• Tartalom
Oldalmenü

156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet

a Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2020.03.01.

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében,
a 6. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. § (1) bekezdés b) pontjában, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Szociális Családiház-építési Program keretében, Ócsa Város közigazgatási területén lévő, külterületi 0128, 0129/2, 0130, 0131, 0137, 0138, 0140, 0141, 0142, 0105/4, 0105/5, 0105/6, 0106, 0112, 0113/3, 0113/4, 0113/30, 0113/31, 0113/32, 0113/33, 0113/38, 0113/39, 0117/1, 0117/2, 0121/9, 0121/10, 0121/11, 0124/1, 0124/3, 0124/7, 0198/4 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú földrészletek, illetve ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészletek által lehatárolt területen megvalósuló beruházással összefüggő 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)2

2. §3

3. § Az általános építésügyi hatósági eljárást megelőzően nem kell tervtanácsi véleményezési eljárást lefolytatni.

3/A. §4 Építésügyi igazgatási szakértő bevonása esetén az 1. melléklet 1. sorszáma alatti eljárás ügyintézési határidő soron kívüli, de legfeljebb 15 nap.

3/B. §5 Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás kivitelezési tervdokumentációját a tervellenőrnek nem kell ellenőriznie.

3/C. §6 (1) Az 1. mellékletben felsorolt hatósági ügyekben hozott döntéseket – az 1. mellékletben foglalt táblázat 1. sorában meghatározott hatósági ügyek kivételével – az eljáró hatóság hirdetményi úton kézbesíti. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

(2)7

4. § (1)8 Az 1. § (1) bekezdése szerinti építési beruházással kapcsolatos építési műszaki ellenőri feladatokat, valamint a közbeszerzések lebonyolítását a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (a továbbiakban: BMSK Zrt.) látja el kizárólagos joggal a (2) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) A BMSK Zrt. a közbeszerzés lebonyolításának keretében – az ajánlatkérő nevében – közreműködő szervezetként ellátja az 1. § (1) bekezdése szerinti építési beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárások előkészítésével, lebonyolításával és a szerződések előkészítésével kapcsolatos feladatokat.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §9 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor10 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését11 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

7. §12 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor13 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését14 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelethez15

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Eljáró hatóság

2.

Kiemelt nagyberuházásként lakóépületek és közintézmények, valamint sajátos építményfajták körébe tartozó (közlekedési, hírközlési, közmű- és energiaellátási) építmények

Az Ócsa település külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerint 0128, 0129/2, 0130, 0131, 0137, 0138, 0140, 0141, 0142, 0105/4, 0105/5, 0105/6, 0106, 0112, 0113/3, 0113/4, 0113/30, 0113/31, 0113/32, 0113/33, 0113/38, 0113/39, 0117/1, 0117/2, 0121/9, 0121/10, 0121/11,
0124/1, 0124/3, 0124/7, 0198/4 helyrajzi számú földrészletek, illetve ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások végleges befejezését követően kialakított földrészletek.

általános építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

3.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal

4.

útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal

5.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

vízügyi hatósági eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

7.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala

8.

földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal

9.

talajvédelmi hatósági eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal

10.

erdészeti hatósági eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal

11.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásai

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

12.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

13.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelethez16

1

Az 1. § (1) bekezdése a 265/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 39. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. §-t a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 39. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 3/C. §-t a 49/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

7

A 3/C. § (2) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 39. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 4. § (1) bekezdése a 265/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

9

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 59. §-a iktatta be.

10

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

11

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

12

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése iktatta be.

13

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

14

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

15

Az 1. számú melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 96. §-át.

16

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 39. § e) pontja hatályon kívül helyezte.