• Tartalom

180/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet

180/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet

a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet módosításáról1

2011.09.03.

1. § (1) A diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés a) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Diákigazolványra jogosult]

a) a közoktatásról szóló törvény szerinti iskolai feladatot ellátó intézmény tanulója, beleértve a fejlesztő felkészítésben vagy fejlesztő iskolai oktatásban részesülőt is (a továbbiakban: tanuló),
c) a Magyarország területén kívüli országban székhellyel rendelkező közoktatási, felsőoktatási intézménnyel tanulói, hallgatói jogviszonyban álló magyar állampolgárságú vagy a Magyarország területén külön törvény alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy letelepedett személy (a továbbiakban: nem magyar oktatási intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, hallgató),”

(2) Az R. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogosultság feltétele az is, hogy az ott meghatározott oktatási intézmény azon országban, ahol működik, államilag elismert legyen. Az Oktatási Hivatal hivatalból indított eljárásban vizsgálja meg, hogy a külföldön működő intézmény államilag elismert oktatási intézmény-e.”

(3) Az R. 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A hallgató hallgatói jogviszonyának megszűnését követő március 31-éig (az első félév megkezdése és a jogviszony I. félévben történő megszűnése esetén), vagy október 31-éig (a második félév megkezdése és a jogviszony II. félévben történő megszűnése esetén) jogosult (a továbbiakban: érvényességi idő) a diákigazolványa használatára. A tanuló diákigazolványának érvényességi ideje a tanulói jogviszony megszűnését követő október 31-e, kivéve, amennyiben a nem tanköteles tanulónak félévkor megszűnik a tanulói jogviszonya, akkor a tanuló diákigazolványa az adott tanév március 31-ig érvényes.”

2. § Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés b)–d) pontjában felsorolt kedvezmények kommunikációjáról, továbbá a diákigazolványhoz kapcsolódó, állam által nem garantált (kereskedelmi) kedvezmények szervezéséről, kiépítéséről és az ehhez kapcsolódó jogok teljes körű hasznosításáról az Oktatási Hivatal és a Nemzeti Üdülési Szolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság gondoskodik.”

3. § (1) A R. 3. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az állandó diákigazolvány – a 22. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint – elektronikus adathordozó egységet (a továbbiakban: chip) is tartalmazhat. A chipen az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: adatkezelő) által megbízott gyártó közreműködésével kerül rögzítésre a diákigazolvány gyártási sorozatszáma és egyedi chip azonosító száma.
(5) Az állandó diákigazolvány fajtáin belül az egyes altípusokat a diákigazolványon feltüntetett piktogram alapján kell megkülönböztetni: a nappali munkarend diákigazolványát „nap”, az esti munkarend diákigazolványát „hold”, a levelező munkarend diákigazolványát „boríték”, a közoktatásban a más sajátos munkarend, valamint a felsőoktatásban a távoktatási munkarend diákigazolványát nyomtatott „T” betű piktogram jelöli.”

(2) Az R. 3. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az állandó diákigazolvány tartalmazza:]

c) azon intézmény(ek) nevét és székhelyét (település nevét), amellyel a tanuló, hallgató tanulói, hallgatói jogviszonyban áll, továbbá azt a telephelyet, ahol az oktatás, képzés ténylegesen folyik. Az intézmény székhelye helyett – a tanuló, hallgató kérésére – az a telephely is feltüntethető, ahol az oktatás, képzés ténylegesen folyik. A nem magyar intézményben tanuló magyar állampolgárságú tanuló, hallgató esetén a „külföldi intézményben tanul” megjelölést,”

(3) A R. 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az ideiglenes műanyag kártya és a személyi lap csak együttes használat esetén érvényes a személyi lap kiállításának napjától számított 60 napig. Az ideiglenes diákigazolvány érvényessége új személyi lap kiadásával meghosszabbítható a jogosultság fennállása esetén legfeljebb 12 hónappal, alkalmanként 60 nappal, amennyiben a tanuló, hallgató
a) állandó diákigazolvány-igénylése még nem került teljesítésre vagy
b) állandó diákigazolvány megrendelése nélkül is jogosult ideiglenes diákigazolványra.”

4. § Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § A diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatok az adatkezelő, az adatfeldolgozók, a gyártó és a kiadó intézmény között oszlanak meg.”

5. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) A diákigazolvány igénylésével összefüggő adatokat az adatkezelő kezeli.
(2) Az adatkezelő feladata:
a) a diákigazolvány kiadására jogosult intézmények (a továbbiakban: kiadó intézmény), adatfeldolgozók és a gyártó számára a diákigazolvány igénylések nyomon követésére alkalmas nyilvántartás biztosítása, az egyes munkafolyamatok felügyelete,
b) a kiadó intézmények által megküldött diákigazolvány igények gyártóhoz történő továbbítása,
c) a kiadott diákigazolványok érvényességéről, érvénytelenségéről nyilvántartás vezetése,
d) a diákigazolvány, az érvényesítő matrica és az egyéb nyomtatványok kiadó intézményhez határidőben történő eljuttatásának biztosítása,
e) a diákigazolványon szereplő személyes adatok kezelése,
f) a diákigazolvány igazgatási szolgáltatási díjának kezelése és nyilvántartása,
g) a diákigazolvánnyal kapcsolatos tájékoztatás biztosítása,
h) a diákigazolványhoz kapcsolódó kedvezmények nyújtóinak a diákigazolványok érvényességére vonatkozó tájékoztatás,
i) a diákigazolvány érvényességével vagy érvénytelenségével kapcsolatos hatósági ügyekben eljárni,
j) panaszügyek kivizsgálása, intézkedés,
k) a fenti feladatok ellátásához szükséges fejlesztések megvalósítása, különösen az ezekhez kapcsolódó elektronikus rendszerek kialakítása.
l) az a)–k) pontba tartozó hatósági feladatok és szolgáltatások folyamatainak minőségfejlesztése, minőségbiztosítása.”

6. § Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) Az adatkezelő a 6. § (2) bekezdésében előírt feladatai ellátása érdekében adatfeldolgozókat vehet igénybe. Az adatfeldolgozók a feladataikat az adatkezelő szakmai felügyelete alatt – külön megállapodásban rögzítettek szerint – látják el.
(2) A Kormány az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó informatikai fejlesztési és üzemeltetési, továbbá ügyviteli és ügyfélszolgálati feladatok elvégzésére adatfeldolgozóként az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-t jelöli ki.
(3) Az adatkezelő a diákigazolványok megszemélyesítésével, a gyártás, előállítás koordinációjával, valamint terjesztésével és logisztikájával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a diákigazolványok fizikai előállításával kapcsolatos feladatok ellátására további adatfeldolgozót (a továbbiakban: gyártó) vehet igénybe.
(4) Az adatfeldolgozók és a gyártó a diákigazolványok előállítási, megszemélyesítési folyamatának nyomon követését elektronikus rendszerben folyamatosan és teljes körűen biztosítják az adatkezelő és a kiadó intézmények számára.
(5) A Kormány a diákigazolványok
a) megszemélyesítésével, a gyártás, előállítás koordinációjával, valamint terjesztésével és logisztikájával kapcsolatos feladatok ellátására a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát,
b) fizikai előállításával kapcsolatos feladatok ellátására a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot (a továbbiakban: gyártó)
jelöli ki.”

7. § (1) Az R. 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kiadó intézmények:]

a) A közoktatási diákigazolvány esetében a közoktatásról szóló törvény szerinti iskolai feladatot ellátó intézmény.”

(2) Az R. 8. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kiadó intézmények:]

c) A nem magyar oktatási intézményben tanuló magyar állampolgárságú tanuló, hallgató diákigazolványát az adatkezelő, az 1. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott jogosultak diákigazolványát a fogadó intézmény adja ki.”

(3) Az R. 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A hallgatónak – figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra – egyidejűleg egy érvényes állandó diákigazolványa lehet.”

(4) Az R. 8. §-a a következő (2a)–(2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A tanulónak egyidejűleg egy érvényes állandó diákigazolványa lehet. Többes tanulói jogviszony esetén a diákigazolványt az az iskola adja ki, ahol a tanuló a tankötelezettségét teljesíti. Ennek hiányában a kiadó intézmények sorrendjét az oktatás munkarendje (nappali, esti, levelező, sajátos) határozza meg.
(2b) Új diákigazolvány akkor igényelhető, ha az előző diákigazolvány érvényét vesztette. Érvényét veszti a diákigazolvány, ha az elveszett, megsemmisült, megrongálódott vagy lejárt az érvényességi ideje vagy a diákigazolványon szereplő adatokban változás következett be.”

(5) Az R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kiadó intézmény:
a) a kiadott és bevont diákigazolványokról, a kiadott érvényesítő matricákról az Oktatási Hivatal által meghatározott módon adatot közöl a diákigazolvány igénylésének egyes folyamataival kapcsolatban,
b) az át nem adott diákigazolványokat és a fel nem használt érvényesítő matricát biztonságosan, elzárva tárolja,
c) részt vesz a diákigazolványok igénylésében, átadásában, az igazgatási szolgáltatási díjának kezelésében,
d) érvényesíti a használatban lévő, és bevonja az érvénytelen diákigazolványokat.”

8. § (1) Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Állandó diákigazolvány igényelhető
a) a tanulói, hallgatói jogviszony ideje alatt,
b) az elveszett, megsemmisült, megrongálódott diákigazolvány helyett,
c) diákigazolvány adataiban bekövetkező változáskor, kivéve, ha a kiadó intézmény nevének és címének változása a diákigazolványokhoz kapcsolódó tanulói, hallgatói jogokat és kedvezményeket nem érinti,
d) a diákigazolvány kiállítás napját követő október 31-étől számított legfeljebb nyolc év időtartamra a közoktatásban, tíz év időtartamra a felsőoktatásban.”

(2) Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A nappali rendszerű és a nappali oktatás munkarendje szerint tanulók és az 1. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott jogosultak részére a nappali munkarend, az esti oktatás munkarendje szerint tanulók részére az esti munkarend, a levelező oktatás munkarendje szerint tanulók, valamint az alapfokú művészetoktatási intézmények tanulói részére a levelező munkarend, a felsőoktatásban távoktatás munkarendje szerint tanulók számára távoktatási munkarend, a közoktatásban a sajátos munkarend szerint tanuló tanulók részére a sajátos munkarend szerinti diákigazolványt kell kiállítani. A doktorjelöltek számára a levelező képzés munkarendje szerinti diákigazolványt kell kiállítani.”

9. § Az R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az adatkezelő vizsgálja a diákigazolványokhoz kapcsolódó, a kiadó intézményt terhelő feladatok végrehajtását, a diákigazolványok igénylésével kapcsolatos tanulói, hallgatói panaszok megalapozottságát. Szabálytalanság észlelése esetén megteszi a vonatkozó jogszabályok alapján a szükséges intézkedéseket.”

10. § Az R. 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

12. § Az adatkezelő biztosítja a diákigazolványok igényléséhez, érvényesítéséhez és adminisztrációjához szükséges nyomtatványok elektronikus formátumban történő elérhetőségét.”

11. § (1) Az R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A központi felvételi eljárás keretében felsőoktatási intézménybe jelentkező a diákigazolványt a felvételi jelentkezési lap megfelelő rovatainak hiánytalan kitöltésével igényli az adatkezelőtől. A 22. § (1) bekezdésében meghatározott díj befizetésére szolgáló készpénz-átutalási megbízást az igénylő postai úton kapja meg a felvételi jelentkezését visszaigazoló regisztrációs levéllel együttes küldeményben. Az igénylő a kapott készpénz-átutalási megbízáson, vagy banki átutalással fizeti meg a 22. § (1) bekezdésében meghatározott díjat.”

(2) Az R. 13. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A felsőoktatási intézménybe beiratkozott hallgató a diákigazolvány-igénylést
a) a diákigazolvány igénylőlap név, aláírás, oktatási azonosító és fénykép rovatának kitöltését követően a kiadó intézményhez történő eljuttatásával, és
b) a kiadó intézmény tanulmányi rendszerében a diákigazolvány e-igénylés funkció használatával
kezdeményezi.
(3) A (2) bekezdés szerint kitöltött igénylőlap kiadó intézményhez való eljuttatásáig a hallgató megfizeti a 22. § (1) bekezdésben meghatározott díjat a kiadó intézmény részére, melyről a kiadó intézmény nyugtát állít ki.
(4) A kiadó intézmény ellenőrzi a (2) és (3) bekezdésben foglaltak teljesítését – szükség esetén felhívja a hallgatót a hiányok pótlására –, és a hiánytalan igénylés kiadó intézményhez érkezését követő 15 napon belül továbbítja azt az adatkezelő felé.”

(3) Az R. 13. § (5)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) Az igénylőlapot a kiadó intézmény, a hallgató, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes vagy írni nem tudó hallgató esetében annak törvényes képviselője írja alá.
(6) A diákigazolvány igénylések csak abban az esetben tekinthetők érvényesnek, ha a kiadó intézmény szerepel az adatkezelő által karbantartott intézményi adatbázisban. A kiadó intézményeket tartalmazó adatbázis módosítása az adatkezelő felé tett bejelentéssel lehetséges.”
13/A. § (1) A tanuló, kiskorú tanuló törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: igénylő) a diákigazolvány iránti igényét az iskolának, mint kiadó intézménynek jelenti be. A közoktatásban tanuló a tanulói jogviszony létesítését követően a diákigazolvány-igénylést az igénylőlap név, tanulói azonosító szám, aláírás, lakcím és igazolványkép rovatának kitöltését követően a kiadó intézménynél kezdeményezi.
(2) Az igénylőlappal egyidejűleg az igénylő átadja a 22. § (1) bekezdésben meghatározott díjat a kiadó intézmény részére, melyről a kiadó intézmény haladéktalanul nyugtát állít ki. Amennyiben a diákigazolvány igénylése nem a tanulói jogviszony létesítésekor történik, úgy az igénylő köteles a tanuló személyes adatait igazoló hatósági okiratokat bemutatni.
(3) A kiadó intézmény ellenőrzi az (1) és (2) bekezdésben foglaltak teljesítését, szükség esetén felhívja a tanulót a hiányok pótlására. A kiadó intézmény az igényléstől – hiánypótlás esetén a hiánypótlás teljesítésétől – számított nyolc napon belül
a) a diákigazolvány e-igénylés kliens szoftver (a továbbiakban: igénylési felület) vagy az intézményi adminisztrációs rendszer (a továbbiakban: IAR) használatával a diákigazolvány igénylésének és a díj befizetésének tényét rögzíti, és
b) az intézményvezető vagy az általa kijelölt személy aláírja az igénylési felület vagy az IAR segítségével nyomtatott fedőlapot, és az igénylésekkel együtt továbbítja az adatkezelő részére.
(4) Az adatkezelő ingyenesen biztosítja azon kiadó közoktatási intézmények számára a közoktatási információs rendszer (a továbbiakban: KIR) honlapján az igénylési felülethez a hozzáférést, akik a 2011/2012-es tanévet megelőzően vagy nem voltak jogosultak az akkreditált IAR-nak az informatikai normatívából történő beszerzésére, vagy jogosultak voltak, de nem szereztek be ilyen rendszert. Az igénylési felületen az adatkezelő meg nem változtatható módon biztosítja a kiadó intézmény számára a KIR-ben nyilvántartott és a diákigazolvány előállításához szükséges intézményi és tanulói adatokat.
(5) Az igénylőlapot a kiadó intézmény, a tanuló, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes vagy írni nem tudó tanuló esetében annak törvényes képviselője írja alá.
(6) A diákigazolvány igénylések csak abban az esetben tekinthetők érvényesnek, ha az igénylést továbbító kiadó intézmény szerepel az adatkezelő által karbantartott intézményi adatbázisban. A kiadó intézményeket tartalmazó adatbázis módosítása az adatkezelő felé tett bejelentéssel lehetséges.
(7) A közoktatási diákigazolvány igénylése esetén az IAR az e-igénylés során feltöltött tanulói adatokat automatizált módon összeveti a KIR-ben szereplő adatokkal. Amennyiben a KIR-ben tárolt adatok eltérnek az igénylésben és a kiadó intézmény nyilvántartásában szereplő adatoktól, az e-igénylés továbbítását megelőzően a közoktatási intézmények kötelesek az adatváltozásokat a külön jogszabályban meghatározott módon bejelenteni.
(8) Az adatkezelő a diákigazolvány igényléseket – ha az megfelel a (9) bekezdésben foglaltaknak – tizenöt napon belül továbbítja a gyártónak.
(9) Az adatkezelő a gyártónak akkor továbbíthatja a diákigazolvány igényléseket, ha az igénylő felületen rögzített adatokat a kiadó intézmény hitelesítette, a diákigazolványok legyártásához szükséges díjak a fizetési számlájára megérkeztek.”
„(10) Az igénylési felület vagy IAR használatával rögzített igénylések továbbítása kizárólag elektronikus alapon, az intézmény képviseletére jogosult személy (a továbbiakban: intézményvezető) vagy meghatalmazottja által használt közigazgatási célra alkalmas elektronikus aláírással hitelesítve történhet. Az elektronikus aláírás (amennyiben az oktatási intézmény 2011. szeptember 1-jén nem rendelkezik másik hitelesítési szolgáltatással) kizárólag az EDUCATIO Nkft. által működtetett hitelesítési szolgáltatáson keresztül valósulhat meg.
(11) A (3), (4) és (10) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás módjától eltérni csak az adatkezelőnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben meghatározottak szerint kiadott külön engedélyével, az engedélyben megfogalmazott módon lehetséges.”

13. § Az R. a következő 13/B. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„A nem magyar oktatási intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, hallgató diákigazolvány igénylése
13/B. § (1) A nem magyar oktatási intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, hallgató a diákigazolványt az adatkezelő által rendelkezésére bocsátott igénylőlap hiánytalan kitöltésével és annak az adatkezelőhöz történő elküldésével igényelhet. A diákigazolvány igényléséhez be kell nyújtani a tanulói, hallgatói jogviszony kezdetét és várható befejezését, az oktatás munkarendjét igazoló dokumentumot, valamint annak hiteles magyar nyelvű fordítását.
(2) A Balassi Intézetben képzésben részt vevő személy diákigazolványt a kiadó intézmény által rendelkezésére bocsátott igénylőlap hiánytalan kitöltésével és annak a kiadó intézmény útján az adatkezelőhöz történő elküldésével igényelhet.
(3) Ha a tanuló, hallgató nem rendelkezik tanulói, hallgatói azonosító számmal, a diákigazolvány iránti igényét a tanulói, hallgatói azonosító szám megállapítására irányuló kérelemmel együtt nyújthatja be, továbbá írásban hozzájárulását kell adnia ahhoz, hogy az Oktatási Hivatal a diákigazolvány előállításához szükséges személyes adatait a közoktatásról szóló törvény 2. számú mellékletében valamint a felsőoktatási törvényben meghatározott módon és ideig kezelhesse.
(4) A tanuló, hallgató az Oktatási Hivatal fizetési számlaszámára átutalással vagy az igénylőlaphoz tartozó készpénz-átutalási megbízással köteles megfizetni a diákigazolvány előállításának díját.
(5) Az (1) és (2) bekezdés szerinti tanuló, hallgató által használt igénylőlaphoz tartozó készpénz-átutalási megbízás egyedi azonosítóval rendelkezik, másik igénylőlaphoz akkor használható fel, ha azt igénylő az egyedi azonosító megadásával jelzi az adatkezelőnek a befizetés igazolás másolatának megküldésével együtt.”

14. § Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ideiglenes diákigazolványt vagy annak bármelyik részét a kiadó intézmény a 12. § szerint biztosított nyomtatványon, vagy a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú egyedi megrendelő segítségével igényelhet az igénylésnek a gyártóhoz történő eljuttatásával.”

15. § (1) Az R. 15. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A diákigazolvány előállításának ideje az igénylőlapoknak az adatfeldolgozóhoz történő beérkezésétől számított legfeljebb 60 nap, amelybe a hiánypótlásra visszaküldött igénylőlap újbóli megküldésének határideje nem számít bele. A gyártó gondoskodik a diákigazolvány-igénylések teljesítéséről és a diákigazolványnak a kiadó intézménybe postai úton, a kiadó intézmény költségén történő eljuttatásáról
a) a 13. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint beérkezett megrendelések esetében az általános felvételi eljárásban szeptember 1-jéig, a keresztféléves felvételi eljárásban február 1-jéig,
b) a 13/A. §-ban meghatározottak július 25-ig beérkezett igénylései esetében szeptember 1-jéig.”

(2) Az R. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kiadó intézmény köteles a diákigazolványok átvételét követő 8 napon belül a diákigazolványok átvételét a sorszám szerinti átadás-átvételt lehetővé tevő elektronikus felületen rögzíteni.”

(3) Az R. 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A kiadó intézmény a diákigazolványt a tanulónak, hallgatónak köteles átadni. A diákigazolvány átvételét a tanuló, hallgató – a 14. életévét be nem töltött, vagy írni nem tudó, vagy olyan tanuló, hallgató esetén, akit a bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett törvényes képviselője – aláírásával igazolja.”

16. § (1) Az R. 16. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Hiányos, nem megfelelő igénylőlap esetén, továbbá ha az igénylő, valamint a kiadó intézmény a diákigazolvány igazgatási szolgáltatási díját határidőben nem fizette be, az adatkezelő a hiány észlelésétől számított 15 napon belül postai vagy elektronikus úton – megfelelő határidő tűzésével – felhívja az igénylőt, vagy a kiadó intézményt a hiánypótlásra, mely a 12–14. §-okban meghatározott megfelelő igénylési rend teljes megismétlésével teljesíthető. A hiánypótlásra történő felhívásban meg kell jelölni a hibákat, hiányokat, a hiánypótlás módját és határidejét, valamint fel kell hívni a figyelmet a hiánypótlás elmulasztásának következményére.
(2) Hiányos az igénylőlap, ha olyan adatot tartalmaz, amely olvashatatlan, továbbá a jogszabályban és a kitöltési útmutatóban megadott tartalmi és minőségi szempontoktól eltérve egyébként nem alkalmas a diákigazolvány-előállítás céljából történő feldolgozásra.”

(2) Az R. 16. §-a a következő (6)–(8) bekezdésekkel egészül ki:

„(6) A közoktatási diákigazolvány igénylése esetén a kiadó intézmény felel azért, hogy a diákigazolvány igénylőlapon és a közoktatás információs rendszerében nyilvántartott adatok megfeleljenek a személyi adatokat és a lakcímet igazoló hatósági okiratokban foglaltaknak.
(7) A felsőoktatási diákigazolvány igénylése esetén az igénylő hallgató felel a diákigazolvány elkészítésének alapjául szolgáló adatok valóságtartalmáért. Az igénylő hallgató által szolgáltatott valótlan adatok alapján valótlan adattartalommal előállított diákigazolvány kicserélésének teljes költsége az igénylő hallgatót terheli.
(8) A hibásan legyártott diákigazolvány cseréjének költségét az viseli, akinek terhére a hiba megállapítható, ha ilyen személy, szervezet nincs, vagy a felelősség nem állapítható meg egyértelműen, a diákigazolvány előállítására vonatkozó általános szabályok szerint kell a terheket viselni.”

17. § (1) Az R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A diákigazolványok érvényesítését a kiadó intézmény végzi a hologramos érvényesítő matrica felragasztásával. Az érvényesítő matrica tartalmazza érvényességének időtartamát, valamint a közoktatásban a matrica sorszámát, felsőoktatásban a matrica sorszámát és az intézmény/kar betűkódját.”

(2) Az R. 17. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az érvényesítés határideje]

a) közoktatási diákigazolvány esetében október 31-e és március 31-e,”

(3) Az R. 17. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A diákigazolványok érvényesítéséhez szükséges érvényesítő matricákat a kiadó intézmény köteles megrendelni az érvényesítő matrica igénylőlap kitöltésével és annak az adatkezelő részére saját költségén postai vagy elektronikus úton vagy személyesen történő eljuttatásával]

a) közoktatási intézmények esetében július 15-éig, második félévre érvényes érvényesítő matricák tekintetében január 15-éig.”

18. § (1) Az R. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az ideiglenes diákigazolvány műanyag kártyáját a kiadó intézmény bevonja az állandó diákigazolvány kiadásakor, vagy a személyi lap érvénytelensége esetén.”

(2) Az R. 18. § (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Amennyiben a megrendelt állandó diákigazolvány az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak vagy a kiadó intézménynek felróható okból nem kerül határidőben kiadásra, a kiadó intézmény az ideiglenes diákigazolvány érvényességét meghosszabbítja.”

19. § Az R. 19. §-át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az adatkezelő és a kiadó intézmény által vezetett nyilvántartás”

20. § Az R. 20. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

e) a diákigazolvány igénylőlapnak a kiadó intézmény számára történő elküldésének tényét és idejét”

21. § Az R. 21. §-a az alábbi k) ponttal egészül ki:

[A kiadó intézmény külön nyilvántartást vezet, amely tartalmazza]

k) az elküldött diákigazolvány igénylőlapok és a fedőlap másolatát a diákigazolvány átvételét követő 90 napig.”

22. § (1) Az R. 22. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

„A diákigazolványért a tanuló, hallgató igazgatási szolgáltatási díjat fizet az állandó diákigazolvány megrendelésekor az e rendeletben előírt módon. Az e rendelet hatálybalépését követően igényelt”

(2) Az R. 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az állandó diákigazolvány térítési díját az adatkezelő a legyártott és a kiadó intézmény által elismert és kifizetett diákigazolványok után, a gyártó által kiállított számla alapján történő utalással fizeti meg a (3) bekezdés szerint a gyártó részére.”

(3) A R. 22. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) Az állandó diákigazolvány eljárási díjából diákigazolványonként 70 forint a kiadó intézmény bevétele, amelyet az adatkezelő a 13. § (1) és a 13/B bekezdésben meghatározott esetben átutalással fizet meg a kiadó intézmény részére, az adatkezelő tájékoztatása alapján kiállított számla beérkezését követő 60 napon belül. A fennmaradó rész az adatkezelő bevételét képezi. Egyéb esetben az adatkezelő a kiadó intézmény által egyszerre elektronikusan továbbított e-igénylések adatkezelőhöz érkezését követő 10 napon belül a diákigazolványok eljárási díjainak 70 forinttal csökkentett részéről összesített számlát állít ki, és küldi meg a kiadó intézmény részére, melyet a kiadó intézmény 10 napon belül köteles kiegyenlíteni. Az adatkezelő a diákigazolványok előállítását a számla kiadó intézmény általi kiegyenlítését követően kezdi meg.”

23. § Az R. 23. § (6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Ha a diákigazolvány cseréjére a kiadó intézmény fenntartójának a felsőoktatási vagy iskolai feladatot ellátó intézményt érintő döntése miatt vált szükségessé, az állandó- és az ideiglenes diákigazolvány díja a fenntartót terhelik. Amennyiben a diákigazolványon szereplő személyes adatok is megváltoztak, a diákigazolvány kiadásának költségét a tanuló, hallgató viseli.”

24. § Az R. a 24. §-t követően a következő alcímmel és 25. §-sal egészül ki:

„Átmeneti rendelkezések
25. § (1) E rendelet a 180/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított R. 1. § (4) bekezdése alapján az a közoktatásban tanuló nem tanköteles tanuló, akinek 2011/2012. tanév második félévétől megszűnt a kiadó intézménnyel fennálló tanulói jogviszonya, 2012. április 1-jétől nem használhatja a diákigazolványát.
(2) 2011. szeptember 1-jétől lehetővé válik az elektronikus ügyintézés alkalmazása. Kizárólag a 2011. október 1. előtt benyújtott, az adatkezelőhöz beérkezett diákigazolvány igénylések esetében alkalmazható még a papír alapú igénylési rend, ahol a diákigazolvány az igénylőlap hiánytalan kitöltésével és a kiadó intézmény útján az adatkezelőhöz történő eljuttatásával igényelhető. A tanuló, hallgató a papír alapú igénylési rend esetében az igénylőlaphoz tartozó készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással fizeti meg a diákigazolvány-igénylés díját.”

25. § (1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az R.

a) 3. § (2) bekezdésében a „távoktatásos” szövegrész helyébe „távoktatásos, más sajátos”,

b) a 3. § (6) bekezdésének d) pontjában, a 10. § (3) bekezdésének c) pontjában a „tagozat” szövegrész helyébe a „munkarend”,

c) 3. § (6) bekezdésének b) pontjában a „lakcímét” szövegrész helyébe a „lakóhelyét”,

d) 3. § (6) bekezdés f) pontjában, a 11. § (2) bekezdésében, a 20. § (1) bekezdés felvezető mondatában, a 20. § (1) bekezdés h) pontjában a „illetve” szövegrész helyébe az „és”,

e) 3. § (7) bekezdés b) pontjában a „fényképe” szövegrész helyébe „igazolványképe (a továbbiakban: fénykép)”,

f) a 16. § (5) bekezdésében az „adatfeldolgozó” szövegrész helyébe az „adatfeldolgozók” szövegrész,

g) 14. § (2) bekezdésében az „igénylésen” szövegrész helyébe az „egyedi megrendelőlapon”,

h) 15. § (2) bekezdésében helyébe az „igényléstől” szövegrész helyébe az „igénylőlap leadásától”,

i) 15. § (6) bekezdésében, a 22. § (6) bekezdésében „az adatfeldolgozó” szövegrész helyébe „a gyártó”,

j) 17. § (6) bekezdésében a „szeptember 15-éig” szövegrész helyébe „szeptember 15-ig és február 10-ig”,

k) 18. § (3) bekezdésében a „munkanapon” szövegrész helyébe a „napon”,

l) 20. § (1) bekezdésében „a felsőoktatásról szóló törvény 29. § (3) bekezdése” helyébe „a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény 35. § (6) bekezdése”,

m) 20. § (2) bekezdésében „a felsőoktatásról szóló törvény 29. § (5)–(6) bekezdésében” szövegrész helyébe „a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény 35. § (6) bekezdésében”,

szöveg lép.

(2) Ez a rendelet – a (3)–(5) bekezdésekben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) Jelen rendelet 11. § (2) bekezdése, 12. § (1) bekezdése 2011. október 1-jén lép hatályba.

(4) E rendelet 6. §-ával megállapított R. 7. § (5) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.

(5) E rendelet 12. § (2) bekezdése 2012. február 1-jén lép hatályba.

(6) Ez a rendelet 2012. február 2-án hatályát veszti.

(7) Hatályát veszti az R.

1

A rendelet a 25. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. február 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére