• Tartalom

227/2011. (X. 28.) Korm. rendelet

227/2011. (X. 28.) Korm. rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2011.11.01.

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 8–10. §, valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés f) és h) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr1.) 2. §-a a következő q) és r) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

q) rehabilitációs ellátási program: az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális medicina, rehabilitáció és gyógyászati segédeszköz Tagozat által közzétett, a finanszírozási eljárásrendet megalapozó módszertani ajánlásgyűjteményben foglalt ellátási program,
r) rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás: rehabilitációs ellátási program alapján végzett olyan nappali ellátás, amelyet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott finanszírozási paraméterek és elszámolhatósági szabályok szerint végeznek.”

2. § A Kr1. 36. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon túl jelentés és finanszírozás szempontjából fekvőbeteg-ellátási esetnek minősül
a) a biztosított részére az R.-ben meghatározott intézményben nyújtott – az R. 9. számú mellékletében meghatározott – beavatkozás, amennyiben a beteget a felvétel napján, de legkésőbb 24 órán belül hazabocsátották (egynapos beavatkozás), valamint
b) az R.-ben meghatározott rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás.”

3. § (1) A Kr1. 37. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 8. számú melléklet szerinti krónikus rehabilitációs betegellátás súlyozási szorzói a finanszírozási összegek megállapítására – a (4c) bekezdésben meghatározott kivétellel – csak azon szolgáltatók rehabilitációs osztályain nyújtott ellátás finanszírozásához alkalmazhatók, amelyek megfelelnek a 8/A. számú mellékletben meghatározott szakmai szempontoknak. A feltételek fennállását az OEP ellenőrzés alapján állapítja meg.”

(2) A Kr1. 37. §-a a következő (4c) és (4d) bekezdéssel egészül ki:

„(4c) Azon rehabilitációs ellátások esetében, amelyek tekintetében a 8/A. számú melléklet nem határoz meg szakmai szempontokat, a 8. számú melléklet szerinti súlyozási szorzó a finanszírozási összeg megállapítására azon szolgáltatók rehabilitációs osztályain nyújtott ellátás finanszírozásához alkalmazható, amelyek megfelelnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben előírt feltételeknek.
(4d) A (4b) bekezdésben foglaltak szerinti átsorolás nem eredményezheti, hogy a krónikus rehabilitációs ellátás 1,2-es, 1,4-es vagy 1,8-as szorzó helyett 3,8-as vagy 6,6-os szorzóval kerüljön finanszírozásra.”

(3) A Kr1. 37. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás esetén a teljesítmények rögzítése a 14. számú melléklet szerinti adattartalmú napi betegforgalmi nyilvántartás kitöltésével és a (7) bekezdés szerinti jelentési rend alapján történik.”

(4) A Kr1. 37. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A krónikus betegellátásban – ideértve a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátást is – a Funkciók Nemzetközi Osztályozása (a továbbiakban: FNO) szerinti funkcionális állapotot a 14. számú mellékletben kell jelenteni.”

(5) A Kr1. 37. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

„(8a) A (8) bekezdésben foglaltakon túl a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás esetén meg kell határozni és a betegdokumentációban vezetni kell a rehabilitációs ellátási programban megállapított állapotmutatókat is.”

4. § A Kr1. 39. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az R.-ben meghatározott rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátásokat – a (2) bekezdéstől eltérően – az ellátást végző 40. § (11a) bekezdése szerinti intézmény az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében meghatározott ellátási rend betartásával számolhatja el.”

5. § (1) A Kr1. 40. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az (5) bekezdéstől eltérően az R.-ben meghatározott rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátások esetén az aktív ellátást követően a normatív ápolási idő leteltétől kezdődően számolható el a finanszírozási napi díj.”

(2) A Kr1. 40. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A nappali kórházi ellátás teljesítménye 0,7-es szorzóval számolható el, kivéve az R.-ben meghatározott rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátásokat. Nem számolható el teljesítmény heti pihenőnapra, vasárnapra és munkaszüneti napokra.”

(3) A Kr1. 40. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:

„(11a) A 39. § (2a) bekezdése szerinti ellátásokat
a) nappali ellátásra szerződött járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató, valamint
b) a 22 mozgásszervi rehabilitáció és a 09 neurológia szakmákban nappali kórházi ellátásra szerződött fekvőbeteg szakellátást nyújtó szolgáltató
számolhatja el.”

(4)2 A Kr1. 40. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) Az Eftv. alapján befogadott nappali és kúraszerű ellátásra szerződött járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató részére – a finanszírozási szerződésben meghatározott szolgáltatás, illetve értékarányos teljesítmény mennyiség mértékéig –
a) az R.-ben önálló elszámolási tételként meghatározott nappali, illetve kúraszerű ellátásokat a hozzárendelt pontértékkel,
b) a 0100 általános belgyógyászat, a 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, a 0103 endokrinológia, anyagcsere és diabetológia, a 0900 általános neurológia, az 1400 reumatológia és fizioterápia, az 1401 reumatológia, az 1402 fizioterápia (orvosi szakképesítéssel), a 2201 mozgásszervi rehabilitáció, az 5700 általános fizioterápia-gyógytorna, az 5711 gyógytorna, az 5712 gyógymasszázs, az 5722 fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) szakmákban teljesített járóbeteg ellátásokat a hozzárendelt pontértékkel,
c) az R.-ben önálló elszámolási tételként meghatározott rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátásokat a hozzárendelt súlyszámmal
lehet elszámolni, amennyiben az ellátás megfelel a 4. § (3) bekezdésében és a finanszírozási szerződésben foglalt feltételeknek, továbbá az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeleti szabályoknak.”

(5) A Kr1. 40. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:

„(16) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás elszámolásának szabályait az egészségbiztosításért felelős miniszter rendelete tartalmazza.”

(6) A Kr1. 40. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:

„(17) Amennyiben a beteg állapota szükségessé teszi, a kezelőorvos kezdeményezésére az OEP ellenőrző főorvosának jóváhagyását követően a rehabilitációs ellátási program – az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételekkel – legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítható.”

6. § (1) A Kr1. 8. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Kr1. 14. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

7. § A Kr1.

a) 5. § (1) bekezdésében az „egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendeletben (a továbbiakban: R.)” szövegrész helyébe az „R.-ben” szöveg,

b) 37. § (3) bekezdésében a „jelentési kódokat” szövegrész helyébe a „jelentési kódokat, amennyiben az ellátás nem tartozik az R.-ben meghatározott rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátások közé,” szöveg,

c) 37. § (4b) bekezdésében az „akkor tevékenysége a szakmai minősítésének megfelelően kerül finanszírozásra” szövegrész helyébe az „akkor tevékenysége – a (4d) bekezdésben meghatározott kivétellel – a szakmai minősítésének megfelelően kerül finanszírozásra” szöveg,

d) 37. § (7) bekezdésében a „kúraszerű” szövegrész helyébe a „kúraszerű ellátás, a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás” szöveg

lép.

8. § (1) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr2.) 1. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában többletkapacitás az)

c) a finanszírozási rendszerbe már befogadott, de az adott egészségügyi szolgáltató érvényes finanszírozási szerződése alapján a szolgáltató által el nem számolható krónikus súlyozási szorzóval finanszírozott ellátás végzése, valamint az a finanszírozási rendszerbe már befogadott és az adott egészségügyi szolgáltató érvényes finanszírozási szerződése alapján a szolgáltató által elszámolható krónikus súlyozási szorzónál magasabb szorzóval finanszírozott ellátás végzése,”

(amely a Tv. alapján lekötött kapacitásához képest a magasabb összegű elszámolás és teljesítménynövekedés finanszírozása miatt többletforrás-igénnyel jár.)

(2) A Kr2. 1. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az (1) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérően nem minősül többletkapacitásnak az egészségügyi szolgáltató érvényes finanszírozási szerződése szerinti krónikus súlyozási szorzónál magasabb szorzóval finanszírozott krónikus rehabilitációs ellátás végzése, amennyiben a magasabb szorzóval finanszírozott ellátás végzésének engedélyezésére a külön jogszabály szerinti minősítési eljárásban, vagy a Tv. szerinti átcsoportosítási eljárásban sor kerülhet.”

9. § A Kr2. 15/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § (1) bekezdés c), d) és g)–i) pontja, valamint az 1. § (1a) bekezdése szerinti többletkapacitás a 13–15. §-ban foglaltaktól eltérően az e § szerinti eljárás során is befogadásra kerülhet.”

10. § (1) A Kr2. 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) A Kr2. 3. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. november 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. §, a 3. § (3)–(5) bekezdése, a 4. §, az 5. §, a 6. § (2) bekezdése, a 7. § a), b) és d) pontja, valamint a 2. melléklet 2012. január 1-jén lép hatályba.

12. § Ez a rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 227/2011. (X. 28.) Korm. rendelethez

1.    A Kr1. 8. számú mellékletében a „Központi idegrendszeri sérültek és tartós légzésbénultak rehabilitációs ellátása” szövegrész helyébe a „Súlyos központi idegrendszeri sérültek (súlyos agysérültek, gerincvelősérültek), politraumatizáltak, égésbetegek, szeptikus sebészeti betegek rehabilitációs ellátása” szöveg lép.
2.    A Kr1. 8. számú mellékletében foglalt „Krónikus ellátások” című táblázat a „00022” megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki:

 

(Kódja

Megnevezése

Szorzója)

 

00023

Kómás és gerincvelősérült betegek korai kiemelt rehabilitációs ellátása

6,6

2. melléklet a 227/2011. (X. 28.) Korm. rendelethez

1. A Kr1. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” „19. A felvétel típusa” része a „6. pszichiátriai beteg sürgősségi felvétele rendőrségi közreműködéssel” sort követően a következő sorokkal egészül ki:
„7. rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás – első rehabilitáció
8. rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás – ismételt rehabilitáció”
2. A Kr1. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” „23. A beteg további sorsa” része az „N. nagy értékű, országosan még nem elterjedt műtéti eljárás előtti ápolás lezárása” sort követően a következő sorral egészül ki:
R. otthonába bocsátva, rehabilitációra irányítva”

3. melléklet a 227/2011. (X. 28.) Korm. rendelethez

1. A Kr2. 2. számú melléklete a „PIC – *sze*” sort követően a következő sorral egészül ki:
„csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzívterápia”
2. A Kr2. 2. számú melléklete a „gyermek- és ifjúságpszichiátria” sort követően a következő sorral egészül ki:
„gyermek- és ifjúsági addiktológia”
3. A Kr2. 2. számú mellékletében a „gyermekgyógyászati rehabilitáció” szövegrész helyébe a „gyermek rehabilitáció” szöveg lép.
4. A Kr2. 2. számú melléklete a „gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció” sort követően a következő sorral egészül ki:
„gyermek- és ifjúsági addiktológiai rehabilitáció”
5. A Kr2. 2. számú melléklete a „mozgásszervi rehabilitáció” sort követően a következő sorokkal egészül ki:
„súlyos agysérültek rehabilitációja
gerincvelősérültek rehabilitációja
politraumatizáltak, égésbetegek és szeptikus sebészeti betegek rehabilitációja
súlyos központi idegrendszeri sérültek, politraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja gyermekkorban”

4. melléklet a 227/2011. (X. 28.) Korm. rendelethez

1. A Kr2. 3. számú melléklete a „gyermek- és ifjúságpszichiátria” sort követően a következő sorral egészül ki:
„gyermek- és ifjúsági addiktológia”
2. A Kr2. 3. számú melléklete a „pszichiátriai rehabilitáció” sort követően a következő sorral egészül ki:
„addiktológiai rehabilitáció”
3. A Kr2. 3. számú melléklete a „nőgyógyászati rehabilitáció” sort követően a következő sorral egészül ki:
„gyermek rehabilitáció”
4. A Kr2. 3. számú melléklete a „thermographia” sort követően a következő sorral egészül ki:
„szén-dioxid gyógygázfürdő terápia”
1

A rendelet a 12. § alapján hatályát vesztette 2012. január 2. napjával.

2

Az 5. § (4) bekezdés a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére