• Tartalom

18/2011. (X. 12.) PSZÁF rendelet

a biztosítók kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről1

2011.12.01.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási terméket terjesztő biztosítókra (a továbbiakban: adatszolgáltató) terjed ki.

(2) Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint felügyeleti jelentést készít, amelyet megküld a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.

(3) A felügyeleti jelentések elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi és analitikus nyilvántartások képezik.

2. § Az adatszolgáltató a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában, valamint a 2. mellékletben meghatározott kitöltési útmutató szerint köteles elkészíteni és a Felügyelet részére megküldeni.

3. § (1) Az adatszolgáltató az e rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában, minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva teljesíti.

(2) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az megfelel a 2. melléklet I. rész 3. pontjában foglalt feltételeknek.

(3) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratokat, a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a rendszeres adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőrizni.

4. § Az adatszolgáltató

a) a gépjármű-felelősségbiztosítási terméke december 31-i évfordulóra történt átkötésekkel kapcsolatos adatszolgáltatását az évfordulóra történt átkötést követő év február 10. munkanapjáig,

b) a gépjármű-felelősségbiztosítási terméke adatszolgáltatását a tárgyévet követő év május 31-ig

köteles a Felügyelet részére megküldeni.

5. § Ez a rendelet 2011. december 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 18/2011. (X. 12.) PSZÁF rendelethez

2. melléklet a 18/2011. (X. 12.) PSZÁF rendelethez


KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

I. RÉSZ
AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. Kapcsolódó jogszabályok
– A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
– A biztosítástechnikai tartalékok tartalmáról, képzésének és felhasználásának rendjéről szóló 8/2001. (II. 22.) PM rendelet (a továbbiakban: Tartalékrendelet)
– A biztosítók kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékének eredményelszámolásáról szóló 54/2001. (XII. 27.) PM rendelet

2. Rövidítések
A kitöltési útmutatóban használt rövidítéseket – külön magyarázat hiányában – a fenti jogszabályok által meghatározott módon kell érteni.
KGFB: kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

3. Az adatszolgáltatás formai követelményei
A Felügyeleti jelentések formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet.
Az adatküldés formai és technikai követelményeit a Kihelyezett Adatküldő Program (KAP) Felhasználói kézikönyve részletesen tartalmazza.
A Felügyelet az adatfogadó rendszerén keresztül (a feltöltött küldemény jogosultságának, az előre definiált ellenőrző szabályok teljesülésének és technikai ellenőrzésének eredménye függvényében) a beküldéstől számított 24 órán belül (a küldeményazonosító számot is tartalmazó) automatikus üzenetet küld az adatszolgáltatónak. Hibás adatszolgáltatás esetén „visszautasított”, az adatszolgáltatás sikeres teljesítése esetén pedig „feldolgozott” üzenetet kap az adatszolgáltató.
A „feldolgozott” üzenet tekintendő a teljesítés elfogadásáról szóló tájékoztatásnak.
Ha egy jelentés valamely táblájának adattartalma nemleges, az adott táblát akkor is be kell küldeni. Ilyen esetben a tábla első sorát nulla („0”) értékkel kell kitölteni.
Ha a Felügyelet megállapítja, hogy az adatszolgáltatás javítást igényel (pl. téves adatközlés miatt), a javított jelentést a felszólítás kézhezvételétől számítva 2 munkanapon belül a Felügyelet részére meg kell küldeni.
Ha az adatszolgáltató önellenőrzése, belső ellenőrzése, vagy egyéb lefolytatott ellenőrzés során kiderül, hogy a jelentett adatok korrekcióra szorulnak (mert a Számviteli politikában meghatározott jelentős mértékű eltérés mutatkozik), akkor a módosítást visszamenőleg is végre kell hajtani. A feltárástól számított 15 munkanapon belül kell a módosított jelentést beküldeni, minden olyan időszakra vonatkozóan, amelyet az adatmódosítás érint.
Az adatszolgáltató a módosító jelentés beküldésével egyidejűleg, tájékoztatja a felügyeletet ellátó szakfőosztályt a módosításról és annak indokairól.
A módosított jelentésben az érintett tábla javítás miatt módosuló minden sorát (beleértve az összegző sorokat is) a „Mód” oszlopban „M”-mel kell megjelölni. A teljes jelentést (javított adatot nem tartalmazó, és a nemleges táblát is) ismételten meg kell küldeni.
Nem kell értéket beírni az ismétlő sorok mezőibe akkor, ha az adatszolgáltatónak nincs jelentenivalója, vagyis az ismétlő sor minden jelentett értéke nulla lenne.
Minden egyéb esetben értéket (legalább nullát) kell szerepeltetni a mezőben. A táblák „Megnevezés” mezőibe az adatszolgáltatók nem írhatnak adatot, szöveget. A táblák szöveges mezőibe történő adatbevitelkor vessző karakter nem használható.
A pénznemben kifejezett adatok nagyságrendje: ezer forint.
A felügyeleti jelentéssel egyidejűleg a biztosítók kötelesek a biztosítók kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékének eredményelszámolásáról szóló 54/2001. (XII. 27.) PM rendelet szerinti, a Számviteli Politikájukban a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékükre vonatkozó bevételük és ráfordításuk felosztásának elvét rögzítő szabályzatot, valamint a befektetéssel kapcsolatos bevételek és ráfordítások számításának módját és a számítás alapjául szolgáló adatokat pdf formátumban az 1. számú melléklet fennmaradó tábláival egyidejűleg a Felügyeletnek megküldeni. Az elektronikus úton, pdf formátumban beküldendő file-okat az alábbi általános formai előírások figyelembevételével kell csatolni:
– a file név nem tartalmazhat szóközt, a megnevezésben az elválasztás egy aláhúzás karakterrel történik,
– a file név felépítése: törzsszám_vonatkozás vége_melléklet típusa.pdf
A törzsszám az adatszolgáltató adószámának első nyolc karaktere.
A vonatkozás vége a tárgyidőszak záró napja, vagyis az éves auditált felügyeleti jelentéssel egyidejűleg küldendő dokumentumok esetén a vonatkozás vége a mérleg fordulónapja. Pl. a 2011. évre vonatkozóan: „20111231”.
A melléklet típusa a Felügyelet felé elektronikusan megküldendő alábbi dokumentumok rövid megnevezését tartalmazza a következők szerint:

Megnevezés

Rövid név

Bevételek és ráfordítások felosztásának elvét rögzítő szabályzat

bevraf

Befektetéssel kapcsolatos bevételek és ráfordítások számításának módja

befbevraf4. Az adatszolgáltatás tartalmi követelményei
Az érvényes számviteli jogszabályok szerint az adatszolgáltatónak saját magának kell az adatgyűjtését, analitikáját, nyilvántartását megszervezni és gondoskodni arról, hogy minden egyes táblába csak bizonylattal alátámasztott, és az adatszolgáltató nyilvántartásaiban rögzített gazdasági eseményekről kerüljön be adat.
A Felügyeleti jelentésben szereplő állományoknak (a napi vonatkozási idejű jelentések kivételével) meg kell egyezniük a hó végére lezárt mérleg-, eredménykimutatás és mérlegen kívüli tételek állományaival.
Az egyes (eszköz- és forrás-, illetve eredménykimutatási) tételek részletezése a Korm. rendelet előírásainak megfelelően történik.

II. RÉSZ
AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási terméket terjesztő biztosítók gépjármű-felelősségbiztosítási termékük december 31-i évfordulóra történt átkötésekkel kapcsolatos adatszolgáltatása (43D1, 43D2, 43D3 és 43D4 táblák)
Az adatszolgáltató a jelentést az évfordulóra történt átkötést követően, február hó 10. munkanapjáig köteles eljuttatni a Felügyelet részére.

43D1 KGFB szerződések december 31-i évfordulóra történő átkötéseinek bemutatása
A tábla célja, a tábla kitöltése
A biztosító ebben a táblában jelenti a december 31-i évfordulóra felmondott, január 1-jével más biztosítótól hozzá átkötött vagy nála újrakötött KGFB állományát darabban és állománydíjban (ezer Ft) egyedi és flotta szerződések megkülönböztetésével. Egyedi szerződések esetén gépjármű kategóriák szerinti besorolást is meg kell adni. A táblában külön jelezni szükséges az új kötésekből a felmondás után a biztosítóhoz visszatérő szerződők számát és a kapcsolódó szerződések állománydíját (ezer Ft), illetve az új kötésekből az évfordulóra történt átkötést követő év január 31-én a biztosítónál még nem feldolgozott ajánlatok darabszámát.
A tábla kitöltése
A tábla oszlopai
3. oszlop Új kötések száma január 1-jén (db)
Ebben az oszlopban a december 31-i évfordulóra felmondott szerződésekből másik biztosítótól átkötött, valamint a biztosítónál újrakötött szerződések darabszámát kell együttesen megadni.
4. oszlop Január 1-jei új kötések állománydíja (ezer Ft)
Ebben az oszlopban a december 31-i évfordulóra felmondott szerződésekből másik biztosítótól átkötött, valamint a biztosítónál újrakötött szerződések állománydíját kell együttesen megadni.

43D2 A biztosító állománya január 1-jén életkor és járműkategóriák szerint (db)
A tábla célja, a tábla kitöltése
A biztosító ebben a táblában jelenti a KGFB állományát az új gépjármű teljesítménykategóriák, valamint flottás/nem flottás, természetes személy/nem természetes személy megbontás szerint. Nem flottás természetes személy szerződő esetén a szerződő életkora szerinti besorolást is meg kell adni. Az egyéni vállalkozó szerződők flottás természetes személynek minősülnek.
43D3 A biztosító állománydíja január 1-jén kategóriánként összesen, életkor és járműkategóriák szerint (ezer forint)
A tábla célja, a tábla kitöltése
A biztosító ebben a táblában jelenti KGFB állománydíjait az új gépjármű teljesítménykategóriák, valamint flottás/nem flottás, természetes személy/nem természetes személy megbontás szerint. Nem flottás természetes személy szerződő esetén a szerződő életkora szerinti besorolást is meg kell adni. Az egyéni vállalkozó szerződők flottás természetes személynek minősülnek.

43D4 A biztosító állománya január 1-jén területi bontásban és járműkategóriák szerint
A tábla célja, a tábla kitöltése
Ebben a táblában a biztosító évfordulóra történt átkötést követő év január 1-jén fennálló állomány darabszámát és állománydíját jelenti az új gépjármű teljesítménykategóriák, valamint a szerződő lakóhelye szerinti besorolásban.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási terméket terjesztő biztosítók gépjármű-felelősségbiztosítási terméke adatszolgáltatása (43JA, 43B, 43C6, 43C3, 43C7.., 43C4, 43C5, 43C6 táblák)
Az adatszolgáltató a jelentést a tárgyévet követő év május 31-ig juttatja el a Felügyelet részére.

43 JA Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás eredménykimutatása
A tábla célja, a tábla kitöltése
Az eredményelszámolást a Korm. rendelet 7–9. §-aiban meghatározottak szerint – a Korm. rendelet 2. számú melléklete „D) Szokásos vállalkozási eredmény” szintjéig – kell elkészíteni, és a tábla kitöltésével megküldeni a Felügyelet részére. Az eredményelszámolás elkészítése során figyelemmel kell lenni a Tartalékrendelet előírásaira is.

43B Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás tartalékai
A tábla célja, a tábla kitöltése
A táblában a KGFB-t művelő biztosítók termékeik biztosítástechnikai tartalékait mutatják be bruttó tartalékok/nettó tartalékok bontásban.

43C6 Állományi adatok a tárgyév január 1-jén (darab)
A tábla célja, a tábla kitöltése
Ebben a táblában a KGFB-t művelő biztosítónak a tárgyév január 1-jén érvényes szerződések állományi darabszámát kell megadnia bonus-malus kategóriák szerinti bontásban, az új gépjármű teljesítménykategóriák szerint besorolva a szerződéseket. A táblázatban az A00 oszlopba kell azon járműkategóriákra vonatkozó szerződéseket beírni, amelyek nem vesznek részt a bonus-malus rendszerben.

43C3 Állományi adatok a tárgyév december 31-én (darab)
A tábla célja, a tábla kitöltése
Ebben a táblában a KGFB-t művelő biztosító a tárgyév december 31-én érvényes szerződések állományi darabszámát adja meg bonus-malus kategóriák szerinti bontásban, az új gépjármű teljesítménykategóriák szerint besorolva a szerződéseket. A táblázatban az A00 oszlopba kell azon járműkategóriákra vonatkozó szerződéseket beírni, amelyek nem vesznek részt a bonus-malus rendszerben.

43C7… Károk alakulása, tárgyévi kifizetések és tartalékok a kár keletkezése és bejelentése éve alapján megbontva
A tábla célja
Ebben a táblában a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást terjesztő biztosító a tárgyév káralakulását mutatja be új gépjármű teljesítménykategóriánként (díjosztályonként) és összesítve. Minden egyes gépjármű teljesítménykategóriához külön táblázatot kell kitölteni.
A tábla kitöltése
Az összesített táblázat összesített tételes függőkártartalék adata megegyezik a 43B tábla költségekkel csökkentett bruttó függőkártartalék adatával.
A tábla sorai
Károk száma (darab)
A károk száma azon káresemények számát jelenti, melyekre a következő események közül legalább az egyik bekövetkezett: kárkifizetés a tárgyévben, a tárgyév december 31-én a tételes függőkártartalék pozitív, végleges járadékot a tárgyévben állapítottak meg.
Kárkifizetés (ezer Ft)
A kárkifizetésben szerepeltetni kell azon járadékkifizetéseket, melyekre a tárgyévet megelőző év december 31-én nem képeztek járadéktartalékot.
Tételes függőkártartalék (ezer Ft)
Az összesített táblázat összesített tételes függőkártartalék adata megegyezik a 43B tábla költségekkel csökkentett bruttó függőkártartalék adatával.
Újonnan képzett járadéktartalék
Az újonnan képzett járadéktartalékban azon járadékok tartalékát kell szerepeltetni, melyekre első ízben a tárgyév december 31-én képeztek járadéktartalékot.

43C4 A tárgyév járadék- és egyéb kifizetések
A tábla célja
A KGFB-t terjesztő biztosító ebben a táblában mutatja be az összesített tárgyévi járadék- és egyéb kifizetéseit.
A tábla kitöltése
A tábla sorai
43C41 sor Összesen
A táblázat összesen adata és a 3. számú táblázat összesített kárkifizetése összesítve adja a 43JA Eredményelszámolás tábla 04. aa) 1. sorát.
43C411 sor Járadékkifizetések (ezer Ft)
A járadékkifizetések soron azon járadékkifizetéseket kell szerepeltetni, melyekre a tárgyévet megelőző év december 31-én képeztek járadéktartalékot.
43C412 sor Egyéb kifizetések (ezer Ft)
Az egyéb kifizetések soron azon kifizetéseket kell bemutatni, melyek szerepelnek a 43JA Eredményelszámolás tábla 04. aa) 1. sorában, de nem járadékkifizetések és nem szerepelnek a 43C6… táblázat kárkifizetései között.

43C5 A díjbevétel alakulása díjosztályonként
A tábla célja
A KGFB-t művelő biztosító ebben a táblában tünteti fel díjbevételét az új gépjármű teljesítménykategóriák szerint besorolva.
A tábla kitöltése
Az előzetes fedezetigazolási szerződéseket a határozott idejű szerződések között kell szerepeltetni.
A tábla sorai
43C51 sor Mindösszesen
A táblázat mindösszesen adata megegyezik a 43JA Eredményelszámolás tábla 01. a) bruttó díj – [c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/–) + d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékainak változásából (+/–)] értékével.

43C6 IBNR tartalék megbontása a kár keletkezésének éve szerint
A tábla célja
A táblában a KGFB-t művelő biztosító IBNR tartalékát jelenti, a kár keletkezésének éve szerinti megbontásban.
A tábla kitöltése
A tábla sorai
43C61 sor Összesen
Az összesen sor adata megegyezik a 43B tábla költségekkel csökkentett bruttó IBNR tartalék adatával.
1

A rendeletet a 2013: CXLIII. törvény 173. § 34. pontja hatályon kívül helyezte 2013. október 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére