• Tartalom

177/2011. (IX. 1.) Korm. rendelet

177/2011. (IX. 1.) Korm. rendelet

a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet és a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról1

2011.09.09.

A Kormány a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés r) pontjában, a 12. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A légtérnek a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló miniszteri rendeletben meghatározottaktól eltérő légiközlekedési célú vagy egyéb – nem légiközlekedési – célú igénybevételéhez légteret kell igényelni, esetenként, meghatározott időtartamra (a továbbiakban: eseti légtér).”

(2) Az R1. 1. §-a a következő (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A légteret igénylő szervezet vagy személy felelős
a) a légiközlekedési célra igényelt légtérben a légiforgalom biztonságos szervezéséért,
b) a nem légiközlekedési célra igényelt légtérben a tevékenységnek a légtér határain belül történő végrehajtásáért.
(5) A légtérnek a (3) bekezdésben meghatározott igénybevételéhez a katonai légügyi hatóság ad engedélyt.”

2. § Az R1. 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1/A. § A rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2005. december 23-i 2150/2005/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 2150/2005/EK bizottsági rendelet) 4. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatot a közlekedésért felelős miniszter a honvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben végzi.”

3. § Az R1. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A nem menetrend szerinti kereskedelmi repülést – az európai, nem menetrend szerinti légi járatok kereskedelmi jogairól szóló 1956. évi Egyezményhez történt csatlakozás kihirdetéséről szóló 56/1994. (IV. 16.) Korm. rendelettel kihirdetett sokoldalú megállapodás 2. Cikkében felsorolt repülések kivételével – a légiközlekedési hatóság engedélyezi. A kérelmet a légiközlekedési hatóság annak beérkezésétől számított 15 napon belül bírálja el.”

4. § (1) Az R1. 3. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Lt. 7. §-ában meghatározott esetben az egy alkalomra érvényes berepülési engedély (a továbbiakban: egyszeri berepülési engedély) megadása iránti kérelmet – az ország légterébe való belépést megelőzően legalább tizenöt nappal – diplomáciai úton kell benyújtani. Az egyszeri berepülési engedély iránti kérelem adattartalmát az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján a magyar légtérbe külföldi állami légijárművel történő berepüléshez – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – legfeljebb 12 hónapra szóló, több alkalomra is érvényes berepülési engedély (a továbbiakban: többszöri berepülési engedély) adható ki. Az engedély megadása iránti kérelmet legalább 90 nappal a tervezett első berepülés végrehajtása előtt kell benyújtani. A többszöri berepülési engedély iránti kérelem adattartalmát a 2. melléklet tartalmazza.”

(2) Az R1. 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A viszonosság alapján kiadott többszöri berepülési engedélyt a légiközlekedési hatóság a viszonosság megszűnése esetén visszavonhatja. Ha a viszonosság már nem áll fenn a kérelmező államával, arról a külpolitikáért felelős miniszter 48 órán belül tájékoztatja a légiközlekedési hatóságot.”

(3) Az R1. 3. § (4)–(4b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A külpolitikáért felelős miniszter az (1) vagy (2) bekezdés szerinti kérelmet és előzetes szakhatóságként a kérelemre vonatkozó külpolitikai szempontok alapján kialakított állásfoglalását legkésőbb a kérelem beérkezését követő negyedik napon elektronikus úton vagy telefaxon továbbítja a légiközlekedési hatóságnak. Az Lt. 7. § (1a) bekezdésében meghatározott hozzájárulás megadása érdekében a légiközlekedési hatóság a kérelmet legkésőbb az annak beérkezését követő napon elektronikus úton vagy telefaxon megküldi a katonai légügyi hatóságnak, az Alkotmányvédelmi Hivatalnak, a Katonai Biztonsági Hivatalnak és a Katonai Felderítő Hivatalnak.
(4a) Az Lt. 7. § (1a) bekezdésében meghatározott hozzájárulást a kérelem kézhezvételétől számított négy napon belül elektronikus úton vagy telefaxon kell a légiközlekedési hatóságnak megküldeni.
(4b) Az engedély akkor adható meg, ha ahhoz a külpolitikáért felelős miniszter előzetes szakhatósági állásfoglalásában hozzájárult, továbbá ahhoz az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Katonai Biztonsági Hivatal és a Katonai Felderítő Hivatal az Lt. 7. §-a szerint hozzájárult. A hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, ha a hozzájárulás megadása tárgyában az arra jogosult hatóság a (4a) bekezdésben meghatározott határidőben nem nyilatkozik.”

5. § Az R1. a következő 3/A.–3/B. §-sal egészül ki:

3/A. § (1) Az engedélyes az állami repülések céljára szolgáló repülőtéren tervezett leszálláshoz a repülés napját megelőzően legalább hét nappal a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) hozzájárulását kéri. A kérelemnek tartalmaznia kell a légijármű típusát, lajstromjelét és hívójelét, az állami repülések céljára szolgáló repülőtéren történő leszállás és az onnan való indulás tervezett időpontját és a repülés célját. A hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról az MH ÖHP négy napon belül dönt.
(2) Légi kutató-mentő repülés, mentőrepülés, transzplantációs célú repülések végrehajtása esetén az MH ÖHP – külön megállapodás alapján – járul hozzá az állami repülések céljára szolgáló repülőtér igénybevételéhez.
(3) NATO-tagállam, valamint az Európai Unió tagállama állami légijárművének az állami repülések céljára szolgáló repülőtéren tervezett leszállásához nem szükséges az (1) bekezdés alapján hozzájárulás kérése, elégséges a nemzetközi előírásoknak megfelelő repülési terv, valamint a repülés napját megelőzően legalább öt nappal az MH ÖHP-hez benyújtott repülőtér használati engedély benyújtása.
3/B. § (1) Az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatának végrehajtását vagy egyéb, a nemzetközi béke és biztonság helyreállítása, valamint válságkezelés érdekében tett nemzetközi kötelezettségvállalást teljesítő állami légijárművel történő repülésre vonatkozó engedélyezést, valamint az állami repülések céljára szolgáló repülőtér igénybevételére vonatkozó engedélyezést úgy kell lefolytatni, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozata vagy az egyéb nemzetközi kötelezettségvállalás teljesíthető legyen.
(2) A berepülési engedély és az állami repülések céljára szolgáló repülőterek igénybevételére irányuló engedély kérelmezésére vonatkozó eljárás szabályait a Magyar Köztársaság légiforgalmi tájékoztató kiadványában (AIP) közzé kell tenni.”

6. § Az R1. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) A Magyar Köztársaság államhatárától az ország belseje felé mért 10 km-es mélységű sávon (e § alkalmazásában a továbbiakban: határsáv) belül légijárművel folytatott munkavégzést a tevékenységet végzőnek – annak megkezdése előtt legalább 24 órával – a rendőrség munkavégzés helye szerinti megyei szervének be kell jelenteni.
(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a légijármű típusát, lajstromjelét,
b) a repülés célját, tervezett körzetét, a körzetbe történő belépés időpontját, a repülés tervezett időtartamát.
(3) A rendőrség a (2) bekezdés szerinti információkat tájékoztatás céljából haladéktalanul megküldi a Magyar Honvédség erre kijelölt szervezetének.
(4) A légi kutató-mentő repülés, mentőrepülés és állami légijárművel végrehajtott repülés esetében a határsáv igénybevételéhez bejelentés nem szükséges.”

7. § Az R1. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A légijárműveknek a légtérfelügyelet megvalósítása érdekében szükséges azonosítását a Magyar Honvédség erre kijelölt szervezete a légiforgalmi szolgálat ellátására kijelölt szervezet közreműködésével végzi. A légiforgalmi szolgálat ellátására kijelölt szervezet biztosítja az azonosításhoz szükséges a Budapest FIR-ben repülést végző légijárművek ismert repülési terveit és rendelkezésre álló mozgási adatait.”

8. § Az R1. a következő 8/A.–8/B. §-sal egészül ki:

8/A. § (1) Olyan természeti jelenség, ipari katasztrófa esetében, amely veszélyt jelenthet a légiközlekedésre vagy a veszély elhárítását a légteret igénybevevő egyes légijárművek zavarják, a légiközlekedési hatóság hivatalból vagy a katasztrófa, veszélyhelyzet elhárításáért felelős szervezet kérelmére az érintett légtér igénybevételét a veszélyhelyzet fennállásáig korlátozhatja.
(2) A Magyar Köztársaság érdekei szempontjából különösen fontos védett személyek védelme, a közbiztonság szempontjából különösen kockázatos rendezvények, események biztosítása, a nemzet biztonságát, az állampolgárok személyét vagy javait kiemelten sértő vagy veszélyeztető esemény felszámolása vagy következményeinek enyhítése, a közrend fenntartása vagy helyreállítása érdekében a Terrorelhárítási Központ, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Köztársasági Őrezred vagy az Országos Rendőr-főkapitányság kérelmére a légiközlekedési hatóság a védelemhez szükséges légtér igénybevételét korlátozza.
(3) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 204. § (1) bekezdés n) pontjában meghatározott érdekek alapján a Magyar Honvédség kérelmére a légiközlekedési hatóság a védelemhez szükséges légtér igénybevételét korlátozza.
(4) A Magyar Köztársaságot ért vagy várható támadás, az azzal való fenyegetettség esetén a magyar légtér védelmének biztosítása érdekében a légiközlekedési hatóság a Terrorelhárítási Központ kérelmére a védelemhez szükséges légtér igénybevételét korlátozza.
(5) A légtér igénybevételének korlátozása a szükséges és indokolt időtartamig tarthat.
(6) Ha a légtér igénybevételének korlátozására okot adó körülményben változás következik be vagy a körülmény megszűnik, a kérelmező haladéktalanul értesíti a légiközlekedési hatóságot. A légiközlekedési hatóság a tájékoztatás tartalma alapján szükség szerint módosítja a korlátozást vagy feloldja azt.
8/B. § (1) A 8/A. §-ban meghatározott, a légtér igénybevételének korlátozására irányuló kérelemnek – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl – tartalmaznia kell
a) a korlátozás indokait,
b) a korlátozás dátumát, kezdő és befejező időpontját (UTC-ben),
c) a korlátozással érintett légtér oldalhatárait WGS-84 rendszerű földrajzi koordináták szerint,
d) a korlátozással érintett légtér magassági határait,
e) a korlátozás alá eső légijárművek, repülések, tevékenységek vagy a korlátozás alól mentesülő légijárművek, repülések, tevékenységek leírását.
(2) A légtér igénybevételének korlátozására vonatkozó eljárásban a kérelmet a légiközlekedési hatóság 8 napon belül bírálja el. Indokolt esetben a légiközlekedési hatóság vezetője ennél rövidebb ügyintézési határidőt is megállapíthat. A határozatnak – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl – az (1) bekezdésben meghatározott adatokat kell tartalmaznia.
(3) A légtér igénybevételének korlátozására irányuló eljárásban a légiközlekedési hatóság mérlegeli a légtér igénybevételének korlátozásának a repülés biztonságára és a légiforgalomra gyakorolt hatását.
(4) A légiközlekedési hatóság gondoskodik a légtér igénybevételének korlátozásáról vagy abban történt változásról szóló döntésének a korlátozás kezdő időpontja előtt NOTAM-ban (légiforgalmi tájékoztatás) történő közzétételéről. A NOTAM-nak a légtér igénybevételének korlátozásának kezdő időpontja előtt – katasztrófa, közvetlen veszélyhelyzet, az állampolgárok személyét vagy javait kiemelten sértő vagy veszélyeztető esemény felszámolása kivételével – legalább 48 órával korábban kell megjelennie.
(5) A légiközlekedési hatóság a légtér igénybevételének korlátozásáról kiadott határozatát megküldi a korlátozással érintett légtérben illetékes légiforgalmi szolgálatnak. Az illetékes légiforgalmi szolgálat haladéktalanul tájékoztatja a légiközlekedési hatóságot, ha a szolgálat ellátása során tudomására jut, hogy a légiközlekedési hatóság határozatában foglaltakat megsértették.
(6) A légtér igénybevételi korlátozással érintett légtérben végrehajtott repülésekre azon légiforgalmi és repülési szabályokat, eljárásokat kell alkalmazni, amelyek a vele közös részt alkotó légiforgalmi légtérre vagy időszakosan korlátozott légtérre vonatkoznak.”

9. § Az R1. a 10. §-t követően a következő alcímmel és 10/A. §-sal egészül ki:

„Az egységes európai égbolt létrehozásával összefüggő feladatok
10/A. § (1) Az 549/2004/EK, az 550/2004/EK, az 551/2004/EK és az 552/2004/EK rendeletnek az európai légiközlekedési rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1070/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, 2004. március 10-i 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: az 1070/2009/EK rendelettel módosított 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 10. cikk (1) bekezdésének megfelelően az érdekelteknek az egységes európai égbolt bevezetésébe való bevonása érdekében, az érintett felek által történő információcsere céljából, a légügyi főigazgatói feladatokat ellátó személy szükség esetén, de évente legalább két alkalommal konzultációs egyeztetést hív össze.
(2) A konzultációs egyeztetésre az 1070/2009/EK rendelettel módosított 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (3) bekezdésében felsoroltak közül a konzultáció tárgya szerinti érintetteket, valamint az ott fel nem sorolt, de a konzultáció tárgya alapján érintett szervezeteket kell meghívni.”

10. § Az R1. a 11. §-t követően a következő alcímmel és 12. §-sal egészül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés
12. § E rendelet
a) 1/A. §-a a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2005. december 23-i 2150/2005/EK bizottsági rendelet 4. cikkének,
b) 10/A. § (1) bekezdése az 549/2004/EK, az 550/2004/EK, az 551/2004/EK és az 552/2004/EK rendeleteknek az európai légiközlekedési rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1070/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk 5. pontjának
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

2. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. § (5) bekezdése a következő 52–53. ponttal egészül ki:

(A légiközlekedési hatóság hatósági feladatai a következők:)

„52. a polgári célú légiközlekedés területén a repülésbiztonsági szervezet engedélyezése, felügyelete,
53. független felügyeleti hatóságként gondoskodik a kereskedelmi repülőtér légijármű által történő igénybevételéért fizetendő díj megállapításának elveiről és módszereiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott hatósági feladatok végrehajtásáról.”

(2) Az R2. 5/A. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A katonai légügyi hatóság feladatai a következők:)

„i) az állami célú légiközlekedés területén a repülésbiztonsági szervezet engedélyezése, felügyelete,”

(3) Az R2. 5/A. § (3) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

(A katonai légügyi hatóság feladatai a következők:)

o) a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti eseti légtér kijelölése.”

(4) Az R2. a 8/F. §-t követően a következő alcímmel és 8/G. §-sal egészül ki:

„A katonai légügyi hatóság eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelölése
8/G. § A Kormány az eseti légtér kijelölésére irányuló első fokú eljárásban az eseti légtér kijelölésének a polgári légiforgalom biztonságára gyakorolt hatásának, a légtérszerkezetben és a légiforgalmi szolgáltatást érintő változások kérdésében a légiközlekedési hatóságot szakhatóságként jelöli ki.”

(5) Az R2. 10. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

d) a repülőtéri díjakról szóló, 2009. március 11-i 2009/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”

(való megfelelést szolgálja.)

3. Záró rendelkezések

13. § Hatályát veszti az R1. 3. § (6)–(8) bekezdése, valamint az R1. 5. §-a és az azt megelőző cím.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

15. § (1) Ez a rendelet

a) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2005. december 23-i 2150/2005/EK bizottsági rendelet 4. cikkének, valamint

b) az 549/2004/EK, az 550/2004/EK, az 551/2004/EK és az 552/2004/EK rendeleteknek az európai légiközlekedési rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1070/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk 5. pontjának

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a rendelet a repülőtéri díjakról szóló, 2009. március 11-i 2009/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 177/2011. (IX. 1.) Korm. rendelethez

Az egyszeri berepülési engedély iránti kérelem kötelező adattartalma
1. Nemzetiség / Nationality
2. A légijármű a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény 3. cikke szerinti polgári vagy állami jellegének megjelölése / Mark with a tick the civil or the state aspect of the aircraft according to article 3 of the Convention about the international civil aviation which was signed 7th December 1944, Chicago
3. Lajstromjel és a légijármű típusa (ICAO kód szerint) / Registration and type of the aircraft (ICAO aircraft designator should be used)
4. Hívójel(ek) / Radio call sign(s)
5. Indulási repülőtér és a számított fékoldási idő (ICAO kód szerinti meghatározás, számított fékoldási idő egyeztetett világidőben) / Departure aerodrome and EOBT (ICAO aerodrome designator should be used, EOBT in UTC)
6. A Budapest Repüléstájékoztató Körzetbe (FIR) történő belépés dátuma, időpontja (egyeztetett világidőben) és pontja / Date, time (UTC) and point of entry into Budapest FIR
7. A Budapest Repüléstájékoztató Körzetben tervezett repülés útvonala / Planned route of flight within Budapest FIR
8. Célrepülőtér (ICAO kód szerint) és a számított érkezési idő (ETA) (egyeztetett világidőben) / Destination aerodrome (ICAO aerodrome designator should be used) and ETA (UTC)
9. A magyar repülőtérről történő indulás dátuma és időpontja (egyeztetett világidőben) / Date and time of departure from the Hungarian aerodrome (UTC)
10. A Budapest Repüléstájékoztató Körzetből történő kilépés dátuma, időpontja (egyeztetett világidőben) és helye / Date, time (UTC) and exit point from Budapest FIR
11. A repülés célja / Purpose of the flight
12. Fegyver, lőszer, robbanóanyag vagy egyéb veszélyes anyag szállítása (veszélyes áruk esetén IATA kód szerint) / Transport of gun, ammunition, explosive material or dangerous goods (use IATA classification system if dangerous goods)
13. A légijárművön található rádiótechnikai zavaró vagy felderítő, valamint optikai vagy földtani leképező berendezések megjelölése. Ezeknek az eszközöknek a Magyar Köztársaság területén történő használati szándéka / Electronic warfare and surveillance devices and optical or geographical photographic equipment on board. The purpose of the use of this devices within the Hungarian territory
14. Megjegyzés / Remarks
15. A kérelmező aláírása / Signature of the applicant”

2. melléklet a 177/2011. (IX. 1.) Korm. rendelethez

A többszöri berepülési engedély iránti kérelem kötelező adattartalma
1. Nemzetiség / Nationality
2. A légijármű a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény 3. cikke szerinti polgári vagy állami jellegének megjelölése / Mark with a tick the civil or the state aspect of the aircraft according to article 3 of the Convention about the international civil aviation which was signed 7th December 1944, Chicago
3. Lajstromjel és a légijármű típusa (ICAO kód szerint) / Registration and type of the aircraft (ICAO aircraft designator should be used)
4. Hívójel(ek) / Radio call sign(s)
5. A repülés célja / Purpose of the flight
6. Fegyver, lőszer, robbanóanyag vagy egyéb veszélyes anyag szállítása (veszélyes áruk esetén IATA kód szerint)/Transport of gun, ammunition, explosive material or dangerous goods (use IATA classification system if dangerous goods)
7. A légijárművön található rádiótechnikai zavaró vagy felderítő, valamint optikai vagy földtani leképező berendezések megjelölése. Ezeknek az eszközöknek a Magyar Köztársaság területén történő használati szándéka / Electronic warfare and surveillance devices and optical or geographical photographic equipment on board. The purpose of the use of this devices within the Hungarian territory
8. Megjegyzés / Remarks
9. Engedély kezdeti dátuma / Starting date of clearance
10. Engedély lejárati dátuma / Expiration date of clearance
11. A kérelmező aláírása / Signature of the applicant”
1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 323. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére