen” mezőt, ahol a felsorolt számlák nettó illetve bruttó összege kell, hogy feltüntetésre kerüljön.

(5) A (3) bekezdés szerinti előírás alól mentesül az az ügyfél, aki mérlegkészítésre nem kötelezett, vagy az első kifizetéskor azon ügyfél, aki a kérelmezés évében, vagy az azt megelőző évben kezdte meg halgazdálkodó tevékenységét, és erről a támogatási, illetve kifizetési kérelemben nyilatkozik.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

5. § (1)4 A HKP támogatásra támogatási kérelmet nyújthat be

a) a magyarországi őstermelő, Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, vagy szövetkezet, aki (amely) mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül, vagy 750 alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztat, vagy 200 millió euró árbevételnél kevesebbel rendelkezik;

b) a nemzeti park igazgatóság, halgazdálkodási oktatással, kutatással is foglalkozó kutatóintézet, halgazdálkodási, horgászati érdekvédelmi szervezet és horgászegyesület, ha tógazdasági haltermelési tevékenységet folytat az adott területen;

amennyiben eleget tesz a tartási helyek, a tenyészetek és az ezzel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszerről szóló miniszteri rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerbe történő bejelentési kötelezettségének; és a támogatás alapjául szolgáló területnek jogszerű használója.

(2)5 Támogatási kérelmet nyújthat be az az ügyfél, aki (amely) a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozóan mérlegkészítési kötelezettségtől függetlenül, halászati árbevétellel rendelkezik, vagy aki a kérelem benyújtásának évében, vagy a kérelem benyújtását megelőző évben kezdte meg halgazdálkodási tevékenységét.

(3) A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani. A támogatási kérelem tartalmazza:

a) az ügyfélazonosító adatokat;

b) az igényelt támogatásra vonatkozó adatokat;

c) a támogatási igényre vonatkozó adatokat tartalmazó betétlapokat;

d) a támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatokat;

e) a halászati árbevételre vonatkozó adatokat;

f) a támogatandó halastóra vonatkozó információkat;

g) az ügyfél aláírását.

(4)6 Támogatási kérelmet 2012. augusztus 1. és augusztus 31. között lehet postai úton az MVH Központi Szervéhez benyújtani.

(5)7 Egy kérelmező egy támogatási időszakra csak egy kérelmet nyújthat be, azzal, hogy a kérelem több halastavat is tartalmazhat. Amennyiben egy halastó kapcsán már történt a kérelmező részéről HKP kötelezettségvállalás, akkor azon halastó vonatkozásában a továbbiakban támogatási kérelem nem nyújtható be.

(6)8 A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) a támogatással érintett halastó területét igazoló, legalább a támogatás első évének végéig érvényes vízjogi üzemeltetési engedély másolatát, amely az egyes halastavak nettó területadatait, a halastavak nevét vagy jelét és helyrajzi számait elkülönítetten tartalmazza;

b) a kérelmezőnek a vízjogi üzemeltetési engedély meghosszabbításról szóló szándéknyilatkozatát, amennyiben a vízjogi üzemeltetési engedély nem érvényes a támogatási időszak teljes időszakára;

c) halastavanként a külön részletezett nettó területadatokat, a halastavak nevét vagy jelét és helyrajzi számait tartalmazó kimutatást cégszerű aláírással ellátva, amennyiben a vízjogi üzemeltetési engedély nem tartalmazza elkülönítetten az egyes halastavak nettó területadatait, a halastavak nevét vagy jelét és helyrajzi számait;

d) a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozóan halászati árbevétellel rendelkező ügyfélnek az arra az évre vonatkozó beszámolót és a halászati árbevétel levezetését tartalmazó analitikát a számlaszám, a mennyiség, a nettó érték és a bevétel jellegének feltüntetésével;

e) 30 napnál nem régebbi földhasználati lap másolatát, a halastavakhoz kapcsolódó valamennyi helyrajzi szám vonatkozásában;

f) a kérelmezett tenyészetekre vonatkozó Tenyészeti Információ Rendszer Tenyészet Igazoló Lap (1350) másolatát;

g) a haltenyésztési technológiának a lecsapolásra, feltöltésre és szárazon tartásra vonatkozó leírását;

h) a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozóan a megyei halászati felügyelőnek benyújtott – az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló Korm. rendelet szerinti – „Lehalászás” című jelentőlap másolatát;

i) a kérelem benyújtásának évére vonatkozó nádaratási tervet, vagy amennyiben a területen nem történik nádaratás a 8. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

(7) Amennyiben a tógazdasági haltermelő nem a halastó tulajdonosa, az (1)–(6) bekezdésben meghatározottakon túl a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatási egységekre a támogatási időszak teljes időtartamára érvényes haszonbérleti, hasznosítási kötelezettség teljesítésére irányuló megbízási szerződéssel, vagy üzemeltetési szerződéssel rendelkezzen. Az ezt igazoló szerződésmásolatot a kérelemhez csatolni kell.

(8) Amennyiben a tógazdasági haltermelő a támogatási egységekre vonatkozóan a támogatási időszak nem teljes időtartamára rendelkezik érvényes haszonbérleti, vagy üzemeltetési szerződéssel, úgy a (7) bekezdés szerinti szerződésmásolat helyett azt kell igazolnia, hogy a benyújtáskor érvényes haszonbérleti, vagy üzemeltetési szerződéssel rendelkezik és a támogatható üzemegység tulajdonosa szerződésben biztosítja a tógazdasági haltermelő számára a támogatható üzemegységre a támogatási időszak teljes időtartamára e rendeletben foglaltak teljesítésének lehetőségét.

6. § A HKP támogatást az a tógazdasági haltermelő veheti igénybe, aki önkéntesen vállalja a 8. §-ban felsorolt kötelezettségeket és vállalja, hogy az abban foglaltak teljesüléséről monitoring jelentést küld az MVH számára. A monitoring jelentés a 10. § (4) bekezdés szerinti dokumentumokat tartalmazza. A monitoring jelentés formai követelményeit az MVH közleményben határozza meg.

4. Kötelezettségek vállalása és a támogatásra jogosult által vállalt kötelezettségekben bekövetkező változás

7. § (1) A támogatási kérelem szerinti feltételeknek (a továbbiakban: kötelezettség) a támogatási időszak alatt folyamatosan meg kell felelni.

(2)9 A támogatási időszak alatt a támogatásra jogosult az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon kérelmezheti a HKP támogatás részleges vagy teljes visszavonását legkésőbb az adott év kezdetéig, kivéve az utolsó évet, amikor a visszavonásra irányuló kérelmet az adott év végéig lehet benyújtani. A visszavont területre vonatkozó teljes támogatási összegre a jogosulatlan részvétel szabályai alkalmazandók. A HKP támogatott terület csökkentése a támogatási határozat módosítását vonja maga után és a visszavont terület vonatkozásában a teljes ötéves támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni, valamint arra további támogatás nem folyósítható.

(3) Kötelezettség átruházás csak támogatási egységekre vonatkozóan lehetséges.

(4) Kötelezettség átruházás esetén az átruházó összes joga és kötelezettsége, valamint az alkalmazott jogkövetkezmények, amely az MVH és az átruházó között a támogatási határozat eredményeképpen létrejött jogi kapcsolatból származnak, az átvevőre szállnak át.

(5) Amennyiben a támogatásra jogosult a vállalt kötelezettségek egy részét átruházza, úgy a továbbiakban csak a HKP támogatás arányos része folyósítható az átvevő részére. Egy halastó csak egy ügyfélnek adható át.

(6) A kötelezettség egészben vagy részben csak olyan személyre ruházható át, vagy olyan személynek engedhető át, akit (amelyet) a Törvény 28. §-ában foglaltak szerint az MVH nyilvántartásba vett, megfelel az 5. és a 6. §-ban foglalt feltételeknek, továbbá az átruházásról, vagy átengedésről szóló szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a HKP támogatásban szereplő tevékenységet az átruházással, vagy átengedéssel érintett mértékben legalább a támogatási időszak végéig folytatja.

(7) Az átvevőnek a HKP támogatás kötelezettségátadási kérelmen nyilatkoznia kell arról, hogy az átruházott vagy ideiglenesen átengedett HKP támogatásban szereplő tevékenységet az átruházással vagy ideiglenes átengedéssel érintett mértékben legalább a támogatási időszak végéig fenntartja. A nyilatkozat tartalmának be nem tartása a vonatkozó átruházott HKP támogatás utáni kifizetés megvonásával és a már kifizetett támogatás jogosulatlan igénybevétel szabályai szerint történő visszafizetési kötelezettségével jár.

(8) Egy támogatási egység csak egyszer ruházható át, és az átruházás csak teljes gazdálkodási évre vonatkozhat. A kötelezettségátadási kérelmet az (6) bekezdés szerinti szerződés megkötésétől számított harminc napon belül, de legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtási időszak kezdete előtt harminc nappal az MVH által rendszeresített nyomtatványon kell az MVH központi szervéhez benyújtani.

8. § (1)10 A programban résztvevő halastó területet legalább háromévente a halgazdálkodási technológia kívánalma szerint le kell csapolni, illetve fel kell tölteni, amely tevékenységeket postai úton, telefaxon vagy elektronikus levél formájában a vonatkozó MVH közleményben megadott e-mailcímre legalább 10 nappal az elvégzésüket megelőzően az MVH Központjába be kell jelenteni, kivéve a támogatás első évében. Az üzemszerű technológiából következő tavaszi, illetve őszi vízmozgatások esetében csak azok kezdetét, illetve két hétnél hosszabb szüneteltetés esetén azok ismételt kezdetét kell bejelenteni 10 nappal a megkezdésük előtt, az MVH Központjába, az előzőekben leírt módon. A már feltöltött tavakon, rendkívüli helyzetekből adódó vízmozgatásokat azok megkezdésekor kell jelenteni.

(2)11

(3)12 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet szerinti nádgazdálkodás célprogram (a továbbiakban: célprogram) keretében támogatásban nem részesülő nád aratása kizárólag december 1. és február 28. között engedélyezett, a nád rizómájának megsértése nélkül. Amennyiben az érintett terület nemzeti park területén fekszik, a nádas 10%-át – a működési területtel érintett nemzeti park igazgatóság kijelölése alapján – forgó rendszerben minden évben lábon kell hagyni. Amennyiben a célprogramon kívül nádgazdálkodás nem folyik, vagy nádgazdálkodás egyáltalán nem folyik a támogatott területen, erről a megfelelő adatlapon a jelölő négyzet megjelölésével nyilatkozni kell a kérelem beadásakor.

(4)13 A programba bevont halastóba – az ivadéknevelő halastavak kivételével – évente átlagosan legalább 100 kg/támogatási egység halat kell telepíteni. Amennyiben az adott halastavat az adott évben csak részben, vagy egyáltalán nem halásszák le, úgy a következő évi telepítési kötelezettséget az előző évi halhozamból teljesítettnek kell tekinteni. A részbeni lehalászásról, vagy az adott tó adott évi le nem halászásáról a Tógazdálkodási Naplóban adatot kell szolgáltatni.

(5) A (4) bekezdés alól kivételt képez az igazoltan ivadéknevelésre beállított halastó.

(6)14

(7) Az előírások ellenőrizhetősége érdekében éves Tógazdálkodási Napló vezetése kötelező. A Tógazdálkodási Napló vezetéséhez alkalmazandó formanyomtatványt az MVH közleményben jelenteti meg.

5. A támogatási határozat

9. § (1)15 A támogatási határozat tartalmazza a HKP támogatás öt évre nyújtandó maximális összegét és a – vízjogi engedélyben, vagy a földhasználati lapon szereplő – támogatott területet. Amennyiben a vízjogi üzemeltetési engedélyben található terület és a földhasználati lapon található terület között eltérés van, akkor a kisebb terület kerül figyelembe vételre. Amennyiben a vízjogi üzemeltetési engedélyben a vizsgált halastó vonatkozásában több terület adat található, akkor a vízjogi üzemeltetési engedély vonatkozásában a kisebb terület kerül figyelembe vételre.

(2) A támogatás minden egyes folyósításra kerülő részlete a megelőző évi halászati árbevétel figyelembevételével külön kerül meghatározásra.

6. Kifizetési kérelem

10. § (1) A támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül.

(2) A további kifizetési kérelmeket – a 11. § (1) bekezdésnek megfelelő összegre – évente, szeptember 1. és szeptember 30. között lehet benyújtani az MVH által rendszeresített nyomtatványon az MVH-hoz.

(3) A kifizetési kérelem nyomtatvány tartalmi elemei a következők:

a) ügyfél-azonosítási adatok, valamint a kapcsolattartó adatai,

b) a halastó azonosító adatai,

c) a halastó aktuális területe,

d) a halászati árbevételre vonatkozó adatok,

e) a támogatás kifizetéséhez szükséges nyilatkozatok, valamint

f) az ügyfél aláírása.

(4)16 A kifizetési kérelemhez mellékelni kell:

a) az előző év adatait tartalmazó Tógazdálkodási Naplót;

b) a támogatással érintett halastó területét igazoló, legalább a támogatás első évének végéig érvényes vízjogi üzemeltetési engedély másolatát, amely az egyes halastavak nettó területadatait, a halastavak nevét vagy jelét és helyrajzi számait elkülönítetten tartalmazza;

c) a kérelmezőnek a vízjogi üzemeltetési engedély meghosszabbításról szóló szándéknyilatkozatát, amennyiben a vízjogi üzemeltetési engedély nem érvényes a támogatási időszak teljes időszakára;

d) halastavanként a külön részletezett nettó területadatokat, a halastavak nevét vagy jelét és helyrajzi számait tartalmazó kimutatást cégszerű aláírással ellátva, amennyiben a vízjogi üzemeltetési engedély nem tartalmazza elkülönítetten az egyes halastavak nettó területadatait, a halastavak nevét vagy jelét és helyrajzi számait;

e) a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozóan halászati árbevétellel rendelkező ügyfélnek az arra az évre vonatkozó beszámolót és a halászati árbevétel levezetését tartalmazó analitikát a számlaszám, a mennyiség, a nettó érték és a bevétel jellegének feltüntetésével;

f) a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozóan a megyei halászati felügyelőnek benyújtott – az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló Korm. rendelet szerinti – „Lehalászás” című jelentőlap másolatát;

g) az adott évre vonatkozó nádaratási tervet, vagy amennyiben a területen nem történik nádaratás a 8. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot;

h) a kötelezettségek vállalását igazoló nyilatkozatokat.

(5) A kifizetési kérelem egyben monitoring jelentésnek is minősül.

7. A támogatás folyósítása

11. § (1)17 A HKP támogatás folyósítása két részletben történik. Egy részlet összege legfeljebb 26 000 Ft/támogatási egység. A kedvezményezett részére engedélyezett kifizetések teljes összege nem haladhatja meg a támogatási határozatban rögzített támogatási összeget.

(2) A HKP támogatást az MVH a 2011. évben benyújtott kérelmek esetében 2012. március 31-ig, a további években benyújtott kérelmek esetében november 30-ig folyósítja.

12. § A kifizetést az MVH az ügyfélnek az MVH-nál az ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott fizetési számlájára történő átutalással, forintban teljesíti.

8. Ellenőrzés

13. § (1) Az MVH a 6. §-ban meghatározott monitoring jelentés alapján a támogatási időszak harmadik, negyedik és ötödik évére vonatkozóan adminisztratív úton ellenőrzi a vállalt kötelezettségek teljesítését.

(2) A jogosultsági feltételek és a kötelezettségvállalások teljesítését az MVH a támogatási időszak alatt legalább egyszer a helyszínen is ellenőrzi. Az MVH az ellenőrzésbe szakhatóságot bevonhat.

(3) A támogatásra jogosult köteles a helyszíni ellenőrzés során igazolni, hogy az általa üzemeltetett halastó hasznosítására jogosult. A Tógazdálkodási Naplót és – amennyiben már készült – a korábbi évek jelentéseit a helyszíni ellenőrzés során az MVH ellenőreinek rendelkezésére kell bocsátani.

9. Jogkövetkezmények

14. § (1) A támogatási feltételek teljesítésének hiányában az MVH a kérelmet elutasítja, illetve a támogatást megvonja.

(1a)18 Az egy évre számítandó támogatás megvonás alapja az összes tényleges támogatási összeg ötéves átlaga. Amennyiben a második támogatási részlet még nem került kifizetésre ez az alap az első évben kapott támogatás kétszeresének öt évre vetített átlaga.

(2) A támogatás megvonás mértéke arra a támogatási évre vonatkozóan, amelyre a hiányosság megállapítása megtörtént:

a) halastó feltöltésre, lecsapolásra vonatkozó mulasztás esetén 10%;

b) a feltöltésre, lecsapolásra vonatkozó bejelentési kötelezettség megszegése esetén 5%;

c)19

d) náddal kapcsolatos előírások megsértése esetén 15%;

e) előírtnál kevesebb halkihelyezés esetén annyi %, ahány százalékpontos az eltérés egész számra kerekítve;

f)20

g) Tógazdálkodási Napló vezetésével kapcsolatos adminisztratív előírások megszegése esetén 20%;

h) a 6. §-ban előírt jelentési kötelezettség megszegése esetén, amennyiben felszólításra sem teljesíti, 25%.

(3)21 Amennyiben több kötelezettségszegés is megállapításra kerül, akkor a támogatás megvonás (2) bekezdés szerinti mértékei összeadódnak. Amennyiben az ellenőrzés több évre vonatkozóan is megállapít kötelezettségszegést, úgy az egyes évekre eső támogatásmegvonás mértékei összeadódnak.

(4)22 Amennyiben egy adott évben a támogatás megvonás összeadott mértéke a 80%-ot eléri, úgy az adott év teljes támogatása megvonásra kerül.

(5)23 Ha az ügyfél az adott évre nem rendelkezik Tógazdálkodási Naplóval, akkor az adott gazdálkodási évre nem jogosult támogatásra.

(6) Amennyiben a támogatási időszak alatt második alkalommal szükséges a tárgyévre vonatkozó támogatás teljes egészének megvonása, az a programból való végleges kizárást jelenti és a már igénybevett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

10. A kötelezettség teljesítésének lehetetlenülése

15. § (1) Az ügyfél által a támogatás igénybevételével összefüggésben vállalt kötelezettségek teljesítését meghiúsító elháríthatatlan külső ok (vis maior) bekövetkeztét az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló jogszabály alapján kell bejelenteni.

(2) Az ügyfél kizárólag a vis maior esemény bekövetkezését követően mentesíthető a további időszakra fennálló kötelezettségek alól azzal, hogy a vis maior esemény bekövetkezéséig tartó időtartamra jogszerűen folyósított támogatás visszafizetése alól mentesül.

(3) Amennyiben a kötelezettség teljesítése osztatlan közös földtulajdon megszüntetése, kisajátítás vagy hasonló jellegű hatósági intézkedés következtében lehetetlenné válik, a kedvezményezett erre irányuló kérelme alapján a támogatási kérelemben vállalt, ezzel összefüggő kötelezettség teljesítése alól a lehetetlenülés időpontjától kezdődő hatállyal mentesül. A hatósági intézkedés jellegétől és mértékétől függően a mentesítés részben vagy egészben történhet.

11. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet 2011. decmeber 1-jén lép hatályba.

17. § Ez a rendelet az Európai Halászati Alapról szóló 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet 30. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

18. §24 Az egyes halászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2014. (IV. 14.) VM rendelettel [a továbbiakban: 44/2014. (IV. 14.) VM rendelet] hatályon kívül helyezett 8. § (2) bekezdését és 14. § (2) bekezdés c) pontját a 44/2014. (IV. 14.) VM rendelet hatálybalépésekor25 folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni.

1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 49. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 2. § az 59/2012. (VI. 28.) VM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § az 59/2012. (VI. 28.) VM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 5. § (1) bekezdése az 59/2012. (VI. 28.) VM rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 5. § (2) bekezdése az 59/2012. (VI. 28.) VM rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. § (4) bekezdése az 59/2012. (VI. 28.) VM rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. § (5) bekezdése az 59/2012. (VI. 28.) VM rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. § (6) bekezdése az 59/2012. (VI. 28.) VM rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 7. § (2) bekezdése az 59/2012. (VI. 28.) VM rendelet 17. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

10

A 8. § (1) bekezdése az 59/2012. (VI. 28.) VM rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 8. § (2) bekezdését a 44/2014. (IV. 14.) VM rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte.

12

A 8. § (3) bekezdése az 59/2012. (VI. 28.) VM rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 8. § (4) bekezdése az 59/2012. (VI. 28.) VM rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 8. § (6) bekezdését az 59/2012. (VI. 28.) VM rendelet 18. §-a hatályon kívül helyezte.

15

A 9. § (1) bekezdése az 59/2012. (VI. 28.) VM rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

16

A 10. § (4) bekezdése az 59/2012. (VI. 28.) VM rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 11. § (1) bekezdése az 59/2012. (VI. 28.) VM rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

18

A 14. § (1a) bekezdését az 59/2012. (VI. 28.) VM rendelet 16. §-a iktatta be.

19

A 14. § (2) bekezdés c) pontját a 44/2014. (IV. 14.) VM rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte.

20

A 14. § (2) bekezdés f) pontját az 59/2012. (VI. 28.) VM rendelet 18. §-a hatályon kívül helyezte.

21

A 14. § (3) bekezdése az 59/2012. (VI. 28.) VM rendelet 17. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

22

A 14. § (4) bekezdése az 59/2012. (VI. 28.) VM rendelet 17. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

23

A 14. § (5) bekezdése az 59/2012. (VI. 28.) VM rendelet 17. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

24

A 18. §-t a 44/2014. (IV. 14.) VM rendelet 14. §-a iktatta be.

25

A hatálybalépés időpontja 2014. április 17.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére