• Tartalom

12/2011. (III. 22.) NGM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról1

2011.03.25.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdésében, valamint (5) bekezdés d), f), g), i)–k), m), n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b), m) valamint n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya

a) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnél (a továbbiakban: NSZFI), valamint

b) az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézetnél (a továbbiakban: OMFI)

foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.

2. § A pályázat kiírása nem kötelező az 1. melléklet 3–5. pontjában meghatározott munkaköri csoportjában felsorolt munkakörök esetében.

3. § (1) A pályázati felhívásnak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (a továbbiakban: Kjt.) meghatározott körülményeken túlmenően tartalmaznia kell:

a) a jogviszony várható időtartamát,

b) a munkába lépés várható időpontját,

c) a beosztáshoz kapcsolódó esetleges juttatásokat.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában előírt tájékoztatás jogszabály vagy kollektív szerződés rendelkezésére történő hivatkozással is megadható.

(3) A pályázati felhívást, valamint az álláshirdetést a Kjt-ben foglalt közzétételi formákon túlmenően a közalkalmazottat foglalkoztató költségvetési szerv honlapján is közzé kell tenni.

4. § (1) A pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat

a) az NSZFI főigazgatója és gazdasági vezetője esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, az OMFI igazgatója esetén a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter,

b) a belső ellenőrzési egység vezetője vagy az egyszemélyi belső ellenőr esetén az NSZFI tekintetében a szakképzésért és felnőttképzésért, az OMFI tekintetében a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter egyetértésével a közalkalmazottat foglalkoztató költségvetési szerv vezetője,

c) egyéb esetben a költségvetési szerv vezetője

látja el.

(2) A pályázati feltételeknek megfelelő pályázót a pályázatok elbírálása céljából létrehozott bizottság személyesen meghallgatja.

(3) A bizottság az írásba foglalt véleményét is magában foglaló javaslatát köteles a meghallgatást követően 15 napon belül a kinevezési, illetve megbízási jogkör gyakorlója számára megtenni.

5. § (1) Az 1. mellékletben felsorolt munkakörök tekintetében nem lehet a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése szerinti kötelező próbaidőt megállapítani akkor, ha a közalkalmazott legalább 10 év, a munkakörével megegyező munkakörben vagy tevékenységi körben megszerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szakmai gyakorlat kiszámítása során a Kjt. 22. § (3) bekezdésében meghatározott jogviszonyokat és tevékenységeket kell figyelembe venni.

(3) A szakmai gyakorlat időtartamának kiszámítása során a Kjt. 22. § (3) bekezdésében meghatározott jogviszonyok és tevékenységek időtartamát össze kell számítani.

6. § A gyakornoki idővel kapcsolatosan a munkáltató alaptevékenységébe tartozó munkakörnek minősül az 1. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott munkaköri csoport.

7. § Instruktor munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott tekintetében az általa mérnöktanár, pedagógus vagy andragógus szakképesítéssel vagy szakképzettséggel ellátott, a Kjt. 22. § (3) bekezdése szerinti jogviszony tartamát a szakmai gyakorlat idejébe be kell számítani.

8. § Nem kell gyakornoki időt kikötni, ha a közalkalmazott olyan munkakört tölt be, amelyben a besorolás alapjául

a) jogi szakvizsga,

b) szakorvosi diploma,

c) mérlegképes könyvelő szakképesítés vagy ezzel egyenértékű képesítés,

d) okleveles könyvvizsgálói képesítés,

e) doktori fokozat (PhD, DLA),

f) a tudomány(ok) kandidátusa,

g) a tudomány(ok) doktora,

h) külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat

figyelembe vehető, és ezzel a közalkalmazott rendelkezik.

9. § (1) Magasabb vezető:

a) az NSZFI főigazgatója, főigazgató-helyettese, gazdasági vezetője,

b) az OMFI igazgatója, igazgató-helyettese.

(2) Vezető:

a) az NSZFI irodavezetője és annak helyettese, programigazgatója, osztályvezetője és annak helyettese, titkárságvezetője, részlegvezetője és annak helyettese, csoportvezetője,

b) az OMFI főosztályvezetője és annak helyettese, osztályvezetője és annak helyettese.

10. § Magasabb vezetői megbízás további feltétele, hogy a magasabb vezető rendelkezzen legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, továbbá

a) szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, vagy

b) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és szakirányú szakképesítéssel.

11. § (1) Vezetői feladat ellátására történő megbízás 2 évtől 5 évig terjedő határozott időre adható.

(2) A határozott idő lejártát követően a közalkalmazott ismételten megbízható magasabb vezetői, illetve vezetői feladat ellátásával.

12. § (1) Az „E”-„J” fizetési osztályba besorolt instruktor közalkalmazottnak „vezető instruktor” cím adományozható.

(2) A „vezető instruktor” cím adományozásának feltételei:

a) legalább 10 éves, oktatás területén eltöltött munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony, kormánytisztviselői jogviszony, szolgálati jogviszony és

b) kiválóan alkalmas minősítés.

(3) A „vezető instruktor” címhez címpótlék jár, melynek mértéke a pótlékalap 50%-a.

13. § (1) Az orvos és szakorvos közalkalmazottnak „főorvos” cím adományozható.

(2) A „főorvos” cím adományozásának feltételei:

a) legalább 10 éves, egészségügyi ellátás területén eltöltött munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony, kormánytisztviselői jogviszony, szolgálati jogviszony és

b) kiválóan alkalmas minősítés.

(3) A „főorvos” címhez címpótlék jár, melynek mértéke a pótlékalap 50%-a.

14. § (1) A szakreferens, pszichológus, tudományos tanácsadó munkakört betöltő közalkalmazottnak „vezető szakreferens”, „vezető pszichológus”, „vezető tudományos tanácsadó” cím adományozható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott címek adományozásának feltételei:

a) a kinevezéshez szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést, illetve szakképzettséget igénylő munkakörben, munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban megszerzett legalább 10 éves szakmai gyakorlat és

b) kiválóan alkalmas minősítés.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott címekhez címpótlék jár, melynek mértéke a pótlékalap 50%-a.

15. § A munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatosan a munkáltató alaptevékenységébe tartozó munkakörnek minősül az 1. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott munkaköri csoport.

16. § (1) A teljes napi munkaidőből 6 órát kell a munkahelyen töltenie a munkahelyén legalább napi 3 órán át ionizáló sugárexpozíció kockázatának kitett közalkalmazottnak.

(2) A teljes napi munkaidőből – a munkáltató rendelkezése szerint – legalább 6 órát kell a munkahelyen töltenie annak a közalkalmazottnak, aki teljes munkaidejében testnedvek, szövetek vételét és vizsgálatát végzi.

17. § Az egyes fizetési osztályokba tartozó munkaköröket az 1. melléklet állapítja meg.

18. § (1) A titkár(nő) munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottnak a munkakör betöltéséhez rendelkeznie kell Európai Számítógép-használói Jogosítvánnyal (ECDL-bizonyítvány).

(2) A (fő)könyvelő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott tekintetében a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékű:

a) a mérlegképes könyvelői,

b) az adótanácsadói, valamint

c) az okleveles könyvvizsgálói

vizsgát igazoló oklevél.

19. § (1) A kinevezésben feltüntetett további szakképesítés hasznosításának mértékétől függetlenül illetménynövekedés illeti meg a közalkalmazottat, ha:

a) számítástechnikai szervező, szoftverfejlesztő, informatikus, szervező munkakörben foglalkoztatják, és a besorolás alapjául szolgáló felsőfokú iskolai végzettsége és szakképzettsége mellett közgazdasági,

b) orvosi szakasszisztens, fogászati asszisztens munkakörben foglalkoztatják, és a munkakör ellátásához szükséges szakképzettségen felül egészségügyi főiskola bármely szakán szerzett,

c) instruktor munkakörben foglalkoztatják, és a munkakör ellátásához szükséges felsőfokú iskolai végzettsége vagy szakképzettsége mellett pedagógus vagy andragógus

szakképzettséggel rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben további feltétel, hogy a közalkalmazott által betöltött munkakörhöz szükséges képesítés, egészségügyi főiskolai képzés keretében nem szerezhető meg.

20. § A magasabb vezető, vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótlékát a 2. számú melléklet tartalmazza.

21. § (1) A munkaköri feladatain túlmenően oktatási feladatokat is ellátó közalkalmazottnak az adott hónapra oktatói pótlék adható, amennyiben a hónapban legalább 20 órát oktat, és

a) az oktatási tevékenységet a költségvetési szervvel fennálló közalkalmazotti jogviszonyára tekintettel folytatja, vagy

b) az oktatott ismeretek közvetlenül összefüggnek a költségvetési szervnél ellátott feladatokkal.

(2) Az oktatói pótlék mértéke a pótlékalap 25%-a.

22. § (1) Az OMFI közalkalmazottait – a (2) és a (3) bekezdés szerint – diagnosztikai pótlék, illetve asszisztensi pótlék illeti meg.

(2) A diagnosztikai pótlék mértéke

a) röntgenben dolgozó orvos, asszisztens,

b) diagnosztikai (klinikai, kémiai) laboratóriumban diagnosztikai tevékenységet végző orvos, egyéb egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkező munkatárs, továbbá asszisztens,

c) légzésfunkciós vizsgálatot végző orvos és egészségügyi dolgozó

esetében a pótlékalap 120%-a.

(3) Az asszisztensi vagy szakasszisztensi képesítéssel rendelkező, asszisztensi, szakasszisztensi munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott asszisztensi pótlékának mértéke a pótlékalap legalább 36%-a.

23. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) E rendelet vezetői illetménypótlékra vonatkozó szabályait a 2011. január 1. előtt vezetői munkakörben foglalkoztatott vezetők esetén első ízben a 2011. január hónapra járó illetmény megállapítására és kifizetésére kell alkalmazni.

24. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet (a továbbiakban: SZMMr.) 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a pénzügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 50/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: PMr.) 1. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(3) Hatályát veszti

a) az SZMMr. 1. § a)–b) pontja, 4. § (1) bekezdés a) pontjában az „az NSZFI főigazgatója, az OMFI igazgatója,” szövegrész és az „a foglalkoztatáspolitikáért, a felnőttképzésért és a szakképzésért,” szövegrész, 4. § (1) bekezdés b) pontjában az „a foglalkoztatáspolitikáért, a felnőttképzésért és a szakképzésért,” szövegrész, 9. § (1) bekezdés a)–b) pontja, 9. § (2) bekezdés a)–b) pontja és 23. §-a,

b) a PMr. 1. § a) és c) pontja, 3. § (2) bekezdése, 4. § (1) bekezdés a) és c) pontja, 5. § a) és c) pontja, 6. § (4) bekezdésében az „a Vám- és Pénzügyőrség közalkalmazottainál a Nemzetközi Vámnap,”, és az „ , a NAO Iroda közalkalmazottai tekintetében június és december utolsó munkaheteiben” szövegrész.

1. melléklet a 12/2011. (III. 22.) NGM rendelethez

Munkakörök

Munkakörök

Fizetési osztályok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1. Szakértői munkaköri csoport

számítástechnikai szervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

szoftverfejlesztő informatikus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

revizor (belső ellenőr)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

közgazdász

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

szociológus

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

szociálpolitikus

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

mérnök

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

munkavédelmi szakmérnök

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

statisztikus

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

manager

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

szervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

felelős szerkesztő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

kommunikációs vezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

programvezető, vezető koordinátor

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

szakértő, tanácsadó ellenőr

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

szakreferens

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

referens

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

tanácsadó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

jogász, jogtanácsos

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

orvos

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

szakorvos

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

pszichológus

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

mentálhigiénés szakértő

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

vegyész

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

biofizikus

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

biokémikus

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

ergonómus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

andragógus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

instruktor I.

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

tudományos tanácsadó

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

tudományos főmunkatárs

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

tudományos munkatárs

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

tudományos segédmunkatárs

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

közegészségügyi-járványügyi felügyelő

 

 

 

*

*

*

*

*

*

*

egyéb magasan képzett ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

2. Ügyintézői munkaköri csoport

jogi előadó

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

oktatástechnikus

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

kommunikációs asszisztens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

programasszisztens, koordinátor

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

könyvtáros

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

informatikus, programozó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

informatikus szervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

informatikus, számítógép hálózat üzemeltető

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

humánpolitikai szervező

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

humánerő-gazdálkodási ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

bér- és társadalombiztosítási ügyintéző

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

társadalombiztosítási ellenőr

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

gazdasági ügyintéző

 

 

*

*

*

*

*

*

*

 

pénzügyi ügyintéző

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

számviteli ügyintéző

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

műszaki, igazgatási ügyintéző

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

statisztikai ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

(fő)könyvelő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

előadó

 

*

*

*

*

*

*

*

 

 

instruktor II.

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

könyvtáros asszisztens

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

asszisztens

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

vezető asszisztens

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

szakasszisztens (orvosi)

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

fogászati asszisztens

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

ápoló (szakápoló, főápoló)

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ápolási asszisztens

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

főnővér (klinikai, osztályos) (vezetői megbízás nélkül)

 

 

*

*

*

*

*

*

*

*

orvosírnok

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

vegyésztechnikus

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

tűzrendész

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

polgári védelmi munkakörben foglalkoztatott

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

képzési szakasszisztens

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

munka- és tűzvédelmi előadó

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

általános gazdasági ügyintéző

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

3. Irodai és ügyviteli munkaköri csoport

anyagnyilvántartó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

pénzügyi, munkaügyi nyilvántartó

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

titkár(nő)

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

gyors- és gépíró

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

adminisztrátor

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

iratkezelő, iktató

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

pénztáros

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

adatrögzítő

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

telefon-, telex-, telefaxkezelő

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

kiadványszerkesztő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

4. Szolgáltató jellegű munkaköri csoport

rendezvényszervező szakasszisztens

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

(fő)szakács

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

kézilány

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

műszerész

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

kőműves

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

villanyszerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

bútorasztalos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

épületasztalos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

raktárkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

személygépkocsi-vezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

tehergépkocsi-vezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

autóbusz-vezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

gondnok

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

raktáros

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

vagyonőr

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

kazánfűtő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

karbantartó

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

kertész

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

nyomdász

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

anyaggazdálkodó, anyagbeszerző

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

5. Kisegítő munkaköri csoport

portás, recepciós

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

hivatalsegéd, kézbesítő

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

éjjeliőr

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intézménytakarító

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

segédmunkás

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

betanított munkás

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

állatgondozó

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet a 12/2011. (III. 22.) NGM rendelethez

A magasabb vezető, vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka

Beosztás megnevezése

Vezetői pótlék mértéke
(a pótlékalap %-ában)

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnél:

 

főigazgató

300

főigazgató-helyettes

250

gazdasági vezető

250

irodavezető, programigazgató

200

irodavezető-helyettes

175

osztályvezető, titkárságvezető

150

osztályvezető-helyettes

125

részlegvezető

125

részlegvezető-helyettes

100

csoportvezető

100

Az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézetnél:

 

igazgató

300

igazgató-helyettes

200

főosztályvezető

150

főosztályvezető-helyettes

150

osztályvezető

100

osztályvezető-helyettes

100

3. melléklet a 12/2011. (III. 22.) NGM rendelethez

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnél:

irodavezető, programigazgató

200

irodavezető-helyettes

175

osztályvezető, titkárságvezető

150

osztályvezető-helyettes

125

részlegvezető

125

részlegvezető-helyettes

100

csoportvezető

100

Az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézetnél:

főosztályvezető

150

főosztályvezető-helyettes

150

osztályvezető

100

osztályvezető-helyettes

100”

szövegrésze.

4. melléklet a 12/2011. (III. 22.) NGM rendelethez

főosztályvezető (VPOP)

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

főosztályvezető-helyettes (VPOP)

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

szövegrésze.
1

A rendeletet a 27/2016. (VIII. 22.) NGM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte 2016. augusztus 23. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére