• Tartalom
Oldalmenü

170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról

2021.03.01.

A Kormány a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén

a)2 havibér alkalmazása esetén 2021. március 1-jétől 85 000 forint,

b)3 hetibér alkalmazása esetén 2021. március 1-jétől 19 540 forint,

c)4 napibér alkalmazása esetén 2021. március 1-jétől 3908 forint.

(2)5 Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén kötelező legkisebb összege 2021. március 1-jétől 85 000 forint/hó. A teljesítménykövetelmények száz százalék feletti teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér növelhető. A teljesítménykövetelmények száz százalék alatti teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér csökkenthető. A közfoglalkoztatót a teljesítménybér alkalmazása esetén sem illeti meg többlettámogatás.

(3) Részmunkaidő esetén az (1)–(2) bekezdésben meghatározott bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni azzal, hogy az egy hónapra folyósított havi nettó bértétel nem lehet kevesebb 22 800 forintnál.

2. §6 (1) Legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén

a)7 havibér alkalmazása esetén 2021. március 1-jétől 110 815 forint,

b)8 hetibér alkalmazása esetén 2021. március 1-jétől 25 475 forint,

c)9 napibér alkalmazása esetén 2021. március 1-jétől 5095 forint.

(2)10 A garantált közfoglalkoztatási bér esetében az 1. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér kötelező, legkisebb összege 2021. március 1-jétől 110 815 forint/hó.

2/A. §11 (1) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén

a)12 havibér alkalmazása esetén 2021. március 1-jétől 93 525 forint,

b)13 hetibér alkalmazása esetén 2021. március 1-jétől 21 500 forint,

c)14 napibér alkalmazása esetén 2021. március 1-jétől 4300 forint.

(2) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése és a teljes munkaidő teljesítése esetén

a)15 havibér alkalmazása esetén 2021. március 1-jétől 121 935 forint,

b)16 hetibér alkalmazása esetén 2021. március 1-jétől 28 035 forint,

c)17 napibér alkalmazása esetén 2021. március 1-jétől 5605 forint.

(3) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér, illetve közfoglalkoztatási garantált bér esetében az 1. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén

a)18 a közfoglalkoztatási bér kötelező, legkisebb összege 2021. március 1-jétől 93 525 forint/hó,

b)19 a közfoglalkoztatási garantált bér kötelező, legkisebb összege 2021. március 1-jétől 121 935 forint/hó.

2/B. §20 (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatottat arra az időre, ha a közfoglalkoztató a foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő), naponta 2013. január 1-jétől 1160 forint illeti meg.

(2) Részmunkaidő esetén a közfoglalkoztatottat az (1) bekezdésben meghatározott összeg időarányos része illeti meg.

2/C. §21 (1) A közfoglalkoztatási pontok által indított speciális közfoglalkoztatási programban 6 órában foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított speciális közfoglalkoztatási bér

a)22 havibér alkalmazása esetén 2021. március 1-jétől 44 630 forint,

b)23 hetibér alkalmazása esetén 2021. március 1-jétől 10 260 forint,

c)24 napibér alkalmazása esetén 2021. március 1-jétől 2052 forint.

(2) A legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatási pontok által indított speciális közfoglalkoztatási programban 6 órában foglalkoztatott közfoglalkoztatottat megillető speciális garantált közfoglalkoztatási bér

a)25 havibér alkalmazása esetén 2021. március 1-jétől 58 180 forint,

b)26 hetibér alkalmazása esetén 2021. március 1-jétől 13 375 forint,

c)27 napibér alkalmazása esetén 2021. március 1-jétől 2675 forint.

2/D. §28

2/E. §29 (1) A 2. § és a 2/A. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott közfoglalkoztatási garantált bér illeti meg azt az állam által elismert szakképesítést igénylő munkakörben foglalkoztatott közfoglalkoztatottat, aki nem rendelkezik középfokú iskolai végzettséggel, feltéve, hogy a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény rendelkezései szerinti

a) az állam által elismert szakképesítést fennálló közfoglalkoztatási jogviszonya alatt szerezte meg,

b) az állam által elismert szakképesítés megszerzése és a közfoglalkoztatási garantált bérre jogosító munkakör létesítése között keresőtevékenységet – ide nem értve a rövid időtartamú keresőtevékenységet és a közfoglalkoztatást – nem folytatott.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közfoglalkoztatási bérre a közfoglalkoztatott egy alkalommal, az állam által elismert szakképesítés megszerzését követő első olyan közfoglalkoztatási jogviszony első hat hónapjában jogosult, amely közfoglalkoztatási jogviszony az állam által elismert szakképesítést igénylő munkakör betöltésére irányul.

3. § (1) Ez a rendelet 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér mértékére vonatkozó szabályokat az e rendelet hatálybalépését követően létesített közfoglalkoztatási jogviszony alapján járó bérek megállapításánál kell alkalmazni.

(3)30 E rendeletnek a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér, valamint egyes szociális ellátások megállapításával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 46/2021. (II. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit első alkalommal a 2021. március hónapra járó közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér megállapításánál kell alkalmazni, a Módr. hatálybalépésekor fennálló közfoglalkoztatási jogviszonyokban is.

(3a)31

(4)32

1

Az 1. § a 463/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 46/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a 46/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (1) bekezdés c) pontja a 46/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (2) bekezdése a 46/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § a 463/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a 46/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a 46/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a 46/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2. § (2) bekezdése a 46/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 2/A. § (1) bekezdés a) pontja a 46/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés i) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 2/A. § (1) bekezdés b) pontja a 46/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés j) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 2/A. § (1) bekezdés c) pontja a 46/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés k) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 2/A. § (2) bekezdés a) pontja a 46/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés l) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 2/A. § (2) bekezdés b) pontja a 46/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés m) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 2/A. § (2) bekezdés c) pontja a 46/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés n) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 2/A. § (3) bekezdés a) pontja a 46/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés o) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 2/A. § (3) bekezdés b) pontja a 46/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés p) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 2/B. §-t a 421/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése iktatta be, alkalmazására lásd e módosító rendelet 5. § (2) bekezdését.

21

A 2/C. §-t a 125/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, szövege a 463/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

22

A 2/C. § (1) bekezdés a) pontja a 46/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés q) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 2/C. § (1) bekezdés b) pontja a 46/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés r) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 2/C. § (1) bekezdés c) pontja a 46/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés s) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 2/C. § (2) bekezdés a) pontja a 46/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés t) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 2/C. § (2) bekezdés b) pontja a 46/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés u) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 2/C. § (2) bekezdés c) pontja a 46/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés v) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 2/D. §-t a 203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 23. §-a.

29

A 2/E. §-t a 37/2020. (III. 5.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

30

A 3. § (3) bekezdése a 46/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 3. § (3a) bekezdését a 496/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 376/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a.

32

A 3. § (4) bekezdését a 85/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 376/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a.