• Tartalom

22/2011. (VII. 19.) BM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról és a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről1

2011.07.22.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés i) pontjában, az 5. § (2) bekezdés b)–d) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez szükséges hatósági engedély)

c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,”

(által üzemben tartott gépjárművekre adható.)

(2) Az R1. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Rögzített üzemmódú megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelése – a forgalomba helyezés előtt (gyárilag) rögzített üzemmódú megkülönböztető jelzést adó készülékkel igazoltan felszerelt gépjárművek kivételével – abban az esetben engedélyezhető, ha a gépjárművel állandó jelleggel és kizárólag az engedélyezés alapjául szolgáló tevékenységet látják el.”

2. § Az R1. 9. § (1) bekezdése a következő h) és i) ponttal egészül ki:

(Nem kell hatósági engedély a figyelmeztető jelzést adó készülék felszereléséhez)

h) a külön jogszabályban előírt hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó járművet esetenként kísérő járműre,
i) a mezőgazdasági vontatóból vagy lassú járműből és mezőgazdasági vontatmányból álló járműszerelvényre, ha az a külön jogszabályban előírt hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladja.”

3. § Az R1. 15. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az e rendeletnek a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról és a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 22/2011. (VII. 19.) BM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított 4. § (3) bekezdését az annak hatálybalépését megelőzően kiadott engedélyek meghosszabbítására irányuló kérelmek elbírálása során nem kell alkalmazni.”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

5. § (1) Az R1. 9. § (2) bekezdésében az „e)–f) pontja” szövegrész helyébe az „e)–f), h) és i) pontja” szöveg, 12. § (4) bekezdésben a „d)–f) pontja” szövegrész helyébe a „d)–f), h) és i) pontja” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti

a) az R1. 12. § (5) bekezdésében a „vagy figyelmeztető” szövegrész,

b) a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 89. § (1) bekezdés c) pontjában a „vagy a vámhatóság” szövegrész,

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 61. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére