• Tartalom

189/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet

a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2011.09.20.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § g) pontja a következő gc) alponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában

szállítást végző személy: a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását írásbeli nyilatkozatban vállaló, gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkező)

gc) a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes jogviszonyban végző személy,”

(amennyiben nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt.)

2. § Az R. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A szerzési támogatással vásárolt személygépkocsi kizárólag a súlyos mozgáskorlátozott személy érdekében használható.”

3. § Az R. 7. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemhez mellékelni kell)

c) a szállítást végző személy írásbeli nyilatkozatát, továbbá a 2. § g) pont ga)–gb) alpontja esetén a hozzátartozói kapcsolatot, a 2. § g) pont gb) alpontja esetén a közös háztartásban élést igazoló dokumentum fénymásolatát, a 2. § g) pont gc) alpontja esetén az önkéntes szerződés fénymásolatát, és”

4. § (1) Az R. 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatás felhasználása)

a) a 4. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetben a pályáztatási eljárás útján kiválasztott, finanszírozási tevékenységgel foglalkozó, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti pénzügyi szolgáltatást nyújtó szervezettel (a továbbiakban: finanszírozó szervezet) kötött kölcsönszerződés keretében,”

(történik.)

(2) Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás felhasználása során a kölcsönszerződést a súlyos mozgáskorlátozott személlyel kell megkötni, illetve az utalványt az ő nevére kell kiállítani (a továbbiakban: szerzési támogatás jogosultja).”

5. § Az R. a következő 9/A. §-sal egészül ki:

9/A. § (1) A 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a finanszírozó szervezet kiválasztása nyilvános pályázat útján történik a versenysemlegesség szempontjainak érvényesítésével.
(2) A pályázati felhívást a miniszter által vezetett minisztérium honlapján kell közzétenni, a közzététel napját kell a pályázat meghirdetési időpontjának tekinteni.
(3) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell
a) a pályázat tárgyát és célját,
b) a kiíró megnevezését, székhelyét,
c) a részletes tájékoztató rendelkezésre bocsátásának helyét, idejét és költségét,
d) a pályázati ajánlatok benyújtásának helyét és határidejét,
e) az ajánlati kötöttség időtartamát, illetve az annak esetleges meghosszabbítására vonatkozó előírásokat,
f) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa,
g) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön,
h) a pályázati ajánlat érvényességének feltételeit, és
i) a gazdasági, pénzügyi, műszaki és szakmai alkalmassági feltételeket.
(4) A részletes tájékoztató a pályázati felhívásban foglalt adatokon kívül tartalmazza a pályázati kiírást és az eljárás szabályait, így különösen
a) a pályázat tárgyával kapcsolatos részletes információkat, az ahhoz kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, így a finanszírozott gépjárművek specifikációját, szállításának ütemezését, az ügyfélszolgálati pontokat, az ügyfélszolgálat országos lefedettségét,
b) a pályázat hivatalos nyelvének megjelölését,
c) a pályázati biztosíték megjelölését, rendelkezésre bocsátásának határidejét és módját,
d) a pályázati ajánlatok bontási eljárásának helyét, időpontját,
e) a pályázatok elbírálására jogosult megnevezését,
f) a pályázat elbírálása során alkalmazandó értékelési szempontokat és a – kiíró döntésétől függő – pontozásos vagy egyéb, árkedvezményt is figyelembe vevő értékelési rendszert,
g) a pályázati ajánlatok elbírálási időpontját vagy határidejét,
h) az eredményhirdetés módját, helyét és várható idejét, és
i) az ajánlattevők értesítésének módját és várható határidejét.
(5) A részletes tájékoztató az ajánlattevőnek csak titoktartási nyilatkozat aláírása után adható ki. A pályázónak a részletes tájékoztatóban foglaltakon túl is adható információ, oly módon és tartalommal, amely nem sérti a pályázók esélyegyenlőségét, az ajánlatok kezelésére vonatkozó előírásokat és az üzleti titkot.
(6) A kiíró az ajánlatok benyújtására vonatkozó határidőt (a továbbiakban: ajánlattételi határidő) nem határozhatja meg a pályázati felhívás közzétételétől számított tizenöt napnál rövidebb időtartamban.
(7) A kiíró jogosult a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő letelte előtt visszavonni; erről köteles a pályázókat értesíteni. A felhívás visszavonása esetén – amennyiben a részletes dokumentációt a pályázó ellenérték fejében kapta meg – a kiíró köteles a részletes dokumentáció visszaszolgáltatása ellenében a dokumentáció ellenértékét visszafizetni. Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát.
(8) Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak.
(9) A pályázati ajánlatok elbírálásáról a miniszter dönt. Az ajánlatok közül – a (4) bekezdés f) pontjában foglaltak figyelembevételével – az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló, megalapozott ajánlat mellett kell dönteni.”

6. § Az R. 5. alcíme a következő 11/A–11/B. §-sal egészül ki:

11/A. § (1) A 4. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetben a szerzési támogatással érintett személygépkocsi a kölcsönszerződés megkötésének napjától számított három éven belül nem idegeníthető el.
(2) A személygépkocsi forgalomba helyezésére, illetve tulajdonjogának átírására a szerzési támogatás jogosultjának lakóhelye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál indított eljárásban meghatalmazottként a finanszírozó szervezet jár el, és egyidejűleg kezdeményezi az elidegenítési tilalomnak a járműnyilvántartásba az állam javára történő bejegyzését. Az elidegenítési tilalom bejegyzéséről szóló határozatát a közlekedési igazgatási hatóság közli a hivatallal, a finanszírozó szervezettel és a szerzési támogatás jogosultjával.
(3) Ha a szerzési támogatás jogosultja nem adott a (2) bekezdés szerinti eljárás lefolytatásához szükséges meghatalmazást, a finanszírozó szervezet erről a tényről értesíti a hivatalt.
(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a szerzési támogatás jogosultjának a szerzési támogatást vissza kell fizetnie. A visszafizetést a hivatal határozattal rendeli el. A szerzési támogatás visszafizetésére egyebekben a 12. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
11/B. § (1) A (3) bekezdés szerinti esetben, valamint ha a személygépkocsit műszaki állapota miatt a közúti forgalomból véglegesen kivonták vagy a személygépkocsit eltulajdonították, az elidegenítési tilalomra vonatkozó bejegyzést törölni kell a járműnyilvántartásból.
(2) Ha az elidegenítési tilalom ideje lejárt és az (1) bekezdés szerinti törlésre nem került sor, az elidegenítési tilalom megszűnik. Az elidegenítési tilalom megszűnésekor a törzskönyvet a szerzési támogatás jogosultjának, illetve örökösének kérelmére ki kell adni.
(3) A szerzési támogatás jogosultja, illetve örököse a hivatal előzetes hozzájárulásával az elidegenítési tilalom fennállásának ideje alatt a személygépkocsit csak akkor idegenítheti el, ha a szerzési támogatásnak a határozathozatal napjától számított időarányos részét a miniszternek visszafizeti. A hivatal az előzetes hozzájárulást megadó határozatában rendelkezik a támogatás időarányos részének tizenöt napon belüli visszafizetéséről, az elidegenítési tilalom járműnyilvántartásból való törléséről és a törzskönyvnek a szerzési támogatás jogosultja, illetve örököse részére történő kiadásáról. A hivatal a határozatot közli a miniszterrel és a finanszírozó szervezettel. A hivatal az elidegenítési tilalom törlését akkor kezdeményezi a közlekedési igazgatási hatóságnál, ha a visszafizetés megtörténtét a miniszter visszaigazolja, vagy a szerzési támogatás jogosultja, illetve örököse hitelt érdemlően igazolja. Ha a szerzési támogatás időarányos részének visszafizetése a határozatban megállapított határideig nem történik meg, a hivatal az előzetes hozzájárulást visszavonja.
(4) Ha a személygépkocsit műszaki állapota miatt a közúti forgalomból véglegesen kivonták vagy a személygépkocsit eltulajdonították, a hivatal az elidegenítési tilalom törlését a szerzési támogatás jogosultjának, illetve örökösének kérelmére rendeli el. A kérelemhez mellékelni kell a törlésre okot adó körülmények igazolására szolgáló okiratok másolatát; ennek hiányában – a forgalmi korlátozásra vonatkozó okirat esetében – a hivatal adatszolgáltatási kérelemmel fordul a közlekedési igazgatási hatósághoz. A hivatal a határozatot közli a közlekedési igazgatási hatósággal és a finanszírozó szervezettel, valamint kezdeményezi az elidegenítési tilalom törlését.”

7. § Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közlekedési kedvezmény jogalap nélküli és rosszhiszemű igénybevétele esetén a jogalap nélküli és rosszhiszemű igénybe vevő köteles azt a (3) bekezdés szerinti kamattal megemelt összegben visszafizetni.”

8. § Az R. 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) 2011. évben
a) a szerzési, illetve átalakítási támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje 2011. október 15-e,
b) a hivatal a jogosultságokról – az általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével és a keretszámnak a figyelembevételével – 2011. november 30-áig dönt.”

9. § Az R. 13. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 189/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet hatálybalépéséig benyújtott kérelmek esetében a hivatal a kérelmezőt tájékoztatja a jogszabály-változásról, és felhívja a 7. § (3) bekezdés f) pontja szerinti, kölcsönszerződés megkötésére vonatkozó nyilatkozat benyújtására a hiánypótlásra vonatkozó szabályok szerint.”

10. § Az R. 14. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az R. szerint megállapított szerzési támogatásokkal kapcsolatos elidegenítési tilalom vonatkozásában az R. 2011. július 1-jén hatályos szabályait kell alkalmazni.”

11. § (1) Az R.

a) 2. § f) pont fb) alpontjában a „segédmotoros” szövegrész helyébe a „három- vagy négykerekű segédmotoros” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „támogatás” szövegrész helyébe a „támogatás (a továbbiakban: szerzési támogatás)” szöveg,

c) 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „támogatás” szövegrész helyébe a „támogatás (a továbbiakban: átalakítási támogatás)” szöveg,

d) 5. § (2) bekezdésében az „A személygépkocsi” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,

e) 8. § (5) bekezdés a) pontjában, 10. § (1), (3), (4) és (5) bekezdésében a „lízingszerződés” szövegrész helyébe a „kölcsönszerződés” szöveg,

f) 10. § (2) bekezdésében a „lízingszerződést pénzügyi lízing keretében,” szövegrész helyébe a „kölcsönszerződést” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R.

a) 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „személygépkocsi” szövegrész,

b) 7. § (3) bekezdés f) pontjában a „vagy a szállítást végző” szövegrész,

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 12. § alapján hatályát vesztette 2011. szeptember 21. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére