• Tartalom

21/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet

az egészség- és önsegélyező pénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről1

2013.07.01.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1)2 E rendelet hatálya az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott egészség- és önsegélyező pénztárakra (a továbbiakban: adatszolgáltató) terjed ki.

(2) Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint felügyeleti jelentést készít, amelyet megküld a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.

(3) A felügyeleti jelentések elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi és analitikus nyilvántartások képezik.

2. § Az adatszolgáltató a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában, valamint a 2. mellékletben meghatározott kitöltési útmutató szerint köteles elkészíteni és a Felügyelet részére megküldeni.

3. § (1) Az adatszolgáltató az e rendeletben előírt rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva teljesíti.

(2) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az megfelel a 2. melléklet I. rész 3. pontjában foglalt feltételeknek.

(3) Az iratokat és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a rendszeres adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőrizni.

4. §3 (1) Az adatszolgáltató

a) a negyedéves és a féléves jelentést a tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanapjáig,

b) az éves jelentést legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig,

c)4

d) az Öpt. előírásai szerinti pénzügyi tervről szóló jelentést

köteles a Felügyelet részére megküldeni.

(2) Az adatszolgáltató a felügyeleti alapdíj számításáról szóló éves bevallást a tárgyév január 31. napjáig, a felügyeleti változó díj számításáról szóló negyedéves jelentést a negyedéves adatszolgáltatási jelentéssel egy időben, a tárgyévre számított felügyeleti változó díj auditálás utáni esetleges különbözetét a tárgyévet követő év második negyedévére vonatkozó jelentéssel egy időben – külön korrekciós tételként – köteles eljuttatni a Felügyelet részére.

(3) A végelszámolás alatt álló pénztár negyedéves jelentést – e rendeletben meghatározott formában és tartalommal – köteles készíteni és azt a Felügyelet részére megküldeni.

(4) A felszámolás alatt álló pénztár a negyedéves, illetve féléves jelentést a felszámolás megkezdését megelőző nappal, mint fordulónappal – e rendeletben meghatározott formában és tartalommal – köteles elkészíteni és 30 munkanapon belül a Felügyeletnek megküldeni. A felszámolás időtartama alatt a pénztárnak negyedéves, illetve féléves jelentést nem kell készítenie.

5. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatást az éves és a negyedéves jelentés esetében a 2012. január 1-jével kezdődő vonatkozási időszakra kell alkalmazni.

(3) A 2011. üzleti évre vonatkozó éves beszámoló jelentés esetében az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet és az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 2011. december 30-án hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

1. melléklet a 21/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelethez5

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

Táblakód

Megnevezés

Adat-
szolgáltató

Gyakori-
ság

Beküldési határidő
(munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum)

Egészségpénztárak

Negyedéves jelentés

71EA

Pénzforgalmi jelentés - Bevételek

NEP, KEP, VSZ

20

71EB

Pénzforgalmi jelentés - Kiadások

NEP, KEP, VSZ

20

71EC

Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése

NEP

20

71EDAA

Pénztári portfólió állománya a negyedév zárónapján (nyilvántartási értéken)

NEP, KEP, VSZ

20

71EDB

Alapok tartaléka állományának alakulása

NEP, KEP, VSZ

20

71EE

Taglétszám alakulása

NEP, KEP, VSZ

20

71EJ

Statisztikai adatok

NEP, KEP, VSZ

20

71EH

Egészségpénztár szolgáltatási adatai

NEP, KEP, VSZ

20

71EPM

Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok

NEP, KEP, VSZ

20

71EPPA1

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

NEP, KEP, VSZ

20

71EPPA2

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

NEP, KEP, VSZ

20

Féléves jelentés

71EA

Pénzforgalmi jelentés - Bevételek

KISEP

F

20

71EB

Pénzforgalmi jelentés - Kiadások

KISEP

F

20

71EDAA

Pénztári portfólió állománya a negyedév zárónapján (nyilvántartási értéken)

KISEP

F

20

71EDB

Alapok tartaléka állományának alakulása

KISEP

F

20

71EE

Taglétszám alakulása

KISEP

F

20

71EJ

Statisztikai adatok

KISEP

F

20

71EH

Egészségpénztár szolgáltatási adatai

KISEP

F

20

71EPM

Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok

KISEP

F

20

71EPPA1

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

KISEP

F

20

71EPPA2

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

KISEP

F

20

Éves jelentés

73EME

Mérleg - Eszközök

EP

É

május 31.

73EMF

Mérleg - Források

EP

É

május 31.

73EA

Eredménykimutatás - Fedezeti alap

EP

É

május 31.

73EB

Eredménykimutatás - Működési alap

EP

É

május 31.

73EC

Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység

EP

É

május 31.

73ED

Eredménykimutatás - Likviditási alap

EP

É

május 31.

73EE

Eredménykimutatás - Alapok együttesen

EP

É

május 31.

73EFA

Fedezeti alap

EP

É

május 31.

73EFB

Működési alap

EP

É

május 31.

73EFC

Likviditási alap

EP

É

május 31.

73EFD

Alapok állományának alakulása

EP

É

május 31.

73EH

Az egészségpénztár szolgáltatási adatai

EP

É

május 31.

Önsegélyező pénztárak

Negyedéves jelentés

71SA

Pénzforgalmi jelentés - Bevételek

NSP, KSP, VSZ

20

71SB

Pénzforgalmi jelentés - Kiadások

NSP, KSP, VSZ

20

71SC

Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése

NSP

20

71SDAA

Pénztári portfólió állomány a negyedév zárónapján (nyilvántartási értéken)

NSP, KSP, VSZ

20

71SDB

Alapok tartaléka állományának alakulása

NSP, KSP, VSZ

20

71SE

Taglétszám alakulása

NSP, KSP, VSZ

20

71SJ

Statisztikai adatok

NSP, KSP, VSZ

20

71SH

Önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai

NSP, KSP, VSZ

20

71SPM

Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok

NSP, KSP, VSZ

20

71SPPA1

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

NSP, KSP, VSZ

20

71SPPA2

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

NSP, KSP, VSZ

20

Féléves jelentés

71SA

Pénzforgalmi jelentés - Bevételek

KISSP

F

20

71SB

Pénzforgalmi jelentés - Kiadások

KISSP

F

20

71SDAA

Pénztári portfólió állomány a negyedév zárónapján (nyilvántartási értéken)

KISSP

F

20

71SDB

Alapok tartaléka állományának alakulása

KISSP

F

20

71SE

Taglétszám alakulása

KISSP

F

20

71SJ

Statisztikai adatok

KISSP

F

20

71SH

Önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai

KISSP

F

20

71SPM

Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok

KISSP

F

20

71SPPA1

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

KISSP

F

20

71SPPA2

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

KISSP

F

20

Éves jelentés

73SME

Mérleg - Eszközök

SP

É

május 31.

73SMF

Mérleg - Források

SP

É

május 31.

73SA

Eredménykimutatás - Fedezeti alap

SP

É

május 31.

73SB

Eredménykimutatás - Működési alap

SP

É

május 31.

73SC

Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység

SP

É

május 31.

73SD

Eredménykimutatás - Likviditási alap

SP

É

május 31.

73SE

Eredménykimutatás - Alapok együttesen

SP

É

május 31.

73SFA

Fedezeti alap

SP

É

május 31.

73SFB

Működési alap

SP

É

május 31.

73SFC

Likviditási alap

SP

É

május 31.

73SFD

Alapok állományának alakulása

SP

É

május 31.

73SH

Az önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai

SP

É

május 31.

Biztosításmatematikai statisztikai jelentés

74A

Taglétszám alakulása korévenként

EP,SP

É

május 31.

74C

Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként

EP,SP

É

május 31.

Felügyeleti díjra vonatkozó táblák

73EPAD

Önkéntes egészségpénztár felügyeleti alapdíj számítása (éves)

EP

É

tárgyév január 31.

71EPVDN

Önkéntes egészségpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

EP

20

73SPAD

Önkéntes önsegélyező pénztár felügyeleti alapdíj számítása (éves)

SP

É

tárgyév január 31.

71SPVDN

Önkéntes önsegélyező pénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

SP

20

Rövid távú (éves) pénzügyi terv jelentés

75EA1

Fedezeti tartalék

EP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75EA2

Likviditási tartalék

EP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75EA3

Működési tartalék

EP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75EA4

Taglétszám, tagdíj alakulása

EP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75EA5

Befektetések

EP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75EA6

Szolgáltatások

EP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75SA1

Fedezeti tartalék

SP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75SA2

Likviditási tartalék

SP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75SA3

Működési tartalék

SP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75SA4

Taglétszám, tagdíj alakulása

SP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75SA5

Befektetések

SP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75SA6

Szolgáltatások

SP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

Hosszú távú pénzügyi terv jelentés

75EB1

Fedezeti tartalék

EP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75EB2

Likviditási tartalék

EP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75EB3

Működési tartalék

EP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75EB4

Taglétszám, tagdíj alakulása

EP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75EB5

Befektetések

EP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75EB6

Szolgáltatások

EP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75SB1

Fedezeti tartalék

SP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75SB2

Likviditási tartalék

SP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75SB3

Működési tartalék

SP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75SB4

Taglétszám, tagdíj alakulása

SP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75SB5

Befektetések

SP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75SB6

Szolgáltatások

SP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

 

 

 

 

 

A negyedéves, féléves illetve az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő dokumentumok

Rövid név

Megnevezés

Adatszolgáltató

Gyakoriság

Beküldési határidő
(munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum)

szovjel

Negyedéves szöveges értékelés

NEP, KEP,
NSP, KSP

20

szovjel

Féléves szöveges értékelés

KISEP, KISSP

F

20

merleg

Éves beszámoló – mérleg

EP/SP

É

május 31.

erkim

Éves beszámoló – eredménykimutatás

EP/SP

É

május 31.

kiegmell

Éves beszámoló – kiegészítő melléklet

EP/SP

É

május 31.

konyvzar

Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés

EP/SP

É

május 31.

kozgyhat

Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv

EP/SP

É

május 31.

uzljel

Üzleti jelentés

EP/SP

É

május 31.

rputerv

Rövid távú pénzügyi terv szöveges melléklete

EP/SP

É

rövid távú pénzügyi tervvel egyidejűleg

hputerv

Hosszú távú pénzügyi terv szöveges melléklete

EP/SP

É

hosszú távú pénzügyi tervvel egyidejűleg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések

 

 

Adat-
szolgáltató

Önkéntes kölcsönös egészségpénztár

EP

 

 

Nagy pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös egészségpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) meghaladja a 30.000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona meghaladja a két milliárd forintot.

NEP

 

 

Közepes pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös egészségpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) legalább 1.001 fő és nem haladja meg a 30.000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona meghaladja a kétszáz millió forintot és nem haladja meg a két milliárd forintot.

KEP

 

 

Kis pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös egészségpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) nem haladja meg az 1.000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona nem haladja meg a kétszáz millió forintot.

KISEP

 

 

Önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár

SP

 

 

Nagy pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) meghaladja a 30.000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona meghaladja a két milliárd forintot.

NSP

 

 

Közepes pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) legalább 1.001 fő és nem haladja meg a 30.000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona meghaladja a kétszáz millió forintot és nem haladja meg a két milliárd forintot.

KSP

 

 

Kis pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) nem haladja meg az 1.000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona nem haladja meg a kétszáz millió forintot.

KISSP

 

 

Végelszámolás alatt álló pénztár

VSZ

 

 

Gyakoriság

Negyedéves

 

 

Féléves

F

 

 

Éves

É

 

 


71EA
Pénzforgalmi jelentés - Bevételek

3K50304M_1

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Fedezeti alap

Működési alap

Likviditási alap

Összesen

Mód

1

2

3

4

5

a

b

c

d

z

001

71EA1

Pénztári bevételek összesen
(71EA101+71EA102+71EA103+71EA104+
71EA105+71EA106+71EA107+71EA108+
71EA109+71EA110+71EA111)

 

 

 

 

 

002

71EA101

Tagok által fizetett tagdíj

 

 

 

 

 

003

71EA102

Munkáltatói tagdíj hozzájárulás

 

 

 

 

 

004

71EA103

Tagok egyéb befizetései

 

 

 

 

 

005

71EA104

Támogatóktól befolyt összeg

 

 

 

 

 

006

71EA105

Belépő tagok által hozott egyéni fedezet

 

 

 

 

 

007

71EA106

A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg

 

 

 

 

 

008

71EA107

Egyéb bevételek

 

 

 

 

 

009

71EA108

Tagi visszafizetés jogosulatlan szolgáltatás igénybevétele miatt

 

 

 

 

 

010

71EA109

Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele

 

 

 

 

 

011

71EA110

Kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatások ellenértéke

 

 

 

 

 

012

71EA111

Pénzügyi műveletek bevétele

 

 

 

 

 

013

71EA1111

Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek

 

 

 

 

 

014

71EA1112

Értékpapírok, részesedések eladásának, beváltásának árfolyamnyeresége

 

 

 

 

 

015

71EA1113

Kapott osztalékok

 

 

 

 

 

016

71EA1114

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

 

 

 

 

 

017

71EA2

Értékpapírok, részesedések eladási árában megtérülő könyv szerinti érték

 

 

 

 

 

018

71EA3

Hitel, kölcsön összegének igénybevétele

 

 

 

 

 

019

71EA4

Passzív pénzügyi elszámolások

 

 

 

 

 

020

71EA401

ebből: Tisztázatlan bevételek

 

 

 

 

 

021

71EA402

Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások

 

 

 

 

 

022

71EA5

Pénzforgalmi bevételek összesen (71EA1+71EA2+71EA3+71EA4)

 

 

 

 

 

023

71EA6

Alapok közötti átcsoportosítás

 

 

 

 

 

024

71EA601

Közgyűlési döntés alapján

 

 

 

 

 

025

71EA602

Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt

 

 

 

 

 

026

71EA603

Egyéb

 

 

 

 

 

027

71EA7

Tárgyidőszaki bevételek összesen (71EA5+71EA6)

 

 

 

 

 

028

71EA8

Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen

 

 

 

 

 

029

71EA9

Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen (71EA7+71EA8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 


71EB
Pénzforgalmi jelentés - Kiadások
3K50304M_2

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Fedezeti alap

Működési alap

Likviditási alap

Összesen

Mód

1

2

3

4

5

a

b

c

d

z

001

71EB1

PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN (71EB101+71EB102+71EB103)

 

 

 

 

 

002

71EB101

Fedezeti tartalékot érintő kifizetések

 

 

 

 

 

003

71EB1011

Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások

 

 

 

 

 

004

71EB10111

Egyéni számlák terhére teljesített kiadások

 

 

 

 

 

005

71EB101111

Eseti szolgáltatások kiadásai

 

 

 

 

 

006

71EB101112

Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések

 

 

 

 

 

007

71EB10112

Közösségi szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások

 

 

 

 

 

008

71EB101121

Eseti szolgáltatások kiadásai

 

 

 

 

 

009

71EB101122

Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések

 

 

 

 

 

010

71EB1012

Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérített összeg

 

 

 

 

 

011

71EB10121

Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet

 

 

 

 

 

012

71EB10122

Tagdíj nemfizetés miatt kizárt tag részére kifizetés

 

 

 

 

 

013

71EB10123

Kilépés miatt

 

 

 

 

 

014

71EB10124

Egyéb

 

 

 

 

 

015

71EB1013

Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások

 

 

 

 

 

016

71EB10131

Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések

 

 

 

 

 

017

71EB10132

Pénztári tagi kártya kibocsátásának egyéni számlát terhelő összege

 

 

 

 

 

018

71EB10133

Egyéb

 

 

 

 

 

019

71EB102

Működési célú kifizetések, ráfordítások

 

 

 

 

 

020

71EB10201

Anyagköltség

 

 

 

 

 

021

71EB10202

Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei

 

 

 

 

 

022

71EB10203

Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei

 

 

 

 

 

023

71EB10204

Tagszervezéssel kapcsolatos költségek

 

 

 

 

 

024

71EB10205

Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség

 

 

 

 

 

025

71EB10206

Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak

 

 

 

 

 

026

71EB10207

Könyvvizsgálat díja

 

 

 

 

 

027

71EB10208

Felügyeleti díj

 

 

 

 

 

028

71EB10209

Kis értékű eszközök beszerzése

 

 

 

 

 

029

71EB10210

Pénzügyi szolgáltatások díja

 

 

 

 

 

030

71EB10211

Kommunikációs költségek

 

 

 

 

 

031

71EB10212

Informatikai szolgáltatások díja

 

 

 

 

 

032

71EB10213

Kártyarendszer díja

 

 

 

 

 

033

71EB10214

Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások

 

 

 

 

 

034

71EB10215

Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen

 

 

 

 

 

035

71EB10216

Hitel- és kölcsöntörlesztés

 

 

 

 

 

036

71EB103

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

 

 

037

71EB10301

Fizetett kamatok

 

 

 

 

 

038

71EB10302

Értékpapírok részesedések eladásának, beváltásának árfolyamvesztesége

 

 

 

 

 

039

71EB10303

Befektetések vagyonarányos költségei

 

 

 

 

 

040

71EB103031

Vagyonkezelői díjak

 

 

 

 

 

041

71EB103032

Letétkezelés díjai

 

 

 

 

 

042

71EB103033

Vagyonarányos egyéb költségek

 

 

 

 

 

043

71EB10304

Pénzügyi műveletek egyéb kiadásai

 

 

 

 

 

044

71EB10305

Tőkekiadások

 

 

 

 

 

045

71EB103051

Beruházások

 

 

 

 

 

046

71EB103052

Felújítások

 

 

 

 

 

047

71EB103053

Értékpapírok, részesedések vásárlása

 

 

 

 

 

048

71EB2

Aktív pénzügyi elszámolások

 

 

 

 

 

049

71EB201

ebből: Téves kifizetések

 

 

 

 

 

050

71EB202

Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások

 

 

 

 

 

051

71EB3

Pénzforgalmi kiadások (71EB1+71EB2)

 

 

 

 

 

052

71EB4

Alapok közötti átcsoportosítás

 

 

 

 

 

053

71EB401

Közgyűlési döntés alapján

 

 

 

 

 

054

71EB402

Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt

 

 

 

 

 

055

71EB403

Egyéb

 

 

 

 

 

056

71EB5

Tárgyidőszaki kiadások összesen (71EB3+71EB4)

 

 

 

 

 

057

71EB6

Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen

 

 

 

 

 

058

71EB7

Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (71EB5+71EB6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 


3K50304M_3

71EC

Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyidőszak

Mód

1

2

3

a

b

z

001

71EC01

Nyitó pénzkészlet

 

 

 

002

71EC02

Pénzforgalmi bevételek

 

 

 

003

71EC03

Pénzforgalmi kiadások

 

 

 

004

71EC04

Záró pénzkészlet (hosszúlejáratú bankbetétek és a 33-34. számlacsoportban kimutatott pénzeszközök)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 


3K50304M_4

71EDAA

Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (nyilvántartási értéken)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Fedezeti alap

Működési alap

Likviditási alap

Összesen

Mód

1

2

3

4

5

a

b

c

d

z

001

71EDAA1

Portfólió összesen

 

 

 

 

 

002

71EDAA11

Bankszámlák és készpénz összesen

 

 

 

 

 

003

71EDAA111

Házipénztár (forint és valuta)

 

 

 

 

 

004

71EDAA112

Pénzforgalmi számla

 

 

 

 

 

005

71EDAA113

Befektetési számla

 

 

 

 

 

006

71EDAA114

Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg

 

 

 

 

 

007

71EDAA12

Értékpapírok összesen

 

 

 

 

 

008

71EDAA121

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)

 

 

 

 

 

009

71EDAA12101

Magyar állampapír

 

 

 

 

 

010

71EDAA12102

Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt)

 

 

 

 

 

011

71EDAA12103

Külföldi állampapír

 

 

 

 

 

012

71EDAA12104

Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt)

 

 

 

 

 

013

71EDAA12105

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

 

 

 

 

 

014

71EDAA12106

Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

 

 

 

 

 

015

71EDAA12107

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír

 

 

 

 

 

016

71EDAA12108

Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír

 

 

 

 

 

017

71EDAA12109

Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

 

 

 

 

 

018

71EDAA12110

Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

 

 

 

 

 

019

71EDAA122

Részvények

 

 

 

 

 

020

71EDAA12201

A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon forgalomba hozott részvény

 

 

 

 

 

021

71EDAA12202

Tőzsdére vagy más elismert értékpapír piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény

 

 

 

 

 

022

71EDAA123

Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír

 

 

 

 

 

023

71EDAA12301

Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot

 

 

 

 

 

024

71EDAA12302

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot

 

 

 

 

 

025

71EDAA12303

Egyéb kollektív befektetési értékpapír

 

 

 

 

 

026

71EDAA124

Jelzáloglevél

 

 

 

 

 

027

71EDAA12401

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél

 

 

 

 

 

028

71EDAA12402

Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél

 

 

 

 

 

029

71EDAA13

Határidős ügyletek

 

 

 

 

 

030

71EDAA14

Opciós ügyletek

 

 

 

 

 

031

71EDAA15

Repóügyletek

 

 

 

 

 

032

71EDAA16

Ingatlan

 

 

 

 

 

033

71EDAA17

Kockázati tőkealap-jegy

 

 

 

 

 

034

71EDAA18

Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír

 

 

 

 

 

035

71EDAA19

Egyéb befektetések, részesedések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 


3K50304M_5

71EDB

Alapok tartaléka állományának alakulása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Tárgyidőszaki nyitó állomány

Tárgyidőszaki növekedés

Tárgyidőszaki csökkenés

Tárgyidőszaki záró állomány

Mód

1

2

3

4

5

a

b

c

d

z

001

71EDB1

Fedezeti alap tartaléka

 

 

 

 

 

002

71EDB11

Egyéni számlák tartaléka

 

 

 

 

 

003

71EDB12

Közösségi számlák tartaléka

 

 

 

 

 

004

71EDB2

Működési alap tartaléka

 

 

 

 

 

005

71EDB3

Likviditási alap tartaléka

 

 

 

 

 

006

71EDB4

Tartalékok állománya összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 


3K50304M_6

71EE

Taglétszám alakulása

 

 

 

 

 

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Tárgyidőszaki adatok

Mód

1

2

a

z

001

71EE1

Időszaki nyitó taglétszám

 

 

002

71EE2

Időszak alatti változás

 

 

003

71EE21

Új belépő

 

 

004

71EE22

Átlépő más pénztárból

 

 

005

71EE23

Átlépő más pénztárba

 

 

006

71EE24

Elhalálozott

 

 

007

71EE25

Kilépő

 

 

008

71EE26

Tagdíj nemfizetés miatt kizárt

 

 

009

71EE27

Egyéb megszűnés

 

 

010

71EE3

Időszaki záró taglétszám

 

 

011

71EE31

Ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők száma

 

 

012

71EE32

tagdíjat nem fizetők száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

Tilos

 

 


3K50304M_7

71EJ

Statisztikai adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Állományi adatok

Mód

1

2

a

z

001

71EJ1

Egészségpénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen

 

 

002

71EJ11

30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya

 

 

003

71EJ12

31-90 nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya

 

 

004

71EJ13

91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya

 

 

005

71EJ2

Egyéb nem egészségpénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen

 

 

006

71EJ21

30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya

 

 

007

71EJ22

31-90 nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya

 

 

008

71EJ23

91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya

 

 

009

71EJ3

Tagok által igénybe vett jogosulatlan szolgáltatások állománya összesen

 

 

010

71EJ4

Egészségpénztári kártyák száma (db)

 

 

011

71EJ41

Ebből: tagi kártyák száma (db)

 

 

012

71EJ42

társkártyák száma (db)

 

 

013

71EJ5

Egészségpénztári szolgáltatók száma (db)

 

 

014

71EJ51

Ebből: kártyaelfogadó helyek száma (db)

 

 

015

71EJ6

Az Öpt. 51. § (5) bekezdése alapján két évre lekötött összegek állománya

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

Tilos

 

 


3K50304M_8

71EH

Egészségpénztár szolgáltatási adatai

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Szolgáltatási kiadás (eFt)

Szolgáltatás esetszáma (db)

Mód

1

2

3

a

b

z

001

71EH1

Egészségpénztári szolgáltatások összesen

 

 

 

002

71EH11

Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások

 

 

 

003

71EH1101

ebből: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése

 

 

 

004

71EH1102

otthoni gondozás támogatása

 

 

 

005

71EH1103

gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása

 

 

 

006

71EH1104

látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás

 

 

 

007

71EH11041

71EH1104-ből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása

 

 

 

008

71EH11042

71EH1104-ből: vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása

 

 

 

009

71EH1105

megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása

 

 

 

010

71EH1106

szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések

 

 

 

011

71EH1107

egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyező feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatás

 

 

 

012

71EH11071

ebből: gyógyszer vételárának kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása

 

 

 

013

71EH11072

gyógyászati segédeszköz vételárának kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása

 

 

 

014

71EH11073

kieső jövedelem teljes vagy részleges pótlása betegség miatti keresőképtelenség esetén

 

 

 

015

71EH11074

hátramaradottak segélyezése halál esetén

 

 

 

016

71EH11075

OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása

 

 

 

017

71EH11076

szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése

 

 

 

018

71EH11077

Egyéb

 

 

 

019

71EH12

Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások

 

 

 

020

71EH121

természetgyógyászati szolgáltatások

 

 

 

021

71EH122

sporteszközök vásárlásának támogatása

 

 

 

022

71EH123

gyógyteák, fog- és szájápolók vételárának támogatása

 

 

 

023

71EH124

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 


3K50304M_9

71EPM

Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok

Adatszolgáltató:

Vonatkozási idő:

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Tárgyidőszak

Halmozott (naptári év elejétől kumulált)

Mód

Darabszám

Összeg

Darabszám

Összeg

 

1

2

3

4

3

a

b

c

d

z

001

71EPM01

Nem teljes körűen átvilágított ügyfél

 

 

 

 

 

002

71EPM011

ebből: ügyfélkövetelés

 

 

 

 

 

003

71EPM012

ebből: ügyfél kötelezettség

 

 

 

 

 

004

71EPM02

Összes ügyfél-átvilágítás

 

 

 

 

 

005

71EPM021

Egyszerűsített ügyfél átvilágítás

 

 

 

 

 

006

71EPM022

Fokozott ügyfél átvilágítás

 

 

 

 

 

007

71EPM0221

ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása

 

 

 

 

 

008

71EPM023

Normál ügyfél átvilágítás

 

 

 

 

 

009

71EPM031

Üzleti kapcsolat létesítésekor vagy az első szolgáltatás nyújtása előtt történt átvilágítás

 

 

 

 

 

010

71EPM032

Hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás

 

 

 

 

 

011

71EPM033

Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás

 

 

 

 

 

012

71EPM034

Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás

 

 

 

 

 

013

71EPM035

Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele

 

 

 

 

 

014

71EPM036

Tagszervező által vézett átvilágítás

 

 

 

 

 

015

71EPM041

Saját bejelentések

 

 

 

 

 

016

71EPM042

Bejelentésekből a devizában lebonyolított ügyletek

 

 

 

 

 

017

71EPM0431

Bejelentésekből:
1. legnagyobb összegű bejelentés

 

 

 

 

 

018

71EPM0432

2. legnagyobb összegű bejelentés

 

 

 

 

 

019

71EPM0433

3. legnagyobb összegű bejelentés

 

 

 

 

 

020

71EPM0434

4. legnagyobb összegű bejelentés

 

 

 

 

 

021

71EPM0435

5. legnagyobb összegű bejelentés

 

 

 

 

 

022

71EPM044

Bejelentésekből tagszervező által végzett tranzakciók bejelentése

 

 

 

 

 

023

71EPM05

Bejelentésekből 24/48 órára felfüggesztett tranzakció

 

 

 

 

 

024

71EPM06

Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések

 

 

 

 

 

025

71EPM07

Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés

 

 

 

 

 

026

71EPM08

Terrorista lista alapján zárolt követelések

 

 

 

 

 

027

71EPM09

Megbízás elmaradása miatti adatközlésre kötelezés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 


3K50304M_10

71EPPA1

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

 

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint

Összesen

Mód

Tagsági jogviszony létrejötte

(tagszervezői panaszok nélkül)

Tagszervezői tevékenység

Egyéni számla értesítő

Adóigazolások

Tagdíjelszámolások

(bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)

Hozamok

(elszámoló egység árfolyama)

Szolgáltatások

(elszámolás, kifizetés)

Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések

Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére

(a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül)

Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

z

001

71EPPA11

TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

71EPPA12

PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003

71EPPA121

Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004

71EPPA122

Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005

71EPPA1221

Részben megalapozott panaszügy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006

71EPPA1222

Megalapozott panaszügy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007

71EPPA123

Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

008

71EPPA1231

Részben megalapozott panaszügy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

009

71EPPA1232

Elutasított panaszügy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3K50304M_11

71EPPA2

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

 

 

 

 

 

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Adat

Mód

1

2

a

z

001

71EPPA21

TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN

 

 

002

71EPPA212

A panasz típusa szerint

 

 

003

71EPPA21201

Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)

 

 

004

71EPPA21202

Tagszervezői tevékenység

 

 

005

71EPPA21203

Egyéni számla értesítő

 

 

006

71EPPA21204

Adóigazolások

 

 

007

71EPPA21205

Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)

 

 

008

71EPPA21206

Hozamok (elszámoló egység árfolyama)

 

 

009

71EPPA21207

Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)

 

 

010

71EPPA21208

Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések

 

 

011

71EPPA21209

Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére

(a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül)

 

 

012

71EPPA21210

Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)

 

 

013

71EPPA213

Panaszkezelés időtartama szerint

 

 

014

71EPPA2131

A jogszabályban meghatározott határidőn belül

 

 

015

71EPPA2132

A jogszabályban meghatározott határidőn túl

 

 

016

71EPPA214

Panaszügyek megalapozottsága szerint

 

 

017

71EPPA2141

Elutasított panaszügy

 

 

018

71EPPA2142

Részben megalapozott panaszügy

 

 

019

71EPPA2143

Megalapozott panaszügy

 

 

020

71EPPA22

FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN

 

 

021

71EPPA221

Összesen

 

 

022

71EPPA222

A panasz típusa szerint

 

 

023

71EPPA22101

Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)

 

 

024

71EPPA22102

Tagszervezői tevékenység

 

 

025

71EPPA22103

Egyéni számla értesítő

 

 

026

71EPPA22104

Adóigazolások

 

 

027

71EPPA22105

Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)

 

 

028

71EPPA22106

Hozamok (elszámoló egység árfolyama)

 

 

029

71EPPA22107

Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)

 

 

030

71EPPA22108

Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések

 

 

031

71EPPA22109

Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére

(a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül)

 

 

032

71EPPA22110

Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)

 

 

033

71EPPA23

EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

 

 

034

71EPPA231

Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó

személyek száma (fő)

 

 

035

71EPPA232

Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft)

 

 

036

71EPPA2331

Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma

 

 

037

71EPPA2332

Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban

 

 

038

71EPPA2333

Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban

 

 

039

71EPPA2334

Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

Tilos

 

 


3K50304M_12

71SA

Pénzforgalmi jelentés - Bevételek

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Fedezeti alap

Működési alap

Likviditási alap

Összesen

Mód

1

2

3

4

5

a

b

c

d

z

001

71SA1

XI. Pénztári bevételek összesen (71SA101+71SA102+71SA103+71SA104+ 71SA105+71SA106+71SA107+71SA108+ 71SA109+71SA110+71SA111)

 

 

 

 

 

002

71SA101

Tagok által fizetett tagdíj

 

 

 

 

 

003

71SA102

Munkáltatói tagdíj hozzájárulás

 

 

 

 

 

004

71SA103

Tagok egyéb befizetései

 

 

 

 

 

005

71SA104

Támogatóktól befolyt összeg

 

 

 

 

 

006

71SA105

Belépő tagok által hozott egyéni fedezet

 

 

 

 

 

007

71SA106

A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg

 

 

 

 

 

008

71SA107

Egyéb bevételek

 

 

 

 

 

009

71SA108

Tagi visszafizetés jogosulatlan szolgáltatás igénybe vétele miatt

 

 

 

 

 

010

71SA109

Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele

 

 

 

 

 

011

71SA110

Kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatások ellenértéke

 

 

 

 

 

012

71SA111

Pénzügyi műveletek bevétele

 

 

 

 

 

013

71SA1111

Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek

 

 

 

 

 

014

71SA1112

Értékpapírok, részesedések eladásának, beváltásának árfolyamnyeresége

 

 

 

 

 

015

71SA1113

Kapott osztalékok

 

 

 

 

 

016

71SA1114

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

 

 

 

 

 

017

71SA2

Értékpapírok, részesedések eladási árában megtérülő könyv szerinti érték

 

 

 

 

 

018

71SA3

Hitel, kölcsön összegének igénybevétele

 

 

 

 

 

019

71SA4

Passzív pénzügyi elszámolások

 

 

 

 

 

020

71SA401

ebből: Tisztázatlan bevételek

 

 

 

 

 

021

71SA402

Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások

 

 

 

 

 

022

71SA5

Pénzforgalmi bevételek összesen (71SA1+71SA2+71SA3+71SA4)

 

 

 

 

 

023

71SA6

Alapok közötti átcsoportosítás

 

 

 

 

 

024

71SA601

Közgyűlési döntés alapján

 

 

 

 

 

025

71SA602

Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt

 

 

 

 

 

026

71SA603

Egyéb

 

 

 

 

 

027

71SA7

Tárgyidőszaki bevételek összesen (71SA5+71SA6)

 

 

 

 

 

028

71SA8

Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen

 

 

 

 

 

029

71SA9

Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen (71SA7+71SA8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 


3K50304M_13

71SB

Pénzforgalmi jelentés - Kiadások

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Fedezeti alap

Működési alap

Likviditási alap

Összesen

Mód

1

2

3

4

5

a

b

c

d

z

001

71SB1

PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN (71SB101+71SB102+71SB103)

 

 

 

 

 

002

71SB101

Fedezeti tartalékot érintő kifizetések

 

 

 

 

 

003

71SB1011

Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások

 

 

 

 

 

004

71SB10111

Egyéni számlák terhére teljesített kiadások

 

 

 

 

 

005

71SB101111

Eseti szolgáltatások kiadásai

 

 

 

 

 

006

71SB101112

Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések

 

 

 

 

 

007

71SB10112

Közösségi szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások

 

 

 

 

 

008

71SB101121

Eseti szolgáltatások kiadásai

 

 

 

 

 

009

71SB101122

Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések

 

 

 

 

 

010

71SB1012

Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérített összeg

 

 

 

 

 

011

71SB10121

Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet

 

 

 

 

 

012

71SB10122

Tagdíj nemfizetés miatt kizárt tag részére kifizetés

 

 

 

 

 

013

71SB10123

Kilépés miatt

 

 

 

 

 

014

71SB10124

Egyéb

 

 

 

 

 

015

71SB1013

Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások

 

 

 

 

 

016

71SB10131

Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések

 

 

 

 

 

017

71SB10132

Pénztári tagi kártya kibocsátásának egyéni számlát terhelő összege

 

 

 

 

 

018

71SB10133

Egyéb

 

 

 

 

 

019

71SB102

Működési célú kifizetések, ráfordítások

 

 

 

 

 

020

71SB10201

Anyagköltség

 

 

 

 

 

021

71SB10202

Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei

 

 

 

 

 

022

71SB10203

Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei

 

 

 

 

 

023

71SB10204

Tagszervezéssel kapcsolatos költségek

 

 

 

 

 

024

71SB10205

Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség

 

 

 

 

 

025

71SB10206

Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak

 

 

 

 

 

026

71SB10207

Könyvvizsgálat díja

 

 

 

 

 

027

71SB10208

Felügyeleti díj

 

 

 

 

 

028

71SB10209

Kis értékű eszközök beszerzése

 

 

 

 

 

029

71SB10210

Pénzügyi szolgáltatások díja

 

 

 

 

 

030

71SB10211

Kommunikációs költségek

 

 

 

 

 

031

71SB10212

Informatikai szolgáltatások díja

 

 

 

 

 

032

71SB10213

Kártyarendszer díja

 

 

 

 

 

033

71SB10214

Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások

 

 

 

 

 

034

71SB10215

Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen

 

 

 

 

 

035

71SB10216

Hitel- és kölcsöntörlesztés

 

 

 

 

 

036

71SB103

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

 

 

037

71SB10301

Fizetett kamatok

 

 

 

 

 

038

71SB10302

Értékpapírok részesedések eladásának, beváltásának árfolyamvesztesége

 

 

 

 

 

039

71SB10303

Befektetések vagyonarányos költségei

 

 

 

 

 

040

71SB103031

Vagyonkezelői díjak

 

 

 

 

 

041

71SB103032

Letétkezelés díjai

 

 

 

 

 

042

71SB103033

Vagyonarányos egyéb költségek

 

 

 

 

 

043

71SB10304

Pénzügyi műveletek egyéb kiadásai

 

 

 

 

 

044

71SB10305

Tőkekiadások

 

 

 

 

 

045

71SB103051

Beruházások

 

 

 

 

 

046

71SB103052

Felújítások

 

 

 

 

 

047

71SB103053

Értékpapírok, részesedések vásárlása

 

 

 

 

 

048

71SB2

Aktív pénzügyi elszámolások

 

 

 

 

 

049

71SB201

ebből: Téves kifizetések

 

 

 

 

 

050

71SB202

Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások

 

 

 

 

 

051

71SB3

Pénzforgalmi kiadások (71SB1+71SB2)

 

 

 

 

 

052

71SB4

Alapok közötti átcsoportosítás

 

 

 

 

 

053

71SB401

Közgyűlési döntés alapján

 

 

 

 

 

054

71SB402

Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt

 

 

 

 

 

055

71SB5

Tárgynegyedévi kiadások összesen Tárgyidőszaki kiadások összesen (71SB3+71SB4)

 

 

 

 

 

056

71SB6

Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen

 

 

 

 

 

057

71SB7

Tárgyévi halmozott kiadások összesen Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (71SB5+71SB6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 


3K50304M_14

71SC

Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyidőszak

Mód

1

2

3

a

b

z

001

71SC01

Nyitó pénzkészlet

 

 

 

002

71SC02

Pénzforgalmi bevételek

 

 

 

003

71SC03

Pénzforgalmi kiadások

 

 

 

004

71SC04

Záró pénzkészlet (hosszúlejáratú bankbetétek és a 33-34. számlacsoportban kimutatott pénzeszközök)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 


3K50304M_15

71SDAA

Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (nyilvántartási értéken)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Fedezeti alap

Működési alap

Likviditási alap

Összesen

Mód

1

2

3

4

5

a

b

c

d

z

001

71SDAA1

Portfólió összesen

 

 

 

 

 

002

71SDAA11

Bankszámlák és készpénz összesen

 

 

 

 

 

003

71SDAA111

Házipénztár (forint és valuta)

 

 

 

 

 

004

71SDAA112

Pénzforgalmi számla

 

 

 

 

 

005

71SDAA113

Befektetési számla

 

 

 

 

 

006

71SDAA114

Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg

 

 

 

 

 

007

71SDAA12

Értékpapírok összesen

 

 

 

 

 

008

71SDAA121

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)

 

 

 

 

 

009

71SDAA12101

Magyar állampapír

 

 

 

 

 

010

71SDAA12102

Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt)

 

 

 

 

 

011

71SDAA12103

Külföldi állampapír

 

 

 

 

 

012

71SDAA12104

Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt)

 

 

 

 

 

013

71SDAA12105

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

 

 

 

 

 

014

71SDAA12106

Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

 

 

 

 

 

015

71SDAA12107

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír

 

 

 

 

 

016

71SDAA12108

Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír

 

 

 

 

 

017

71SDAA12109

Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

 

 

 

 

 

018

71SDAA12110

Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

 

 

 

 

 

019

71SDAA122

Részvények

 

 

 

 

 

020

71SDAA12201

A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon forgalomba hozott részvény

 

 

 

 

 

021

71SDAA12202

Tőzsdére vagy más elismert értékpapír piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény

 

 

 

 

 

022

71SDAA123

Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír

 

 

 

 

 

023

71SDAA12301

Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot

 

 

 

 

 

024

71SDAA12302

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot

 

 

 

 

 

025

71SDAA12303

Egyéb kollektív befektetési értékpapír

 

 

 

 

 

026

71SDAA124

Jelzáloglevél

 

 

 

 

 

027

71SDAA12401

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél

 

 

 

 

 

028

71SDAA12402

Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél

 

 

 

 

 

029

71SDAA13

Határidős ügyletek

 

 

 

 

 

030

71SDAA14

Opciós ügyletek

 

 

 

 

 

031

71SDAA15

Repó ügyletek

 

 

 

 

 

032

71SDAA16

Ingatlan

 

 

 

 

 

033

71SDAA17

Kockázati tőkealap-jegy

 

 

 

 

 

034

71SDAA18

Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír

 

 

 

 

 

035

71SDAA19

Egyéb befektetések, részesedések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 


3K50304M_16

71SDB

Alapok tartaléka állományának alakulása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Tárgyidőszaki nyitó állomány

Tárgyidőszaki növekedés

Tárgyidőszaki csökkenés

Tárgyidőszaki záró állomány

Mód

1

2

3

4

5

a

b

c

d

z

001

71SDB1

Fedezeti alap tartaléka

 

 

 

 

 

002

71SDB11

Egyéni számlák tartaléka

 

 

 

 

 

003

71SDB12

Közösségi számlák tartaléka

 

 

 

 

 

004

71SDB2

Működési alap tartaléka

 

 

 

 

 

005

71SDB3

Likviditási alap tartaléka

 

 

 

 

 

006

71SDB4

Tartalékok állománya összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 


3K50304M_17

71SE

Taglétszám alakulása

 

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Tárgyidőszaki adatok

Mód

1

2

a

z

001

71SE1

Időszaki nyitó taglétszám

 

 

002

71SE2

Időszak alatti változás

 

 

003

71SE21

Új belépő

 

 

004

71SE22

Átlépő más pénztárból

 

 

005

71SE23

Átlépő más pénztárba

 

 

006

71SE24

Elhalálozott

 

 

007

71SE25

Kilépő

 

 

008

71SE26

Tagdíj nemfizetés miatt kizárt

 

 

009

71SE27

Egyéb megszűnés

 

 

010

71SE3

Időszaki záró taglétszám

 

 

011

71SE31

Ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők száma

 

 

012

71SE32

Tagdíjat nem fizetők száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

Tilos

 

 

71SJ

Statisztikai adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Állományi adatok

Mód

1

2

a

z

001

71SJ1

Önsegélyező pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen

 

 

002

71SJ11

30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya

 

 

003

71SJ12

31-90 nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya

 

 

004

71SJ13

91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya

 

 

005

71SJ2

Egyéb nem önsegélyező pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen

 

 

006

71SJ21

30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya

 

 

007

71SJ22

31-90 nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya

 

 

008

71SJ23

91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya

 

 

009

71SJ3

Tagok által igénybe vett jogosulatlan szolgáltatások állománya összesen

 

 

010

71SJ4

Önsegélyező pénztári kártyák száma (db)

 

 

011

71SJ41

Ebből: tagi kártyák száma (db)

 

 

012

71SJ42

társkártyák száma (db)

 

 

013

71SJ5

Önsegélyező pénztári szolgáltatók száma (db)

 

 

014

71SJ51

Ebből: kártyaelfogadó helyek száma (db)

 

 

015

71SJ6

Az Öpt. 51. § (5) bekezdése alapján két évre lekötött összegek állománya

 

 


3K50304M_19

71SH

Önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Eseti jellegű

Rendszeres (járulékjellegű)

 

Egyéni számláról finanszírozott

Közösségi szolgáltatás

Egyéni számláról finanszírozott

Közösségi szolgáltatás

Összesen

 

Szolgáltatási
kiadás (eFt)

Szolgáltatás esetszám (db)

Szolgáltatási kiadás (eFt)

Szolgáltatás esetszám (db)

Csatlakozott tagok száma (fő)

Szolgáltatási kiadás (eFt)

Szolgáltatás esetszám (db)

Szolgáltatási kiadás (eFt)

Szolgáltatás esetszám (db)

Csatlakozott tagok száma (fő)

Szolgáltatási kiadás (eFt)

Mód

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

001

71SH1

Önsegélyező pénztári szolgáltatások összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

71SH11

Kiegészítő önsegélyező szolgáltatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003

71SH1101

gyermekekkel kapcsolatos ellátások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004

71SH11011

gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005

71SH11012

nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási támogatás)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006

71SH1102

munkanélküliségi ellátások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007

71SH1103

tűz és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

008

71SH1104

betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

009

71SH1105

vak személyek részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

71SH1106

megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakításának költségtámogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011

71SH1107

vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

012

71SH1108

gyógyszer vételárának támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

013

71SH1109

gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

014

71SH1010

hátramaradottak segélyezése halál esetén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

015

71SH1011

közüzemi díjak finanszírozásának támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

016

71SH1012

lakáscélú devizaalapú jelzáloghitel törlesztésének támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

017

71SH1013

otthoni gondozás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

018

71SH1014

idősgondozás támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

019

71SH1015

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

71SH12

Életmódjavító önsegélyező pénztári szolgáltatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

021

71SH121

71SH12-ből: gyógyteák vételárának támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

022

71SH122

71SH12-ből: fog és szájápolók árának támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

023

71SH123

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3K50304M_20

71SPM

Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok

Adatszolgáltató:

Vonatkozási idő:

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Tárgyidőszak

Halmozott (naptári év elejétől kumulált)

Mód

Darabszám

Összeg

Darabszám

Összeg

 

1

2

3

4

3

a

b

c

d

z

001

71SPM01

Nem teljes körűen átvilágított ügyfél

 

 

 

 

 

002

71SPM011

ebből: ügyfélkövetelés

 

 

 

 

 

003

71SPM012

ebből: ügyfél kötelezettség

 

 

 

 

 

004

71SPM02

Összes ügyfél-átvilágítás

 

 

 

 

 

005

71SPM021

Egyszerűsített ügyfél átvilágítás

 

 

 

 

 

006

71SPM022

Fokozott ügyfél átvilágítás

 

 

 

 

 

007

71SPM0221

ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása

 

 

 

 

 

008

71SPM023

Normál ügyfél átvilágítás

 

 

 

 

 

009

71SPM031

Üzleti kapcsolat létesítésekor vagy az első szolgáltatás nyújtása előtt történt átvilágítás

 

 

 

 

 

010

71SPM032

Hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás

 

 

 

 

 

011

71SPM033

Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás

 

 

 

 

 

012

71SPM034

Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás

 

 

 

 

 

013

71SPM035

Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele

 

 

 

 

 

014

71SPM036

Tagszervező által végzett átvilágítás

 

 

 

 

 

015

71SPM041

Saját bejelentések

 

 

 

 

 

016

71SPM042

Bejelentésekből a devizában lebonyolított ügyletek

 

 

 

 

 

017

71SPM0431

Bejelentésekből: 1. legnagyobb összegű bejelentés

 

 

 

 

 

018

71SPM0432

2. legnagyobb összegű bejelentés

 

 

 

 

 

019

71SPM0433

3. legnagyobb összegű bejelentés

 

 

 

 

 

020

71SPM0434

4. legnagyobb összegű bejelentés

 

 

 

 

 

021

71SPM0435

5. legnagyobb összegű bejelentés

 

 

 

 

 

022

71SPM044

Bejelentésekből tagszervező által végzett tranzakciók bejelentése

 

 

 

 

 

023

71SPM05

Bejelentésekből 24/48 órára felfüggesztett tranzakció

 

 

 

 

 

024

71SPM06

Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések

 

 

 

 

 

025

71SPM07

Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés

 

 

 

 

 

026

71SPM08

Terrorista lista alapján zárolt követelések

 

 

 

 

 

027

71SPM09

Megbízás elmaradása miatti adatközlésre kötelezés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 


3K50304M_21

71SPPA1

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

 

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint

Összesen

Mód

Tagsági jogviszony létrejötte

(tagszervezői panaszok nélkül)

Tagszervezői tevékenység

Egyéni számla értesítő

Adóigazolások

Tagdíjelszámolások

(bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)

Hozamok

(elszámoló egység árfolyama)

Szolgáltatások

(elszámolás, kifizetés)

Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések

Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére

(a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül)

Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

z

001

71SPPA11

TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

71SPPA12

PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003

71SPPA121

Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004

71SPPA122

Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005

71SPPA1221

Részben megalapozott panaszügy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006

71SPPA1222

Megalapozott panaszügy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007

71SPPA123

Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

008

71SPPA1231

Részben megalapozott panaszügy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

009

71SPPA1232

Elutasított panaszügy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3K50304M_22

71SPPA2

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

 

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Adat

Mód

1

2

a

z

001

71SPPA21

TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN

 

 

002

71SPPA212

A panasz típusa szerint

 

 

003

71SPPA21201

Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)

 

 

004

71SPPA21202

Tagszervezői tevékenység

 

 

005

71SPPA21203

Egyéni számla értesítő

 

 

006

71SPPA21204

Adóigazolások

 

 

007

71SPPA21205

Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)

 

 

008

71SPPA21206

Hozamok (elszámoló egység árfolyama)

 

 

009

71SPPA21207

Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)

 

 

010

71SPPA21208

Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések

 

 

011

71SPPA21209

Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére

(a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül)

 

 

012

71SPPA21210

Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)

 

 

013

71SPPA213

Panaszkezelés időtartama szerint

 

 

014

71SPPA2131

A jogszabályban meghatározott határidőn belül

 

 

015

71SPPA2132

A jogszabályban meghatározott határidőn túl

 

 

016

71SPPA214

Panaszügyek megalapozottsága szerint

 

 

017

71SPPA2141

Elutasított panaszügy

 

 

018

71SPPA2142

Részben megalapozott panaszügy

 

 

019

71SPPA2143

Megalapozott panaszügy

 

 

020

71SPPA22

FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN

 

 

021

71SPPA221

Összesen

 

 

022

71SPPA222

A panasz típusa szerint

 

 

023

71SPPA22101

Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)

 

 

024

71SPPA22102

Tagszervezői tevékenység

 

 

025

71SPPA22103

Egyéni számla értesítő

 

 

026

71SPPA22104

Adóigazolások

 

 

027

71SPPA22105

Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)

 

 

028

71SPPA22106

Hozamok (elszámoló egység árfolyama)

 

 

029

71SPPA22107

Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)

 

 

030

71SPPA22108

Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések

 

 

031

71SPPA22109

Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére

(a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül)

 

 

032

71SPPA22110

Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)

 

 

033

71SPPA23

EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

 

 

034

71SPPA231

Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó

személyek száma (fő)

 

 

035

71SPPA232

Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft)

 

 

036

71SPPA2331

Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma

 

 

037

71SPPA2332

Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban

 

 

038

71SPPA2333

Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban

 

 

039

71SPPA2334

Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

Tilos

 

 


3K50304M_23

73EME

Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Előző évi beszámoló záró adatai

Megállapított eltérések (+/-)

Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai

Tárgyévi beszámoló záró adatai

Megállapított eltérések (+/-)

Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai

Mód

1

2

3

4

5

6

7

a

b

c

d

e

f

z

001

73EME1

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

002

73EME11

A) Befektetett eszközök

 

 

 

 

 

 

 

003

73EME111

I. Immateriális javak

 

 

 

 

 

 

 

004

73EME1111

1. Vagyoni értékű jogok

 

 

 

 

 

 

 

005

73EME1112

2. Szellemi termékek

 

 

 

 

 

 

 

006

73EME1113

3. Immateriális javakra adott előlegek

 

 

 

 

 

 

 

007

73EME112

II. Tárgyi eszközök

 

 

 

 

 

 

 

008

73EME1121

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

 

 

 

 

 

 

 

009

73EME1122

2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek

 

 

 

 

 

 

 

010

73EME1123

3. Beruházások, felújítások

 

 

 

 

 

 

 

011

73EME1124

4. Beruházásra adott előlegek

 

 

 

 

 

 

 

012

73EME113

III. Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

 

 

 

 

013

73EME1131

1. Egyéb tartós részesedések

 

 

 

 

 

 

 

014

73EME1132

2. Egyéb tartósan adott kölcsön

 

 

 

 

 

 

 

015

73EME11321

a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön

 

 

 

 

 

 

 

016

73EME11322

b) Hosszú lejáratú bankbetétek

 

 

 

 

 

 

 

017

73EME1133

3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

 

 

 

 

 

 

 

018

73EME114

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

 

 

 

 

 

 

 

019

73EME12

B) Forgóeszközök

 

 

 

 

 

 

 

020

73EME121

I. Készletek

 

 

 

 

 

 

 

021

73EME122

II.Követelések

 

 

 

 

 

 

 

022

73EME1221

1. Tagdíjkövetelések

 

 

 

 

 

 

 

023

73EME1222

2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

 

 

 

 

 

 

 

024

73EME1223

3. Egyéb követelések

 

 

 

 

 

 

 

025

73EME123

III. Értékpapírok

 

 

 

 

 

 

 

026

73EME1231

1. Egyéb részesedések

 

 

 

 

 

 

 

027

73EME1232

2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

 

 

 

 

 

 

 

028

73EME124

IV. Pénzeszközök

 

 

 

 

 

 

 

029

73EME1241

1. Pénztárak

 

 

 

 

 

 

 

030

73EME1242

2. Pénztári elszámolási számla

 

 

 

 

 

 

 

031

73EME1243

3. Elkülönített betétszámla

 

 

 

 

 

 

 

032

73EME1244

4. Rövid lejáratú bankbetétek

 

 

 

 

 

 

 

033

73EME1245

5. Devizaszámla

 

 

 

 

 

 

 

034

73EME125

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 

 

 


3K50304M_24

73EMF

Mérleg - Források

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Előző évi beszámoló záró adatai

Megállapított eltérések
(+/-)

Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai

Tárgyévi beszámoló záró adatai

Megállapított eltérések
(+/-)

Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai

Mód

1

2

3

4

5

6

7

a

b

c

d

e

f

z

001

73EMF1

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

002

73EMF11

D) Saját tőke

 

 

 

 

 

 

 

003

73EMF111

I. Induló tőke

 

 

 

 

 

 

 

004

73EMF1111

1. Fedezeti alap induló tőkéje

 

 

 

 

 

 

 

005

73EMF1112

2. Működési alap induló tőkéje

 

 

 

 

 

 

 

006

73EMF1113

3. Likviditási alap induló tőkéje

 

 

 

 

 

 

 

007

73EMF112

II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)

 

 

 

 

 

 

 

008

73EMF113

III. Tőkeváltozások

 

 

 

 

 

 

 

009

73EMF1131

1. Fedezeti alap tőkeváltozása

 

 

 

 

 

 

 

010

73EMF1132

2. Működési alap tőkeváltozása

 

 

 

 

 

 

 

011

73EMF1133

3. Likviditási alap tőkeváltozása

 

 

 

 

 

 

 

012

73EMF12

E) Tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

013

73EMF121

I. Fedezeti alap tartaléka

 

 

 

 

 

 

 

014

73EMF1211

1. Egyéni számlák befektetett tartaléka

 

 

 

 

 

 

 

015

73EMF1212

2. Egyéni számlák szabad tartaléka

 

 

 

 

 

 

 

016

73EMF1213

3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka

 

 

 

 

 

 

 

017

73EMF1214

4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka

 

 

 

 

 

 

 

018

73EMF1215

5. Közösségi szolgáltatások tartaléka

 

 

 

 

 

 

 

019

73EMF122

II. Működési alap tartaléka

 

 

 

 

 

 

 

020

73EMF1221

1. Befektetett működési tartalék

 

 

 

 

 

 

 

021

73EMF1222

2. Likvid működési tartalék

 

 

 

 

 

 

 

022

73EMF123

III. Likviditási alap tartaléka

 

 

 

 

 

 

 

023

73EMF1231

1. Befektetett likviditási tartalék

 

 

 

 

 

 

 

024

73EMF1232

2. Szabad likviditási tartalék

 

 

 

 

 

 

 

025

73EMF13

F) Kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

026

73EMF131

I. Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

027

73EMF1311

1. Tagokkal szembeni kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

028

73EMF1312

2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

 

 

 

 

 

 

 

029

73EMF1313

3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök

 

 

 

 

 

 

 

030

73EMF1314

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

031

73EMF132

II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 

 

 


3K50304M_25

73EA

Eredménykimutatás - Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Előző évi beszámoló záró adatai

Megállapított eltérések
(+/-)

Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai

Tárgyévi beszámoló záró adatai

Megállapított eltérések
(+/-)

Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai

Mód

1

2

3

4

5

6

7

a

b

c

d

e

f

z

001

73EA01

Tagok által fizetett tagdíj

 

 

 

 

 

 

 

002

73EA02

Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

 

 

 

 

 

 

 

003

73EA03

Tagdíjbevételek összesen (73EA01+73EA02)

 

 

 

 

 

 

 

004

73EA04

Tagok egyéb befizetései

 

 

 

 

 

 

 

005

73EA05

Támogatóktól befolyó összeg

 

 

 

 

 

 

 

006

73EA06

Pénztári befizetések összesen (73EA03+73EA04+73EA05)

 

 

 

 

 

 

 

007

73EA07

Belépő tagok áthozott egyéni fedezet

 

 

 

 

 

 

 

008

73EA08

Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg

 

 

 

 

 

 

 

009

73EA09

Eszközök értékesítéséből származó bevétel

 

 

 

 

 

 

 

010

73EA10

Pénzügyi műveletek bevétele

 

 

 

 

 

 

 

011

73EA11

Átcsoportosítás likviditási alapból

 

 

 

 

 

 

 

012

73EA12

Átcsoportosítás működési alapból

 

 

 

 

 

 

 

013

73EA13

Különféle bevételek (73EA07+73EA08+73EA09+73EA10+73EA11+ 73EA12)

 

 

 

 

 

 

 

014

73EA14

Fedezeti alap bevételei összesen (73EA06+73EA13)

 

 

 

 

 

 

 

015

73EA15

Szolgáltatások kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

016

73EA16

Tagoknak visszatérítet összeg

 

 

 

 

 

 

 

017

73EA17

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

 

 

 

 

018

73EA18

Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések

 

 

 

 

 

 

 

019

73EA19

Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg

 

 

 

 

 

 

 

020

73EA20

Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg

 

 

 

 

 

 

 

021

73EA21

Fedezeti alap kiadásai (73EA15+73EA16+73EA17+73EA18+73EA19+73EA20)

 

 

 

 

 

 

 

022

73EA22

Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73EA14-73EA21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 

 

 


3K50304M_26

73EB

Eredménykimutatás - Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Előző évi beszámoló záró adatai

Megállapított eltérések
(+/-)

Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai

Tárgyévi beszámoló záró adatai

Megállapított eltérések (+/-)

Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai

Mód

1

2

3

4

5

6

7

a

b

c

d

e

f

z

001

73EB01

Tagok által fizetett tagdíj

 

 

 

 

 

 

 

002

73EB02

Munkáltatói tagdíj hozzájárulás

 

 

 

 

 

 

 

003

73EB03

Tagdíjbevételek összesen (73EB01+73EB02)

 

 

 

 

 

 

 

004

73EB04

Tagok egyéb befizetései

 

 

 

 

 

 

 

005

73EB05

Támogatóktól befolyó összeg

 

 

 

 

 

 

 

006

73EB06

Pénztári befizetések összesen (73EB03+73EB04+73EB05)

 

 

 

 

 

 

 

007

73EB07

Eszközök értékesítéséből származó bevétel

 

 

 

 

 

 

 

008

73EB071

ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele

 

 

 

 

 

 

 

009

73EB08

Egyéb bevétel

 

 

 

 

 

 

 

010

73EB081

ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele

 

 

 

 

 

 

 

011

73EB09

Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke

 

 

 

 

 

 

 

012

73EB10

Pénzügyi műveletek bevétele

 

 

 

 

 

 

 

013

73EB101

ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele

 

 

 

 

 

 

 

014

73EB11

Átcsoportosítás likviditási alapból

 

 

 

 

 

 

 

015

73EB12

Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról

 

 

 

 

 

 

 

016

73EB13

Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73EB07+73EB08+73EB09+73EB10+73EB11+ 73EB12)

 

 

 

 

 

 

 

017

73EB17

Működési alap bevételei összesen (73EB06+73EB13)

 

 

 

 

 

 

 

018

73EB171

ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73EB071+73EB81+73EB09+73EB101)

 

 

 

 

 

 

 

019

73EB18

Anyagjellegű kiadások

 

 

 

 

 

 

 

020

73EB19

Személyi jellegű kiadások

 

 

 

 

 

 

 

021

73EB20

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

 

 

 

 

 

 

 

022

73EB21

Egyéb kiadások

 

 

 

 

 

 

 

023

73EB22

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

 

 

 

 

024

73EB23

Felügyelettel kapcsolatos befizetések

 

 

 

 

 

 

 

025

73EB24

Beruházások, felújítások

 

 

 

 

 

 

 

026

73EB25

Átcsoportosítás likviditási alapba

 

 

 

 

 

 

 

027

73EB26

Átcsoportosítás fedezeti alapba

 

 

 

 

 

 

 

028

73EB27

Működési alap kiadásai (73EB18+...+73EB26)

 

 

 

 

 

 

 

029

73EB28

ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

030

73EB29

Adózás előtti eredmény (73EB17-73EB27)

 

 

 

 

 

 

 

031

73EB30

Adófizetési kötelezettség (-)

 

 

 

 

 

 

 

032

73EB31

Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73EB29-73EB30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 

 

 


3K50304M_27

73EC

Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Előző évi beszámoló záró adatai

Megállapított eltérések
(+/-)

Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai

Tárgyévi beszámoló záró adatai

Megállapított eltérések (+/-)

Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai

Mód

1

2

3

4

5

6

7

a

b

c

d

e

f

z

001

73EC1

Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele

 

 

 

 

 

 

 

002

73EC2

Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása

 

 

 

 

 

 

 

003

73EC3

Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 

 

 3K50304M_28

73ED

Eredménykimutatás - Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Előző évi beszámoló záró adatai

Megállapított eltérések
(+/-)

Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai

Tárgyévi beszámoló záró adatai

Megállapított eltérések
(+/-)

Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai

Mód

1

2

3

4

5

6

7

a

b

c

d

e

f

z

001

73ED01

Tagok által fizetett tagdíj

 

 

 

 

 

 

 

002

73ED02

Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

 

 

 

 

 

 

 

003

73ED03

Tagdíjbevételek összesen (73ED01+73ED02)

 

 

 

 

 

 

 

004

73ED04

Tagok egyéb befizetései

 

 

 

 

 

 

 

005

73ED05

Támogatóktól befolyó összeg

 

 

 

 

 

 

 

006

73ED06

Pénztári befizetések összesen (73ED03+73ED04+73ED05)

 

 

 

 

 

 

 

007

73ED07

Eszközök értékesítéséből származó bevétel

 

 

 

 

 

 

 

008

73ED08

Egyéb bevételek

 

 

 

 

 

 

 

009

73ED09

Pénzügyi műveletek bevétele

 

 

 

 

 

 

 

010

73ED10

Átcsoportosítás működési alapból

 

 

 

 

 

 

 

011

73ED11

Visszapótlás fedezeti alapból

 

 

 

 

 

 

 

012

73ED12

Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról

 

 

 

 

 

 

 

013

73ED13

Különféle bevételek (73ED07+73ED08+73ED09+73ED10+
73ED11+73ED12)

 

 

 

 

 

 

 

014

73ED14

Likviditási alap bevételei összesen (73ED06+73ED13)

 

 

 

 

 

 

 

015

73ED15

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

 

 

 

 

016

73ED16

Átcsoportosítás fedezeti alapba

 

 

 

 

 

 

 

017

73ED17

Átcsoportosítás működési alapba

 

 

 

 

 

 

 

018

73ED18

Likviditási alap kiadásai (73ED15+73ED16+73ED17)

 

 

 

 

 

 

 

019

73ED19

Likviditási alap tárgyévi eredménye
(73ED14-73ED18)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 

 

 3K50304M_29

73EE

Eredménykimutatás - Alapok együttesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Előző évi beszámoló záró adatai

Megállapított eltérések (+/-)

Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai

Tárgyévi beszámoló záró adatai

Megállapított eltérések (+/-)

Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai

Mód

1

2

3

4

5

6

7

a

b

c

d

e

f

z

001

73EE1

Tagdíjbevételek (73EA03+73EB03+73ED03)

 

 

 

 

 

 

 

002

73EE2

Különféle bevételek (73EA04+73EA05+73EA013+73EB04+ 73EB05+73EB13+73ED04+73ED05+73ED013)

 

 

 

 

 

 

 

003

73EE3

Alapok bevételei (73EE1+73EE2)

 

 

 

 

 

 

 

004

73EE4

Alapok kiadásai (73EA21+73EB27+73ED18)

 

 

 

 

 

 

 

005

73EE5

Alapok tárgyévi eredménye
(73EE3-73EE4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 

 

 

1

A rendeletet a 2013: CXLIII. törvény 173. § 31. pontja hatályon kívül helyezte 2013. október 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 18/2012. (X. 30.) PSZÁF rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § a 18/2012. (X. 30.) PSZÁF rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § (1) bekezdése c) pontját a 3/2013. (IV. 26.) PSZÁF rendelet 7. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére