• Tartalom

136/2011. (VII. 19.) Korm. rendelet

136/2011. (VII. 19.) Korm. rendelet

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjéről szóló 371/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról1

2011.07.20.

A Kormány a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés j) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjéről szóló 371/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:

4/A. § (1) A Kormány által biztosított előirányzat az alábbiakra használható fel:
a) a ki nem fizetett távolléti díj, az azt terhelő járulékok, valamint kamatkiadások 2011. október 15. napjáig történő kifizetésére és
b) a hivatásos önkormányzati tűzoltóság és a fenntartó önkormányzat által már kifizetett – és más állami forrásból meg nem térült – távolléti díj, az azt terhelő járulékok, valamint kamatkiadások 2011. november 20. napjáig benyújtott elszámolás alapján történő utólagos megtérítésére.
(2) Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója vagy az általa írásban felhatalmazott vezető beosztású személy az érintett hivatásos önkormányzati tűzoltóságokkal a távolléti díj kifizetésére vagy megtérítésére támogatási keretszerződést köt az államháztartásra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.
(3) A támogatási keretszerződés tartalmazza az előirányzatból történő pénzügyi lehívások módját, továbbá a beszámolók, elszámolások elfogadására, valamint az ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket.
(4) Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a keretszerződésben foglalt összegek folyósítására a jogosult bankszámlájára utalással kerül sor, a szerződés megkötését követő 15 naptári napon belül.”

2. § Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 136/2011. (VII. 19.) Korm. rendelethez

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság illetékes hivatala hírközlés”
1

A rendelet a 3. § alapján hatályát vesztette 2011. július 21. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére