• Tartalom

21/2011. (VII. 13.) BM rendelet

21/2011. (VII. 13.) BM rendelet

a rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről1

2012.10.09.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 342. § (2) bekezdés 13. pontjában, valamint (4) és (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés a)–c) pontjában és (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) a belügyminiszter által irányított fegyveres szervekre (a továbbiakban: fegyveres szervek), valamint az e szervek tiszti, főtiszti, tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó hivatásos állományára (a továbbiakban együtt: tisztek);

b)2 a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) önálló szervezeti egységeire, továbbá a BM Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott hivatali egységeire, a belügyminiszter által felügyelt, irányított háttérintézményekre, valamint az e szervekhez, szervezeti és hivatali egységekhez, háttérintézményekhez berendelt és vezényelt tisztekre

c)3

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1–2.4

3.5 rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam: a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló BM rendeletben (a továbbiakban: R.), valamint a 6/2001. (VII. 24.) TNM utasításban (a továbbiakban: U.) meghatározott főosztályvezetői vagy annál magasabb vezetői besorolású beosztások betöltéséhez előírt, iskolarendszeren kívüli, felsővezetői készségeket fejlesztő tanfolyam;

4. rendészeti vezetőképzés: a 3., 5. és 6. pontokban meghatározott képzések és foglalkozások összessége;

5.6 rendészeti vezetővé képző tanfolyam: az R.-ben és az U.-ban meghatározott osztályvezetői és főosztályvezető-helyettesi besorolású vezetői beosztások betöltéséhez előírt, iskolarendszeren kívüli, középvezetői készségeket fejlesztő tanfolyam;

6. rendészeti vezetői továbbképzés: a 3. és 5. pontban meghatározott vezetők e rendeletben meghatározottak szerinti továbbképzése;

7. vezetői rekreáció: a 3. és 5. pontban meghatározott vezetők pszichikai, fizikai állapotának megőrzésére, regenerálására, a megfelelő életmód technikák elsajátítására irányuló, képzési jellegű, iskolarendszeren kívüli foglalkozás.

3. A rendészeti szakvizsga

3. § (1)7 Az R.-ben vagy az U.-ban meghatározott I. besorolási osztály VI. beosztási kategóriájába tartozó beosztásba az nevezhető ki, aki rendészeti szakvizsgával is rendelkezik.

(2)–(3)8

4–7. §9

4. A Rendészeti Szakvizsga Bizottság

8–11. §10

5. A rendészeti szakvizsgával kapcsolatos költségek

12–15. §11

6. A rendészeti vezetővé képző tanfolyam

16. § (1)12 Fegyveres szervnél osztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi illetményre jogosító beosztásba az nevezhető ki vagy ilyen beosztás ellátásával az bízható meg, aki – más jogszabályban meghatározott követelményeken túl – a rendészeti vezetővé képző tanfolyamot elvégezte.

(2) A rendészeti vezetővé képző tanfolyamra a munkáltató kötelezése alapján vagy önkéntesen lehet jelentkezni.

(3)13 A kinevezéshez vagy megbízáshoz nem kell az (1) bekezdésben foglalt feltételt teljesítenie annak, aki rendelkezik az R.-ben és az U.-ban meghatározott, az egyes vezetői beosztások, munkakörök betöltéséhez szükséges más végzettséggel.

17. § A rendészeti vezetővé képző tanfolyamon való részvétel előzetes feltétele az eredményes rendészeti szakvizsga megléte vagy a szakvizsga alóli mentesülés.

18. § (1) A rendészeti vezetővé képző tanfolyamra jelentkezők egyéni és csoportos kompetenciaszint-felmérésen vesznek részt. A felmérésen való részvétel a képzés megkezdésének feltétele.

(2) A képzés végén a résztvevő záró felmérésen és vizsgagyakorlaton vesz részt.

(3)14 A rendészeti vezetővé képző tanfolyam eredményes elvégzéséről a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság (a továbbiakban: OKTF) oklevelet állít ki.

(4)15 A (3) bekezdés szerint kiállított oklevelek nyilvántartását az OKTF végzi.

7. A rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam

19. § (1) Fegyveres szervnél főosztályvezetői vagy annál magasabb vezetői besorolású, vagy ilyen illetményre jogosító beosztásba az nevezhető ki, vagy ilyen beosztás ellátásával az bízható meg, aki – a más jogszabályban meghatározott követelményeken kívül – a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamot elvégezte.

(2)16 Rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamon az vehet részt, aki elvégezte a rendészeti vezetővé képző tanfolyamot, vagy rendelkezik az R.-ben és az U.-ban meghatározott, az egyes vezetői beosztások, munkakörök betöltéséhez szükséges más végzettséggel.

(3) A rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamra jelentkezők egyéni és csoportos kompetenciaszint-felmérésen vesznek részt. A felmérésen való részvétel a képzés megkezdésének feltétele.

20. § (1) A rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam végén a résztvevő a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint dolgozatot készít és azt bizottság előtt megvédi, valamint egyéni és csoportos értékelő helyzetgyakorlaton vesz részt.

(2)17 A rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam eredményes elvégzéséről az OKTF oklevelet állít ki.

(3)18 A (2) bekezdés szerint kiállított oklevelek nyilvántartását az OKTF végzi.

8. A rendészeti vezetői továbbképzés

21. § (1) A rendészeti vezetővé képző tanfolyamon vagy a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamon részt vett vezetők (a továbbiakban: rendészeti vezetők) a folyamatos önképzési és továbbképzési kötelezettségüket tanulmányi pontszerző rendszerben való részvétellel teljesítik.

(2) A rendészeti vezetők 5 évenként részt vesznek a rendészeti vezetői továbbképző tanfolyamon.

(3) A továbbképzésre kötelezett vezetőnek a (2) bekezdésben meghatározott továbbképzési időszak alatt évente legalább 30 pontot, összesen 250 pontot kell teljesítenie.

(4) A továbbképzési pontok a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott továbbképzési formákban és szakmai tevékenység keretében szerezhetők meg.

(5)19 A rendészeti vezetői továbbképzési kötelezettség részletes szabályait, valamint az egyes továbbképzési formák és szakmai tevékenységek elszámolhatóságának feltételeit, továbbá az elismerhető legmagasabb pontértékét az OKTF igazgatója által jóváhagyott tanulmányi és vizsgaszabályzat tartalmazza.

(6)20 A tanulmányi és vizsgaszabályzat által nem nevesített továbbképzési formában történő tanulmányi pontszerzés csak az OKTF igazgatójának előzetes jóváhagyásával lehetséges.

(7)21 A rendészeti vezetői továbbképzéseken történő részvétellel megszerzett továbbképzési pontok elismerését és nyilvántartását – a kötelezett munkáltatói jogkörrel felruházott vezetőjének kezdeményezésére – az OKTF végzi.

(8)22 A rendészeti vezetői továbbképzés eredményes befejezéséről az OKTF tanúsítványt állít ki.

(9) Rendészeti vezetők továbbképzési kötelezettségéről rendelkező más jogszabály szerint előírt továbbképzés során megszerezhető pontértékeket e rendelet szerint kell megállapítani és beszámítani.

9. A rendészeti vezetői rekreáció

22. § (1)23 A rendészeti vezetői rekreációs foglalkozásokat az OKTF tervezi, szervezi és hajtja végre.

(2) A rendészeti vezetői rekreációs foglalkozáson az 1. §-ban meghatározott szervek vezetői vehetnek részt elöljárói javaslattal támogatott önkéntes jelentkezés vagy a munkáltatói jogkör gyakorlójának kezdeményezése alapján.

(3)24 A vezetői rekreációs foglalkozások éves keretlétszámát az OKTF a tárgyévet megelőző december 15-éig közzéteszi.

(4)25 Az 1. §-ban meghatározott szervek, szervezeti és hivatali egységek vezetői által a beosztott állomány részére saját hatáskörben szervezett rekreációs foglalkozások felett az OKTF igazgatója szakmai felügyeletet lát el.

10. A rendészeti vezetőképzéssel kapcsolatos költségek

23. § (1)26 A rendészeti vezetőképzéssel kapcsolatos költségeket az OKTF költségvetésében külön szakfeladati számon kell tervezni és biztosítani.

(2) A rendészeti vezetővé képző tanfolyamon való részvétel egy főre eső díja a mindenkori kormánytisztviselői illetményalap társadalombiztosítási járulékkal növelt összegének 200%-a, a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamon való részvétel egy főre eső díja a mindenkori kormánytisztviselői illetményalap társadalombiztosítási járulékkal növelt összegének 150%-a.

24. § (1) A résztvevők rendészeti vezetőképzéssel kapcsolatban felmerülő utazási és szállásköltségét az őket foglalkoztató szerv költségvetéséből kell fedezni.

(2) Önkéntes jelentkezés esetén a rendészeti vezetővé képző tanfolyam díja az önként jelentkezőt terheli. A rendészeti vezetővé képző tanfolyam díjának legfeljebb 50%-át – az önként jelentkező kérelmére – a munkáltató saját költségvetése terhére átvállalhatja.

(3) Akit önhibájából a rendészeti vezetővé képző tanfolyamon vagy a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamon való újbóli részvételre köteleznek, köteles az ismételt felkészítő tanfolyam költségeit megfizetni.

25. § (1)27 Az OKTF igazgatója által felkért rendészeti vezetőképzésben közreműködő oktatót, a vizsgáztató bizottság elnökét, tagjait és jegyzőjét vizsgáztatási díj illeti meg.

(2) Az előadók óradíja a mindenkori kormánytisztviselői illetményalap társadalombiztosítási járulékkal növelt összegének 15%-a, a trénerek óradíja a mindenkori kormánytisztviselői illetményalap társadalombiztosítási járulékkal növelt összegének 30%-a. A vizsgabizottság elnökének és tagjainak a vizsgáztatásért járó díja a mindenkori kormánytisztviselői illetményalap társadalombiztosítási járulékkal növelt összegének 7%-a, illetve 5%-a. A jegyző díja a mindenkori kormánytisztviselői illetményalap társadalombiztosítási járulékkal növelt összegének 2%-a.

11. A rendészeti vezetőképzésre vonatkozó közös szabályok

26. § (1)28 A rendészeti vezetőképzés szervezését és lebonyolítását az OKTF végzi.

(2)29 A rendészeti vezetővé képző tanfolyam és a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam tanulmányi rendjét az OKTF igazgatója által jóváhagyott képzési program tartalmazza.

(3) E rendelet követelményeinek teljesítése nem mentesít a vezetői munkakörökhöz kötött képesítési és egyéb követelményeket szabályozó más jogszabály által előírt követelmények teljesítése alól.

27. § A rendészeti vezetőképzés időtartamára, és az adott képzési forma tanulmányi szabályzatában és képzési programjában meghatározott részvételi kötelezettségek teljesítésére a képzésen résztvevőket a szolgálatteljesítési kötelezettség alól mentesíteni kell.

12. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. július 15-én lép hatályba.

(2) A 10. § (3) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.

29. § (1)30 Aki e rendelet hatálybalépésekor

a)31

b) úgy tölt be osztályvezetői vagy főosztályvezető-helyettesi illetményre jogosító beosztást, hogy nem felel meg a 16. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, de rendelkezik az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 1. mellékletében, a katasztrófavédelmi szerveknél és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 19/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet Mellékletében, valamint az U.-ban meghatározott, az egyes vezetői beosztások, munkakörök betöltéséhez szükséges más végzettséggel, köteles a rendészeti vezetővé képző tanfolyam elvégzését, vagy

c) úgy tölt be főosztályvezetői vagy annál magasabb vezetői besorolású, vagy illetményre jogosító beosztást, hogy nem felel meg a 19. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, köteles a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam elvégzését

a hatálybalépéstől számított egy éven belül megkezdeni, és a hatálybalépéstől számított két éven belül a rendészeti vezetővé képző tanfolyamot vagy a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamot elvégezni.

(1a)32 2014. december 31-ig a 16. § (1) bekezdésétől eltérően a rendészeti vezetővé képző tanfolyam elvégzése, valamint a 19. § (1) bekezdésétől eltérően a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam elvégzése hiányában is sor kerülhet kinevezésre. Az, aki e rendelet hatálybalépését követően, de 2014. december 31-ét megelőzően 16. § (1) bekezdésében vagy a 19. § (1) bekezdésében meghatározott képesítési követelmény megléte nélkül kerül kinevezésre

a)33

b) osztályvezetői vagy főosztályvezető-helyettesi illetményre jogosító beosztásba, köteles a rendészeti vezetővé képző tanfolyamot két éven belül elvégezni,

c) főosztályvezetői vagy annál magasabb szintű vezetői illetményre jogosító beosztásba, köteles a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamot három éven belül elvégezni.

(1b)34 Az (1a) bekezdésben meghatározott határidő a tartós távollét vagy külföldi szolgálat teljesítése idejével meghosszabbodik.

(1c)35 Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően 2014. december 31-ig kell

a)36

b) elvégeznie a rendészeti vezetővé képző, valamint a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamot a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok azon tagjának, akit a rendelet hatályba lépése előtt neveztek ki osztályvezetői vagy annál magasabb szintű vezetői illetményre jogosító beosztásba.

(1d)37 A rendészeti szakvizsgáról, a rendészeti vezetővé képzésről és a rendészeti mestervezetővé képzésről szóló 14/2006. (BK 7.) BM utasításon alapuló, a rendészeti vezetővé képző, illetve rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam elvégzése alóli mentességek 2014. december 31-ig mentesítenek a rendészeti vezetővé képző, illetve rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól.

(2)38 Az OKTF igazgatója a rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül tanulmányi és vizsgaszabályzatot ad ki.

(3)39 E rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni az OKTF igazgatója által más szervekkel kötött külön megállapodás alapján végzett vezetőképzésre, és az OKTF által nem alapfeladatként végzett minősítő vagy képesítő jellegű képzésre és vizsgáztatásra.

30–32. §40

1. melléklet a 21/2011. (VII. 13.) BM rendelethez41

2. melléklet a 21/2011. (VII. 13.) BM rendelethez42

3. melléklet a 21/2011. (VII. 13.) BM rendelethez43

1

A rendeletet a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet 68. §-a hatályon kívül helyezte 2013. március 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 64–67. §-át.

2

Az 1. § b) pontja a 49/2012. (X. 8.) BM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § c) pontját a 49/2012. (X. 8.) BM rendelet 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § 1. pontját a 49/2012. (X. 8.) BM rendelet 2. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § 3. pontja a 49/2012. (X. 8.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 2. § 5. pontja az 56/2011. (XII. 22.) BM rendelet 5. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (2)–(3) bekezdését a 49/2012. (X. 8.) BM rendelet 2. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 4–7. §-t a 49/2012. (X. 8.) BM rendelet 2. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 8–11. §-t a 49/2012. (X. 8.) BM rendelet 2. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 12–15. §-t a 49/2012. (X. 8.) BM rendelet 2. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 16. § (1) bekezdése az 56/2011. (XII. 22.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

14

A 18. § (3) bekezdése a 49/2012. (X. 8.) BM rendelet 1. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

15

A 18. § (4) bekezdése az 56/2011. (XII. 22.) BM rendelet 5. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

17

A 20. § (2) bekezdése az 56/2011. (XII. 22.) BM rendelet 5. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

18

A 20. § (3) bekezdése az 56/2011. (XII. 22.) BM rendelet 5. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

19

A 21. § (5) bekezdése az 56/2011. (XII. 22.) BM rendelet 5. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

20

A 21. § (6) bekezdése az 56/2011. (XII. 22.) BM rendelet 5. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

21

A 21. § (7) bekezdése az 56/2011. (XII. 22.) BM rendelet 5. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

22

A 21. § (8) bekezdése az 56/2011. (XII. 22.) BM rendelet 5. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

23

A 22. § (1) bekezdése az 56/2011. (XII. 22.) BM rendelet 5. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

24

A 22. § (3) bekezdése az 56/2011. (XII. 22.) BM rendelet 5. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

25

A 22. § (4) bekezdése az 56/2011. (XII. 22.) BM rendelet 5. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

26

A 23. § (1) bekezdése az 56/2011. (XII. 22.) BM rendelet 5. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

27

A 25. § (1) bekezdése az 56/2011. (XII. 22.) BM rendelet 5. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

28

A 26. § (1) bekezdése az 56/2011. (XII. 22.) BM rendelet 5. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

29

A 26. § (2) bekezdése az 56/2011. (XII. 22.) BM rendelet 5. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

30

A 29. § (1) bekezdése az 56/2011. (XII. 22.) BM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított, záró szövegrésze a 49/2012. (X. 8.) BM rendelet 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 29. § (1) bekezdés a) pontját a 49/2012. (X. 8.) BM rendelet 2. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 29. § (1a) bekezdését az 56/2011. (XII. 22.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be, nyitó szövegrésze a 49/2012. (X. 8.) BM rendelet 2. § i) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 29. § (1a) bekezdés a) pontját a 49/2012. (X. 8.) BM rendelet 2. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

34

A 29. § (1b) bekezdését az 56/2011. (XII. 22.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

35

A 29. § (1c) bekezdését az 56/2011. (XII. 22.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

36

A 29. § (1c) bekezdés a) pontját a 49/2012. (X. 8.) BM rendelet 2. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

37

A 29. § (1d) bekezdését az 56/2011. (XII. 22.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 49/2012. (X. 8.) BM rendelet 2. § l) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 29. § (2) bekezdése az 56/2011. (XII. 22.) BM rendelet 5. § (6) bekezdése, a 49/2012. (X. 8.) BM rendelet 2. § m) pontja szerint módosított szöveg.

39

A 29. § (3) bekezdése az 56/2011. (XII. 22.) BM rendelet 5. § (6) bekezdése, a 49/2012. (X. 8.) BM rendelet 2. § n) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 30–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 3. mellékletet a 49/2012. (X. 8.) BM rendelet 2. § o) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére