• Tartalom

15/2011. (IV. 22.) BM rendelet

15/2011. (IV. 22.) BM rendelet

az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről1

2012.08.03.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter és a 84. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. EU Önerő Alap támogatás: a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. melléklet 9. pontjában foglalt előirányzatból nyújtott támogatás;

2. fejlesztési célú pályázat: felhalmozási tevékenység támogatására irányuló pályázat, amely új vagy a korábbinál műszaki, technikai szempontból korszerűbb tárgyi eszközök létrehozására irányul, vagy a meglévő tárgyi eszközök műszaki, technikai paramétereinek korszerűsítését valósítja meg;

3. ígérvény: az uniós támogatási szerződés megkötését megelőzően az EU Önerő Alap támogatásról hozott feltételes – uniós támogatási szerződés megkötésétől függő – támogatói döntés;

4. önkormányzati körön belüli pályázók: a helyi önkormányzatok, valamint a 8. pont szerinti települési önkormányzatok társulásai;

5. pályázó: a költségvetési törvény 5. melléklet 9. pont a)–f) pontja alapján meghatározott kedvezményezettek köre;

6. saját forrás: az önkormányzatok által – az uniós és az EU Önerő Alap támogatással megvalósítani tervezett fejlesztésre, a fejlesztés teljes időtartamára vonatkozóan – képviselő-testületi, közgyűlési határozattal jóváhagyott vagy a képviselő-testület, közgyűlés költségvetési rendeletében foglalt felhatalmazás alapján a polgármester nyilatkozatával, kistérségi társulás esetében a társulási tanács határozatával jóváhagyott forrás; a 8. pont a) alpontja szerinti társulások esetében a saját forrás a társulás tagönkormányzatai által a megvalósítani tervezett fejlesztésre képviselő-testületi, közgyűlési határozattal jóváhagyott, vagy a képviselő-testület, közgyűlés költségvetési rendeletében foglalt felhatalmazás alapján a polgármester nyilatkozatával jóváhagyott forrás, amelybe a lakossági hozzájárulás, az egyéb szervezetek támogatása és egyéb magánforrás nem számít bele;

7. támogatás alapját képező okirat: uniós támogatási szerződés, végrehajtási megállapodás, a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerinti támogatói okirat vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból származó támogatások esetén a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv határozata;

8. települési önkormányzatok társulásai:

a) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-a szerinti jogi személyiséggel rendelkező társulás (a továbbiakban: Ttv. szerinti társulás), továbbá

b) a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény szerint megalakult többcélú kistérségi társulás (a továbbiakban: kistérségi társulás).

2. Általános rendelkezések

2. § (1) Az EU Önerő Alap támogatás igényelhető az államháztartásról szóló törvény 2/A. § (1) bekezdés j) pontjában rögzített európai uniós forrásokból elnyert támogatás (a továbbiakban: uniós támogatás) iránt a 2007–2013 programozási időszakra a (2) bekezdés szerinti célok megvalósítása érdekében benyújtott és nyertes önkormányzati, fejlesztési célú pályázatokhoz szükséges saját forrás kiegészítéséhez, amennyiben az uniós forrásról szóló támogatói döntés a 2010. évben vagy azt követően született meg.

(2) 2011. évben új EU Önerő Alap támogatási igény az önkormányzati feladatok ellátását segítő, illetve biztosító

a) vízgazdálkodási:

aa) vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési,

ab) árvízvédelmi,

ac) ivóvízminőség javítása,

b) környezetvédelmi:

ba) települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok végrehajtása,

bb) települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek,

bc) szennyvízelvezetés és -tisztítás,

c) egészségügyi járóbeteg-szakellátási célú intézmények, valamint

d) bölcsődei, óvodai és általános iskolai feladatokat ellátó intézmények

infrastrukturális fejlesztéseihez elnyert uniós támogatás saját forrás kiegészítéséhez nyújtható be.

(3) A 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti pályázat esetén a pályázó az uniós támogatási szerződés nélkül is benyújthatja igényét.

(4) A pályázó EU Önerő Alap támogatást akkor igényelhet, ha a fejlesztés nem kezdődött meg, vagy amennyiben a fejlesztés megvalósítása folyamatban van, annak műszaki-pénzügyi lezárása az EU Önerő Alap támogatási igény benyújtását követő 60 napon belül nem történik meg.

(5) A pályázó az EU Önerő Alap támogatásra benyújthatja igényét abban az esetben is, ha az uniós támogatást az általa fenntartott költségvetési szerv nyerte el.

3. § (1) Az EU Önerő Alap támogatás mértéke – kivéve a (4)–(6) bekezdésben foglaltakat – nem haladhatja meg a pályázó költségvetésében vállalt saját forrásának százalékában kifejezve

a) a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti pályázat esetében a 60%-ot,

b) a 2. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti pályázat esetében az 50%-ot,

c) a 2. § (2) bekezdés d) pontja szerinti pályázat esetében a 40%-ot.

(2) Ha a pályázat szerinti fejlesztés több támogatható célhoz is kapcsolódik, akkor az EU Önerő Alap támogatás mértékét a pályázó által célonként kidolgozott részletes költségvetés és az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás alapján kell meghatározni. A célonként kidolgozott részletes költségvetés hiányában az EU Önerő Alap támogatás a legalacsonyabb támogatási intenzitású cél alapján kerül meghatározásra.

(3)2 A jóváhagyott EU Önerő Alap támogatás összege pályázatonként a 900 millió forintot nem haladhatja meg. Ettől eltérni a 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pont bc) alpontja szerinti támogatás esetén lehet.

(4) Ha a pályázó

a) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kedvezményezett térségekről szóló kormányrendelet) 2. mellékletében meghatározott komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek területén lévő települések közé tartozik, és

b) a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja alapján kistérségi programban meghatározott, és jelen rendelet 2. § (2) bekezdésében megjelölt célok megvalósítását célzó projekt megvalósításához nyert uniós támogatást,

akkor az EU Önerő Alap támogatás mértéke elérheti a pályázó saját forrásának 75%-át.

(5)3 Ha az ivóvízminőség-javító beruházásokban részt vevő pályázó

a) 2011. június 30-ig erre vonatkozóan megvalósítási szakaszra uniós támogatás iránt pályázatot nyújtott be, és a közbeszerzési eljárás folyamatban van vagy befejeződött, akkor az EU Önerő Alap támogatás mértéke a pályázó saját forrásának a 100%-a.

b) az a) pontban meghatározott feltételeknek nem felel meg, az EU Önerő Alap támogatás mértéke akkor érheti el a saját forrás 100%-át, ha a fejlesztés megvalósításához szükséges munkaerőt legalább részben közfoglalkoztatási jogviszony keretében veszi igénybe, vagy a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó építési beruházásai során a Kbt. szerint a résszempontok körében értékelhető, a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértékét mint értékelési szempontot alkalmazza.

(6)4 Ha a pályázó a pályázatban csatolt nyilatkozatában vállalja, hogy a fejlesztés megvalósításához szükséges munkaerőt legalább részben közfoglalkoztatási jogviszony keretében veszi igénybe, vagy a Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházásai során a Kbt. szerint a részszempontok körében értékelhető, a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértékét mint értékelési szempontot alkalmazza, akkor az EU Önerő Alap támogatás maximális mértéke 5 százalékponttal megemelkedik, kivéve, ha a támogatás mértéke eléri a pályázó saját forrásának 100%-át.

(7) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó korábban megítélt támogatások esetében a támogatás az e rendelet alapján nyújtható önerő támogatással együttesen nem haladhatja meg az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló (általános csoportmentességi rendelet) 800/2008/EK bizottsági rendeletben, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben, illetve az Európai Bizottság határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy legmagasabb támogatási összeget.

3. Pályázati nyomtatványok

4. § (1) A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) az uniós támogatási szerződést vagy az azt helyettesítő támogatói okiratot, határozatot, a 2. § (3) bekezdése szerinti pályázat esetén a támogatás odaítéléséről szóló levelet,

b) önkormányzat pályázata esetében az uniós pályázat megvalósításához biztosított saját forrás vállalását tanúsító képviselő-testületi, közgyűlési határozat hitelesített kivonatát vagy a képviselő-testület, közgyűlés költségvetési rendeletbe foglalt felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatát, kistérségi társulás esetében a társulási tanács határozatának hitelesített kivonatát, a Ttv. szerinti társulás esetében valamennyi, a pályázatban részt vevő önkormányzat saját forrás vállalását tanúsító képviselő-testületi vagy közgyűlési határozatának hitelesített kivonatát vagy a képviselő-testület, közgyűlés költségvetési rendeletbe foglalt felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatát,

c) települési önkormányzatok társulása esetében a társulási megállapodást,

d) az 1–3. melléklet szerinti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján közzétett – a 2. §-ban és 3. §-ban foglaltak figyelembevételével kitöltött – adatlapokat,

e) a polgármester nyilatkozatát arról, hogy

ea) a 2. § (4) bekezdésében és a 3. § (7) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak,

eb) a 3. § (6) bekezdése szerinti közfoglalkoztatást a pályázó igénybe veszi-e,

ec) a fejlesztés az önkormányzatok, illetve társulásaik vagyonának gyarapodását eredményezi,

ed) a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja és nem idegeníti el,

ee) a feladatellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha – helyi önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója,

f) kistérségi társulás esetében a társulási tanács határozatát arra vonatkozóan, hogy a fejlesztéssel a társulás valamennyi tagja egyetért,

g) a 3. § (2) bekezdése esetében a célonként kidolgozott részletes költségvetést.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti képviselő-testületi, közgyűlési, társulási tanácsi határozatnak vagy polgármesteri nyilatkozatnak a következőket kell tartalmaznia:

a) a pályázó megnevezését,

b) a képviselő-testület, közgyűlés, társulási tanács határozatának számát,

c) a tervezett fejlesztés

ca) pontos megnevezését,

cb) összköltségét,

cc) pénzügyi ütemezését,

cd) pénzügyi forrásainak összetételét és azok éves ütemezését,

d) a saját forrás biztosításának módját, amely megfelel az 1. § 6. pontjában foglaltaknak.

4. Pályázati eljárás

5. § (1) E rendelet alapján a pályázó 2011. október 1-jéig nyújthat be pályázatot a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság). A beadási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a pályázó az informatikai rendszerben az igénylést 2011. október 1-jén éjfélig rögzítette, és azt legkésőbb 2011. október 3-án postára adta. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen.

(1a)5 Az (1) bekezdéstől eltérően az ivóvízminőség-javító beruházásban részt vevő pályázó 2011. december 29-éig nyújthat be pályázatot az Igazgatósághoz. A beadási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a pályázó az informatikai rendszerben az igénylést 2011. december 29-én éjfélig rögzítette és azt legkésőbb 2011. december 30-án postára adta. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen.

(2) A pályázati adatlapokat az ebr42 információs rendszerbe (http://ebr42.otm.gov.hu) kell feltölteni, és az e rendszerből kinyomtatott adatlapokat egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban kell benyújtani. A másolati példányt az önkormányzat jegyzője, kistérségi társulás esetében a társulás székhely települése önkormányzatának jegyzője, elkülönült munkaszervezet esetében a munkaszervezet vezetője hitelesíti.

(3) Az Igazgatóság a felülvizsgált pályázatok eredeti példányát – véleménye csatolásával – a pályázat benyújtását követő 14 napon belül postai úton továbbítja a minisztérium részére.

(4) Amennyiben a minisztérium a pályázatok vizsgálata során további hiánypótlást tart szükségesnek, a pályázók a kért dokumentumokat – külön felhívásra – kötelesek 8 napon belül megküldeni és másolatban az Igazgatóság részére is továbbítani.

5. Bírálat eljárásrendjének szabályai

6. § (1) Az EU Önerő Alap támogatásról a miniszter a pályázatoknak vagy a hiánypótlásnak a minisztériumba érkezését követő 90 napon belül – folyamatos elbírálás keretében – dönt.

(2) A miniszter a támogatási összegről a támogatási igény, a költségvetési törvényben és e rendeletben meghatározott feltételek, valamint a rendelkezésre álló tárgyévi előirányzat felhasználása függvényében dönt.

(3) A miniszter döntéséről az elbírálást követő 20 napon belül értesíti a pályázókat.

(4) A megítélt EU Önerő Alap támogatás vissza nem térítendő támogatás, amely a fejlesztés teljes időtartamára vonatkozóan kerül megállapításra.

(5) A támogatási döntést a minisztérium honlapján a döntést követő 15 napon belül nyilvánosságra kell hozni.

7. § Nem részesülhet támogatásban a pályázó, ha

a) nem fejlesztési célú uniós támogatáshoz igényli a szükséges saját forrás kiegészítését,

b)6 adósságrendezési eljárás alatt áll, kivéve a 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti esetet,

c) a támogatás alapját képező okiratban – kivéve a 2. § (5) bekezdése szerinti esetet – nem a pályázó a kedvezményezett,

d) a támogatás alapját képező okiratban a pályázó mellett önkormányzati körön kívüli pályázó vagy szerződő fél is megjelenik, kivéve az önkormányzat tulajdoni hányadát érintő beruházásra eső saját forrás összege után,

e) az elnyert EU-támogatásra kiírt pályázathoz szükséges saját forrás finanszírozására vonatkozó előírások azt nem teszik lehetővé,

f) a pályázatban foglalt adatok nem egyeznek meg a támogatás alapját képező okirat pénzügyi-műszaki adataival,

g) a hiánypótlás, valamint a miniszter kérésére megtett kiegészítések, módosítások ellenére az igénylésben szereplő adatok, valamint a becsatolt dokumentumok hiányosak, hibásak,

h) hiánypótlási kötelezettségének határidőre nem tett eleget.

8. § (1) Az EU Önerő Alap támogatás meghatározása a támogatás alapját képező okiratban rögzített adatok és a pályázó költségvetésében vállalt saját forrás összege alapján történik.

(2) Amennyiben a támogatás alapját képező okiratban nem forintban, hanem euróban jelennek meg a finanszírozáshoz szükséges források és az átváltás árfolyamáról nem rendelkeznek a dokumentumok, akkor 277,0 Ft/euró átváltási mértékkel történik a forint összegek meghatározása, és ez képezi a további számítások alapját.

6. Támogatási szerződés megkötése, szerződéskötési feltételek

9. § (1) Az EU Önerő Alap támogatás felhasználásának feltételeit a miniszter és a pályázó – az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint – támogatási szerződésben rögzíti.

(2) Amennyiben a pályázó a 2. § (3) bekezdés szerint igényelte az EU Önerő Alap támogatást, úgy arról az uniós támogatási szerződés megkötéséig ígérvényt kap.

(3) A támogatási szerződés miniszter által aláírt 4 példánya a pályázónak megküldésre kerül. A pályázó a támogatási szerződés 3 eredeti, az arra jogosult aláírásával ellátott példányát legkésőbb a kézhezvételtől számított 30 napon belül visszaküldi.

10. § A támogatás folyósításának feltétele olyan támogatási szerződés megkötése, amely tartalmazza:

a) a pályázó által megvalósítandó fejlesztésnek az uniós támogatási szerződés szerinti pontos megnevezését és azonosító adatait,

b) az EU Önerő Alap támogatás százalékos mértékét, összegét és éves ütemezését,

c) az EU Önerő Alap támogatás folyósításának feltételét,

d) az EU Önerő Alap támogatás felhasználásának feltételeit,

e) a pályázó által vállalt kötelezettségek nem vagy részbeni teljesítése esetében irányadó, a 12. § szerinti jogkövetkezményeket.

7. A támogatás folyósítása

11. § (1)7 Az EU Önerő Alap támogatást a támogatási szerződésben foglaltak szerint, a 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja, valamint a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti pályázat kivételével teljesítményarányosan, a miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja a pályázó költségvetési elszámolási számlájára.

(2)8 Az EU Önerő Alap támogatás folyósítása:

a) a 2. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja, valamint a 2. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti pályázat esetén az uniós támogatási szerződésben foglalt kifizetési ütemezéshez igazodik, ennek végrehajtása érdekében az illetékes Közreműködő Szervezet az uniós támogatás kifizetését követő 8 napon belül a kifizetéshez szükséges „Igazoló Adatlap”-ot megküldi a minisztérium részére,

b) a 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja, valamint a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti pályázat esetén, az uniós támogatási előleg kifizetési ütemezéséhez igazodik, az EU Önerő Alap támogatás arányos része is előlegként kifizetésre kerül,

c) amennyiben a b) pont szerinti uniós támogatási előleg kifizetésére nem kerül sor, a 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja, valamint a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti pályázat esetén az EU Önerő Alap támogatásnak a 2011. és a 2012. évre ütemezett összege a pályázó által aláírt támogatási szerződés minisztériumba érkezését követő 8 napon belül előlegként kifizetésre kerül.

(2a)9 Az EU Önerő Alap támogatás évenkénti összege nem haladhatja meg az EU Önerő Alap támogatási szerződésben meghatározott évenkénti üteme(ke)t, kivéve, ha a fejlesztés megvalósítása során

a) előző évi maradvány felhasználása történik, vagy

b) az uniós támogatási szerződés módosításával az uniós támogatás évek közötti átütemezésére kerül sor.

(3) Amennyiben év közben a rendelkezésre álló tárgyévi előirányzat a (2) bekezdés szerinti kifizetésekhez nem nyújt fedezetet, akkor az EU Önerő Alap támogatás folyósítása eltérhet az uniós támogatási szerződésben foglalt kifizetési ütemezéstől.

8. Jogtalan felhasználás

12. § (1) Az EU Önerő Alap támogatás – az államháztartásról szóló törvényben rögzítetteken kívül – jogtalan felhasználásának minősül, ha a pályázó (illetve költségvetési szerve) elveszti az uniós támogatásra való jogosultságát.

(2) Amennyiben a támogatás alapját képező okirat bármely pontjának megsértése miatt a pályázónak az uniós támogatást vissza kell fizetnie, az EU Önerő Alap támogatás arányos részéről is köteles lemondani és a támogatást vagy annak egy részét a központi költségvetésbe vissza kell fizetnie.

(3) Ha a pályázó az 1. § 6. pontjára figyelemmel a fejlesztés összköltségének növekedése nélkül lakossági hozzájárulásból, átvett pénzeszközből, fejlesztési célú költségvetési támogatásból vagy támogatásértékű bevételként az adott fejlesztésre felhasználható további fejlesztési forrásokhoz jut, a pályázó köteles az EU Önerő Alap támogatást – e további fejlesztési forrás erejéig – részben vagy egészben visszafizetni.

(4) Amennyiben a 8. § (1) bekezdés szerinti támogatás alapját képező okirat, költségvetés alapján vállalt kötelezettség megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy az EU Önerő Alap támogatási szerződésben a szerződést érintő adatok és körülmények változnak, a pályázó haladéktalanul köteles e tényt írásban a miniszternek bejelenteni. A bejelentés alapján az EU Önerő Alap támogatási szerződést az új körülményeknek megfelelően módosítani kell.

9. Ellenőrzés, monitoring

13. § A pályázó köteles

a) az EU Önerő Alap támogatás felhasználását – számlákkal és az egyéb szükséges dokumentumokkal alátámasztva – elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, valamint

b) az EU Önerő Alap támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal a mindenkori zárszámadás keretében és annak rendje szerint elszámolni.

10. Átmeneti és záró rendelkezések

14. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2)10

(3) A minisztériumba az R. alapján 2010. évben beérkezett, de el nem bírált EU Önerő Alap pályázatok esetében a döntés az EU Önerő Alap támogatás terhére történik, a támogatási igények elbírálása esetében az R. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4)11 E rendeletnek az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről szóló 15/2011. (IV. 22.) BM rendelet módosításáról szóló 33/2011. (IX. 29.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módosító rendelet) megállapított 3. § (3) bekezdését és a 3. § (5)–(6) bekezdését a Módosító rendelet hatálybalépésekor12 a már benyújtott pályázatokra és megkötött szerződésekre is alkalmazni kell.

15. §13 E rendeletnek az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (III. 1.) BM rendelet, valamint az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről szóló 15/2011. (IV. 22.) BM rendelet módosításáról szóló 39/2012. (VIII. 2.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módosító Rendelet) megállapított 11. § (1)–(2a) bekezdését a Módosító Rendelet hatálybalépésekor már megkötött támogatási szerződésekre is alkalmazni kell.

1. melléklet a 15/2011. (IV. 22.) BM rendelethez

Adatlap EU Önerő Alap igényléséhez
I.    Pályázó adatai:
1. Önkormányzat/Többcélú Kistérségi Társulás/neve:
2. Önkormányzati társulás (kivéve többcélú kistérségi társulás) neve:
3. Önkormányzat/Székhely önkormányzat/Többcélú Kistérségi Társulás elérhetősége:
Fax:
Tel.:
e-mail:
4. Önkormányzat/Székhely önkormányzat/Többcélú Kistérségi Társulás adószáma:
5. Önkormányzat/Székhely önkormányzat/Többcélú Kistérségi Társulás törzsszáma:
6. Az EU Önerő Alap igénylést előkészítő személy(ek) neve:
7. Az EU Önerő Alap igénylést előkészítő személy(ek) telefonszáma:
8. Az EU Önerő Alap igénylést előkészítő személy(ek) e-mail címe:
II.    A támogatandó feladat megjelölése:
1. Az elnyert uniós támogatás megjelölése:
2. Az uniós támogatási szerződés megkötésére jogosult szervezet megnevezése:
3. Az uniós támogatási szerződés/nyertes pályázat azonosítója:
4. A fejlesztésnek az uniós támogatási szerződésben/nyertes pályázatban megjelölt megnevezése:
5. A fejlesztés rövid leírása (a beadott uniós pályázatban megjelölt műszaki tartalomnak megfelelően!):
III.    Közfoglalkoztatásra vonatkozó adatok:
1. A fejlesztés során igénybe vett közfoglalkoztatottak száma:
2. A közfoglalkoztatás időtartama:
3. Közfoglalkoztató: önkormányzat/vállalkozó
IV.    Nyilatkozat:
Hozzájárulok, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/C. § (14) bekezdésében meghatározott adatokat a 18/C. § (12) és (13) bekezdésében felsorolt szervek a 13/A. § (5)–(8) bekezdésében, valamint a 18/C. § (12)–(13) bekezdésében foglaltak szerint felhasználják.
Kelt: ......................., 20... év ..................... hó ........... nap
.......................................................................................................
az önkormányzatot/Társulást képviselő aláírása
Az I. 2. pont szerinti társulásnak (valamennyi tagot feltüntetve) a 2. mellékletet is kell töltenie!

2. melléklet a 15/2011. (IV. 22.) BM rendelethez

A Pályázó Társulás adatai

Sor-
szám

KSH
kód

Önkormányzat neve

Az önkormányzatra jutó összes saját forrás (forint)

EU Önerő Alap támogatás maximális mértéke a 3. §-ban foglaltak szerint (%-ban)

Önkormányzatra jutó maximális EU Önerő Alap támogatás (forint)

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

13.

 

14.

 

15.

 

16.

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

25.

 

26.

 

27.

 

28.

 

29.

 

30.

 

31.

 

32.

 

33.

 

Saját forrás mindösszesen:

 

 

 

3. melléklet a 15/2011. (IV. 22.) BM rendelethez

A Pályázó fejlesztésének pénzügyi adatai
Pályázó neve:
EU Önerő Alap támogatás maximális mértéke a 3. §-ban foglaltak szerinti számítás alapján (%-ban)
A) Az uniós támogatással elismert és elszámolható költségek alapján számított beruházási összköltség (Ft):

Források megnevezése

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

Összesen: (forint)

1. EU Alapokból igényelt forrás összege

 

 

 

 

 

 

2. A fejlesztéshez hazai társfinanszírozás keretében biztosított összeg

 

 

 

 

 

 

3. A Pályázó összes saját forrása (3.1.+3.2.)

 

 

 

 

 

 

3.1. A Pályázó által költségvetésének terhére

 

 

 

 

 

 

Vállalt saját forrás összege

 

 

 

 

 

 

3.2. Hitel

 

 

 

 

 

 

4. Egyéb források összesen (4.1.+4.2.+4.3.)

 

 

 

 

 

 

4.1. Közfoglalkoztatáshoz a Munkaerőpiaci Alapból kapott támogatás

 

 

 

 

 

 

4.2. Lakossági hozzájárulás

 

 

 

 

 

 

4.3. Egyéb magánforrás

 

 

 

 

 

 

4.4. Egyéb szervezetek támogatása

 

 

 

 

 

 

5. A beruházás összköltsége (1.+2.+3.+4.)

 

 

 

 

 

 

Az EU Önerő Alapból igényelhető támogatás maximális összege:

 

 

 

 

 

 

A Pályázó által igényelt EU Önerő Alap támogatás összege:

 

 

 

 

 

 

B) Az uniós támogatással el nem ismert beruházási költségek (Ft):

Megnevezés

Összeg

Pl.: a pályázó által az adott fejlesztés megvalósítása
során közvetlenül igénybe vett közfoglalkoztatás

 

 

 

Összesen:

 

C) Beruházási költségek mindösszesen (A+B):
Nyilatkozat: Hozzájárulok, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/C. § (14) bekezdésében meghatározott adatokat a 18/C. § (12) és (13) bekezdésében felsorolt szervek a 13/A. § (5)–(8) bekezdésében, valamint a 18/C. § (12)–(13) bekezdésében foglaltak szerint felhasználják.
Kelt: ......................., 20.... év ..................... hó ........... nap
....................................................................................................
az önkormányzatot/Társulást képviselő aláírása
1

A rendeletet a 6/2012. (III. 1.) BM rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte 2012. december 31. napjával. A hatályon kívül helyező rendelet 16. §-a alapján a 15/2011. (IV. 22.) BM rendelet alapján 2011. évben benyújtott, de el nem bírált EU Önerő Alap pályázatok esetében a döntés az EU Önerő Alap támogatás terhére történik, a támogatási igények elbírálása esetében a 15/2011. (IV. 22.) BM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

2

A 3. § (3) bekezdése a 33/2011. (IX. 29.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (5) bekezdése a 33/2011. (IX. 29.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (6) bekezdése a 33/2011. (IX. 29.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5. § (1a) bekezdését a 33/2011. (IX. 29.) BM rendelet 4. §-a iktatta be.

6

A 7. § b) pontja a 33/2011. (IX. 29.) BM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

7

A 11. § (1) bekezdése a 39/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

8

A 11. § (2) bekezdése a 39/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

9

A 11. § (2a) bekezdését a 39/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 5. §-a iktatta be.

10

A 14. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 14. § (4) bekezdését a 33/2011. (IX. 29.) BM rendelet 6. §-a iktatta be.

12

A hatálybalépés időpontja 2011. szeptember 30.

13

A 15. §-t a 39/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 6. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére