• Tartalom

12/2011. (II. 18.) VM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet, a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 9/2010. (VIII. 4.) VM rendelet, valamint a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet módosításáról1

2011.02.20.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a)–b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–5. §2

6. § (1) Az R1. 1. mellékletének helyébe e rendelet Melléklete lép.

(2) Hatályát veszti az R1. 2. melléklete.

7–13. §3

14. § (1) Ez a rendelet – a 6. § kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 6. §-a 2011. április 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2011. április 2-án hatályát veszti.

Melléklet a 12/2011. (II. 18.) VM rendelethez

A támogatási kérelem adattartalma és a csatolandó dokumentumok
1. A kérelmező azonosító adatai.
1.1. Regisztrációs szám.
2. Az igénylés alapját képező időszak megjelölése.
2.1. A megjelölt időszakra igényelt működési támogatás alapjának összege.
3. Számlaösszesítő
3.1. Az értékesítési számlák összesítője, a számlák felsorolása a tagi nettó számlaérték feltüntetésével.
3.2. Az összes értékesített tagi termék mennyiség mutatója.
3.3. Kimutatás a beruházásokat igazoló számlákról, a számlák felsorolása az elszámolni kívánt nettó számlaérték feltüntetésével.
4. Nyilatkozatok
4.1. Az 1580/2007/EK bizottsági rendelet 47. cikkében előírt nyilatkozatok.
4.2. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 113. §-ában a költségvetésből nyújtott támogatásokra vonatkozó általános szabályok alapján előírt szükséges nyilatkozatok.
4.3. A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 6. § (3) bekezdésében és a 9. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatok.
4.4. Az intézkedésben való részvételhez szükséges, a lejárt tartozásokra vonatkozó nyilatkozat.
5. Keltezés, igénylő (cégszerű) aláírása.
6. Csatolt dokumentumok.
6.1. Az igénylés alapját képező időszak kezdetén és végén hatályos tagjegyzék.
6.2. A tagjegyzékben bekövetkezett változásokat tartalmazó dokumentum.
6.3. Az elszámolni kívánt beruházási számlák másolati példánya.”
1

A rendelet a 14. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. április 2. napjával.

2

Az 1–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére