• Tartalom

147/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet

a szaporítóanyagokkal kapcsolatos minőségvédelmi bírság megállapításáról szóló 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról1

2011.09.19.

A Kormány a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szaporítóanyagokkal kapcsolatos minőségvédelmi bírság megállapításáról szóló 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban KR.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bírság mértékét az eset összes körülményére – az érintettek érdekei sérelmének körére, súlyára, a jogsértő állapot időtartamára, a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértés értékre és mennyiségre, a jogsértéssel elért előnyre, a jogsértést elkövető gazdasági súlyára, az elkövetés szándékosságára, az okozott kár mértékére (helyre nem hozható, súlyos, nemzetgazdasági szintű genetikai, illetve gazdasági kár) – tekintettel kell meghatározni.”

(2) A KR. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés esetén a bírság összege a korábban kiszabott bírság másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg az adott jogsértés esetén kiszabható bírság legmagasabb mértékét.”

2. § A KR. 4. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[A minőségvédelmi bírság mértéke legfeljebb 300 000 forint]

c) a jogszabályban előírt vizsgálati kötelezettség elmulasztása”

[esetén.]

3. § A KR. a következő 4/A. §-sal egészül ki:

4/A. § (1) A minőségvédelmi bírság mértéke
a) géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag (a továbbiakban: szennyezett szaporító anyag) forgalomba hozatala esetén 100 000 forinttól 2 000 000 000 forintig;
b) a szennyezett szaporító anyag tétel elkülönítésére vonatkozó vagy a szennyezettség tényével kapcsolatos értesítési kötelezettség be nem tartása esetén 50 000 forinttól 1 000 000 forintig;
c) zárolt növényi kultúrára vonatkozó betakarítási tilalom megsértése esetén 100 000 forinttól 10 000 000 forintig;
d) a szennyezett szaporító anyag tétel vagy a köztermesztésbe bocsátott szennyezett szaporító anyagból származó növényi kultúrára vonatkozó megsemmisítési kötelezettség be nem tarása esetén késedelmes naponként 100 000 forinttól 10 000 000 forintig
terjed, de legfeljebb a jogszabálysértést elkövető által elért nettó árbevételének tíz százaléka.
(2) A nettó árbevételt a jogsértést megállapító határozat meghozatalát megelőző üzleti évre vonatkozó éves beszámoló vagy az egyszerűsített éves beszámoló (a továbbiakban együtt: beszámoló) szerinti konszolidált nettó árbevétel alapján kell meghatározni. Ha a jogszabálysértést elkövető működési ideje egy évnél rövidebb, az adatokat éves szintre kell vetíteni. Ha a jogszabálysértést elkövető a jogsértést megállapító határozat meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó árbevételéről nem áll rendelkezésre hitelesnek tekinthető információ, a bírság összegének meghatározásakor az utolsó hitelesen lezárt üzleti év nettó árbevétele az irányadó. Beszámolóval még nem rendelkező jogszabálysértést elkövető esetében az eljárás megindításának évére vonatkozó üzleti tervet, ennek hiányában a jogszabálysértést elkövető által a hatóság felhívására közölt, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek a közbenső mérleg készítésére vonatkozó szabályai szerint az eljárás megindításának napjával, mint fordulónappal kiszámított nettó árbevételt kell figyelembe venni.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 46. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 4. § alapján hatályát vesztette 2011. szeptember 20. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére