• Tartalom

167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról1

2011.08.25.

A Kormány a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés 4. pont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(bioüzemanyag termék:)

f) biogáz: gáznemű üzem-, tüzelő vagy fűtőanyag, melyet biomasszából vagy hulladékok biológiailag lebomló részéből állítanak elő, amelyből tisztítás útján földgázminőség érhető el, és bioüzemanyagként felhasználható, továbbá a fagáz;”

(2) Az R. 1. § (1) bekezdés 6–8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában:)

„6. biomassza igazolás: a biomassza termelő által az általa megtermelt vagy begyűjtött, illetve tevékenységéből származó vagy tevékenysége során keletkezett biomasszára kiadott fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó nyilatkozat;
7. biomassza kereskedő: az a gazdálkodó szervezet, amely biomasszát vagy köztes terméket átalakítás nélküli továbbértékesítés céljából átvesz;
8. biomassza termelő: a biomasszát előállító gazdálkodó szervezet, valamint az, aki továbbértékesítés céljából biomasszát térítésmentesen összegyűjt;”

(3) Az R. 1. § (1) bekezdése a következő 19–21. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„19. használt sütőolaj és zsiradék: étkezési célra forgalomba hozott étolajból és zsírból éttermekben, vendéglátó-ipari egységekben és konyhákon – a központi konyhákat és a háztartások konyháit is beleértve – keletkező hulladék;
20. folyékony bio-energiahordozó: biomasszából előállított, a közlekedéstől eltérő célokra energiaforrásként használt folyékony üzemanyag, ideértve a villamos energiát, a fűtést és a hűtést is;
21. kiskereskedelmi üzemanyag-forgalmazó: az a gazdálkodó szervezet, amely üzemanyagot, E85-öt üzemanyagtöltő-állomáson fogyasztónak kiszolgál;”

(4) Az R. 1. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A folyékony bio-energiahordozókra a fenntarthatósági követelmények teljesítése az e rendeletben foglaltak szerint, a bioüzemanyagokra vonatkozó eljárásrend és feltételek megfelelően alkalmazandók.
(4) Az e rendeletben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni az E85 üzemanyagba bekevert bioetanolra is.”

2. § (1) Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A biomassza termelő a 2. melléklet I. pontja szerinti biomassza igazolás formanyomtatvány kiállításával igazolhatja a fenntarthatóságot, ha a biomassza
a) teljes mennyisége alapértelmezett területen kerül előállításra, összegyűjtésre, és
b) a biomassza termelője a biomassza termeléssel érintett területek vonatkozásában egységes területalapú támogatási kérelmet nyújtott be. Hulladék vagy maradványanyag esetében a fenntarthatóság a 2. melléklet II. pontjában meghatározott tartalmú biomassza igazolás formanyomtatvány kiállításával igazolható. Egyéb esetben a biomassza igazolás auditor igazolása alapján állítható ki.”

(2) Az R. 3. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A biomassza (1) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfeleléséről a biomassza termelő a betakarítás vagy a területről történő begyűjtést követő év július 31-ig, kukorica esetében augusztus 31-ig állíthat ki biomassza igazolást. Ugyanarra a biomassza mennyiségre – a (9) bekezdés szerinti kivétellel – egy biomassza igazolás állítható ki.
(5) A biomassza termelő biomassza igazolást az általa megtermelt vagy begyűjtött, illetve tevékenységéből származó vagy tevékenysége során keletkezett biomassza mennyiségre állíthat ki.”

3. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A bioüzemanyag üvegházhatású gázkibocsátási nyilvántartásba (a továbbiakban: BÜHG nyilvántartás) bejegyzett:]

a) biomassza kereskedő az általa értékesített és fenntarthatóan megtermeltnek minősülő biomasszára, köztes termékre,”

(fenntarthatósági igazolást állíthat ki.)

(2) Az R. 4. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A fenntarthatósági igazolás kiállítója a kiállított igazolás alapjául szolgáló termékátruházás teljes vagy részleges meghiúsulása esetén a már kiállított igazolást köteles visszavonni és annak tényét a visszavonást követő 10 napon belül a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett, erre a célra rendszeresített nyomtatványon a mezőgazdasági igazgatási szervnek bejelenteni. A termékátruházás meghiúsulásának minősül különösen, ha a termék megvásárlójának személyében változás áll be.
(8) Ha az igazolás megsemmisül, megrongálódik vagy a (7) bekezdés szerinti ok miatt visszavonásra kerül, akkor az igazolás kiállítója ugyanazon mennyiségre ismételten fenntarthatósági igazolást állíthat ki. A fenntarthatósági igazolás ismételt kiállítását annak kiadását követő 10 napon belül, a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett, erre a célra rendszeresített nyomtatványon be kell jelenteni a mezőgazdasági igazgatási szervnek.”

4. § Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A Büat. 5. § (1) bekezdésében előírt havi szinten forgalomba hozott kötelező bioüzemanyag-részarány a (3)–(4) bekezdés szerint meghatározott mennyiségek összegének és az üzemanyag-forgalmazók által a tárgyhónapban forgalomba hozott üzemanyagok 1. melléklet szerinti energiatartalmának a hányadosa, százalékértékben, egytizedessel meghatározva, figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra.
(2) Amennyiben az üzemanyag-forgalmazó a tárgyév valamely hónapjában a (3)–(4) bekezdések szerinti bioüzemanyag-részaránynak megfelelő mennyiségnél több bioüzemanyagot hozott forgalomba, a többlettel a tárgyévben, választása szerinti hónapban csökkentheti a (3)–(4) bekezdésében foglalt mértékek figyelembevételével meghatározott, a kötelező bioüzemanyag-részaránynak megfelelő bioüzemanyag-mennyiséget.
(3) A kötelező bioüzemanyag-részarány számításánál 2013. december 31-ig
a) a motorbenzin esetében az energiatartalomban kifejezett forgalomba hozott mennyiség 3,1%-át,
b) a dízelgázolaj esetében az energiatartalomban kifejezett forgalomba hozott mennyiség 4,4%-át
kell figyelembe venni.
(4) A kötelező bioüzemanyag-részarány számításánál 2014. január 1-től a motorbenzin és a dízelgázolaj esetében egyaránt az energiatartalomban kifejezett forgalomba hozott mennyiség 4,9%-át kell figyelembe venni.
(5) Az üzemanyag-forgalmazóra vonatkozó, a (3) bekezdésében meghatározott kötelező részarány csökkenthető a valótlan tartalmú biomassza igazolással, fenntarthatósági igazolással vagy a 11. § b)–d) pontjaiban meghatározott, valótlan tartalmú igazolással (e bekezdés alkalmazásában igazolás) beszerzett biomasszából, köztes termékből előállított bioüzemanyag, továbbá a valótlan tartalmú igazolással beszerzett bioüzemanyag mennyiségével, amennyiben az üzemanyag-forgalmazó az így beszerzett mennyiséget már szabadforgalomba bocsátotta, és
a) a 11. § a) pontja szerinti igazolás esetében az igazolást kiállító személy az igazolás átvételekor a BÜHG nyilvántartásban szerepelt és erről az üzemanyag-forgalmazó a tőle elvárható gondossággal meggyőződött,
b) a 11. § b) pontja alapján kiállított igazolás eleget tesz a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17–19. cikkeinek átültetését szolgáló más tagállami jogszabály feltételeinek megfelelően kiállított okmányok tartalmi és formai követelményeinek és az igazolás kiállítóját a másik tagállam nyilvántartásba vette,
c) a 11. § c) pontja alapján kiállított igazolás eleget tesz a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikk (4) bekezdése alapján hozott bizottsági határozattal elismert önkéntes nemzeti vagy nemzetközi rendszer előírásaival összhangban kiállított okmányok tartalmi és formai követelményeinek, vagy
d) a 11. § d) pontja alapján kiállított igazolás eleget tesz a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikk (4) bekezdése szerint az Európai Bizottság részéről harmadik országgal kötött nemzetközi megállapodással összhangban kiállított okmányok tartalmi és formai követelményeinek.
(6) Az üzemanyag, az üzemanyagba kevert bioüzemanyag, az E85 és a tiszta biodízel literben kifejezett mennyiségét +15 °C-ra átszámított térfogaton kell megállapítani, a Jöt. 51. § (2) bekezdésének alkalmazásával.
(7) Több telephellyel, illetve a Jöt.-ben meghatározott több engedéllyel rendelkező üzemanyag-forgalmazó esetében a mennyiséget összesítve kell meghatározni.”

5. § (1) Az R. 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az üzemanyag-forgalmazó által előállított, beszerzett, raktározott, szállított, forgalmazott tiszta vagy üzemanyagba bekevert bioüzemanyagok mennyiségének igazolásához szükséges okmányok:)

a) a bioüzemanyag alapanyagának fajtájáról, és az E85 előállításához felhasznált bioetanol esetében a biomassza Európai Unióban történő termeléséről a bioüzemanyag, illetve a bioüzemanyag-tartalmú üzemanyag gyártójának nyilatkozata,”

(2) Az R. 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A kiskereskedelmi üzemanyag-forgalmazó minden év január 15-ig köteles a tárgyév január 1-én fennálló állapotnak megfelelően az e célra rendszeresített formanyomtatványon adatot szolgáltatni a közlekedési hatóság részére az általa üzemeltetett töltőállomások számáról, valamint azon töltőállomások számáról, amelyeken E85-öt, illetve olyan üzemanyagot forgalmaz, amelynek a bioüzemanyag-részaránya meghaladja a 10 térfogatszázalékot.”

6. § (1) Az R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikk (4) bekezdése szerint hozott bizottsági határozattal elismert önkéntes nemzeti vagy nemzetközi rendszer előírásainak megfelelő, auditor által jóváhagyott nyilvántartást úgy kell tekinteni, mint amely megfelel az (1)–(2) bekezdésben foglaltaknak.”

(2) Az R. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (4) bekezdés szerinti dokumentumokat 5 évig, az (1)–(2) bekezdés szerinti nyilvántartást, a BÜHG nyilvántartásból való törlést követő két évig kell megőrizni. A nyilvántartásnak biztosítania kell az utólagos adatmódosítás és adatvesztés kizárását.”

7. § Az R. 8. § (3) bekezdés 5–6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemnek tartalmazni kell, valamint ahhoz csatolni kell:)

„5. biomassza feldolgozó esetében:
a) az alkalmazott technológia szöveges leírását,
b) a végtermék, a melléktermék és a hulladék KN-kódját,
c) az alapanyag, az egyéb felhasznált anyag, a végtermék, a melléktermék, a hulladék közötti számszerű összefüggést leíró technológiai együtthatókat,
d) a biomassza és köztes termékek KN-kódját,
e) a köztes terméket vagy a bioüzemanyagot előállító üzem maximális éves kapacitását végtermék szerinti bontásban,
f) a gyártáshoz kapcsolódóan annak meghatározását, hogy a kibocsátási komponensek meghatározása alapértelmezett vagy tényleges érték alapján történik-e,
g) alapértékek alkalmazása esetén azok értékét,
h) tényleges érték alkalmazása esetén a gyártáshoz kapcsolódó kibocsátási komponensek értékeit,
6. a kérelmező nyilatkozatát a 7. § (1) és (2) bekezdésében előírt nyilvántartás vezetésének módjáról, elektronikus nyilvántartás esetében az adatvesztés, utólagos adatmódosítás megakadályozására tett intézkedésekről.”

8. § Az R. 10. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A mezőgazdasági igazgatási szerv a fenntarthatósági bizonyítványt a kérelemtől számított 15 napon belül adja ki.
(3) Fenntarthatósági bizonyítvány akkor adható ki, ha:
a) a kérelmező szerepel a BÜHG nyilvántartásban és az igazolásban foglaltakat az e rendeletben vagy a bioüzemanyagok fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló jogszabályban foglalt esetben auditor tanúsította,
b) a biomassza megfelel a 3. §-ban foglalt feltételeknek.”

9. § Az R. 11. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(A fenntarthatósági követelmények teljesítése igazolható)

e) használt sütőolaj esetében olyan szállítási okmánnyal, mely tartalmazza az eladó és a vevő nevét, címét és a használt sütőolaj mennyiségét.”

10. § Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Valótlan adattartalmú igazolás esetében a mezőgazdasági igazgatási szerv az igazolás kiállítóját törli a BÜHG nyilvántartásból, kivéve, ha a valótlan igazolás más személy által kiállított valótlan igazolás alapján került kiállításra vagy a valótlan adattartalom számítási hibából származik.”

11. § (1) Az R. 13. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Büat. 3. § (2) bekezdése szerint kiszabható bírság]

„3. valótlan tartalommal vagy jogosulatlanul kiállított igazolás esetében
a) ha a jogsértéssel érintett mennyiség a 100 tonnát nem haladja meg, akkor megkezdett tonnánként ezer forint, de minimum 20 000 forint,
b) ha a jogsértéssel érintett mennyiség a 100 tonnát eléri, vagy azt meghaladja, akkor megkezdett tonnánként ötezer forint.”

(2) Az R. 13. § (1) bekezdése a következő 4. ponttal egészül ki:

[A Büat. 3. § (2) bekezdése szerint kiszabható bírság]

„4. a 7. § (1)–(2) bekezdésében előírt nyilvántartási kötelezettség nem teljesítése esetén százezer forint.”

12. § Az R. 18. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az 5. § (1)–(2) bekezdésének rendelkezései a 2011. január 1. és az e rendelet hatálybalépésének napja közötti időszakban forgalomba hozott, a kötelező bioüzemanyag-részaránynak megfelelő mennyiséget meghaladó bioüzemanyag-mennyiségre is alkalmazandók e rendelet hatálybalépését követően.”

13. § Az R. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

19. § Ez a rendelet
a) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk h), m), n), o) pontjának, 5. cikk (5) bekezdésének, 17. cikk (1)–(2), (6) és (8) bekezdésének, 18. cikk (3) és (7) bekezdésének, valamint II. mellékletének való megfelelést szolgálja,
b) a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vonatkozó követelmények, illetőleg az üvegházhatású kibocsátott gázok mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó követelmények tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 6. pontjának való megfelelést szolgálja, valamint
c) a bioüzemanyagokra és a folyékony bio-energiahordozókra vonatkozó, a gazdasági szereplők által a tagállamokhoz eljuttatandó bizonyos típusú információkról szóló, 2011. január 12-i 2011/13/EU bizottsági határozat 1. cikk c)–d) pontjának végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

14. § (1) Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R. 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

15. § (1) Az R. 1. § (1) bekezdés 4. pontjában a „4. bioüzemanyag termék:” szövegrész helyébe a „4. bioüzemanyagnak minősülnek az alábbi termékek:” szöveg, 18. pontjában a „lépéséből erdő” szövegrész helyébe a „lépéséből eredő” szöveg lép.

(4) Nem lép hatályba az R. 21. § (2) bekezdése és 22. § (2) bekezdése.

(5) Az R. 22. § (1) bekezdésének az R. 2. § (3) bekezdés b) pontját módosító rendelkezése a „2017. január 1-jétől jogerős üzemeltetési engedéllyel rendelkezik” szövegrész helyett a „2017. január 1-jén vagy azt követően kezdte meg működését” szöveggel lép hatályba.

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 11. §-a 2011. október 1-jén lép hatályba.

17. § (1) Ez a rendelet a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk h) pontjának való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a bioüzemanyagokra és a folyékony bio-energiahordozókra vonatkozó, a gazdasági szereplők által a tagállamokhoz eljuttatandó bizonyos típusú információkról szóló, 2011. január 12-i 2011/13/EU bizottsági határozat 1. cikk c)–d) pontjának végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez

Az R. 2. melléklet II. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem termesztett biomassza esetén a biomassza igazolás tartalmazza a következő adatokat:)
„1. az igazolás kiállítójának adatai, a használt sütőolaj kivételével az igazolás kiállítójának regisztrációs száma;”

2. melléklet a 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez

1. Az R. 3. melléklet 1. pontja a következő g) alponttal egészül ki:
(A biomasszára vonatkozó fenntarthatósági igazolás tartalmazza a következő adatokat:)
g) nyilatkozat arról, hogy a degradációs bónuszt és a talajban lévő kötött szénnek a jobb mezőgazdasági gazdálkodásnak köszönhető felhalmozódása miatti kibocsátás-csökkentést leíró tényezőt figyelembe vették-e az ÜHG kibocsátás kiszámításakor.”
2. Az R. 3. melléklet 2. pont e) és f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A köztes termékre vonatkozó fenntarthatósági igazolás tartalmazza a következő adatokat:)
e) nyilatkozat arról, hogy a köztes termék hulladékból, erdészeti és mezőgazdasági maradékanyagokból, nem élelmezési célú cellulóztartalmú anyagokból vagy lignocellulóz-tartalmú anyagokból került-e előállításra;
f) az igazolásban szereplő köztes termék mennyiségre vonatkozó kibocsátási komponensek értéke, valamint a szállításra vonatkozó kibocsátási komponens értéke, vagy arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a köztes termék alapértelmezett kibocsátási értéken kerül továbbfelhasználásra;”
3. Az R. 3. melléklet 3. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bioüzemanyagra vonatkozó fenntarthatósági igazolás tartalmazza a következő adatokat:)
b) a bioüzemanyag megvásárlójának, más üzemanyag-forgalmazóhoz történő áttárolás esetében átvevőjének neve, címe, devizabelföldi vásárló, átvevő esetében regisztrációs száma;”
4. Az R. 3. melléklet 3. pont d)–f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bioüzemanyagra vonatkozó fenntarthatósági igazolás tartalmazza a következő adatokat:)
d) a bioüzemanyag literben kifejezett mennyisége +15 °C-ra átszámított térfogaton;
e) nyilatkozat arról, hogy a bioüzemanyag hulladékból, erdészeti és mezőgazdasági maradékanyagokból, nem élelmezési célú cellulóztartalmú anyagokból vagy lignocellulóz-tartalmú anyagokból került-e előállításra;
f) az igazolásban szereplő bioüzemanyag-mennyiséghez tartozó energiaegységre számított üvegházhatású gázkibocsátás;”
5. Az R. 3. melléklet 3. pontja a következő h) ponttal egészül ki:
(A bioüzemanyagra vonatkozó fenntarthatósági igazolás tartalmazza a következő adatokat:)
h) nyilatkozat arról, hogy a degradációs bónuszt és a talajban lévő kötött szénnek a jobb mezőgazdasági gazdálkodásnak köszönhető felhalmozódása miatti kibocsátás csökkentést leíró tényezőt figyelembe vették-e az ÜHG kibocsátás kiszámításakor.”

3. melléklet a 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez

1. Az R. 4. melléklet 4. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A forgalomba hozott üzemanyag energiatartalmára a kötelező bioüzemanyag-részarány alapján eső bioüzemanyag-mennyiség energiatartalmának levezetése (MJ)]
c) A tárgyévben a megelőző hónapok összesített túlteljesítése miatti csökkentés”
2. Az R. 4. melléklet 4. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
[A forgalomba hozott üzemanyag energiatartalmára a kötelező bioüzemanyag-részarány alapján eső bioüzemanyag-mennyiség energiatartalmának levezetése (MJ)]
d) Összesen”

4. melléklet a 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez

1. Az R. 5. melléklet I. pont 2. alpont e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(az adatszolgáltatással érintett időszakban kiállított összes fenntarthatósági igazolásra, fenntarthatósági igazolásonként:)
e) az igazolás kiállításának alapját képező külföldről származó biomassza esetében a beszállító megnevezése, azonosító száma, az okmányok azonosító adatai, a biomassza mennyisége tonnában kifejezve két tizedes jegy pontossággal, a kibocsátási komponensek értékei.”
2. Az R. 5. melléklet II. pont 2. alpont d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(az adatszolgáltatással érintett időszakban kiállított összes fenntarthatósági igazolásra, fenntarthatósági igazolásonként:)
d) a gyártáshoz felhasznált biomassza vonatkozásában a biomassza, köztes termék fenntarthatósági igazolások adatai közül a fenntarthatósági igazolás kiállítójának regisztrációs száma, a fenntarthatósági igazolásban szereplő biomassza, köztes termék mennyisége tonnában két tizedes jegy pontossággal és a kibocsátási komponensek értékei, az igazolás kiállításának dátuma és azonosítószáma;
e) a gyártáshoz felhasznált harmadik országból származó biomassza, köztes termék esetében a beszállító megnevezése, azonosító száma, az okmányok azonosító adatai, a biomassza mennyisége tonnában kifejezve két tizedes jegy pontossággal, a kibocsátási komponensek értékei.”
1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 321. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére