• Tartalom

159/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet

159/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról, továbbá a közhatalmi honvédelmi szervezetek kiegészítő és kisegítő tevékenységéből származó bevételek, valamint a terven felüli közhatalmi bevételek felhasználásáról szóló 2/2010. (I. 26.) HM rendelet hatályon kívül helyezéséről1

2011.08.19.

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés d) pontjában, az 5. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (4) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(Az államháztartás vitele szempontjából központi gazdálkodás és ellátás keretében valósul meg a HM költségvetési fejezetnél)

j) az MH katonai szervezetei, továbbá az önállóan működő, a kijelölt önállóan működő és gazdálkodó honvédelmi szervezetek kincstári előirányzat-felhasználási keret forgalmának kezelése, bonyolítása.”

2. § A Korm. rendelet 10. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(A Magyar Köztársaság költségvetésének elfogadását követően a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet:)

e) a c) pont szerinti jóváhagyást követően, az intézményi költségvetéseket legkésőbb március 31-éig visszaküldi a honvédelmi szervezetek részére.”

3. § A Korm. rendelet a következő 12/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

„A kincstári számla feletti rendelkezési jogosultság
12/A. § Az MH katonai szervezetei, az önállóan működő továbbá a kijelölt önállóan működő és gazdálkodó honvédelmi szervezetek kincstári számlái felett, a számlatulajdonos szervezet vezetője részére jogszabályban biztosított számlatulajdonosi jogosultságokat a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet vezetője gyakorolja.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

5. § Hatályát veszti a közhatalmi honvédelmi szervezetek kiegészítő és kisegítő tevékenységéből származó bevételek, valamint a terven felüli közhatalmi bevételek felhasználásáról szóló 2/2010. (I. 26.) HM rendelet.

1

A rendelet a 4. § alapján hatályát vesztette 2011. augusztus 20. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére