• Tartalom

138/2011. (VII. 19.) Korm. rendelet

138/2011. (VII. 19.) Korm. rendelet

egyes közúti közlekedési igazgatási feladatokról, valamint egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2012.01.01.

A Kormány

az 1–6. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,

7. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,

a 8–9. és 11. § tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

EGYES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI IGAZGATÁSI FELADATOK

1. A P betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásának, használatának különös szabályai

1. §2

2. Az E betűjelű ideiglenes rendszám kiadására vonatkozó korlátozás

2. §3

3. A külföldi rendszámmal ellátott járművek belföldi üzemeltetésére vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó közlekedési igazgatási rendelkezések

3. §4

4. A közigazgatási bírság meg nem fizetése esetén alkalmazandó közlekedési igazgatási intézkedés

4. §5

5. A forgalomból kivont járművel való közlekedéshez kapcsolódó közlekedési igazgatási intézkedések

5. §6

6. A jármű kilométerszámláló műszere állásának nyilvántartásba vételére vonatkozó közlekedési igazgatási intézkedés

6. §7 A jármű forgalomba helyezésével és üzemben tartásával kapcsolatos – kérelemre indult – külön jogszabályban meghatározott közlekedési igazgatási eljárás során a közlekedési igazgatási hatóság a jármű kilométerszámláló műszere (km-órája) által jelzett értéket, és a km-óra állás rögzítésének időpontját okirat alapján bejegyzi a járműnyilvántartásba.

II. Fejezet

A KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSHOZ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSHOZ ÉS A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ
EGYES RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSE ESETÉN KISZABHATÓ BÍRSÁGOK ÖSSZEGÉRŐL,
VALAMINT A BÍRSÁGOLÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ HATÓSÁGI FELADATOKRÓL SZÓLÓ
156/2009. (VII. 29.) KORM. RENDELET, VALAMINT A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI NYILVÁNTARTÁSBA BEJEGYZETT JÁRMŰ TULAJDONJOGÁNAK, ILLETVE ÜZEMBENTARTÓ SZEMÉLYÉNEK VÁLTOZÁSÁT IGAZOLÓ
TELJES BIZONYÍTÓ EREJŰ MAGÁNOKIRATNAK A KÖZLEKEDÉSI IGAZGATÁSI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLHATÓSÁGÁHOZ SZÜKSÉGES KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEKRŐL SZÓLÓ
304/2009. (XII. 22.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSA

7. § (1) A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott rendelkezések miatt folytatott közigazgatási eljárásban a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.”

(2) Az R1. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

12/A. § (1) Az a nem természetes személy belföldi üzemben tartó, amely a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában foglaltakat megsérti,
a) 2000 cm3 vagy az alatti személygépkocsi esetében 400 000 forint,
b) 2000 cm3 feletti személygépkocsi esetében 800 000 forint,
c) egyéb jármű esetében 200 000 forint
összegű bírságot köteles fizetni.
(2) Amennyiben a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott rendelkezéseket természetes személy szegi meg, az (1) bekezdésben meghatározott összegű bírság felét köteles fizetni.
(3) Aki a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott rendelkezéseket 2011. december 31-ig szegi meg, az (1)–(2) bekezdésben meghatározott bírság összegének a felét köteles fizetni.”

8. § A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjog változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei a következők:)

e) a járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja, valamint a birtokba vételkor a kilométerszámláló műszer által jelzett érték (km-óra állás);”

9. § Az R2. 4. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásba bejegyzett jármű üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei a következők:)

e) a járműnek az üzemben tartó birtokába kerülési időpontja, valamint a birtokba vételkor a kilométerszámláló műszer által jelzett érték (km-óra állás);”
III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1–3. § és 7. § (2) bekezdése 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 6., a 8. és 9. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(4) Az 1. § és a 2. § rendelkezéseit a 2011. szeptember 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

11. § Az R2. 3. § c) pontjában és 4. § c) pontjában a „képviselőjének adatai” szövegrész helyébe a „képviselőjének neve” szöveg, továbbá 3. § f) pontjában a „jogügylet” szövegrész helyébe a „tulajdonjog változás” szöveg lép.

1

A rendeletet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 122. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. január 2. napjával.

2

Az 1. §-t a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 120. §-át.

3

Az 2. §-t a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 120. §-át.

4

A 3. §-t a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 120. §-át.

5

A 4. §-t a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 120. §-át.

6

Az 5. §-t a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 120. §-át.

7

A 6. § a 10. § (3) bekezdése alapján 2012. január 1-jén lépett hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére