• Tartalom

18/2011. (VI. 1.) BM rendelet

a határvízen történő közlekedés engedélyezéséről1

2011.06.09.

Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (7) bekezdése alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a rendelet hatálya a schengeni külső határon található határvízi közlekedés engedélyezésre terjed ki.

2. § (1) Az államhatárról szóló törvényben meghatározott engedély iránti kérelmet a határvízen történő közlekedés megkezdése előtt legalább 15 nappal kell benyújtani az útvonal szerint területileg illetékes megyei rendőr-főkapitányságnál (a továbbiakban: megyei rendőr-főkapitányság).

(2) A kérelem tartalmazza:

a) a kérelmező természetes személy nevét, lakcímét, egyéb esetben a kérelmező képviselőjének nevét, lakcímét,

b) vízitúra során történő határvízi közlekedéshez szükséges engedély esetén a túravezető nevét, lakcímét,

c) a résztvevők számát,

d) a közlekedés megkezdésének, valamint várható befejezésének időpontját,

e) a vízi jármű típusát és ha van akkor a nyilvántartási számát,

f) a határvízen való közlekedés útvonalát,

g) a tervezett kikötési helyek felsorolását.

(3) A szomszédos állam illetékes szerveinek engedélyét a megyei rendőr-főkapitányság szerzi be.

(4) A megyei rendőr-főkapitányság a benyújtott kérelmet a határőrizet és az államhatár rendjének betartásával kapcsolatos szabályok, valamint a szomszédos állam illetékes szerveinek engedélye alapján bírálja el.

(5) A megyei rendőr-főkapitányság által hozott határozathoz tájékoztatás céljából mellékelni kell a határrend betartására vonatkozó, külön jogszabályban vagy nemzetközi szerződésben meghatározott előírásokat is.

(6) A határozatot hozó megyei rendőr-főkapitányság a határozatot közli a határvízen való közlekedés útvonala szerint illetékes megyei rendőr-főkapitánysággal.

(7) A határozatban tájékoztatni kell az ügyfelet, hogy a határvízen történő közlekedéssel összefüggésben az államhatáron való áttévedés, átsodródás vagy más határrendsértés esetén haladéktalanul értesíteni kell a rendőrséget.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

4. § Hatályát veszti a határterületen a vadászat, határvízen a közlekedés, a halászat és horgászat rendjéről szóló 56/1997. (X. 21.) BM–FM együttes rendelet 4. §-a és az azt megelőző cím.

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 59. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére