• Tartalom

195/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet

195/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról1

2011.10.07.

A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés o) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 2. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal első fokú hatáskörébe tartozik:)

a) a bányajáradék nyilvántartása, a bányajáradék fizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, a bányajáradék-folyószámla feletti rendelkezés, a felügyeleti díj nyilvántartása, számításának ellenőrzése, a felügyeleti díj befizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, továbbá a meg nem fizetett bányajáradék és felügyeleti díj, valamint a késedelmi kamat végrehajtása;”

(2) Az R. 3. § (5) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A Hivatal első fokú hatáskörébe tartozik:)

d) a hites bányamérő tevékenység engedélyezése, a hites bányamérői tevékenység folytatására jogosult személyek nyilvántartásának vezetése;”

(3) Az R. 3. § (5) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A Hivatal első fokú hatáskörébe tartozik:)

h) a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározott minőségbiztosítási rendszer jóváhagyása és alkalmazásának ellenőrzése;”

(4) Az R. 3. § (5) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal első fokú hatáskörébe tartozik:)

j) a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár, a mélyfúrási magminta gyűjtemény, az Állami Ásványvagyon Nyilvántartás, valamint a Földtani és Bányászati Információs rendszer működtetése;”

(5) Az R. 3. § (5) bekezdése a következő m) és n) ponttal egészül ki:

(A Hivatal első fokú hatáskörébe tartozik:)

m) a Bt. 24. § (3) bekezdése szerint a szállító-, elosztó- és célvezetékek, valamint tároló létesítmények tervezésére, létesítésére, felújítására, üzemeltetésére és elbontására az engedélyes által kidolgozott minőségbiztosítási rendszer jóváhagyása;
n) a Bt. 44. § (4) bekezdése szerint a nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői és felügyeleti tevékenységek folytatásának engedélyezése.”

2. § Az R. a következő 3/C. §-sal egészül ki:

3/C. § A Hivatal a szén-dioxid szállítására és tárolására alkalmas létesítmények engedélyezésével kapcsolatos eljárásában összegyűjti az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről és a 736/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. június 24-i 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet melléklet 5. pontja szerinti projektekre vonatkozó jelentéstételhez szükséges adatokat, és az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről szóló 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2010. szeptember 21-i 833/2010/EU, Euratom bizottsági rendelet szerinti formában továbbítja azokat a Magyar Energia Hivatal részére.”

3. § Az R. 4/A. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A Kormány a bányászati hatóságnak a geotermikus védőidom megállapítására irányuló eljárásában, ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, a geotermikus védőidom kijelölésének a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelmével kapcsolatos szakkérdésében, első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.”

4. § Az R. 6/A. § (5) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A MÁFI állami földtani kutatással összefüggő feladatai:)

h) országos szakmúzeum vagy tematikus múzeum, szakkönyvtár, mérőhálózat, laboratóriumok fenntartása, üzemeltetése;”

5. § Az R. a következő 8/A. §-sal egészül ki:

8/A. § E rendeletnek a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 195/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdésével megállapított 1. mellékletének illetékességi területre vonatkozó rendelkezését a Korm. rendelet hatálybalépését követően indult vagy megismételt ügyekben kell alkalmazni.”

6. § Az R. a következő 10. §-sal egészül ki:

10. § E rendelet 3/C. §-a
1. az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről és a 736/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. június 24-i 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet, és
2. az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről szóló 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2010. szeptember 21-i 833/2010/EU, Euratom bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

7. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (4) bekezdése és a 4. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.

9. § A mélyfúrási magminta gyűjteményt, valamint a hozzá kapcsolódó dokumentumokat és a működtetéshez szükséges eszközöket a Magyar Állami Földtani Intézet 2011. december 31-ig adja át a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak.

10. § E rendelet 2. §-a

1. az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről és a 736/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. június 24-i 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet, és

2. az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről szóló 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2010. szeptember 21-i 833/2010/EU, Euratom bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 195/2011. (IX. 22.) Korm. rendelethez

 

A

B

1.

A bányakapitányságok megnevezése és székhelye

A bányakapitányságok illetékességi területe

2.

Budapesti Bányakapitányság
Budapest

Budapest főváros, Komárom-Esztergom, Nógrád és Pest megye

3.

Miskolci Bányakapitányság
Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4.

Pécsi Bányakapitányság
Pécs

Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye

5.

Szolnoki Bányakapitányság
Szolnok

Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye

6.

Veszprémi Bányakapitányság
Veszprém

Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megye

2. melléklet a 195/2011. (IX. 22.) Korm. rendelethez

A bányászati hatóságnak a bányászatról szóló törvény alapján a bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának első és másodfokú engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelölése

 

A

B

C

D

1.

Bevonás és közreműködés feltétele

Szakkérdés

Első fokú eljárásban

Másodfokú eljárásban

2.

Az eljárás gyógyhelyet, ásvány-, gyógyvíz és gyógyiszap lelőhelyet érint, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

A tevékenység természetes gyógytényezőre, gyógyhelyre gyakorolt hatásainak vizsgálata kérdésében.

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

3.

Az elvi építési, a használatba vételi, a megszüntetési és a rendeltetés megváltoztatása iránti eljárás kivételével, ha a tevékenység vagy beruházás termőföldön valósul meg.

A termőföld minőségi védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényre juttatása, valamint az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata kérdésében.

termőföld minőségi védelme esetében a fővárosi és megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

erdő esetében a fővárosi és megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága

4.

Ha az építmény építése, megszüntetése közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Országos közút

a) gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építményei esetében:

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

b) egyéb országos közút esetében:

Fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

Helyi közút

a) a főváros kivételével a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében:

megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

b) a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében:

 

Budapest Főváros

 

Kormányhivatalának

 

Közlekedési Felügyelősége

c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében:

Budapest Főváros Kormányhivatalának Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

5.

A vasúti pálya szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli építmény építése, elhelyezése, megszüntetése esetén, ha az építtető a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulásának a megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a vasúti pálya területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a tervezett igénybevétel a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

6.

A bányák föld alatti létesítményei kivételével, ha vízi utat, vízi közlekedést érint az építmény építése, megszüntetése.

Annak elbírálása kérdésében, a keresztező műtárgy méretei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabály követelményeinek, továbbá a Dunán a Duna Bizottság hatályos ajánlásainak, a tervezett, felújított vagy átalakított keresztező műtárgy és tartozékai alkalmasak-e a zavartalan és biztonságos hajóforgalom lebonyolítására és megfelelnek-e a nemzetközi gyakorlatnak.

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

7.

A létesítmény helye magyarországi repülőtértől, fel- és leszállóhelytől, rádiónavigációs ponttól számított
4 kilométeren belüli kijelölése, 60 méternél magasabb létesítmény létesítése,
20 méternél magasabb létesítmény magyarországi repülőtértől, fel- és leszállóhelytől, rádiónavigációs ponttól számított 10 kilométeren belüli létesítése esetén.

Az építmény elhelyezkedésének, magasságának, jellegének közvetlen és közvetett hatása a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

8.

Az eljárás – a bányák föld alatti létesítményei kivételével – honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett létesítmény megvalósítására irányul.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője

honvédelemért felelős miniszter

9.

Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, továbbá, hogy biztosítható-e a felszíni és felszín alatti vizek védelmének, hasznosítási lehetőségei megőrzése, valamint a földtani közeg védelme.

környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

10.

Helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló létesítmény esetében, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző

fővárosi, megyei kormányhivatal

11.

Ha a létesítményt régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon valósítják meg, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a létesítmény a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

fővárosi, megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

12.

Az államhatártól számított 100 méteren belül épülő létesítmény esetében.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a létesítmény a kérelemben foglaltak szerinti vagy további feltételek melletti megvalósítása esetén az államhatár rendje biztosított-e, a határrendsértések és határesemények megelőzhetők-e.

megyei, fővárosi rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

3. melléklet a 195/2011. (IX. 22.) Korm. rendelethez

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Bevonás és közreműködés feltétele

Szakkérdés

Első fokú eljárásban

Másodfokú eljárásban

Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyása (kivett hely esetében a hatáskörrel kivett helyre vonatkozó állásfoglalása is)

Bányatelek megállapítása

Feltárásra és kitermelésre készített műszaki üzemterv jóváhagyása, módosítása, szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása

Védőpillér kijelölése, módosítása, meggyengítése
és lefejtése

Bányabezárás, tájrendezés végrehajtása, bányászati tevékenység befejezése

Föld alatti bányatérségek
és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása jóváhagyása

2.

Az eljárás gyógyhelyet, ásvány-, gyógyvíz és gyógyiszap lelőhelyet érint, és az eljárással érintett tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításhoz környezetvédelmi engedély vagy egységes környezet-
használati engedély nem szükséges.

A tevékenység természetes gyógytényezőre, gyógyhelyre gyakorolt hatásainak vizsgálata kérdésében.

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

IGEN

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

3.

Ha a tevékenység vagy beruházás termőföldet érint.

A termőföld mennyiségi védelme.

körzeti földhivatal, több körzeti földhivatal illetékességi területét érintő esetekben a megyei földhivatal, a fővárosban a Fővárosi Földhivatal

megyei földhivatal, a fővárosban a Fővárosi Földhivatal, ha első fokon a megyei földhivatal járt el, akkor a földművelésügyért és vidékfejlesztésért felelős miniszter

IGEN

IGEN

NEM

NEM

IGEN

NEM

4.

Ha ugyanezt a szakkérdést korábban önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták, és az eljárás termőföldet érint.

A termőföld minőségi védelme követelményeinek a kérdésében.

fővárosi és megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

NEM

NEM

IGEN,
kivéve a szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása

NEM

IGEN

IGEN

5.

Ha ugyanezt a szakkérdést korábban önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták, és az eljárás erdőt érint.

Az erdőre gyakorolt hatásoknak a kérdésében.

fővárosi és megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

NEM

IGEN

NEM

NEM

IGEN

NEM

6.

Ha az eljárás közutat vagy annak biztonsági övezetét érinti és a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele vagy a tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Országos közút

IGEN

IGEN

NEM

IGEN

IGEN

IGEN

a) gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építményei esetében:

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

b) egyéb országos közút esetében:

fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőség

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

Helyi közút

a) a főváros kivételével a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében:

megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőség

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

b) a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében:

Fővárosi főjegyző

Budapest Főváros

Kormány-
hivatalának

Közlekedési Felügyelősége

c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében:

Budapest Főváros Kormány-
hivatalának Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

7.

Az eljárás vasúti pályát, vagy szélső vágányának tengelyétől számított
100 méteren belüli területet érint, és az építtető a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulásának a megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a vasúti pálya területének nem közlekedési célú igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett – a tervezett igénybevétel a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján – engedélyezhető-e.

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

IGEN

IGEN

NEM

IGEN

NEM

NEM

8.

Az eljárás egyéb víziközlekedési létesítményt érint.

Az építmény nem korlátozza-e indokolatlanul vagy indokolatlan mértékben a vízi közlekedési létesítmények működését.

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

IGEN

IGEN

NEM

IGEN

IGEN

NEM

9.

Ha az eljárás tárgya meddőhányó vagy 40 m-nél magasabb építmény.

A létesítmény elhelyezkedésének, magassága, jellege közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára.

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

10.

Az eljárás honvédelmi és katonai célú létesítmény működési vagy védőterületét érinti.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője

honvédelemért felelős miniszter

IGEN

IGEN

IGEN

NEM

IGEN

IGEN

11.

Ha az eljárással érintett tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításhoz környezetvédelmi engedély, vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Annak elbírálása kérdésében, hogy
a) a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek,

környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

 

 

b) a felszíni és felszín alatti vizek védelme, hasznosítási lehetőségei megőrzése,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) a földtani közeg védelme követelményeinek,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-
védelmi előírásoknak, valamint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.
Továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a keletkező hulladék elhelyezése, előkezelése, hasznosítása, ártalmatlanítása megfelel-e
a hulladék-
gazdálkodási előírásoknak, szükséges-e
hulladékkezelő létesítmény létesítése,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

merülnek-e fel olyan, a hulladék-
gazdálkodásból eredő környezeti kockázatok, amelyek mellett a hozzájárulást nem vagy csak feltételekkel lehet megadni.

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ha az eljárás helyi jelentőségű védett természeti területet érint, és az eljárással érintett tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításhoz környezetvédelmi engedély, vagy egységes környezet-
használati engedély nem szükséges.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben és a helyi építési szabályzatban meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző

fővárosi, megyei kormányhivatal

IGEN

IGEN

IGEN

NEM

IGEN

IGEN

13.

Ha az eljárás régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezet területét, műemléki területet vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érint, és az eljárással érintett tevékenység megkezdéséhez, bányatelek megállapításhoz környezetvédelmi engedély, vagy egységes környezet-
használati engedély nem szükséges.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a kérelem a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

fővárosi, megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

IGEN

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

1

A rendelet a 8. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére