• Tartalom

17/2011. (IV. 19.) NGM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megalakulásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról1

2011.04.20.

Az 1–3. § tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4–6. § és 14–17. § tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7–13. § tekintetében a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 167. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 18–57. § tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés a)–e), g)–l) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 58–80. § tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (1) bekezdés b)–l) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,

a 81–83. § tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában foglalt feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben,

a 88–89. § tekintetében a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 17. § (2) bekezdés a) és b) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,

a 90–92. § tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 95–96. § tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés f) pontjában és a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 15. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint

a 84–87. § tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában foglalt feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,

a 93–94. § tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában foglalt feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,

a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § e) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet módosítása

1. § A jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal engedélyt kiadó vámszerve kérelemre, illetve hivatalból előírhatja az e rendeletben meghatározott veszteségnormától eltérő mértékek alkalmazását, amennyiben azt a műszaki-technológiai feltételek indokolják, a helyszíni mérések adatai, valamint szakértői vélemény alátámasztják. A veszteségnormától eltérő mértékek alkalmazásának hivatalból történő előírásának a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv kezdeményezésére is helye van, amennyiben az az engedélyt kiadó vámszervvel nem azonos.”

2. § Az R1. 1. § (4) bekezdésében az „a – regenerálás helye szerinti – regionális ellenőrzési központ” szövegrész helyébe az „a regenerálás helye szerinti alsó fokú vámszerv” szöveg, 1. § (5) bekezdésében az „a – felhasználás helye szerinti – regionális ellenőrzési központ” szövegrész helyébe az „a felhasználás helye szerinti alsó fokú vámszerv” szöveg, 1. § (6) bekezdésében az „a regionális ellenőrzési központ” szövegrész helyébe az „az alsó fokú vámszerv” szöveg lép.

3. § Az R1. a következő alcímmel és 6/A. §-sal egészül ki:

„Az egyéb bor veszteségnormája
6/A. § (1) A raktározásnál figyelembe vehető veszteségnorma: a hordós kiszerelésű egyéb bor esetén az elszámolási időszak nyitókészlete és az elszámolási időszakban bevételezett mennyiség együttes összegének 0,8 %-a.
(2) A kiszerelésnél figyelembe vehető veszteségnorma:
a) a palackba töltött mennyiség 2%-a,
b) a kannába töltött mennyiség 1%-a.
(3) Az adófelfüggesztéssel történő szállításnál figyelembe vehető veszteségnorma: a hordós kiszerelésben kiszállított mennyiség 0,2%-a.”

2. Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosítása

4. § Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A dohánygyártmány adóraktár engedélyesének (a továbbiakban: adóraktári adójegy-felhasználó), a bejegyzett kereskedőnek (a továbbiakban: kereskedői adójegy-felhasználó), illetve a dohánygyártmány importálójának (a továbbiakban: importőr adójegy-felhasználó) (a továbbiakban együtt: adójegy-felhasználó) az adójegyeket az adójegy-megrendelésre a vámhatóság által rendszeresített, a 2. számú mellékletben meghatározott adattartalmú kérelem (a továbbiakban: megrendelés) elektronikus úton való, a jövedékiadó- és energiaadó-bevallási, valamint a jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésének szabályairól szóló pénzügyminiszteri rendelet rendelkezései szerinti megküldésével kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságánál (a továbbiakban: KAVIG) megrendelnie.”

5. § Az R2. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Ha az adójegy-felhasználó a 2. § (1) bekezdése szerint visszaigazolt adójegyeket az átvételre megjelölt időpontot követő 10. munkanapig nem veszi át, vagy a visszaigazoltnál kisebb mennyiségben kívánja átvenni, illetve a KAVIG-hoz nem minőségi hiba miatt küld vissza adójegyet, köteles az át nem vett, illetve visszaküldött adójegyek és a felmerült többletköltségek után, ezen adójegyek előállítási költsége két és félszeresének megfelelő, de legalább 1000 forint összegű költségtérítést fizetni. A költségtérítést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Költségvetési előirányzat keretszámla elnevezésű számlájára átutalással kell megfizetni.”

6. § (1) Az R2. 1. § (3) bekezdésében, 2. § (1)–(2), (4)–(5), (7) és (9) bekezdésében, 3. § (5) és (10) bekezdésében, 6. § (7) bekezdésében, 7. § (5) bekezdés b) pontjában és (6) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 11. § (5), (7) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „KAVIG” szöveg, 2. § (7) bekezdésében a „Hivatalt” szövegrész helyébe a „KAVIG-ot” szöveg, 3. § (2) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésében a „Hivatalnak” szövegrész helyébe a „KAVIG-nak” szöveg, 11. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, (3) bekezdésében, 4. és 5. számú melléklet III. pontjában a „Hivatalhoz” szövegrész helyébe a „KAVIG-hoz” szöveg, 11. § (2) bekezdésében a „Hivataltól” szövegrész helyébe a „KAVIG-tól” szöveg lép.

(2) Az R2. 6. § (8) bekezdésben, 9. § (3) bekezdésben, 11. § (1) bekezdés d)–f) pontjaiban, (2) és (8) bekezdésében, 12. § (4)–(5) bekezdésében a „hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal” szövegrész helyébe a „vámszerv” szöveg, 7. § (2) bekezdésében a „hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatalt” szövegrész helyébe a „vámszervet” szöveg, 7. § (4) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésében, 12. § (4) bekezdésében a „hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatalhoz” szövegrész helyébe a „vámszervhez” szöveg, 11. § (3) bekezdésében a „hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatalon” szövegrész helyébe a „vámszerven” szöveg lép.

(3) Az R2. 10. § (1) bekezdésében „az országos parancsnokság által külön e célra” szövegrész helyébe az „a külön e célra” szöveg lép.

3. A pénzügyi szabálysértésekre vonatkozó eljárási szabályokról szóló
23/2000. (V. 18.) PM rendelet módosítása

7. § A pénzügyi szabálysértésekre vonatkozó eljárási szabályokról szóló 23/2000. (V. 18.) PM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) A rendelet hatálya a belföldön vagy – ha törvény a külföldön történő elkövetést is büntetni rendeli – külföldön elkövetett pénzügyi szabálysértések felderítése és elbírálása során a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) vámszerveire terjed ki.
(2) A NAV vámszerveinek hatáskörébe tartozó szabálysértések elbírálására hatáskörrel nem rendelkező vámszerv a pénzügyi szabálysértések felderítése esetén – a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 13. § (8) bekezdés a) pontjára tekintettel – jogosult a NAV tv. 36. § (1) bekezdés c) és e) pontjában meghatározottak szerint eljárási cselekmények foganatosítására.
(3) A pénzügyi szabálysértések felderítése és elbírálása során, a nemzetközi szerződés alapján a NAV más ország területén létesített szervénél elkövetett, vagy ott felderített szabálysértéseket is belföldön elkövetettnek kell tekinteni.”

8. § Az R3. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Pénzügyi szabálysértések esetén a felettes közigazgatási szerv alatt a NAV vámszerveinek, mint szabálysértési hatóságoknak a közvetlen irányítását és felügyeletét ellátó regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóságokat, illetve a NAV Központi Hivatalát kell érteni.”

9. § Az R3. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A pénzügyi szabálysértések megelőzése, megakadályozása, elkövetésének felderítése, a bizonyítékok biztosítása és a tényállás tisztázása érdekében a NAV szolgálati jogviszonyában álló tagját megilletik azok a jogosítványok és terhelik azok a kötelezettségek, amelyek az Sztv. a NAV vámszerveinek, mint szabálysértési hatóságoknak biztosít.”

10. § Az R3. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A NAV vámszerveinek hatáskörébe tartozó szabálysértések gyanúja vagy észlelése esetén a NAV szolgálati jogviszonyban álló tagja a jogsértés megszüntetése, mértékének felderítése és a bizonyítékok biztosítása érdekében köteles a szükséges intézkedéseket megtenni.”

11. § Az R3. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Pénzügyi szabálysértés miatt folyó eljárásban – amennyiben az eljárás alá vont személy vagy a tanú szabályszerű idézés ellenére nem jelent meg és távolmaradását alapos okkal nem mentette ki – a szabálysértési hatóság határozata alapján az elővezetést a NAV – érintett lakóhelye szerint illetékes – megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóságának, illetve a NAV Járőr Igazgatóságának kell foganatosítania.”

12. § Az R3. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A NAV vámszerve, mint szabálysértési hatóság által kiszabott pénzbírságot és egyéb pénzösszeget a szabálysértési hatóság által megadott számlaszámra banki átutalással vagy postai befizetési lap felhasználásával kell teljesíteni.”

13. § (1) Az R3. 6. § (4) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésben, 8. § (1) bekezdésében „vámszervezet” szövegrész helyébe a „NAV” szöveg, valamint 6. § (4) bekezdésében a „közalkalmazottja” szövegrész helyébe „kormánytisztviselője vagy munkavállalója” szöveg lép.

(2) Az R3. 8. § (1) bekezdésében „VPtv. 8. §-a” szövegrész helyébe „NAV tv. 38. §-a” szöveg, „VPtv.-ben” szövegrész helyébe „NAV tv.-ben” szöveg lép.

4. A hordós és kannás borra előírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint elszámolásának részletes szabályairól szóló 41/2002. (XII. 6.) PM rendelet módosítása

14. § A hordós és kannás borra előírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint elszámolásának részletes szabályairól szóló 41/2002. (XII. 6.) PM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1. § Hivatalos zárnak e rendelet alkalmazásában a hordós, illetve kannás kiszerelésű bor edényzetére (a továbbiakban: hordó, illetve kanna) felhelyezésre kerülő olyan eszköz minősül, amely]

d) az alsó fokú vámszerv (a továbbiakban: vámszerv) által kiadott a 3. § (6) bekezdése szerinti engedéllyel került előállításra.”

15. § Az R4. 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A vámszerv a (6) bekezdés szerinti engedély kiadásáról az erre vonatkozó határozat egy példányának megküldésével – a határozat kiadásával egyidejűleg – tájékoztatja a Hegyközségek Nemzeti Tanácsát. A NAV a felügyeletét ellátó minisztérium hivatalos lapjában az engedéllyel rendelkező hivatalos zár gyártók listáját, továbbá az engedélyezett hivatalos zár típusokat, azok alkalmazási körét és felhelyezésének módját rendszeresen közzéteszi.”

16. § (1) Az R4. 2. § (2) bekezdésében, 3. § (6)–(8) bekezdéseiben, 4. § (3) bekezdésében a „regionális ellenőrzési központ” szövegrész helyébe a „vámszerv” szöveg, 3. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „regionális ellenőrzési központhoz” szövegrész helyébe a „vámszervhez” szöveg lép.

(2) Az R4. 2. § (3) bekezdésében a „Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: országos parancsnokság)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV)” szöveg, (4) bekezdésében „az országos parancsnokság” szövegrész helyébe a „NAV” szöveg lép.

(3) Az R4. 4. § (4) bekezdésében a „jövedéki adóügynek nem minősülő jövedéki üggyel, továbbá a jövedéki adóügyek közül a hatósági felügyelet keretében végzendő adóztatási feladat, illetve a Jöt. 15. §-ának (1) és (2) bekezdése és a 65. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerinti adófizetési kötelezettséggel kapcsolatos adóztatási feladat ellátására külön jogszabályban hatáskörrel és illetékességgel felruházott vámszerv (a továbbiakban: hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal)” szövegrész helyébe a „vámszerv” szöveg, a „hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal” szövegrész helyébe a „vámszerv” szöveg lép.

(4) Az R4. 5. § (8) bekezdésében a „vám- és pénzügyőri hivatal” szövegrész helyébe a „vámszerv” szöveg lép.

17. § Hatályát veszti az R4. 3. § (4) bekezdés c) pontja és (10) bekezdése, valamint 3. § (3) bekezdés b) pontjában az „a regionális ellenőrzési központ,” szövegrész.

5. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosítása

18. § A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet (a továbbiakban: JötR.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kérelmezőnek az (1) bekezdés j) pontban foglalt okiratot eredetiben, az egyéb bizonylatokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell csatolni.”

19. § A JötR. 3/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kérelmezőnek az (1) bekezdés e) pontban foglalt okiratot eredetiben kell csatolnia.”

20. § A JötR. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hatósági felügyelet keretében végzendő adóztatási feladatot, illetve a Jöt. 15. § (1)–(2) bekezdése, valamint 65. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti adófizetési kötelezettséggel kapcsolatos adóztatási feladatot ellátó alsó fokú vámszerv (a továbbiakban: hatósági felügyeletet ellátó vámszerv) az adóraktári engedély iránti kérelem benyújtását követő 30 napon belül – a kísérleti előállítást végző üzem esetében 15 napon belül – az adóraktárban helyszíni szemlét tart. Ha az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem ugyanaz, az engedély kiadására jogosult vámszerv a helyszíni szemle megtartása érdekében az adóraktárra vonatkozó valamennyi okiratot, bizonylatot az adóraktári engedély iránti kérelem benyújtásától számított 8 napon belül megküldi a területileg illetékes hatósági felügyeletet ellátó vámszervnek.”

21. § A JötR. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kérelmezőnek az (1) bekezdés j) pontban foglalt okiratot eredetiben, az egyéb okiratokat, bizonylatokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell a keretengedély iránti kérelemhez csatolnia.”

22. § A JötR. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kérelmezőnek az (1) bekezdés f) és m) pontjaiban foglalt okiratokat eredetiben, az egyéb okiratokat, bizonylatokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell a felhasználói engedély iránti kérelemhez csatolnia.”

23. § A JötR. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hatósági felügyeletet ellátó vámszerv az engedélyezési eljárás során az adóraktár, az adómentes üzem, a felhasználó üzem üzemi berendezéseiről, tárolótartályairól és az alkalmazott hivatalos zárakról műszaki leírást készít. A műszaki leírás eredeti példányát az adóraktárban, az adómentes üzemben, a felhasználó üzemben kell tartani, másodpéldánya az engedélyt kiadó vámszerv – amennyiben az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos –, harmadpéldánya a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv példánya.”

24. § A JötR. 18. § (1) és (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A kötelező érvényű vámtarifa-besorolás iránti kérelmet a 14. számú mellékletben meghatározott adattartalmú, a vámhatóság internetes honlapjáról letöltött és kinyomtatott formátumban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) Kormány által kijelölt vegyvizsgáló szervéhez (a továbbiakban: Szakértői Intézet) kell két példányban benyújtani.”
„(3) Kötelező érvényű vámtarifa-besorolást a vámhatóság részéről az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv egyaránt kezdeményezhet. Ha a kötelező érvényű vámtarifa-besorolást a vámhatóság kezdeményezte, a jogosult köteles a (2) bekezdésben foglalt információkat a besoroláshoz a Szakértői Intézet rendelkezésére bocsátani.”

25. § A JötR. 19. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Fogadóhelyként az engedélykérelemben olyan hely jelölhető meg és engedélyezhető)

d) amely egyéb ellenőrzött ásványolaj felhasználói engedélyes részére történő beszerzése esetében a felhasználói engedélyes engedélyében feltüntetett olyan telephely, amelyet az (1) bekezdés j) pontja szerinti nyilatkozatban az egyéb ellenőrzött ásványolaj átvételére (fogadására) a felhasználói engedélyes megjelöl, továbbá a legfeljebb 1000 liter űrtartalmú kiszerelt egyéb ellenőrzött ásványolaj esetében az a) pont szerinti, átmeneti tárolásra alkalmas telephely, székhely is.”

26. § A JötR. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kérelmezőnek az okiratokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell a kérelemhez csatolnia.”

27. § A JötR. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kérelmezőnek az (1) bekezdés c) pontban foglalt okiratot eredetiben, az egyéb okiratokat, bizonylatokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell a bejegyzett feladói engedély iránti kérelemhez csatolnia. Nem kell csatolni az (1) bekezdés c) pontja szerinti okmányt, bizonylatot, ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor jövedéki engedéllyel rendelkező importálóként jövedéki engedéllyel, illetve adóraktár-engedélyesként adóraktári engedéllyel rendelkezik, vagy a kérelmező egyidejűleg import jövedéki engedély, illetve adóraktári engedély iránti kérelmet is benyújtott és az import tevékenységére, illetve az adóraktári engedélyéhez nyújtott jövedéki biztosítéka meghaladja a bejegyzett feladói engedélyhez nyújtandó jövedéki biztosíték összegét.”

28. § A JötR. 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kérelmezőnek a (2) bekezdés e) pontban foglalt okiratot eredetiben, az egyéb okiratokat, bizonylatokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolnia.”

29. § A JötR. 26. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jövedéki engedély iránti kérelemhez csatolni kell)

j) az önálló vállalkozás, illetve fióktelep alapítási kötelezettség nélkül végezhető raktározási és árukiadási tevékenység esetén a külföldi székhelyű vállalkozás részére az állami adóhatóság által kiadott adószámot tartalmazó okiratot.”

30. § A JötR. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kérelmezőnek az (1) bekezdés c) és i) pontjaiban foglalt okiratokat eredetiben, az egyéb okiratokat, dokumentumokat eredetiben vagy az azokról készített hiteles másolatban kell a jövedéki engedély iránti kérelemhez csatolnia.”

31. § A JötR. 28. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) szakmai végzettségnek a Vám- és Pénzügyőri Iskola, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete által kiállított bizonyítvánnyal elismert középfokú szakmai végzettség [az a) és b) pont a továbbiakban együttesen: szakképesítés],”

32. § A JötR. 29. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Jövedéki biztosítékként olyan bankgarancia fogadható el, amely]

b) eredeti bankgarancia, és amelyben a garanciát vállaló hitelintézet arra vállal kötelezettséget, hogy az engedélyt kiadó vámszerv igénybejelentése alapján, feltétel nélkül – a banki forgalom szabályozására vonatkozó előírások szerint, de legfeljebb 3 banki napon belül – az igénybejelentésben megjelölt államháztartási számlára megfizeti a megbízója lejárt tartozását,”

33. § A JötR. 37/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés szerinti döntés közlésétől számított 5 napon belül az engedélyes köteles a manuális nyilvántartást benyújtani az engedélyt kiadó vámszervhez, amely azt – a benyújtástól számított 5 napon belül – jóváhagyja vagy elutasítja, jóváhagyás esetén hitelesíti. Az engedélyt kiadó vámszerv – amennyiben nem azonos a hatósági felügyeletet ellátó vámszervvel – a jóváhagyott manuális nyilvántartást – a jóváhagyással egyidejűleg – megküldi a hatósági felügyeletet ellátó vámszervhez, amely azt 8 napon belül hitelesíti.”

34. § A JötR. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos, az adóraktár engedélyesének az adóraktári engedély átvételét követő 5 munkanapon belül a termelés megkezdésének időpontját a hatósági felügyeletet ellátó vámszervhez írásban kell bejelentenie.”

35. § A JötR. 39. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az adóraktárban tárolt adózott jövedéki termékről a vámszerv által jóváhagyott és hitelesített, ha az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos, az engedélyt kiadó vámszerv által jóváhagyott és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített külön nyilvántartást kell vezetni, az adózott jövedéki terméket a 28. számú melléklet, illetve a 28/A. számú melléklet szerinti termékmérleg-nyilvántartás nem tartalmazza. A nyilvántartás vezetésére az engedélyt kiadó vámszerv által előzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartás is alkalmazható.”

36. § A JötR. 49. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben foglalt desztillálóberendezést a vámszerv által kiadott engedély megszerzéséig hivatalos zár alatt kell tartani. Az (1) bekezdés szerinti desztillálóberendezéssel folytatott tevékenység szüneteltetése esetén – annak időtartamára – a desztillálóberendezést a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv hivatalos zárral látja el.”

37. § A JötR. 56. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A szeszfőzde engedélyesének a bérfőzött párlat mennyiségével a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv felé 3 havonta, a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által megállapított időpontban kell elszámolnia. A hatósági felügyeletet ellátó vámszerv az elszámolási időszakot – a szeszfőzde engedélyesének írásos kérelme alapján, indokolt esetben – 3 hónapnál rövidebb időszakban is meghatározhatja.”

38. § A JötR. 57. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bérfőzési lapot abban az esetben is a (2) bekezdés szerint kell vezetni, ha a bérfőzetett párlatot a szeszfőzde engedélyese teljes egészében megvásárolja. A szeszfőzde engedélyes a bérfőzetőtől megvásárolt párlatról adózatlan termék esetén a 28. számú melléklet szerinti, adózott termék esetén a 32. számú melléklet szerinti adattartalommal a vámszerv által jóváhagyott és hitelesített, amennyiben az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos, az engedélyt kiadó vámszerv által jóváhagyott és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített külön nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartás vezetésére az engedélyt kiadó vámszerv által előzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartás is alkalmazható.”

39. § A JötR. 70. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A beszállókártya számát a tranzitadóraktár-engedélyes az értékesítésről kibocsátott nyugtán, illetve számlán köteles feltüntetni, továbbá a vámszerv által jóváhagyott és hitelesített, amennyiben az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos, az engedélyt kiadó vámszerv által jóváhagyott és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített nyilvántartásában szerepeltetni. Az átszálló utasok esetében a repülőjegyről készített másolat a nyilvántartás mellékletét képezi. Végső úti céllal harmadik országba utazó utas az általa tranzitadóraktárban vásárolt adózatlan jövedéki terméket nem idegenítheti el, azt arra jogosulatlan személy részére nem adhatja át.”

40. § A JötR. 71. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az adóraktár engedélyesének adóraktáranként és összesítve a vámszerv által jóváhagyott és hitelesített, amennyiben az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos, az engedélyt kiadó vámszerv által jóváhagyott és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített, termékmérleg-nyilvántartást kell vezetnie. Az adóraktár engedélyesnek a 28. számú melléklet szerinti adattartalmú – a kísérleti előállítást végző üzem esetében a 28/A. számú melléklet szerinti adattartalmú – termékmérleg-nyilvántartásokat – figyelemmel a 61/A. § (1) bekezdésének rendelkezésére is – a Jöt. 40. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, az adó alapjául meghatározott mértékegységben, az ásványolajoknál három tizedesjegy, az alkoholterméknél négy tizedesjegy, a sör, az egyéb bor, a pezsgő és a köztes alkoholtermék esetében két tizedesjegy pontossággal kell folyamatosan vezetnie. A nyilvántartások vezetésére az engedélyt kiadó vámszerv által előzetesen jóváhagyott számítógépes termékmérleg-nyilvántartás is alkalmazható.
(2) Az adóraktár termékmérleg-nyilvántartásait naptári hónaponként le kell zárni. A termékmérleg havi zárásának tartalmaznia kell a jövedéki termék azonosítására vonatkozó adatok mellett a készletváltozásokat, a növekedési-csökkenési adatokat jogcímenként és összesítve, valamint a Jöt. 40. § (10) bekezdése és 49. § (3) bekezdése szerinti készletfelvétel alkalmával kimutatott készleteltéréseket (többlet/hiány), továbbá a havi zárást készítő nyilatkozatát a nyilvántartásban foglalt adatok egyezőségéről. A termékmérleg jogcímkódokat, valamint a jövedéki termékek adómérték szerinti besorolását jelölő kódokat (a továbbiakban: fajtakód) a NAV informatikai feladatokat ellátó szerve évente, illetve év közbeni változás esetén legkésőbb a változást megelőző 15. napon a vámhatóság internetes honlapján közzéteszi.”

41. § A JötR. 72. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az adóraktár engedélyesének – kivéve az egyszerűsített adóraktár és a dohánygyártmány adóraktár engedélyesét – a jövedéki termékek előállításához felhasznált jövedéki és nem jövedéki termékekről és azok felhasználásával előállított jövedéki termékekről a 33. számú melléklet szerinti adattartalommal a vámszerv által jóváhagyott és hitelesített, amennyiben az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos, az engedélyt kiadó vámszerv által jóváhagyott és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített termelési naplót, illetve a jövedéki termék regenerálással, tisztítással történő előállítása esetén a 34. számú melléklet szerinti adattartalmú regenerálási naplót kell – az adott jövedéki termék adóalapjának megfelelő mértékegységben [a 71. § (1) bekezdése szerinti tizedesjegy pontossággal] – vezetnie. A termelési (regenerálási) napló vezetése alól az engedélyt kiadó vámszervtől felmentést kaphat az, aki az abban előírt elszámolást más nyilvántartásai alapján teljesíteni tudja. A termelési (regenerálási) napló vezetésére az engedélyt kiadó vámszerv által előzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartás is alkalmazható. Kísérleti előállítást végző üzem esetében a mérési eredményeket tartalmazó bizonylat minősül termelési naplónak.”

42. § A JötR. 74. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az adóraktár engedélyese – kivéve a kísérleti előállítást végző üzemet – az értékesítéseiről – adófelfüggesztés mellett végzett és szabadforgalom számára történt értékesítés szerinti bontásban – tételesen vagy számítógépen olyan, a vámszerv által jóváhagyott és hitelesített, amennyiben az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos, az engedélyt kiadó vámszerv által jóváhagyott és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített vevőnyilvántartást vezet, amelyből a jövedéki termékenkénti, tetszőleges időszakra vonatkozó mennyiségi és értékadatok az ellenőrzés számára rendelkezésre bocsáthatók.”

43. § A JötR. 84. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az adómentes felhasználónak az adómentes célra beszerzett, tárolt és felhasznált adózatlan jövedéki termékekről – telephelyenként és összesítve – a 37. számú melléklet, illetve a 11. számú melléklet szerinti adattartalommal a vámszerv által jóváhagyott és hitelesített, amennyiben az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos, az engedélyt kiadó vámszerv által jóváhagyott és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített folyamatos nyilvántartást kell vezetnie. A nyilvántartást havonta kell lezárni. A nyilvántartás vezetésére az engedélyt kiadó vámszerv által előzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartás is alkalmazható. Az adózottan beszerzett jövedéki terméket az adózatlan jövedéki terméktől elkülönítve kell tárolni.”

44. § A JötR. 86. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A szennyezetté, illetve az engedélyezett felhasználási célra alkalmatlanná vált jövedéki termék tisztításáról (regenerálásáról) a 34. számú melléklet szerinti tartalommal a vámszerv által jóváhagyott és hitelesített, amennyiben az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos, az engedélyt kiadó vámszerv által jóváhagyott és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített regenerálási naplót kell folyamatosan vezetni. A nyilvántartás vezetésére az engedélyt kiadó vámszerv által előzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartás is alkalmazható. A regenerálás a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által engedélyezett és nyilvántartásba vett készüléken végezhető. Az alkoholtermék regenerálása szeszgyártásra alkalmas, de rendeltetésszerűen nem szesz előállítására használt készülékkel is történhet. Az adómentes felhasználónak a szennyezetté, alkalmatlanná vált alkoholtermék regenerálásával nyert alkoholterméket denaturálnia kell, kivéve, ha az újrafelhasználás során – műszaki indokok és az illetékes szakmai szövetség igazolása alapján – denaturáló szer nem alkalmazható. A regenerálással visszanyert jövedéki termékre az adómentes felhasználónak a felhasználást 3 nappal megelőzően a hatósági felügyeletet ellátó vámszervhez be kell jelentenie a felhasználási arányszámot, illetve arányszámokat.”

45. § A JötR. 87. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Jöt. 53. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti adómentes beszerzéséről és felhasználásáról a 11. számú melléklet szerinti tartalommal a vámszerv által jóváhagyott és hitelesített, amennyiben az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos, az engedélyt kiadó vámszerv által jóváhagyott és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetésére az engedélyt kiadó vámszerv által előzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartás is alkalmazható.”

46. § A JötR. 88. (2) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az alkoholos gyümölcsöt előállító adómentes felhasználó az alkoholos gyümölcs értékesítéséről a Jöt. 106. § (7) bekezdés szerint a vámszerv által jóváhagyott és hitelesített, amennyiben az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos, az engedélyt kiadó vámszerv által jóváhagyott és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv hitelesített vevőnyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetésére az engedélyt kiadó vámszerv által előzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartás is alkalmazható.”
„(4) Az alkoholos gyümölcsöt felhasználó csokoládégyártó az alkoholos gyümölccsel beszerzett alkoholtermékről a 38. számú melléklet szerinti adattartalommal a vámszerv által jóváhagyott és hitelesített, amennyiben az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos, az engedélyt kiadó vámszerv által jóváhagyott és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített nyilvántartást köteles folyamatosan vezetni és elszámolni. A nyilvántartás vezetésére az engedélyt kiadó vámszerv által előzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartás is alkalmazható. A felhasználás során keletkezett veszteségként a külön jogszabály alapján megállapított veszteségnorma szerinti mennyiség számolható el. Az alkoholos gyümölcs felhasználása során melléktermékként visszanyert alkoholtermék mennyiségét az 50. §-ban foglalt rendelkezések értelemszerű alkalmazásával kell megállapítani.”

47. § A JötR. 100. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az adó-megállapítási és adófizetési kötelezettség alól véglegesen mentesíthető mintákról az adóraktár engedélyesének és az adómentes felhasználónak a vámszerv által elfogadott és hitelesített, amennyiben az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos, az engedélyt kiadó vámszerv által elfogadott és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített mintavételi nyilvántartást kell vezetnie. A mintavételi nyilvántartás vezetésére az engedélyt kiadó vámszerv által elfogadott számítógépes nyilvántartás is alkalmazható.”

48. § A JötR. 108. § (1) és (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A felhasználói engedélyesnek telephelyenként a vámszerv által elfogadott és hitelesített, amennyiben az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos, az engedélyt kiadó vámszerv által elfogadott és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített, a 12. számú melléklet szerinti adattartalmú nyilvántartást kell termékenként (a denaturált szeszt a teljes denaturálás típusa szerint is) folyamatosan vezetnie. A nyilvántartások vezetésére az engedélyt kiadó vámszerv által előzetesen jóváhagyott számítógépes terméknyilvántartás is alkalmazható.”
„(3) A Jöt. 60. § (3) bekezdésében és 71. § (2) bekezdésében előírt éves elszámoláshoz a készletfelvételt a hatósági felügyeletet ellátó vámszervvel előzetesen egyeztetett időpontban kell megtartani, amelyet a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv a helyszínen ellenőrizhet. A felhasználói engedélyes a készletfelvétel alapján a tárgyévről – a kérelemben megadott felhasználási arányszám szerint – elszámolást készít, melyet – ha az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos – a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv ellenjegyzését követő 5 munkanapon belül köteles benyújtani az engedélyt kiadó vámszervhez. Amennyiben a felhasználói engedélyes több telephellyel rendelkezik, összesített elszámolást is köteles benyújtani.”

49. § A JötR. 109. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Jöt. 24. § (1) bekezdése szerinti bejegyzett kereskedőnek a 15. számú melléklet szerinti adattartalommal kell folyamatosan a fogadóhelyen – több fogadóhely esetén összesítve is – a vámszerv által jóváhagyott és hitelesített, amennyiben az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos, az engedélyt kiadó vámszerv által jóváhagyott és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített szállítási nyilvántartást vezetni. A nyilvántartás vezetésére az engedélyt kiadó vámszerv által előzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartás is alkalmazható.”

50. § A JötR. 118. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hatósági felügyeletet ellátó vámszerv a lefoglalt terméket saját vagy bérelt raktárába, illetve a tárolásra a vámhatósággal szerződést kötött adóraktár-engedélyes adóraktárába szállítja.”

51. § A JötR. 120. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdés i) pontja alá tartozó eszközök és berendezések megsemmisítése alól a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv felügyeletét ellátó szerv vezetője a készülék oktatási, múzeumi célra történő alkalmazás esetén, az intézmény vezetőjének írásos kérelme alapján felmentést adhat.”

52. § A JötR. 126. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A jövedéki engedélyes kereskedő
a) dohánygyártmány, alkoholtermék, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék és sör árukészletének továbbforgalmazók részére,
b) tüzelőolaj, gázolaj és légi jármű üzemanyag árukészletének végfelhasználók részére
gépjárműről történő kiszolgálása, értékesítése (a továbbiakban: terítőjárat) csak a kiszolgálást, értékesítést végző jövedéki engedélyes kereskedőnek az a) pont esetén az engedélyt kiadó vámszervhez, a b) pont esetén a hatósági felügyeletet ellátó vámszervhez történt előzetes, írásban tett bejelentése alapján, továbbá az a) pont esetében azt követően lehetséges, ha az engedélyt kiadó vámszerv a bejelentést a jövedéki engedélyre való rájegyzéssel tudomásul vette, vagy a bejelentés tudomásul vételét végzésben visszaigazolta.”

53. § A JötR. 132. § (1) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A jövedéki engedélyes kereskedőnek a 22. számú, az export és import tevékenységet folytató jövedéki engedéllyel rendelkező alanynak – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a 40–41. számú mellékletek szerinti tartalommal kell folyamatosan a telephelyen, több telephely esetén összesítve is – az általa meghatározott helyen – a vámszerv által jóváhagyott és hitelesített, amennyiben az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos, az engedélyt kiadó vámszerv által jóváhagyott és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített jövedéki nyilvántartást vezetnie. A nyilvántartás vezetésére az engedélyt kiadó vámszerv által előzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartás is alkalmazható.”
„(4) A Jöt. 110. § (14) bekezdésében meghatározott nyilvántartást az országos üzemanyagtöltő hálózattal rendelkező vállalkozások esetében – választásuk szerint – a székhelyük szerint illetékes vagy a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv, egyéb esetben a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesíttetni kell, és azt az üzemanyagtöltő állomáson, illetve a kiskereskedelmi tárolótelepen kell vezetni. A nyilvántartás vezetésére a vámszerv által előzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartás is alkalmazható. Az országos üzemanyagtöltő állomással rendelkező vállalkozások esetében az ugyanazon számítógépes programon alapuló, a vámszerv által jóváhagyott nyilvántartást nem kell üzemanyagtöltő állomásonként külön-külön engedélyeztetni.”

54. § A JötR. 133. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az üzemanyagtöltő állomásnak a pénztárgép forgalmazója által kiállított igazolással kell rendelkeznie arról, hogy az általa használt pénztárgép a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló jogszabályban meghatározott, kútfejjel összekötött, NAV által engedélyezett típusú.”

55. § A JötR. 135. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A nem jövedéki engedélyes kereskedő a jövedéki árukészletének (1) bekezdés szerinti átadását, értékesítését megelőzően az átadás-átvétel tervezett időpontját az üzlet fekvése szerint illetékes alsó fokú vámszervnek köteles írásban bejelenteni. Az átadás-átvétel az alsó fokú vámszervvel a bejelentés alapján egyeztetett időpontban, az alsó fokú vámszerv jelenlétében történhet, kivéve, ha az átadás-átvétel tervezett időpontját 2 héttel megelőzően tett bejelentés alapján az alsó fokú vámszerv nem ajánlott fel időpontot az esemény lebonyolítására. A jövedéki termékkészlet átadás-átvételéről részletes kimutatást (leltárt) és jegyzőkönyvet kell készíteni. Az átvevőnél a jövedéki termék eredetének igazolására a termékértékesítésnek minősülő esetekben a számla vagy a számlát helyettesítő okmány, egyéb esetekben az átadott jövedéki termékeket részletező kimutatás, és az átadás-átvételről felvett – amennyiben az átadás-átvétel az alsó fokú vámszerv jelenlétében történik, az alsó fokú vámszerv által is aláírt – jegyzőkönyv szolgál.”

56. § (1) A JötR. 1. § (1) bekezdésében a „regionális ellenőrzési központhoz (a továbbiakban: regionális ellenőrzési központ)” szövegrész helyébe a „külön jogszabály alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vámszervhez (a továbbiakban: vámszerv)” szöveg, az 1. § (2) bekezdésében az „a regionális ellenőrzési központoknál” szövegrész helyébe az „az alsó fokú vámszerveknél” szöveg lép.

(2) A JötR. 5. § (1)–(2) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 17. § (2) bekezdés a) pontjában, (3) bekezdés a) pontjában, 36. §-ában, 37/C. § (1) bekezdésében, 38. § (3) bekezdésében, 41. § (1) bekezdésében, 43. § (1)–(2) bekezdéseiben, 45. § (1)–(2) bekezdéseiben, 46. § (1) bekezdésében, 47. § (1) bekezdésében, 48. § (2)–(3) bekezdéseiben, 49. § (1) és (3) bekezdésében, 54. § (3)–(4) bekezdéseiben, 55. § (6) bekezdésében, 56. § (2) és (9) bekezdéseiben, 59. § (5)–(6) bekezdéseiben, 59/A. § (2), (4) és (6) bekezdéseiben, 60. § (4)–(5) bekezdéseiben, 61. § (5) bekezdésében, 61/A. § (4) bekezdésében, 62. § (1) bekezdésében, 64. § (2) bekezdésében, 65. §-ában, 68. §-ában, 70. § (2) bekezdésében, 72. § (3) bekezdésében, 84. § (1) bekezdésében, 85. § (1) bekezdésében, 86. § (3), (5) és (7) bekezdéseiben, 89. § (5) bekezdésében, 94. § (1)–(2) bekezdéseiben, 96. § (1) és (3) bekezdéseiben, 97. § (4) bekezdésében, 98. § (5) bekezdésében, 99. § (4) bekezdésében, 102. § (2) bekezdésében, 103. § (1)–(2) és (4) bekezdéseiben, 104. § (3) bekezdésében, 105. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében, 107. § (1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdésében és (3) bekezdés b) pontjában, 108. § (7) bekezdésében, 111. § (1) bekezdésében, 113. § (6) bekezdés c) pontjában, 116. § (4) bekezdésében, 117. § (2) bekezdésében, 118. § (2)–(4) bekezdéseiben, 119. § (1)–(2) bekezdésében, 120. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében, 121. § (1) és (4) bekezdéseiben, 122. § (1) bekezdésében, 124. § (1) bekezdésében, 124/A. § (1) bekezdésében, 125. § (2) bekezdésében, 132. § (3) bekezdésében, 133. § (1) és (6) bekezdéseiben, valamint 9. számú melléklet II. 7. pontjában a „hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal” szövegrész helyébe a „hatósági felügyeletet ellátó vámszerv” szöveg, 47. § (2) bekezdés e) pontjában a „a vám- és pénzügyőri hivatali” szövegrész helyébe „az alsó fokú vámszerv által kiadott” szöveg lép.

(3) A JötR. 2. § (2) bekezdésében, 3. § (1) d) pontjában és (3) bekezdésében, 5/A. § (1) bekezdésben, 6. § (1)–(4) bekezdéseiben, 7. § (1) és (2) bekezdésében, 8. § (6) bekezdésben, 10. § (2) bekezdésben, 11. § (2)–(5) bekezdéseiben, 12. §-ában, 13. § (2) bekezdésében, 14. § (3) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében, 17. § (2) bekezdés c) pontjában, 21. § (1)–(2) bekezdéseiben, a 23. §-ában, a 27. § (1) és (5)–(6) bekezdéseiben, 33. § (5) bekezdésében, 34. § (1) és (3) bekezdéseiben, 35. § (3) bekezdésében, 36. §-ában, 37/A. § (1) bekezdésében, (4) bekezdés c) pontjában, 37/B. § (2) bekezdésében, 37/C. § (2) bekezdésében, 38. § (6) bekezdésében, 39. § (1) bekezdésében, 41/B. § (2) bekezdésében, 57. § (1) bekezdésében, 61. § (3) bekezdésében, 70. § (5) bekezdésében, 75/A. § (1) bekezdés bb) pontjában és (2) bekezdésében, a 77. § (3) bekezdés b) pontjában, (4) bekezdésében, 79. § (3) bekezdésében, 83. § (1)–(2) bekezdéseiben, 84. § (2) és (8) bekezdéseiben, 89. § (3) bekezdésében, 90. § (4) bekezdésében, 91. § (1) bekezdésében, 108. § (9) bekezdésében, 115. §-ában, 127. § (3) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, 132. § (5) bekezdésében, 137. § (1) és (4) bekezdéseiben, az 1. számú melléklet második sorában, 1/A. számú melléklet második sorában, 2. számú melléklet második sorában, 3. számú melléklet második sorában, 4. számú melléklet második sorában, 5. számú melléklet második sorában, 6. számú melléklet második sorában, 7. számú melléklet második sorában, 8. számú melléklet második sorában, 9. számú melléklet első sorában, valamint I. és II. pontjaiban, 10. számú melléklet első sorában és II. pontjában, 13. számú melléklet első sorában és II. pontjában, 16. számú melléklet első sorában, valamint I. és II. pontjaiban, 17. számú melléklet első sorában és II. pontjában, 23. számú melléklet első sorában, valamint I. és III. pontjaiban a „regionális ellenőrzési központ” szövegrész helyébe a „vámszerv” szöveg lép.

(4) A JötR. 6. § (3) bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében, 71. § (3) bekezdésében, 94. § (2) bekezdésében, 96. § (4) bekezdésében, 105. § (2) bekezdésében, 106. § (4) bekezdésében, 107. § (3) bekezdés a) pontjában, 116. § (1) bekezdésében, 121. § (2) bekezdésében és 122. § (5) bekezdésében a „hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatalnak” szövegrész helyébe a „hatósági felügyeletet ellátó vámszervnek” szöveg lép.

(6) A JötR. 24. § (1) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében a „regionális ellenőrzési központhoz” szövegrész helyébe a „NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságához” szöveg, 111. § (1) bekezdésében a „regionális ellenőrzési központ” szövegrész helyébe a „NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága” szöveg, (3) bekezdésében a „regionális ellenőrzési központtól” szövegrész helyébe a „NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságától” szöveg lép.

(7) A JötR. 24. § (4) bekezdésében, 25. § (6) bekezdésében és 32. § (2) bekezdésében az „a regionális ellenőrzési központoknál és a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivataloknál” szövegrész helyébe „az alsó fokú vámszerveknél” szöveg lép.

(8) A JötR. 29. § (2) bekezdés d) pontjában „a regionális ellenőrzési központ” szövegrész helyébe „az engedélyt kiadó vámszerv” szöveg, a c) pontjában „a regionális ellenőrzési központot” szövegrész helyébe „az engedélyt kiadó vámszervet” szöveg, 30. § (3) bekezdésében, 77. § (4) bekezdésében, 79. § (3) bekezdésében és 109. § (6) bekezdésében az „a regionális ellenőrzési központnak” szövegrész helyébe az „az engedélyt kiadó vámszervnek” szöveg, 75/A. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. §-ában és 113. § (8) bekezdésében a „regionális ellenőrzési központnál” szövegrész helyébe a „vámszervnél” szöveg, 77. § (4) bekezdésében és 79. § (3) bekezdésében a „regionális ellenőrzési központot” szövegrész helyébe a „vámszervet” szöveg, 89. § (1) bekezdésében a „regionális ellenőrzési központtól” szövegrész helyébe a „vámszervtől” szöveg lép.

(9) A JötR. 37. § (1) bekezdésében „vám- és pénzügyőri hivatalhoz” szövegrész helyébe a „vámszervhez” szöveg, a „vámhivatal” szövegrész helyébe a „hatósági felügyeletet ellátó vámszerv” szöveg, (2) bekezdésben a „vám- és pénzügyőri hivatalhoz” szövegrész helyébe a „vámszervhez” szöveg, 73. § (6) bekezdés a) pontjában a „vám- és pénzügyőri hivatalhoz” szövegrész helyébe az „alsó fokú vámszervhez” szöveg lép.

(10) A JötR. 37/C. § (1) bekezdésében, 38. § (2) bekezdésében, 42. § (7) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, 59/A. § (1) bekezdésében, 61. § (4) bekezdésében, 61/A. § (4) bekezdésében, 64. § (2) és (4) bekezdéseiben, 69. §-ban, 72. § (3) bekezdésében, 73. § (6) bekezdés b) pontjában, 86. § (1), (4) és (7) bekezdéseiben, 88. § (1) és (3) bekezdéseiben, 89. § (4)–(5) bekezdéseiben, 91. § (2) bekezdés b)–c) pontjaiban, 94. § (1) és (3) bekezdéseiben, 105. § (1) bekezdésében, 106. § (3) bekezdésében, 108. § (2) és (10) bekezdéseiben, valamint 126. § (3) bekezdésében a „hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatalhoz” szövegrész helyébe a „hatósági felügyeletet ellátó vámszervhez” szövegrész, 38. § (5) bekezdésében a „hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatallal” szövegrész helyébe a „hatósági felügyeletet ellátó vámszervvel” szöveg, 48. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban és 64. § (4) bekezdésében a „hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivataltól” szövegrész helyébe a „hatósági felügyeletet ellátó vámszervtől” szöveg, 69. §-ban a „hatósági felügyeletet ellátó vámhivatal” szövegrész helyébe a „hatósági felügyeletet ellátó vámszerv” szöveg, 73. § (8) bekezdésében és 79. § (2) bekezdésében a „hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivataloknál” szövegrész helyébe a „hatósági felügyeletet ellátó vámszerveknél” szöveg, 96. § (2) bekezdésében „vám- és pénzügyőri hivatalnál” szövegrész helyébe a „vámszervnél” szöveg lép.

(11) A JötR. 46. § (3) bekezdésében a „vám- és pénzügyőrség regionális parancsnoksága” szövegrész helyébe a „NAV regionális vám- és pénzügyőri főigazgatósága” szöveg, 77. § (3) bekezdés a) pontjában a „Vám- és Pénzügyőrség Központi Ellenőrzési Parancsnoksága (a továbbiakban: KEP)” szövegrész helyébe a „hatósági felügyeletet ellátó vámszerv” szöveg, 79. § (1) bekezdésében a „KEP” szövegrész helyébe a „hatósági felügyeletet ellátó vámszerv” szöveg, 84. § (2) bekezdésében a „vám- és pénzügyőri hivatalnak” szövegrész helyébe „alsó fokú vámszervnek” szöveg, 93. § (6) bekezdésében a „Vám- és Pénzügyőrség” szövegrész helyébe a „NAV” szöveg lép.

(12) A JötR. 93. § (2)–(3) bekezdéseiben, 104. § (5) bekezdés b) pontjában és (6) bekezdésében, a 40. számú melléklet I. 6. és II. 5. pontjaiban „a vám- és pénzügyőri hivatal” szövegrész helyébe „az alsó fokú vámszerv” szöveg, 117. § (1) bekezdés a) pontjában, 135. § (3) bekezdésében, 24. számú melléklet 2. sorában, 24/A. számú melléklet 2. sorában a „vám- és pénzügyőri hivatal” szövegrész helyébe az „alsó fokú vámszerv” szöveg, 43. számú melléklet V. pontjában a „vám- és pénzügyőri hivatal” szövegrész helyébe a „vámszerv” szöveg lép.

(13) A JötR. 104. § (2) bekezdés b) és f) pontjaiban és 120. § (3) bekezdés g) pontjában a „vám- és pénzügyőri hivatali” szövegrész helyébe a „vámszerv általi” szöveg lép.

(14) A JötR. 124/A. § (3) bekezdésében „az országos parancsnok” szövegrész helyébe a „a NAV elnöke” szöveg, 125. § (1) bekezdésben a „vám- és pénzügyőri hivatalt” szövegrész helyébe a „vámszervet” szöveg lép.

(15) A JötR. 124/A. § (3) bekezdésében az „utasításban” szövegrész helyébe a „normatív utasításban” szöveg lép.

6. A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosítása

58. § A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet (a továbbiakban: Vtvr.) 18. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az elfogadott exportőri engedély kiadásának feltételei a következők. Az exportőr:)

a) nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy rendszeresen kíván árut szállítani olyan harmadik országokba, amelyekkel az érvényben lévő kedvezményes kereskedelemre vonatkozó szabályok lehetővé teszik ilyen engedély kiadását,”

59. § A Vtvr. „Az engedély visszavonása” alcíme a következő 21/A. §-sal egészül ki:

21/A. § Az 1/95 EK–Törökország társulási tanácsi határozat részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2006. szeptember 26-i 1/2006 EK–Törökország vámügyi együttműködési bizottsági határozat 11. cikke szerinti elfogadott exportőri engedély kiadására és visszavonására a fent írtak értelemszerűen alkalmazandók.”

60. § A Vtvr. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A külön jogszabályban foglaltak, valamint jelen rendelkezések betartásával a könyvelés szerinti elkülönítésre vonatkozó engedélyt a vámhatóság adja ki. Amennyiben a gyártó több telephellyel rendelkezik, a telephely(ek) szerint illetékes vámszervvel az engedélyt a vámszerv a határozat egy példányának megküldésével közli.”

61. § A Vtvr. 23/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

23/A. § Az Európai Közösségekkel szabadkereskedelmi megállapodást kötött országok vonatkozásában a származási jegyzőkönyvekben szerepelő euró összeghatároknak az egyes tagállamok nemzeti valutáiban kifejezett értékét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) elnöke a NAV internetes honlapján tájékoztatásul közzéteszi.”

62. § A Vtvr. 23/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az EK végrehajtási rendelet 21. mellékletében meghatározott EUR. 1 szállítási bizonyítvány első példánya a rendeltetési országban az áru származásának igazolására szolgál. Az okmányt, annak hitelesítését követően, az exportőr ország vámszerve kiadja az áru vámkezelésénél közreműködőnek. Az importőr ország vámhatósága a vámeljárás során ezt a példányt bevonja. A második példány, a „Szállítási Bizonyítvány iránti kérelem”, a hitelesítést végző alsó fokú vámszervnél marad. A harmadik példány a „Szállítási Bizonyítvány iránti kérelem exportőr példánya”, amit a vámhatóság az exportőr kérelmére záradékol, ez azonban a vámhatóság előtt igazolásul nem használható. A negyedik, „Fordítási Példány”-t az okmány idegen nyelvű kiállítása esetén a hitelesítést végző vámszerv bevonja.”

63. § A Vtvr. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az írásbeli árunyilatkozat Egységes Vámokmánytól (a továbbiakban: EV) eltérő formában, de azonos adattartalommal történő, továbbá az EK végrehajtási rendelet 205. cikke (3) bekezdésének hetedik francia bekezdése alapján számítógépes vámárunyilatkozat-feldolgozó rendszer felhasználásával kinyomtatott EV benyújtását annak engedélyezi az engedélyezésre vonatkozó hatáskörrel rendelkező alsó fokú vámszerv, aki azt a vámhatóság által jóváhagyott formában nyújtja be. Az EV-től eltérő formátumú árunyilatkozat alaki és tartalmi, továbbá technikai követelményeit a NAV elnöke a NAV internetes honlapján teszi közzé. A számítógépes vámárunyilatkozat-feldolgozó rendszer által kinyomtatott EV-n az engedély számát fel kell tüntetni.”

64. § A Vtvr. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

32. § (1) Egységes engedélyezés során az engedélyező alsó fokú vámszerv a kérelmet és az engedély tervezetét haladéktalanul megküldi a NAV Központi Hivatalának (továbbiakban: Központi Hivatal) a többi tagállammal való egyeztetés céljából. Az engedélyt csak az érintett vámhatóságok hozzájárulásával lehet kiadni.
(2) Az (1) bekezdés alapján kiadott engedélyt a Központi Hivatal másolati példányban tájékoztatásul közvetlenül megküldi a többi tagállamban található, érintett vámhatóságok részére.”

65. § A Vtvr. 33. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A raktár engedélyese köteles részletes nyilvántartást vezetni az átmeneti megőrzés jogcímén tárolt nem közösségi árukról. A nyilvántartást a vámhatósággal nem kell hitelesíttetni. A nyilvántartásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:)

c) az alsó fokú vámszervnél való vám elé állítás nyilvántartási számát,”

66. § A Vtvr. 51. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A vámszerv által kiszabott, illetve visszautalandó, jogcímenként kis összegű, tíz eurónál kevesebb vámot, nem közösségi adót és díjat – kivéve a jövedéki termék után kiszabott nem közösségi adót és díjat – nem kell megfizetni, illetve visszafizetni. Az így meg nem fizetett összeget a vámigazgatási eljárással egyidejűleg törölni kell, a vissza nem térítendő összeget pedig bevételként köteles elszámolni a vámszerv. Nem kell megfizetni továbbá, illetve visszafizetni azt a tíz euró alatti, nem közösségi adó- és díjkülönbözetet, valamint visszafizetni azt a tíz euró alatti vámtúlfizetést, amely az egy határozatban kiszabott és megfizetett összeg különbségéből keletkezett. Az így keletkezett tartozást a vámszerv utólag törli, a túlfizetést pedig köteles bevételként adónemenként belső bizonylattal előírni és elszámolni.”

67. § A Vtvr. 52. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

52. § A NAV vámszerve által kezelt államháztartási számlák a NAV internetes honlapján kerülnek közzétételre.”

68. § A Vtvr. 57. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A közúti járművek és szállítótartályok vámzár alatt történő nemzetközi árufuvarozásra való alkalmassági vizsgálatáért – a vizsgálat eredményétől függetlenül – járművenként, illetve a szállítótartályok esetében típusbizonyítványonként 15000 forint vizsgálati díjat kell a vizsgálatot végző alsó fokú vámszervnél fizetni. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, a NATO és a NATO békepartner tagországok haderőinek tulajdonában lévő járművekre és szállítótartályokra, valamint a katonai árukat szállító polgári járművekre és szállítótartályokra nem kell vizsgálati díjat fizetni, ha a nemzetközi árufuvarozás a vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok köréről, alkalmazásáról, valamint kibocsátásuk eljárási szabályairól szóló 15/2000. (IV. 14.) PM–HM együttes rendeletben meghatározott okmányok alapján történik.
(2) Az áru kérelemre végzett kísérése esetén a tényleges költséget, de legalább óránként és a hivatalos kíséretet végző személyenként 5000 forint díjat kell fizetni.
(3) A NAV Szakértői Intézete által az ügyfél kérelmére végzett laboratóriumi vizsgálat díja az elvégzett vizsgálat költsége, amelyet a vizsgálatot kérő a többi költségtől elkülönítve köteles átutalni. A tényleges költséget kell megfizetni akkor is, ha a vámkezelést kérő az alsó fokú vámszerv felszólítására nem nyújtja be az analízis bizonyítványt, és emiatt a vizsgálatot az alsó fokú vámszerv végezteti el. A díjakat az érintett a vámlaboratórium által kiállított számla alapján köteles megfizetni. A vizsgálati díj összege a NAV Szakértői Intézete által vagy annak megbízása alapján elvégzett vizsgálat költsége. A NAV Szakértői Intézetének vizsgálati díjait a 13. melléklet tartalmazza.”

69. § A Vtvr. 57. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A szemledíjak összege:
1. a munkaszüneti napon, heti pihenőnapon (szabadnapon) végzett vámkezelés esetén 8000 forint,
2. a II. típusú vámudvaron végzett szolgálat ellátása esetén a megkezdett nyolc és félórai szolgálat térítéseként személyenként 25 000 forint,
3. az alsó fokú vámszerv hivatalos idején belül eseti háziszemle keretében végzett vámkezelés esetében szemlekérelmenként 6000 forint,
4. a rendszeres háziszemle díja munkanaponként minimum három óra szolgálat esetén személyenként 6000 forint, továbbá megkezdett óránként 3000 forint,
5. munkanapon, az alsó fokú vámszerv hivatalos idején túl végzett vámkezelés esetében a 3. alpontban említett szemledíj, továbbá megkezdett óránként 3000 forint.”

70. § A Vtvr. 57. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Ha az alsó fokú vámszerv hivatalos helyén kívüli helyre kért eljárás a kérelmezőnek vagy közvetlen képviselőjének felróhatóan elmarad, vagy egy órát meghaladó várakozás után kezdhető meg, illetőleg folytatható, felemelt szemledíjat kell fizetni. A felemelt szemledíj összege a várakozás minden megkezdett órája után 6000 forint. Meghiúsult eljárás esetében a szemledíjat akkor is meg kell fizetni, ha a várakozás az egy órát nem haladja meg. Meghiúsult eljárásnak kell tekinteni különösen, ha a kért eljárás az áru vagy fuvareszköz (szállítóeszköz) hiánya miatt nem végezhető el.”

71. § A Vtvr. 57. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az export-visszatérítésben részesülő mezőgazdasági termékek körében a visszatérítésben vagy egyéb támogatásban részesülő mezőgazdasági termékek kivitelének fizikai vizsgálatokkal történő ellenőrzéséről szóló 1276/2008/ EK rendelet alapján a helyszínen elvégzett fizikai ellenőrzés után 6000 forint szemledíjat kell fizetni, melyet a vámhatóság külön szab ki. A szemledíjat az köteles megfizetni, aki a mezőgazdasági terméke után járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról szóló 612/2009/EK rendelet (a továbbiakban: 612/2009/EK rendelet) 5. Cikk (7) bekezdés szerint a berakodást bejelentette. A fizikai ellenőrzést követően a helyszínen elvégzett vámeljárás után külön szemledíjat fizetni nem kell.”

72. § A Vtvr. 57. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A szemledíj összege 8000 forint, ha a szállítmány hitelesített mérőeszközzel történő mérésére – a fizikai ellenőrzés felfüggesztése mellett – későbbi időpontban, vagy nem a berakodás, hanem a mérőeszköz helyszínén kerül sor.”

73. § A Vtvr. 60. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az egyszerűsített eljárás engedélyese az engedélyező vámszerv által – az EK végrehajtási rendelet 266. Cikke (3) bekezdésében foglaltak fenntartásával – jóváhagyott, a vámellenőrzés céljára is megfelelő nyilvántartást köteles vezetni, amelyből megállapíthatók az egyszerűsített eljárás alatt álló áruk adatai.”

74. § A Vtvr. 61. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

61. § Az engedélyes haladéktalanul közölni köteles az engedélyező vámszervvel az engedélyezési feltételekben bekövetkezett változásokat, ideértve az e rendelet 60/A. § (1) bekezdése szerinti engedélyes esetén az általa képviselni kívánt személyek körében bekövetkező változást is. Az engedélyező vámszerv az engedélyezési feltételek meglétét megvizsgálja, és ennek megfelelően dönt a tevékenységi engedély módosításáról.”

75. § A Vtvr. 66/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Elektronikus árunyilatkozatot az nyújthat be, aki bármely alsó fokú vámszervnél vagy az 1. számú Repülőtéri Igazgatóságnál az elektronikus adatküldéssel összefüggő azonosíthatóság érdekében regisztráltatta magát. Az elektronikus árunyilatkozatot a regisztrált személy a (6) bekezdésben említett tájékoztató szerint nyújtja be. Szabad forgalomba bocsátás vámeljárás esetén az elektronikus árunyilatkozat az áru vám elé állítását követően nyújtható be.”

76. § A Vtvr. a következő XVI/A. fejezettel egészül ki:

„XVI/A. A KOMBINÁLT NÓMENKLATÚRA 99. ÁRUCSOPORTJÁNAK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
72/D. § (1) A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. melléklet 99. Árucsoportjának I. árualcsoportja szerinti vámtarifaszámok – az árualcsoporthoz kapcsolódó kiegészítő megjegyzésekben foglalt kivételek mellett – nem alkalmazhatóak:
a) ha a szabad forgalomba helyezéshez kapcsolódóan adókötelezettség keletkezik,
b) ha a szabad forgalomba bocsátást a Kombinált Nómenklatúra 87. árucsoportjába tartozó járműre kérik.
(2) Nem egynemű áruknak a 99. Árucsoport I. árualcsoportja szerinti vámtarifaszámok alkalmazásával történő vámkezelésekor az áruk azonosítása érdekében a vámokmányhoz árulista benyújtása szükséges, amely tartalmazza a szabad forgalomba bocsátani kért áruk megnevezését, mennyiségét és mennyiségi egységét.”

77. § A Vtvr. 74. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A NAV vámszerve által nyilvántartott tartozásról szóló hatósági bizonyítvány kiadása a NAV internetes honlapján közzétett nyomtatvány kitöltésével kezdeményezhető.”

78. § (1) A Vtvr. 18. § (1) bekezdés d) pontjában, 41. § (2) bekezdésében, 57. § (14) bekezdésében, 65. § (4) bekezdés b) pontjában, 1. számú melléklet első táblázat III. pontjában és az 1. számú melléklet második táblázat III. pontjában „a vám- és pénzügyőri hivatalnak” szövegrész helyébe „az alsó fokú vámszervnek” szöveg, 60/A. § (2) bekezdésében, 71. § (2) bekezdésében, 4. számú melléklet 18. rovatában és 9. számú melléklet 7. pontjában „a vám- és pénzügyőri hivatalnál” szövegrész helyébe „az alsó fokú vámszervnél” szöveg, 25. § (4) bekezdésében, 37. §-ában és 65. § (4) bekezdés c) pontjában „vám- és pénzügyőri hivatalt” szövegrész helyébe „az alsó fokú vámszervet” szöveg, 25. § (6) bekezdés 2. mondatában „a vám- és pénzügyőri hivatalban” szövegrész helyébe „az alsó fokú vámszervnél” szöveg, 25. § (7) bekezdésében és 36. § -ában „a vám- és pénzügyőri hivatallal” szövegrész helyébe „az alsó fokú vámszervvel” szöveg, 30. § (4) bekezdésében szereplő „a vám- és pénzügyőri hivatalhoz” szövegrész helyébe „az alsó fokú vámszervhez” szöveg, 31. § (3) bekezdésében szereplő „a vám- és pénzügyőri hivatali” szövegrész helyébe „az alsó fokú vámszerv általi” szöveg, 37. § (3) bekezdésében szereplő „vám- és pénzügyőri hivatalként” szövegrész helyébe „alsó fokú vámszervként” szöveg, „vám- és pénzügyőri hivatalt” szövegrész helyébe „alsó fokú vámszervet” szöveg, 57. § (14) bekezdésében „a vám- és pénzügyőri hivatalhoz” szövegrész helyébe „az alsó fokú vámszervhez” szöveg, 65. § (1) bekezdésében „a vám- és pénzügyőri hivatalban” szövegrész helyébe „az alsó fokú vámszervnél” szöveg, 66/A. § (5) bekezdésében „a vám- és pénzügyőri hivataltól” szövegrész helyébe „az alsó fokú vámszervtől” szöveg lép.

(2) A Vtvr. 22. § (5) bekezdés c) pontjában a „regionális parancsnoksághoz” szövegrész helyébe „vámszervhez” szöveg lép.

(3) A Vtvr. 24. § (3) bekezdésében, 25/A. §-ában, 26. § (1) bekezdésében, 37. § (1) és (2) bekezdésében, 51. § (2) bekezdésében, 59. § (2) bekezdésben, 60. § (2) bekezdés a) pontjában, és (5) bekezdésében, valamint 77. §-ában „a megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal” szövegrész helyébe „az alsó fokú vámszerv” szöveg lép.

(5) A Vtvr. 27. § (2) bekezdésében, 49. § (3) bekezdésében, 54. §-ában, 59. § (3) bekezdés b) pontjában, 73. § (4) bekezdésében, 83. §-ában, 1. számú melléklet első táblázat első sorában és 1. számú melléklet második táblázat első sorában a „Vám- és Pénzügyőrség” szövegrész helyébe a „NAV” szöveg, 58. § (6) bekezdésében a „Vám- és Pénzügyőrség” szövegrész helyébe a „NAV” szöveg, a „Vám- és Pénzügyőrséggel” szövegrész helyébe a „NAV-val” szöveg, 58. § (6) bekezdésében, 66/A. § (6) bekezdésében, 71. § (5) bekezdésében, 73. § (2)–(3) és (5) bekezdéseiben „az országos parancsnok” szövegrész helyébe „a NAV elnöke” szöveg lép.

(6) A Vtvr. 41. § (1) bekezdésében és 8. számú melléklet kitöltési útmutató I. cím 3/A rovatában „a vám- és pénzügyőri hivatali” szövegrész helyébe „az alsó fokú vámszerv általi” szöveg, 57. § (4) bekezdésében „a vám- és pénzügyőri hivatali eljárásért” szövegrész helyébe „az alsó fokú vámszerv eljárásáért” szöveg, 66/A. § (6) bekezdés a) pontjában, 71. § (5) bekezdésében „a vám- és pénzügyőri hivatali” szövegrész helyébe „az alsó fokú vámszervi” szöveg lép.

(7) A Vtvr. 43. § (2) bekezdésében a „17. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal” szövegrész helyébe a „NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága (a továbbiakban: KAVIG)” szöveg, 51. § (2) bekezdésében és 65. § (1)–(2) bekezdéseiben a „17. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal” szövegrész helyébe a „KAVIG” szöveg lép.

(8) A Vtvr. 51. § (3) és (10) bekezdésében a „számlavezető vámszerv” helyébe a „vámszerv” szöveg lép.

(9) A Vtvr. 59. § (3) bekezdésében, 71. § (1) bekezdésében a „800/1999/EK rendelet” szövegrész helyébe, valamint 5. számú melléklet Megjegyzés alcím alatti ötödik bekezdésében a „800/1999/EK bizottsági rendelet” szövegrész helyébe a „612/2009/EK rendelet” szöveg lép.

(10) A Vtvr. 84. § (4) bekezdésében az „a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium” szövegrész helyébe az „a közlekedés politikáért felelős miniszter” szöveg lép.

(11) A Vtvr. 1. számú mellékletében a „parancsnokság” szövegrész helyébe a „középfokú vámszerv” szöveg, 4. számú mellékletében a „parancsnoksághoz” szövegrész helyébe a „középfokú vámszervhez” szöveg, 5. számú melléklet táblázatának 1. rovatában, valamint a táblázatot követő megjegyzések harmadik bekezdésében, 11. számú melléklet kitöltési szabályzata 9. pontjában és 11. számú melléklet módosító lap kitöltési szabályzatának 10. pontjában a „vámhivatal” szövegrész helyébe „vámszerv” szöveg, 5. számú melléklet táblázatának 4. rovatában a „vámhivatalhoz” szövegrész helyébe „vámszervhez” szöveg, 9. számú melléklet 2. számú minta első sorában a „Vám- és Pénzügyőrség Közép-Magyarországi Regionális Parancsnoksága” szövegrész helyébe „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg, 11. számú mellékletében a „Vámhivatal igazolása” szövegrész helyébe a „vámszerv igazolása” szöveg, 11. számú melléklet kitöltési szabályzata 2. pontjában, valamint a módosító lap kitöltési szabályzata 2. pontjában az „(anya)vámhivatalnál” szövegrész helyébe a „(anya)vámszervnél” szövegrész lép.

79. § (1) A Vtvr. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Vtvr. e rendelet 2. mellélete szerinti 13. számú melléklettel egészül ki.

80. § Hatályát veszti a Vtvr. 83. §-a, 2. számú melléklete, 10. számú melléklete és 12. számú melléklete, 8. számú mellékletében „az állami adóhatóságnál nyilvántartott, adótitoknak minősülő adataim kezelésére a vámhatóságot felhatalmazom: igen – nem” szövegrész és az „APEH igazolás kelte:” szövegrész, valamint a kitöltési útmutató I. Címének utolsó bekezdése.

7. Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegéből történő kifizetések utólagos ellenőrzéséről szóló 23/2004. (IV. 22.) PM rendelet módosítása

81. § Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegéből történő kifizetések utólagos ellenőrzéséről szóló 23/2004. (IV. 22.) PM rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Tanács az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek tagállamok által végzett vizsgálatáról szóló 2008. május 26-i 485/2008/EK rendelete (a továbbiakban: Rendelet) előírásait a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) Központi Hivatala és a szakmai irányítása alatt álló alsó fokú vámszervek hajtják végre, a Vtv.-ben, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével.”

82. § Az R5. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A NAV Központi Hivatalának szakmai felügyelete és irányítása alatt a megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóságokon működő vizsgálati csoportok végzik az utólagos ellenőrzést és a helyszíni szemle megtartását.”

83. § Az R5. 1. § (2) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében, 4. §-ában, 5. § (2) bekezdésében, 7. §-ában a „Különleges Szolgálat” szövegrész helyébe a „NAV Központi Hivatala” szöveg, a 8. § (2) bekezdésében a „Különleges Szolgálatnak” szövegrész helyébe a „NAV Központi Hivatalának” szöveg lép.

8. A kényszerítő eszközök alkalmazásának részletes eljárási szabályairól szóló
31/2004. (VI. 19.) PM rendelet módosítása

84. § A kényszerítő eszközök alkalmazásának részletes eljárási szabályairól szóló 31/2004. (VI. 19.) PM rendelet (a továbbiakban: R6.) 6. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A NAV tv. 48. § (1) bekezdés a) pontjában említett felhívást érthetően, hangosan, határozottan kell megtenni annak közlésével, hogy a felhívó szolgálatban jár el. A polgári ruhában eljáró pénzügyőr a felhívás alkalmával azt is közli, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tagjaként intézkedik.
(4) A NAV tv. 48. § (1) bekezdés c) pontjában említett figyelmeztetést a szolgálati fegyver tüzelésre kész helyzetbe tételével egyidejűleg jól hallhatóan, érthetően és határozottan kell megtenni.”

85. § Az R6. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A sérült elsősegélyben történő részesítésénél, illetve azt követően meg kell tenni a szükséges intézkedéseket az esetleges újabb támadás megelőzésére, a sérült őrzésére, valamint a helyszín biztosítására az elöljáró, a vezető, illetve a további intézkedésre jogosult rendőri szerv megérkezéséig.”

86. § Az R6. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Fegyverhasználatnak nem minősülő lövés leadása esetén a körülmények tisztázása, valamint a lőfegyver tűzkész állapotba helyezésének és a lövés leadásának jogszerűségével kapcsolatban az érintett szerv vezetője köteles a NAV tv. 50. § (2) bekezdésében foglaltak szerint eljárni.”

87. § (1) Az R6. 1. § (1) bekezdésében, 1. § (2) bekezdésében a „Vám- és Pénzügyőrség” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal”, 1. § (2) bekezdésében és 4. § (1) bekezdésében a „Vám- és Pénzügyőrségnél” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál” szöveg, 3. § (1) bekezdésében a „vámszervezet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg lép.

(2) Az R6. 1. § (1) bekezdésében az „a VPtv. 10–20. §-ában” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 40–50. §-aiban” szöveg, 1. § (3) bekezdésében a „(VPtv. 8. § (1) bekezdés)” szövegrész helyébe a „[NAV tv. 38. § (1) bekezdés]” szöveg, 5. § (1) bekezdésében a „VPtv. 14. §” szövegrész helyébe a „NAV tv. 44. §-a” szöveg lép.

(3) Az R6. 7. § (3) bekezdésében a „parancsnokának” szövegrész helyébe a „vezetőjének” szöveg lép.

9. A START-kártya felhasználásának, a járulékkedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól szóló 31/2005. (IX. 29.) PM rendelet módosítása

88. § A START-kártya felhasználásának, a járulékkedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól szóló 31/2005. (IX. 29.) PM rendelet (a továbbiakban: R7.) 2. számú melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. Az állami adóhatóság az e melléklet 1–3. és 5. pontjaiban meghatározott adattartalommal és határidőre – a rendelet 2. § (4) bekezdés g) pontja és (7) bekezdés f) pontja szerinti ellenőrzés céljára – az összesített adatokról részletes kimutatást (analitikát) készít. A kimutatás az adatokat az állami adóhatóság adatállományának aktuális állapota alapján a munkáltató székhelye szerinti regionális bontásban (külön-külön a Közép-magyarországi régióba és a többi régióba tartozó munkáltatók szerinti csoportosításban) kártyatulajdonosonként – személyazonosításra alkalmas módon – tételesen tartalmazza. A kimutatás a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága és a Kiemelt Ügyek Adóigazgatósága illetékességébe tartozó munkáltatókat a székhelyük szerint vagy a Közép-magyarországi régióba, vagy a konvergencia régiókba soroltan tartalmazza. Az e pont szerinti kimutatás más szerv részére nem kerül átadásra, annak adataiba azonban törvény vagy uniós jogi aktus által ellenőrzésre felhatalmazott szerv vizsgálata keretében az állami adóhatóságnál betekinthet. Az MPA kezelője részére történő összesített kimutatás átadását követően az átadáskori részletes állapotot az adóhatóság nem tárolja, az összesített kimutatásokat alátámasztó részletes kimutatás (analitika) az adózói, adóhatósági javításokkal, továbbá az önellenőrzések, ellenőrzések adattartalmával az állami adóhatóság által folyamatosan aktualizálásra, felülírásra kerül.”

89. § Az R7. 1. § (1) bekezdésében az „az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalra és területi szerveire, a Kiemelt Adózók Igazgatóságára” szövegrész helyébe „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szerveire” szöveg, 5. § (1) bekezdés a) pontjában az „APEH” szövegrész helyébe a „NAV” szöveg lép.

10. Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet módosítása

90. § Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet (a továbbiakban: R8.) 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

15. § Az igazgatási szolgáltatási díjat az állami adóhatóság illetékes regionális adó főigazgatósága gazdálkodási számlájára kell megfizetni banki átutalással vagy az állami adóhatóság ügyfélszolgálatain beszerezhető készpénzátutalási megbízással. Az átutalási megbízás közlemény rovatába vagy a készpénzfizetési megbízáson a kérelmező adószámát, illetve adóazonosító jelét kötelező feltüntetni. Az igazgatóságok és gazdálkodási számláinak részletes felsorolását jelen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.”

91. § Az R8. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

18. § A díj a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.”

92. § Az R8. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

11. Az elfogott, előállított, őrizetbe vett és fogva tartott személyek őrzésének, kísérésének részletes eljárási szabályairól szóló 11/2009. (IV. 29.) PM rendelet módosítása

93. § Az elfogott, előállított, őrizetbe vett és fogva tartott személyek őrzésének, kísérésének részletes eljárási szabályairól szóló 11/2009. (IV. 29.) PM rendelet (a továbbiakban: R9.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha az elfogott, előállított, őrizetbe vett és fogva tartott jogainak gyakorlása, kötelezettségének teljesítése vagy valamely eljárási cselekménynek a foganatosítása érdekében a fenti intézkedések valamelyikével érintett személy kísérése és fogdán kívüli őrzése szükséges, arról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal intézkedést elrendelő nyomozó hatósága, illetve a nyomozó hatóságának felkérése alapján – előzetes egyeztetést követően – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Járőr Igazgatósága gondoskodik.”

94. § Az R9. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a kísért személy vonatkozásában a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény 44. § (1) bekezdésében foglalt cselekmények valamelyikének veszélye fennáll, az intézkedés elrendelésére jogosult az érintett személlyel szemben a fogdán kívüli őrzés és kísérés idejére bilincs alkalmazását rendeli el.”

12. A zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló
43/2009. (XII. 29.) PM rendelet módosítása

95. § A zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 43/2009. (XII. 29.) PM rendelet (a továbbiakban: R10.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A zárjegyek előállíttatását, rendelkezésre bocsátását, a zárjegyek előállítási költségének a zárjegyfelhasználókkal való megfizettetését – a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényben (a továbbiakban: Jöt.) és e rendeletben foglaltak szerint – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága (a továbbiakban: KAVIG) végzi.”

(2) Az R10. 5. § (1) bekezdésében az „a regionális ellenőrzési központ” szövegrész helyébe az „az alsó fokú vámszerv” szöveg lép.

(3) Az R10. 5. § (2) és (10) bekezdésében, 14. § (5) bekezdésében, 16. § (4) bekezdésében a „Hivatalhoz” szövegrész helyébe a „KAVIG-hoz” szöveg, 12. § (1) bekezdésében a „Hivatalba” szövegrész helyébe a „KAVIG-hoz” szöveg lép.

(4) Az R10. 7. § (3) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „KAVIG” szöveg, a „hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal” szövegrész helyébe a „hatósági felügyeletet ellátó vámszerv” szöveg lép.

(5) Az R10. 7. § (5) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében, 16/C. § (3) bekezdésében a „hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatalnak” szöveg helyébe a „hatósági felügyeletet ellátó vámszervnek” szöveg, 7. § (7) bekezdésében, 9. § (2), (3) bekezdésében, 12. § (1) bekezdés c) pontjában, 13. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés d) pontjában, 14. § (5)–(6) bekezdésében, 16/B. § (1), (4) és (5) bekezdésében, 16/C. § (1), (2), (4)–(6) bekezdésében a „hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal” szöveg helyébe a „hatósági felügyeletet ellátó vámszerv” szöveg, 11. § (4) bekezdés a) pontjában, 15. § (1) bekezdésében, 16/B. § (3) bekezdésében a „hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatalhoz” szövegrész helyébe a „hatósági felügyeletet ellátó vámszervhez” szöveg, 13. § (3) bekezdésében „a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatalnál” szöveg helyébe a „hatósági felügyeletet ellátó vámszervnél” szöveg lép.

97. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 68–72. §, a 79. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 2011. május 1-jén lépnek hatályba.

(3) Ez a rendelet 2011. május 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 17/2011. (IV. 19.) NGM rendelethez

Folyószámla feletti rendelkezés Bizonylat
(folyószámla műveletek lebonyolításához)
Ügyfél VPID száma:     
Adóazonosító szám:     
Hivatkozási szám: ...................................................    Lapszám: ..............................

Sor-
szám

Módosítás
típusa

Eredeti
és mód. adat

Határozat,
bevallás száma

Számla szám

Dátum

Összeg

Jelleg

1.

Eredeti

 

Módosított

2.

Eredeti

 

Módosított

3.

Eredeti

 

Módosított

4.

Eredeti

 

Módosított

5.

Eredeti

 

Módosított

6.

Eredeti

 

Módosított

7.

Eredeti

 

Módosított

8.

Eredeti

 

Módosított

9.

Eredeti

 

Módosított

10.

Eredeti

 

Módosított

Kiállító cégszerű aláírása
.............................................................

Hatóság hivatalos feljegyzései!

Kiállítás kelte:
.............................................................

Iktatószám: ...................................
.......................................................
Lekönyvelte

Kelte: ............................................
.......................................................
Ellenőrizte

 

 

 

Kitöltési útmutató
A Folyószámla Feletti Rendelkezés Bizonylatot akkor szükséges kitölteni, ha a folyószámlán lekönyvelt adatok és a rendelkezésére álló bizonylatok alapján megállapított adatok eltérnek egymástól.

Eredeti adat:

a folyószámlán szereplő adatok

 

Módosított adat:

az eredeti adat hogyan szerepeljen

 

Módosítás típusai:

előírás módosítása

EM

 

előírás törlése

ET

 

új felvitel

U

 

jóváírás pótlása

EJ

 

banki adat módosítása

BM

 

visszautalás pótlása

BV

 

számlák között átvezetés

Dátum:

eredeti adat:

ami a folyószámlán található
ami okmányokkal igazolt helyes
adat

 

módosított adat:

 

Jelleg:

fizetési kötelezettség

pénzforgalom

 

előírás: T

befizetés: K

 

jóváírás: K

visszautalás: T

A módosítás típusainak értelmezése
EM    terhelés módosítása (pl. határidő – vámhatóság intézkedés esetén, összeg –, ha a határozattól eltérő szerepel a folyószámlán)
ET    terhelés törlése (pl. nem jogszerű kivetés, dupla terhelés)
U    folyószámláról hiányzó határozatok előírása
EJ    folyószámláról hiányzó jóváírás pótlása (az eredeti sort nem kell kitölteni), illetve módosítása
BM    befizetési dátum módosítása, folyószámlán a befizetés nem szerepel (amennyiben a folyószámlán a befizetett összeg nem található, az eredeti adat sorát nem kell kitölteni, a második sor kitöltése viszont kötelező)
BV     a folyószámláról hiányzó visszautalás pótlása
BÁ    a befizetések számlák közötti átvezetésének pótlása (ha több számlára történt a befizetés átvezetése, akkor a második érintett számlától kezdődően az eredeti adatra vonatkozó sort át kell húzni)
A folyószámlák összevezetését (jogelőd, jogutód vonatkozásában) külön kérelemmel kell kezdeményezni.
A Folyószámla Feletti Rendelkezés Bizonylathoz minden esetben csatolni kell a vonatkozó mellékleteket (pl. banki bizonylatok, határozatok).
A Folyószámla Feletti Rendelkezés Bizonylatot 1 példányban kell kitölteni.

2. melléklet a 17/2011. (IV. 19.) NGM rendelethez

Díjjegyzék
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézete által végzett laboratóriumi
vizsgálatok térítési díjairól

Sor-
szám

Mérés megnevezése

Térítési díj

1.

Kekszek és édesipari termékek zsírtartalmának meghatározása

17 000 Ft

2.

Sajtok és túró zsírtartalmának meghatározása

12 300 Ft

3.

Nitrogén/fehérje tartalom meghatározása hús és húskészítményekből, édesipari termékekből és egyéb mintákból

28 000 Ft

4.

Hús és húskészítmények zsírtartalmának meghatározása

18 200 Ft

5.

Nyersolajok és zsírok meghatározása

10 300 Ft

6.

Vaj zsírtartalmának meghatározása

8 300 Ft

7.

Szeszesitalok alkoholtartalmának meghatározása

5 800 Ft

8.

Borok alkoholtartalmának meghatározása

5 700 Ft

9.

Kekszek, édesipari termékek, takarmányok és egyéb élelmiszerek szárazanyag-tartalmának meghatározása (homokkal)

6 700 Ft

10.

Sajtok és túró szárazanyag-tartalmának meghatározása

7 300 Ft

11.

Hús és hústermékek szárazanyag-tartalmának meghatározása

8 500 Ft

12.

Szeszesitalok és likőrök összes szárazextrakt-tartalmának gravimetrikus meghatározása

5 800 Ft

13.

Tejfehérje meghatározása tejcsokoládé mintákból (AOAC 939.02)

27 800 Ft

14.

Kekszek, édesipari termékek, fehér cukor, takarmányok és egyéb élelmiszerek szárazanyag-tartalmának meghatározása (homok nélkül)

5 300 Ft

15.

A szárazanyag-tartalom meghatározása vákuum-szárítószekrényes módszer

22 900 Ft

16.

Szárazanyag-tartalom DMA sűrűségmérővel

5 000 Ft

17.

Alkoholtartalom meghatározása hidrosztatikai mérleggel

6 000 Ft

18.

Sörvizsgálat

5 700 Ft

19.

Alkoholtartalom meghatározása vízgőzdesztillációval

5 300 Ft

20.

Refraktometriás mérés (folyékony és fél sűrű termékek)

9 200 Ft

21.

Refraktometriás mérés (sűrű, alkoholtartalmú és száraz termékek)

10 900 Ft

22.

Polarizáció meghatározása

9 600 Ft

23.

Hamutartalom meghatározása (minta előkészítéssel)

9 500 Ft

24.

Hamutartalom meghatározása

7 000 Ft

25.

Kloridtartalom

8 400 Ft

26.

Illósavtartalom

4 900 Ft

27.

Összes savtartalom

5 400 Ft

28.

A keményítőtartalom és bomlástermékei meghatározása (enzimatikus módszer-UV detektálás)

9 700 Ft

29.

A keményítőtartalom és bomlástermékei meghatározása (enzimatikus módszer-HPLC detektálás)

16 200 Ft

30.

Fehérje izolátumok, lisztek (szója, rizs, egyéb) azonosító

25 500 Ft

31.

Keményítőtartalom meghatározása enzimatikus módszerrel állati takarmányokból

15 400 Ft

32.

Keményítő kimutatás (jód-próba)

3 700 Ft

33.

Keményítőtartalom meghatározása. Ewers-féle polarimetriás módszer

12 300 Ft

34.

Akonitsav kimutatás

15 100 Ft

35.

Élelmiszerek mikroszkópos vizsgálata

16 400 Ft

36.

Hidroxiprolin-tartalom

12 500 Ft

37.

Nyersrost-tartalom

16 500 Ft

38.

Túlnyomás mérés

4 700 Ft

39.

Sűrűség meghatározása (DMA 5000)

6 600 Ft

40.

Szitaanalítzis

7 600 Ft

41.

Szterintartalom meghatározás

12 300 Ft

42.

Nettó tömeg meghatározás

4 100 Ft

43.

Nettó tömeg meghatározás (mintaelőkészítéssel)

5 200 Ft

44.

5-hidroxi-metil-furfurol tartalom meghatározás

9 700 Ft

45.

Vékonyrétegkromatográfiás vizsgálat

4 900 Ft

46.

Hígitási próba

4 200 Ft

47.

Oldhatósági vizsgálat

4 300 Ft

48.

Főzési idő

4 600 Ft

49.

Redukálócukortartalom meghatározása (Luff-Schoorl módszer)

9 000 Ft

50.

Dextróz-egyenérték meghatározása

11 700 Ft

51.

Redukálócukortartalom meghatározása (Lane-Eynon módszer)

16 300 Ft

52.

Redukálócukortartalom meghatározása (Schoorl-Regenbogen módszer)

10 500 Ft

53.

Juhtejből, kecsketejből vagy bivalytejből, illetve juh-, kecske- vagy bivalytej keverékéből készített sajtokban található tehéntej és kazeinát kimutatására alkalmas referenciamódszer
(EUR-Lex 32001R0213)

182 400 Ft

54.

Szén illóanyagtartalmának meghatározása

7 200 Ft

55.

Folyáspont

7 600 Ft

56.

Lobbanáspont

9 800 Ft

57.

Sűrűségmérés DMA 4500

5 200 Ft

58.

Viszkozitás

5 500 Ft

59.

Aerométeres sűrűség

8 000 Ft

60.

Benzin összetételének meghatározása (IROX)

8 100 Ft

61.

Elszappanosítási szám meghatározása

9 100 Ft

62.

Szulfáthamu

10 600 Ft

63.

CFPP

12 000 Ft

64.

Penetráció

48 400 Ft

65.

SY 124 kimutatás (olajlabor)

5 100 Ft

66.

Cseppenéspont

7 400 Ft

67.

Mechanikai szennyeződés

9 800 Ft

68.

ASTM színszám

7 900 Ft

69.

Olajtartalom meghatározása oszlopkromatográfiával

58 200 Ft

70.

Olajtartalom meghatározása metil-etilketonnal

16 100 Ft

71.

XRF vizsgálat (elemtartalom)

8 700 Ft

72.

XRF vizsgálat (elempásztázás)

16 000 Ft

73.

XRF vizsgálat (kén, ólom – mennyiségi)

9 500 Ft

74.

Kéntartalom UV-fluoreszcenciás módszerrel

8 400 Ft

75.

Desztilláció

8 800 Ft

76.

Érzékszervi vizsgálat

4 700 Ft

77.

Nitrogén (ammónium és nitrát nitrogén) meghatározás

7 500 Ft

78.

Fluor meghatározása

12 600 Ft

79.

Felületaktív kationos/anionos/ kimutatása

4 000 Ft

80.

Felületaktív anyag emulzió stabilitása

4 000 Ft

81.

Felületaktív anyag mennyiségi meghatározása

5 700 Ft

82.

Felületi feszültség mérés

13 300 Ft

83.

Porcelánok vízfelvételi tényező

6 200 Ft

84.

Karbamid meghatározás

6 700 Ft

85.

C-vitamin kimutatása

3 900 Ft

86.

E-vitamin kimutatása

3 800 Ft

87.

Dohány kloroformos extrakció

5 100 Ft

88.

Elemösszetétel vizsgálat és feltárás

46 400 Ft

89.

pH meghatározás

8 600 Ft

90.

Komplexometria

4 800 Ft

91.

Csapadékképződésen alapuló titrálás

5 200 Ft

92.

Permanganomertia

5 400 Ft

93.

Jodometria

4 800 Ft

94.

Papíripari rostok minőségi meghatározása

22 300 Ft

95.

Rostelemzés/Papíripari rostok mennyiségi meghatározása

16 300 Ft

96.

Vastaságmérés rétegenként

20 600 Ft

97.

Többrétegű papír és karton réteg összeállítási módjának meghaározása

3 500 Ft

98.

Papír és karton hamutartalmának meghatározása

20 900 Ft

99.

Repesztő-nyomás meghatározása

108 000 Ft

100.

Négyzetmétertömeg meghatározása mérésenként

7 800 Ft

101.

Textiltermékek érzékszervi vizsgálata I./pizsama, szoknya, ruha, alsónemű, szövet, kelme, függöny/

3 800 Ft

102.

Textiltermékek érzékszervi vizsgálata II./kabát/

4 000 Ft

103.

Textiltermékek nyersanyag-összetételének mennyiségi meghatározása, vágott/végtelen szálarány meghatározása kézi szétválasztás módszerével a 25/2005. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 72/2007. (VIII. 9.) GKM rendelet/

4 900 Ft

104.

Textíliák nyersanyag összetételének meghatározása. Szálasanyagok felismerése

5 600 Ft

105.

Textiltermékek nyersanyag-összetételének mennyiségi meghatározása kémiai szétválasztás módszerével a 25/2005. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 72/2007. (VIII. 9.) GKM rendelet 2. módszer/

7 200 Ft

106.

Textiltermékek nyersanyag-összetételének mennyiségi meghatározása kémiai szétválasztás módszerével a 25/2005. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 72/2007. (VIII. 9.) GKM rendelet 3. módszer/

7 600 Ft

107.

Textiltermékek nyersanyag-összetételének mennyiségi meghatározása kémiai szétválasztás módszerével a 25/2005. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 72/2007. (VIII. 9.) GKM rendelet 4. módszer/

6 600 Ft

108.

Textiltermékek nyersanyag-összetételének mennyiségi meghatározása kémiai szétválasztás módszerével a 25/2005. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 72/2007. (VIII. 9.) GKM rendelet 7. módszer/

7 000 Ft

109.

Textiltermékek nyersanyag-összetételének mennyiségi meghatározása kémiai szétválasztás módszerével a 25/2005. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 72/2007. (VIII. 9.) GKM rendelet 8. módszer/

7 300 Ft

110.

Textiltermékek nyersanyag-összetételének mennyiségi meghatározása kémiai szétválasztás módszerével a 25/2005. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 72/2007. (VIII. 9.) GKM rendelet 15. módszer/

7 100 Ft

111.

Mikroszkópos vizsgálat

15 000 Ft

112.

Fajlagos tömeg meghatározása

3 800 Ft

113.

Lábbeli érzékszervi vizsgálata

4 000 Ft

114.

Lábbeli vízhatlanságának meghatározása

5 100 Ft

115.

Lábbeli talp és felsőrész anyagának minőségi azonosítása

4 000 Ft

116.

Lábbeli felsőrész és/vagy talp alkotó anyagainak mennyiségi meghatározása

4 800 Ft

117.

Dohányok és dohánygyártmányok nedvességtartalma

18 300 Ft

118.

Dohánygyártmányok vágatszélességének meghatározása

11 900 Ft

119.

Rizsszemek mikroszkopós viszgálata, hosszúságmérés

5 100 Ft

120.

Denaturált szesz dietilkarbonát tartalmának meghatározása

7 400 Ft

121.

Denaturált szesz etil-terc-butil-éter tartalmának meghatározása

7 400 Ft

122.

Denaturált szesz izopropanol és terc-butanol tartalmának meghatározása

8 000 Ft

123.

Denaturált szesz metil-etil-keton tartalmának meghatározása

8 000 Ft

124.

Denaturált szesz metil-etil-keton és metil-izobutil keton tartalmának meghatározása

7 400 Ft

125.

Denaturálószerek (izopropanol és terc-butanol) meghatározása hamisított szeszesitalokból

8 000 Ft

126.

Denaturálószerek (metil-etil-keton) meghatározása hamisított szeszesitalokból

8 000 Ft

127.

Szeszesitalok illóanyag- és metanoltartalmának meghatározása

8 900 Ft

128.

Kozmaolaj és denaturálószerek kimutatása alkoholtermékekből

6 600 Ft

129.

Zsírsavmetilészterek meghatározása középpárlatokban LC/GC technikával az MSZ EN 14331:2004 magyar szabvány alapján

8 500 Ft

130.

Zsíradékok zsírsavösszetételének meghatározása gázkromatográfiás vizsgálattal az MSZ 19928-86:1987 magyar szabvány alapján előállított zsírsavmetilészterekből

7 000 Ft

131.

Zsíradékok tejzsírtartalmának meghatározása a 4154/87 EGK rendelet szerint gázkromatográfiás vizsgálattal az MSZ 19928-86:1987 magyar szabvány alapján előállított zsírsavmetilészterekből

22 800 Ft

132.

Tejzsírtartalom meghatározása Caviezel®Büchi) módszerrel az élelmiszertermékekből extrahált szabad zsírsavakból

14 200 Ft

133.

Szerves vegyületek kvantitatív elemzése gázkromatográfiás vizsgálattal

8 000 Ft

134.

Nikotin kvantatív elemzése dohánytermékekből gázkromatográfiás vizsgálattal

8 000 Ft

135.

Szerves vegyületek kvalitatív elemzése gázkromatográfiás-tömegspektrometriás vizsgálattal

16 700 Ft

136.

Szerves vegyületek gőztéranalízise gázkromatográfiás-tömegspektrometriás vizsgálattal

17 000 Ft

137.

Direkt-MS: Szerves vegyületek kvalitatív elemzése tömegspektrometriás vizsgálattal

17 400 Ft

138.

Kakaó, koffein vizsgálat

7 600 Ft

139.

Cukrok(Fr,Gl,Szach,Ma,La,stb.) és glicerin vizsgálatok aminos oszlopon

7 100 Ft

140.

Mono- di- oligó- és poliszacharidok, glikolok és etilalkohol hagyományos oszlopon mérve

6 800 Ft

141.

Bitrex vizsgálat

7 400 Ft

142.

Dietilftalát vizsgálat

7 000 Ft

143.

SY 124 vizsgálata

6 300 Ft

144.

Szervessavak vizsgálata

7 700 Ft

145.

Vízoldható vitaminok vizsgálata

7 600 Ft

146.

Édesítőszerek vizsgálata

7 900 Ft

147.

FT-IR FAME gázolajból nem akkreditált

4 000 Ft

148.

FT-IR FAME akkreditált gázolajból

5 800 Ft

149.

FT-IR folyékony minták vizsgálata mintaváltóval egyszerű

4 400 Ft

150.

FT-IR folyékony minták vizsgálata mintaváltóval bonyolult

6 400 Ft

151.

FT-IR folyékony minták vizsgálata H-ATR egységgel

4 300 Ft

152.

FT-IR folyékony minták vizsgálata H-ATR egységgel bonyolult

6 300 Ft

153.

FT-IR folyékony minták vizsgálata küvettában

4 500 Ft

154.

FT-IR szilárd minták vizsgálata KBr pasztillában

4 700 Ft

155.

FT-IR szilárd minták vizsgálata gyémántcellában

4 800 Ft

156.

UV-VIS spektrum készítése

5 700 Ft

157.

Termoanalízis 600 C-ig

24 200 Ft

158.

Termoanalízis 1200 C-ig

24 900 Ft

159.

FT-NIR vizsgálat

13 000 Ft

160.

Folyékony ásványolajtermékek. A szénhidrogéncsoport összetétel meghatározása. Fluoreszcensindikátor-adszorpciós módszer (FIA)

13 600 Ft

161.

Benzoltartalom meghatározása

7 600 Ft

162.

Ásványolajok elemzése gázkromatográfiás vizsgálattal

6 300 Ft

163.

E85 etanol tartalmának meghatározása

6 700 Ft

164.

13C/12C izotóp meghatározás GC/C-vel alkoholokból

31 500 Ft

165.

13C/12C izotóp meghatározás EA-val cukrokból

34 300 Ft

166.

13C/12C izotóp meghatározás EA-val mézekből

39 900 Ft

167.

Marhahús genomiális vizsgálata

227 900 Ft

168.

Alkohol SNIFNMR mérése

67 700 Ft

169.

Ecetminták SNIFNMR mérése

89 700 Ft

170.

Víztartalom

9 800 Ft

171.

Gőznyomás

6 200 Ft

172.

Olajmagvak olajtartalmának meghatározása

8 700 Ft

3. melléklet a 17/2011. (IV. 19.) NGM rendelethez

NAV adó főigazgatóság

számlaszám

Regionális adó főigazgatóságok

 

NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

10032000-00289995-00000000

NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

10027006-00289988-00000000

NAV Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

10044001-00290005-00000000

NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

10028007-00289964-00000000

NAV Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

10033001-00289957-00000000

NAV Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

10029008-00289940-00000000

NAV Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

10024003-00289971-00000000

1

A rendelet a 97. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. május 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére