• Tartalom

2011. évi CLXXXVI. törvény

2011. évi CLXXXVI. törvény

Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről1

2012.07.01.

Az Országgyűlés Esztergom város polgárai közszolgáltatásokkal való ellátásának maradéktalan biztosítása, az ellátások színvonalának emelése, egységessége, valamint az intézmények hatékonyabb, költségtakarékosabb fenntartása érdekében a következő törvényt alkotja:

1. § Esztergom Város Önkormányzatának a törvény mellékletében felsorolt intézményei (a továbbiakban: átvett intézmények), valamint az ezen intézményekkel kapcsolatos vagyona és vagyoni értékű joga, továbbá az intézményekkel kapcsolatos alapítói, fenntartói joga és kötelezettségei az e törvényben meghatározott szervekre jelen törvény erejénél fogva száll át. Az intézményeket az állam a szállítói tartozásukkal együtt veszi át.

2. § (1) Az átvett intézményekkel kapcsolatos jogviszonyok tekintetében 2012. január 1-jét követően általános és egyetemleges jogutódként a Magyar Állam, illetőleg e törvényben meghatározott szervek lépnek. E keretek között az intézmények átadásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a tulajdonosi és fenntartói jogutódlásra az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az állami vagyonról szóló törvény és végrehajtási rendelete az irányadó.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alkalmazásában olyan jogutódlással történő megszűnésnek kell tekinteni, amely az Áfa tv. 18. § (1) bekezdésében leírt feltételeknek megfelel.

3. § (1) Az e törvény alapján állami tulajdonba kerülő vagyon vagyonkezelője az állami tulajdonba kerüléssel egyidejűleg e törvény erejénél fogva:

a)2

b) az egyéb átvett intézmények tekintetében a Kormány által rendeletben kijelölt szerv.

(2) Az intézmények átadása során a tényleges birtokbaadásról jegyzőkönyv készül, amelyet az átadó részéről Esztergom Város Önkormányzatának polgármestere, valamint jegyzője, az átvevő részéről a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, a kijelölt szerv vezetője, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója ír alá (a továbbiakban: jegyzőkönyv). Az önkormányzati tulajdonból állami tulajdonba kerülő vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel. A jegyzőkönyv meglétének hiánya nem akadálya az intézmények állam által való átvételének.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyonkezelői jogviszonyra a továbbiakban az MNV Zrt. által kötött vagyonkezelési szerződésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

4. § Az e törvény alapján bejegyzésre kerülő vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló eljárás díj- és illetékmentes.

5. § A Magyar Állam és Esztergom Város Önkormányzata az átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen együttműködve járnak el.

6. § A tulajdonjog és a fenntartói jog átszállása nem érinti az egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettségét, a meglévő lekötött kapacitásai mértékét és szakmai összetételét, valamint az érvényes finanszírozási szerződése szerinti finanszírozásra való jogosultságát.

7. § (1) Az egészségügyi szakellátás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési szervként működő egészségügyi szolgáltató alapító okiratának módosítását a Kincstár 2011. december 28-áig jegyzi be a törzskönyvi nyilvántartásba.

(2) Az átadásra kerülő egészségügyi szolgáltató esetében az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi szolgáltató kérelmére módosítja a működési engedélyt és a jogszabály alapján vezetett működési engedélyt tartalmazó nyilvántartásban 2012. január 15-éig átvezeti a módosult adatokat.

(3) Az egészségbiztosítási szerv az átadásra kerülő egészségügyi szolgáltató finanszírozási szerződését, figyelemmel a fenntartó és a működési engedély változására 2012. május 1-jéig módosítja.

8. § (1) Az átvett intézményekkel összefüggő intézményfenntartási feladatokat – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a Kormány által rendeletben kijelölt szerv látja el.

(2) Az egészségügyi intézménnyel összefüggő intézményfenntartási feladatokat a kijelölt szerv látja el.

9. § (1) A Kormány által rendeletben kijelölt szerv, valamint a kijelölt szerv az átvett intézmény fenntartójának az átvett intézménnyel összefüggő jogai és kötelezettségei tekintetében jogutódja.

(2) A törvény hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben és a tartós jogviszonyokban a Kormány által rendeletben kijelölt szerv, illetve a kijelölt szerv jár el fenntartóként.

10. § Esztergom Város Önkormányzata e törvény mellékletében meghatározott intézményei vagyonelemeinek elidegenítésére és megterhelésére 2012. január 1-jéig nem kerülhet sor. Ez alól kivételt képeznek azok a vagyonelemek, amelyeket érintő jogügyletekről Esztergom Város Önkormányzata a 2011. évben döntést hozott, és az abból befolyó bevételt Esztergom Város Önkormányzata a 2011. évi költségvetésében tervezte.

11. § (1) A (2)–(3) bekezdésben meghatározott szervek foglalkoztatotti állományába kerülnek Esztergom Város Önkormányzata polgármesteri hivatalánál az átvett intézmények működtetését, irányítását végző köztisztviselők, és munkavállalók (a továbbiakban: foglalkoztatottak).

(2) Az egészségügyi intézmény működtetését, irányítását ellátó foglalkoztatottak a kijelölt szerv állományába, az egyéb intézmények működtetését, irányítását, valamint az átvett intézményekkel és az intézmények feladataival összefüggésben szakmai feladatokat ellátó foglalkoztatottak a Kormány által rendeletben kijelölt szerv állományába kerülnek át, kivéve, ha a kijelölt szerv vezetője vagy a kormánymegbízott az érintett személy foglalkoztatásához nem járul hozzá. Az át nem vett foglalkoztatottak álláshelyei a kijelölt szerv és a Kormány által rendeletben kijelölt szerv állományába kerülnek át.

(3) Esztergom Város Önkormányzatának polgármesteri hivatalából az átvett egészségügyi intézmények fenntartásával összefüggésben funkcionális feladatokat ellátó köztisztviselők és munkavállalók a kijelölt szerv, az egyéb átvett intézmények ezen feladatokat ellátó köztisztviselői és munkavállalói a Kormány által rendeletben kijelölt szerv állományába kerülnek, kivéve, ha a kijelölt szerv vezetője vagy a kormánymegbízott az érintett személy foglalkoztatásához nem járul hozzá. Az át nem vett foglalkoztatottak álláshelyei a kijelölt szerv és a Kormány által rendeletben kijelölt szerv állományába kerülnek át.

(4) A Ktjv. 6/C. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem alakul át a köztisztviselő jogviszonya, ha az átvevő munkáltató e törvény rendelkezései alapján az átadással érintett köztisztviselő foglalkoztatásához nem járul hozzá. Ebben az esetben a közszolgálati jogviszony a törvény erejénél fogva az átadás időpontjában megszűnik. A jogviszony megszűnéséről a köztisztviselőt az átadás napjával írásban értesíteni kell. A jogviszony megszűnése esetén a köztisztviselő számára a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 19. § alkalmazásával megállapított végkielégítést kell megfizetni.

(5) A tulajdonjog és fenntartói jog átszállása nem érinti az intézmények által alkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyát, illetve munkaviszonyát.

12. § (1) A munkáltatói jog gyakorlójának eltérő döntése hiányában e törvény erejénél fogva legkésőbb 2012. március 31. napján megszűnik az átvett nem egészségügyi intézmény vezetőjének, gazdasági vezetőjének a vezetői megbízása. A megszűnés nem érinti a jogszabályban vagy a foglalkoztatásra vonatkozó szerződésben meghatározott, a megszűnéshez kapcsolódó juttatáshoz való jogot. Az átvett közoktatási intézmény vezetője megbízásának és a megbízás visszavonásának jogát e törvény hatálybalépése és 2012. szeptember 1-je között az oktatásért felelős miniszter gyakorolja.

(2) Az egészségügyi szolgáltató főigazgatójának és gazdasági igazgatójának e törvény hatálybalépésekor fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya, vagy az intézmény vezetésére vagy a gazdasági igazgatói feladatok ellátására kapott vezetői megbízása a főigazgatói, gazdasági igazgatói munkakör, illetve a vezetői megbízás (4) és (5) bekezdés alapján történő betöltéséig fennmarad.

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a főigazgatói vagy a gazdasági igazgatói feladatok ellátására határozott időre létesített jogviszony, illetve kapott vezetői megbízás a határozott idő lejártával szűnik meg abban az esetben, ha a határozott idő lejártáig a főigazgatói vagy gazdasági igazgatói munkakör, illetve vezetői megbízás a (4) és (5) bekezdés alapján még nem került betöltésre.

(4) Az egészségügyi szolgáltató főigazgatói és gazdasági igazgatói feladatainak ellátására e törvény hatálybalépése és 2012. március 31-e között pályázatot kell kiírni.

(5) A (2) bekezdés szerinti, az intézmény vezetésére vagy a gazdasági igazgatói feladatok ellátására irányuló jogviszony vagy vezetői megbízás a (4) bekezdés szerinti pályázat alapján a főigazgatói vagy gazdasági igazgatói munkakör betöltésével, vagy a főigazgatói, gazdasági igazgatói megbízás adásával egyidejűleg megszűnik. A megszűnéssel egyidejűleg

a) a korábbi vezető beosztású közalkalmazottat a kinevezése szerinti munkakörében kell tovább foglalkoztatni, vagy

b) a pályázat megnyerése esetén

ba) a közalkalmazott számára új vezetői megbízást kell adni vagy

bb)3 – ha jogszabály azt előírja, a munka törvénykönyvéről szóló törvény vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával – vele új munkaviszonyt kell létesíteni.

(6)4 A jogviszony (5) bekezdés alapján történő megszűnése – a (6a) bekezdésben foglalt kivétellel – nem érinti a jogszabályban vagy a foglalkoztatásra vonatkozó szerződésben meghatározott, a megszűnéshez kapcsolódó juttatáshoz való jogot.

(6a)5 Az (5) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt esetben, ha a korábbi intézményvezetővel vagy gazdasági vezetővel a pályázat megnyerésére tekintettel új munkaviszonyt kell létesíteni, a vezetőt a korábbi munkaviszonya megszűnésével összefüggésben munkaszerződésen vagy jogszabályon alapuló végkielégítés és szabadságmegváltás nem illeti meg, azonban

a) az (5) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján létesített jogviszony megszűnése vagy megszüntetése esetén a végkielégítésre való jogosultság tartamának megállapításakor az (5) bekezdés szerinti jogcímen megszűnt és létesített jogviszonyok időtartamát össze kell számítani, valamint

b) a ki nem adott szabadságot az új jogviszonyban kell kiadni, illetve annak megszűnése vagy megszüntetése esetén megváltani.

(7) A tulajdonjog és fenntartói jog átszállása nem érinti az egészségügyi szolgáltatónál az egészségügyi tevékenység végzésében egyéb jogviszony keretében közreműködő egészségügyi dolgozó munkavégzésére irányuló jogviszonyát.

13. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) az átvett intézmények fenntartásával és vagyonkezelésével kapcsolatos feladatokat ellátó szervet rendeletben jelölje ki;6

b) a jegyzőkönyv tartalmi elemeit rendeletben határozza meg.

(2)7

14. § Nem lép hatályba a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 38. § (2) bekezdése.

15. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A törvény 1–2. §, 3. § (1) és (3) bekezdése, 4. §-a, 6. §, 8–9. §-a, 11–12. §-ai, 16. §-a és a 19. §-a 2012. január 1-jén lépnek hatályba.

(3) 2012. január 2-án hatályát veszti e törvény 16-19. §-a.

16. §8 A 12. § (6a) bekezdésében foglaltakat a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény hatálybalépésekor9 folyamatban lévő pályázati eljárások alapján létesülő jogviszonyokra is alkalmazni kell.

17. §10

18. §11

19. §12

Melléklet a 2011. évi CLXXXVI. törvényhez


Esztergom Város Önkormányzat által átadandó intézmények

1.) Dobó Katalin Gimnázium
2.) Balassa Bálint Múzeum
3.) Glatz Gyula Szociális Központ
4.) Arany János Általános Iskola
5.) Babits Mihály Általános Iskola
6.) József Attila Általános Iskola
7.) Zsolt Nándor Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola
8.) Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola
9.) Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
10.) Körösy László Középiskolai Kollégium
11.) Szent Imre Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
12.) Vaszary Kolos Kórház
1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. december 27. A törvényt a 2014: XCIX. törvény 117. §-a hatályon kívül helyezte 2015. július 1. napjával.

2

A 3. § (1) bekezdés a) pontját a 2012: XXXVIII. törvény 43. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 12. § (5) bekezdés b) pont bb) alpontja a 2012: LXXXVI. törvény 81. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 12. § (6) bekezdése a 2012: XXXVIII. törvény 42. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 12. § (6a) bekezdését a 2012: XXXVIII. törvény 42. § (1) bekezdése iktatta be.

7

A 13. § (2) bekezdését a 2012: XXXVIII. törvény 43. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 16. §-t a 15. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 2012: XXXVIII. törvény 42. § (2) bekezdése iktatta be.

9

A hatálybalépés időpontja 2012. április 28.

10

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 19. §-t a 15. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére