• Tartalom

210/2011. (X. 12.) Korm. rendelet

a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet és a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról1

2011.10.13.

A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 80. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 7. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A (4) bekezdésben meghatározott határidő módosítására egy alkalommal, legfeljebb az elszámolási határidő 24 hónapra történő megváltoztatásával van lehetőség, amennyiben az önkormányzaton kívül álló szervezet tevékenysége vagy időjárási körülmények akadályozzák a határidő betartását. A kérelemhez csatolni kell a határidő módosítás indokoltságát alátámasztó dokumentumokat, továbbá a polgármester nyilatkozatát, melyben megjelöli a munkálatok megkezdését, a helyreállítás befejezésének várható új időpontját, és részletezi az elszámolást akadályozó körülményeket.”

2. § Az R1. a következő 8/B. §-sal egészül ki:

8/B. § (1) Kötelező önkormányzati feladat ellátását szolgáló építmény esetén, amennyiben az önkormányzat, kisebbségi önkormányzat vagy társulás a tulajdonát a 4. § (3) bekezdés j) pontjában foglalt módon igazolni nem tudja, azt e rendelkezés hatálybalépését követő 15 napon belül benyújtott kérelmében az önkormányzati beruházással létrehozott, aktivált és mérlegben befektetett tárgyi eszközként kimutatott vagyon nyilvántartására szolgáló számvitelieszköz-nyilvántartó lappal, állományba vételi bizonylattal is igazolhatja.
(2) A 7. § (4a) bekezdését a 2010. augusztus 11-től meghozott miniszteri döntéseknél kell alkalmazni. A 7. § (4a) bekezdés szerinti határidő-módosítási kérelmet
a) a 2010. augusztus 11. és 2010. november 15. között meghozott miniszteri döntések esetén e rendelkezés hatálybalépését követő 15 napon belül,
b) a 2010. november 15-ét követően meghozott miniszteri döntések esetében az elszámolási határidőt megelőző 15. napig
lehet benyújtani az Igazgatósághoz. Hiányosság észlelése esetén az Igazgatóság az önkormányzatot, többcélú kistérségi társulást hiánypótlásra szólítja fel. A hiány pótlásáról a felszólítás kézhezvételétől számított 7 napon belül gondoskodni kell. Amennyiben az önkormányzat a hiánypótlásnak a megadott határidőn belül nem tesz eleget, vagy nem megfelelően teljesíti azt, az Igazgatóság a kérelmet nem továbbítja, és erről tájékoztatja a minisztert és a kérelmet benyújtót. A 7. § (4a) bekezdésnek megfelelt kérelmekről a minisztériumnak történő megküldését követően – az Igazgatóság javaslatának figyelembevételével – a miniszter dönt. A határidő-módosítási kérelem benyújtására rendelkezésre álló, valamint a hiánypótlási határidő elmulasztása jogvesztő.”

3. § Az R1. 7. § (2) bekezdés d) pontjában a „12 hónapon belül” szövegrész helyébe a „12 hónapon belül – elszámolási határidő-módosítás esetén legfeljebb 24 hónapon belül – ” szöveg lép.

4. § A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az önkormányzati kötelező feladatok ellátását szolgáló, nem önkormányzati tulajdonban lévő temető – amelyben az önkormányzat a temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti – helyreállítási költségeinek elszámolásával kapcsolatos kérelmek esetén a (3) bekezdés h) pontjában megjelölt dokumentum csatolása nem kötelező. A köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettség teljesítésének igazolása céljából az önkormányzat támogatási kérelemhez mellékelni kell
a) a nyilatkozatot, mely szerint az önkormányzat saját tulajdonú temetővel vagy temető résszel nem rendelkezik, továbbá nem tart fenn a támogatási kérelemben szereplő temetőn kívül egyéb köztemetőt társulás vagy együttműködés útján más önkormányzattal közösen,
b) a temető tulajdonosával kötött megállapodást, melyben az önkormányzat vállalja a vis maior támogatással helyreállított köztemető miniszteri döntéstől számított legalább 5 éves időtartamig tartó kezelését,
c) a temető használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet másolatát.”

5. § Az R2. 8. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő módosítására egy alkalommal, legfeljebb az elszámolási határidő 24 hónapra történő megváltoztatásával van lehetőség, amennyiben az önkormányzaton kívül álló szervezet tevékenysége vagy időjárási körülmények akadályozzák a határidő betartását. A kérelemhez csatolni kell a határidő módosítás indokoltságát alátámasztó dokumentumokat, továbbá a polgármester nyilatkozatát, melyben megjelöli a munkálatok megkezdését, a helyreállítás befejezésének várható új időpontját, és részletezi az elszámolást akadályozó körülményeket.
(1b) Az (1a) bekezdés szerinti határidő-módosítási kérelmet az elszámolási határidőt megelőző 15. napig lehet benyújtani a Kincstár felé. Hiányosság észlelése esetén a Kincstár az önkormányzatot, többcélú kistérségi társulást hiánypótlásra szólítja fel. A hiány pótlásáról a felszólítás kézhezvételétől számított 7 napon belül gondoskodni kell. Amennyiben az önkormányzat a hiánypótlásnak a megadott határidőn belül nem tesz eleget, vagy nem megfelelően teljesíti azt, a Kincstár a kérelmet nem továbbítja, és erről tájékoztatja a minisztert és a kérelmet benyújtót. Az (1a) bekezdésnek megfelelt kérelmekről a minisztériumnak történő megküldését követően – a Kincstár javaslatának figyelembevételével – a miniszter dönt. A határidő-módosítási kérelem benyújtására rendelkezésre álló, valamint a hiánypótlási határidő elmulasztása jogvesztő.”

6. § Az R2. 7. § (4) bekezdés d) pontjában a „12 hónapon belül” szövegrész helyébe a „12 hónapon belül – elszámolási határidő-módosítás esetén legfeljebb 24 hónapon belül – ” szöveg lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § (1) Az R1. 2013. december 31-én hatályát veszti.

(2) Nem lép hatályba az R2. 11. §-ában az „a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet,” szövegrész.

(3) Ez a rendelet 2014. január 1-jén hatályát veszti.

1

A rendelet a 8. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére