• Tartalom

23/2011. (III. 28.) VM rendelet

az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2011.03.29.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában és a (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

c) tárgyhónap: a támogatott szolgáltatás elvégzésének hónapja.”

2. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban: kedvezményezett) vehet igénybe, aki/amely]

b) rendelkezik a telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság) e rendelet szerinti támogatott intézkedésekben való részvételhez szükséges jóváhagyásával.”

(2) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatott szolgáltatás elvégzésére és a támogatás igénylésére az az állat-egészségügyi szolgáltatást végző természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban: engedélyes) jogosult, aki
a) külön jogszabály alapján rendelkezik az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, illetve a Magyar Állatorvosi Kamara engedélyével, laboratóriumok esetében akkreditációval vagy jogszabályi felhatalmazással, valamint
b) nyilatkozik a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos szakmai, eljárásrendi és tájékoztatási kötelezettségek vállalásáról.”

3. § Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jóváhagyási kérelmet ugyanazon állományra és betegségekre vonatkozóan az állattartónak évente egy alkalommal a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal által rendszeresített és honlapján közzétett, a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz kell benyújtania. A kérelmet állatfajonként külön nyomtatványon kell benyújtani. Év közbeni állomány változás esetén új kérelem nyújtható be.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jóváhagyásra az az állattartó jogosult, aki/amely:
a) rendelkezik működési engedéllyel, vagy a telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság által a tevékenység végzéséhez adott szakhatósági hozzájárulással, illetve nyilvántartásba vételi igazolással;
b) tevékenysége során teljesíti a hazai és közösségi állat-egészségügyi és állatjóléti jogszabályok által előírt feltételeket, és a jóváhagyási kérelemhez mellékeli a hatósági állatorvos erről szóló igazolását; továbbá
c) nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy
ca) valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartás vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett,
cb) mentesítési programok esetében nem tér el az állatállományára az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság által jóváhagyott mentesítési programtól,
cc) az állat-egészségügyi szolgáltatást arra engedéllyel, illetve akkreditációval, valamint ügyfél-regisztrációs számmal rendelkező személlyel, szervvel, illetve intézménnyel végezteti el,
cd) nem áll csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve természetes személy esetében nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,
ce) nincs lejárt köztartozása,
cf) állat-egészségügyi szaktanácsadási tevékenység igénybevétele esetén az állatállomány állat-egészségügyi ellátására szerződéssel rendelkezik;
d) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerint regisztrációs kötelezettségének eleget tett.
(3) Amennyiben a kérelem nem felel meg az e rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek, vagy más okból kiegészítésre, vagy javításra szorul, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a kérelmezőt a hiányok megjelölése mellett tizenöt napos határidő tűzésével a hibák kijavítására, illetve pótlására szólítja fel.
(4) A támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultságról az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság döntést hoz. Kizárólag a jogosultságról szóló döntés birtokában rendelhető meg az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság által támogathatónak minősített állat-egészségügyi szolgáltatás az engedélyestől.
(5) A jogosultságról szóló döntés meglétét az engedélyes köteles ellenőrizni.
(6) A jogosultság megállapításának hiányában az elvégzett szolgáltatás nem minősül támogatottnak és a kedvezményezett köteles az elvégzett szolgáltatásról kiállított számla teljes összegét kifizetni az engedélyes részére. A jóváhagyás a kedvezményezettet csak az adott naptári évben jogosítja fel a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás igénybevételére. A jogosultsági döntés hiányában teljesített vagy a jóváhagyási kérelemben nem szereplő állategészségügyi-szolgáltatást tartalmazó számla alapján igényelt támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.
(7) Az engedélyes a kedvezményezett részére az elvégzett szolgáltatásról számlát állít ki, amely tételesen tartalmazza az állatfaj megnevezését, az állategészségügyi szolgáltatás 1. számú melléklet szerinti megnevezését, ellenértékét, valamint a szolgáltatás ellenértékének támogatástartalmát. A támogatástartalom nem haladhatja meg az adott támogatási jogcímhez az 1. számú mellékletben meghatározott maximális összeget. A nem laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatról kiállított számlákon szerepelnie kell a kedvezményezett ügyfél-regisztrációs számának és nyilatkozatának, amellyel igazolja a szolgáltatás teljesítését.
(8) A kedvezményezett az engedélyesnek a bruttó számlaérték és a támogatástartalom különbözetét fizeti meg. A támogatási keret kimerülése, illetve valamely jogosultsági feltétel nem teljesítése esetén a kedvezményezett köteles az engedélyes részére a számla teljes összegét kifizetni.”

4. § (1) Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) Az engedélyes az elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatásokról a tárgyhónapban kiállított számlák másolatát a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és honlapján közzétett, legalább a 4. számú melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelemhez csatolva a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig postai úton megküldi a kedvezményezett telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak. Az engedélyes a 2011. január, február és március hónapokban elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó támogatási kérelmet és számlákat 2011. május 15-ig postai úton megküldi a kedvezményezett telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak. A támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó támogatási kérelmeket és számlákat a baromfifélékre, illetve egyéb állatfajokra vonatkozóan külön kell elkészíteni és benyújtani.
(2) Ha az engedélyes a 2011. január, február és március hónapokban elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó 3. számú mellékletben meghatározott adattartalmú összesítőt 2011. március 31-ig a kedvezményezett telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság részére benyújtotta, akkor azt az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság és az MVH támogatási kérelemként el kell fogadja.
(3) Az engedélyesnek az 1. számú mellékletben C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás esetén – a sertés állatfaj (tenyészkoca) kivételével – csatolnia kell az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK parlamenti és tanácsi rendelet I. Melléklet IV. Szakasz X. Fejezet A. pontja szerinti állategészségügyi bizonyítvány másolatát is.
(4) Sertés állatfaj (tenyészkoca) esetén az engedélyesnek az 1. számú mellékletben C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás igényléséhez az 5. számú melléklet szerinti adattartalmú, az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyilatkozatot kell csatolnia.
(5) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság támogatási összegként a számla szerinti, de legfeljebb az 1. számú mellékletben meghatározott elszámolható szolgáltatási értékeket veszi figyelembe, illetve ellenőrzi a támogatási kérelmen szereplő kedvezményezetteknek a csatolt számlákon feltüntetett szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogosultságát.
(6) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a jóváhagyásról szóló döntés, a támogatási kérelem, valamint a számlák alapján megállapítja a támogatásra való jogosultságot, és – az 1. számú mellékletben meghatározott elszámolható értékekre figyelemmel – a támogatási összeget, és azt az engedélyes támogatási kérelmén igazolja.
(7) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az igazolással ellátott támogatási kérelmeket azok mellékleteivel, valamint a benyújtás időpontját igazoló dokumentummal, engedélyesenként elkülönítve folyamatosan a beérkezéstől számított 15 napon belül, de legkésőbb tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig megküldi az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága (a továbbiakban: MVH PKI) részére.
(8) Az MVH a támogatási kérelmeket az MVH PKI részére történő benyújtásuk sorrendjében, a Tv. 56. § (2) bekezdés i) pontjában foglalt elutasítási ok figyelembevétele nélkül bírálja el, majd döntést hoz a támogatás összegéről és azt kedvezményezettenkénti részletezésben közli az engedélyessel. Hiányosan vagy hibásan benyújtott támogatási kérelmek esetén a benyújtási sorrendet a hiánypótlás, kiegészítés benyújtása határozza meg.
(9) Az MVH az elvégzett támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás támogatástartalmának megfelelő, határozattal jóváhagyott összeget a forrás igazolt rendelkezésre állását követő 30 napon belül folyósítja az engedélyes részére.
(10) Amennyiben az MVH megállapítja, hogy a kedvezményezett a támogatott szolgáltatásra nem vagy a támogatási kérelemben feltüntetettnél kisebb összegben jogosult, a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás támogatástartalmának összegét – az 5. § (1) bekezdés szerinti jóváhagyási kérelem aláírásával tett kötelezettségvállalásának megfelelően – köteles az engedélyes részére megfizetni.
(11) Amennyiben a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásról szóló számla kibocsátását követően a támogatási keret kimerül, a kedvezményezett az igénybe vett szolgáltatás értékének teljes összegét – az 5. § (1) bekezdés szerinti jóváhagyási kérelem aláírásával tett kötelezettségvállalásának megfelelően – köteles az engedélyes részére megfizetni.
(12) Az MVH az adott támogatási évre vonatkozóan benyújtott összes támogatási kérelem érdemi elbírálását követően, évente egy alkalommal összesítő értesítést küld a kedvezményezett részére a tárgyévben igénybevett támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásról és annak támogatástartalmáról.
(13) A jóváhagyott támogatási összegről és a kifizetett támogatásról az MVH havonta tájékoztatást küld az agrárpolitikáért, agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) és a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MGSZH) elnökét is tájékoztatja.”

5. § Az R. a következő 6/A. §-sal egészül ki:

6/A. § (1) A 6. § (1) bekezdéstől eltérően az egyéb állatfajokra vonatkozóan 2010. június 1. napjától 2010. december 31. napjáig elvégzett szolgáltatásokat tartalmazó és benyújtásra nem került számlák másolatát 2011. április 15-ig lehet benyújtani az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett, a 3. számú melléklet szerinti adattartalmú összesítőhöz csatolva az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz.
(2) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság támogatási összegként a számla szerinti, de legfeljebb az 1. számú mellékletben meghatározott elszámolható szolgáltatási értékeket veszi figyelembe, illetve ellenőrzi az összesítőn szereplő kedvezményezetteknek a csatolt számlákon feltüntetett szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogosultságát. Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a jóváhagyásról szóló döntés, az összesítő, valamint a számlák alapján megállapítja a támogatásra való jogosultságot, és – az 1. számú mellékletben meghatározott elszámolható értékekre figyelemmel – a támogatási összeget, és azt az engedélyes összesítőjén igazolja. Ezt követően az egyéb állatfajokra vonatkozóan a 2010. június 1. napjától 2010. december 31. napjáig elvégzett szolgáltatásokat tartalmazó összesítőket az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság 2011. május 15. napjáig közvetlenül az MVH PKI részére továbbítja.
(3) Az egyéb állatfajokra vonatkozóan a 2010. június 1. napjától 2010. december 31. napjáig elvégzett szolgáltatásokat tartalmazó összesítőket, amelyeket az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság már a sertés termékpályán elismert terméktanács (a továbbiakban: szolgáltató) részére továbbított, a szolgáltató folyamatosan, de legkésőbb 2011. május 15. napjáig átadja az MVH PKI részére.
(4) Az egyéb állatfajokra vonatkozóan 2010. június 1. napjától 2010. december 31. napjáig elvégzett szolgáltatásokat tartalmazó az MVH PKI részére a szolgáltató által már benyújtott, de a keretkimerülés miatt az MVH által jogerős döntéssel elutasított kérelmek esetében az MVH a kérelemhez csatolt összesítőkön szereplő engedélyes részére érdemi döntést hoz.
(5) Az egyéb állatfajokra vonatkozóan a 2010. június 1. napjától 2010. december 31. napjáig elvégzett szolgáltatásokat tartalmazó, az MVH PKI részére a szolgáltató által már benyújtott kérelmek esetében kérelmezőnek az összesítőn szereplő engedélyest kell tekinteni.
(6) Az (1)–(5) bekezdés szerint benyújtott és a Tv. 56. § (2) bekezdés i) pontjában foglalt elutasítási ok figyelembevétele nélkül elbírált, az egyéb állatfajokra vonatkozó szolgáltatásokat tartalmazó kérelmek jogos támogatástartalmának megfelelő összegét az MVH – 2011. évben a támogatási határozat meghozatalát követően, a forrás igazolt rendelkezésre állását követő 30 napon belül – folyósítja az engedélyes részére.”

6. § Az R. a következő 6/B. §-sal egészül ki:

6/B. § (1) Az egyéb állatfajokra vonatkozóan 2010. január 1. napjától 2010. május 31. napjáig elvégzett szolgáltatásokat tartalmazó az MVH PKI részére a szolgáltató által már benyújtott, de a keretkimerülés miatt az MVH által jogerős döntéssel elutasított kérelmek esetében az MVH a kérelemhez csatolt összesítőkön szereplő engedélyes részére érdemi döntést hoz.
(2) Az egyéb állatfajokra vonatkozóan 2010. január 1. napjától 2010. május 31. napjáig elvégzett szolgáltatásokat tartalmazó, a keretkimerülés miatt az MVH által jogerős döntéssel elutasított kérelmek esetében kérelmezőnek az összesítőn szereplő engedélyest kell tekinteni.
(3) Az (1)–(2) bekezdés szerint benyújtott és a Tv. 56. § (2) bekezdés i) pontjában foglalt elutasítási ok figyelembevétele nélkül elbírált, az egyéb állatfajokra vonatkozó állat-egészségügyi szolgáltatásokat tartalmazó kérelmek jogos támogatástartalmának megfelelő összegét az MVH – 2011. évben a támogatási határozat meghozatalát követően, a forrás igazolt rendelkezésre állását követő 30 napon belül – folyósítja az engedélyes részére.”

7. § Az R. a következő alcímmel és az azt követő 6/C. §-sal egészül ki:

„Ellenőrzés
6/C. § Ha a támogatási kérelem az 1. számú mellékletben C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatást tartalmaz, akkor a támogatás alapját képező tenyészkocák számát az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság szúrópróbaszerűen ellenőrzi a telepi állományi nyilvántartás alapján. Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az ellenőrzést követő harminc napon belül megküldi az MVH PKI részére.”

8. § Az R. 7. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2011. évben rendelkezésre álló keret összege 7035 millió forint, amelyből 1350 millió forint a baromfi ágazatban, 5685 millió forint pedig az egyéb állattenyésztési ágazatban kerülhet felhasználásra. E keretek terhére a 2010. évről áthúzódó kifizetések és a 2011. évben elvégzett szolgáltatások támogatása teljesíthető.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott keretek 70%-os kihasználtságáról az MVH köteles a minisztert tájékoztatni és az MGSZH elnökét is tájékoztatja. A forrás kimerülése esetén a miniszter közleményt ad ki.”

9. § Az R. 9. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 23/2011. (III. 28.) VM rendelettel [a továbbiakban: 23/2011. (III. 28.) VM rendelet]
a) megállapított 6/A. §-át a 2010. június 1. napjától 2010. december 31. napjáig egyéb állatfajtákra vonatkozóan elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatásokra,
b) megállapított 6/B. §-át a 2010. január 1. napjától 2010. május 31. napjáig egyéb állatfajtákra vonatkozóan elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatásokra,
d) módosított 6. § (4) bekezdését és az 1. számú mellékletét 2011. április 1. napjától elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatásokra
kell alkalmazni.
10. § Az R. 3. számú melléklet III. pontjában az „MgSzH” szövegrész helyébe „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg, az R. 3. számú melléklet VII. pontjában „A megyei MgSzH” szövegrész helyébe élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg lép.

11. § (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az R. e rendelet 4. mellékletével egészül ki.

12. § Hatályát veszti az R. 4. § (3) bekezdése és a 7. § (4) bekezdése.

13. § A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 7. § (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépését követően elismert zöldség-gyümölcs termelői csoportok esetében kell alkalmazni.”

14. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás részletes feltételeiről szóló 18/2011. (III. 9.) VM rendelet 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Szaktanácsadási szolgáltatói szerződéssel rendelkező állattartók esetében akkor adható – a 2. mellékletben meghatározott – többletpont, ha a kérelmező a támogatási kérelem benyújtásának évére hatályos, az alábbiak valamelyikével kötött szaktanácsadási szolgáltatói szerződéssel rendelkezik:
a) a mező- és erdőgazdálkodási, valamint az élelmiszer-ipari tevékenységhez kapcsolódó szakértői működés engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 61/1994. (XI. 8.) FM rendelet szerinti szakértői engedéllyel rendelkező szakértővel,
b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó egyes támogatási rendszerek működését segítő mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló 73/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján nyilvántartásba vett Területi Szaktanácsadási Központtal,
c) az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről szóló 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet szerinti névjegyzékben szereplő szaktanácsadóval, vagy
d) az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről szóló 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet szerinti szakértői engedéllyel rendelkező szakértővel.”

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 23/2011. (III. 28.) VM rendelethez

Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének
és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján támogatható szolgáltatások
és elismerhető maximális költségeik

 

A

B

C

D

1.

Technikai kód

Támogatási jogcím (állatbetegség megnevezése)

Támogatható állatfajok

Támogatható költségek maximális, áfát nem tartalmazó értéke forintban, szolgáltatási egységenként, amely tartalmazza a felhasznált eszközök, állatgyógyászati készítmények, továbbá a mintaküldés költségeit

2.

A001

Szarvasmarha-
tuberkulózis

szarvasmarha, bivaly, szarvasfélék

Allergiás bőrpróba:
Gazdaságonkénti első egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft

3.

A002

Szarvasmarha-
brucellózis

szarvasmarha, bivaly

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 700 Ft

4.

A003

Enzootiás szarvasmarha-
leukózis

szarvasmarha

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 600 Ft

5.

B002

IBR/IPV

szarvasmarha

Immunizálás: 700 Ft/egyed/alkalom
Mintavétel: Gazdaságonkénti első egyed:
1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 800 Ft

6.

A004

Juh/Kecske Brucellózis (Brucella melitensis)

juh, kecske

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 700 Ft

7.

A005

Aujeszky-féle betegség

sertés, vaddisznó

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 900 Ft

8.

B003

Salmonella pullorum

házityúk

Mintavétel: Gazdaságonkénti első egyed: 1500 Ft
2–100. egyed: 100 Ft
minden további egyed: 20 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 300 Ft

9.

B004

Salmonella gallinarum

házityúk

Mintavétel: Gazdaságonkénti első egyed:
1500 Ft
2–100. egyed: 100 Ft
minden további egyed: 20 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 300 Ft

10.

A006

Klasszikus sertéspestis

sertés, vaddisznó

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1100 Ft

11.

B005

Afrikai sertéspestis

sertés, vaddisznó

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 7000 Ft

12.

B006

Sertések hólyagos betegsége

sertés

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 900 Ft

13.

A007

Madárinfluenza

valamennyi madárfaj

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 1500 Ft
2–100. egyed: 100 Ft
minden további egyed: 20 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: HAG próba: 600 Ft
RT PCR: 8900 Ft

14.

B007

Kéknyelv betegség

szarvasmarha, juh, kecske

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikái vizsgálat: 900 Ft

15.

B008

Paratuberkulózis

szarvasmarha

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 900 Ft

16.

A008

Szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma vagy egyéb lassan kifejlődő betegségek

valamennyi emlős állatfaj

Mintavétel: 2500 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Prion ELISA: 4000 Ft

17.

B009

Campylobacteriosis

valamennyi baromfi faj

Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 5000 Ft

18.

B010

Listeriosis

valamennyi baromfi faj

Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 8000 Ft

19.

A009

Szalmonellózis

valamennyi gazdasági haszonállat

Immunizálás: 50 Ft/egyed/alkalom
Gyógykezelés: 5 Ft/egyed (csak a nemzeti ellenőrzési terv alá még nem tartozó állományok esetében)
Mintavétel:
5000 Ft/légtér/alkalom
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat (maximum 15 000 Ft/légtér/alkalom):
Salmonella kimutatása: 4500 Ft/vizsgálat**
Salmonella szerotipizálása: 5500 Ft/db
Broiler állományból izolált Salmonella törzs szerocsoport szűrővizsgálata: 2500 Ft/db
H antigén meghatározása: 3500 Ft/db
Törzs vakcina eredetének vizsgálata: 2500 Ft/db**: egy vizsgálatnak
1 minta vagy gyűjtőminta vizsgálata számít, ahány szalmonella dúsítás történik, annyiszor 4500 Ft számolható el a szalmonella kimutatásra (napos állatokból 5 állat vizsgálata=1 minta=4500Ft)

20.

B011

Leptospirózis

sertés

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat szerotípusonként: 300 Ft

21.

A010

Sertés brucellózis

sertés

Mintavétel: Gazdaságonkénti első egyed:
1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 700 Ft

22.

A011

PRRS

sertés

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1300 Ft

23.

C001

Kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás, gyógykezelés, immunizálás

baromfi és szarvasmarha
sertés (tenyészkoca)

Szolgáltatási díj és anyagköltség: legfeljebb 3000 Ft/vágóhídra értékesített állategység (ÁE)*
Legalább egyszer fialt koca után havonta 1500 Ft/egyed, de 2011. évben legfeljebb 2100 millió Ft. A támogatási keret tartalmazza a 2011. év. január, február és március hónapokban a hízósertésre elfogadott szolgáltatások támogatási összegét is.

* Állategység:
–     A baromfi kivételével az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK bizottsági rendelet V. melléklete szerint.
–     A pulyka kivételével az egyéb baromfi esetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK bizottsági rendelet V. melléklete szerinti felhatalmazás alapján egyéb baromfi: 0,003 ÁE
–    A pulyka esetében a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerint.

2. melléklet a 23/2011. (III. 28.) VM rendelethez

Jóváhagyási kérelem adattartalma
1. Az ügyfél adatai
1.1. ügyfél-regisztrációs szám
1.2. adószám
1.3. adóazonosító jel
1.4. őstermelői igazolvány száma
1.5. felelős vezető neve és telefonszáma
1.6. felelős ügyintéző neve és telefonszáma.
2. A kis- és középvállalkozás meghatározásához szükséges adatok
(előző évi beszámoló/bevallás alapján, illetve újonnan alakult vállalkozások esetében tervezett)
2.1. Foglalkoztatott létszám (éves átlaglétszám)
2.2. Éves forgalom (forintban)
2.3. Éves mérlegfőösszeg (forintban)
2.4. Vállalkozás minősítése (mikro, kis, közép).
3. Az állatállomány meghatározása
3.1. faj
3.2. tenyészetkód
3.3. az 1. számú melléklet szerinti technikai kód
3.4. a betegség, zoonózis megjelölése.
4. Nyilatkozat:
4.1. arról, hogy kérelmező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve az egyéni vállalkozó ellen gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás nincs folyamatban;
4.2. arról, hogy a kérelmezőnek lejárt köztartozása nem áll fenn;
4.3. arról, hogy valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tett;
4.4. arról, hogy a mentesítési programok esetében az állatállományára az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság által jóváhagyott mentesítési programtól nem tér el;
4.5. arról, hogy az állat-egészségügyi szolgáltatást az arra engedéllyel, illetve akkreditációval, valamint ügyfél-regisztrációs számmal rendelkező személlyel, szervvel, illetve intézménnyel végezteti el;
4.6. arról, hogy az állat-egészségügyi szaktanácsadási tevékenységre vonatkozó támogatás igényelése esetén rendelkezik az állatállomány állat-egészségügyi ellátására vonatkozó írásbeli szerződéssel.
5. Kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a támogatási keret kimerülése esetén, valamint a jogosultsági feltételek bármelyikének hiánya esetén az elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatás számla szerinti teljes összegét a szolgáltatást nyújtó engedélyes részére megfizeti.
6. Keltezés, az ügyfél cégszerű aláírása
7. Melléklet:
A hatósági állatorvos igazolása a hazai és közösségi állat-egészségügyi és állatjóléti jogszabályok által előírt feltételek teljesítéséről.”

3. melléklet a 23/2011. (III. 28.) VM rendelethez

Támogatási kérelem adattartalma
1. Az állat-egészségügyi szolgáltatást végző engedélyes adatai
1.1. ügyfél-regisztrációs szám
2. Az elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatások részletezése
2.1. Tárgyidőszak megjelölése;
2.2. Állatfaj*: (Baromfi, Egyéb) megjelölése
3. A kedvezményezett adatai:
3.1. név
3.2. ügyfél-regisztrációs szám
3.3. Mikro-, kis- vagy középvállalkozás megjelölése
3.4. Jogosultságát megállapító élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság igazolás száma
3.5. Az elvégzett szolgáltatás 1. számú melléklet szerinti technikai kódja
3.6. A kiállított számla száma
3.7. A számlán feltüntetett támogatható nettó költség.
4. Igényelt támogatás összege forintban
5. Nyilatkozat:
5.1. arról, hogy a kérelmező rendelkezik az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, illetve a Magyar Állatorvosi Kamara engedélyével, valamint a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú melléklet szerinti állat-egészségügyi szolgáltatás elvégzésére engedéllyel, laboratórium esetében akkreditációval, vagy jogszabályi felhatalmazással.
5.2. arról, miszerint a kérelmező tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt tartozása áll fenn, a 2007. évi XVII. törvény 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. A kérelmező tudomásul veszi, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmet az MVH a 2007. évi XVII. törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
6. Keltezés, a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást végző engedélyes aláírása
7. Mellékletek:
7.1. Számla másolatok
7.2. A C001 technikai kód alapján történő igényléshez a 854/2004/EK rendelet I. Melléklet IV. Szakasz X. Fejezet A pont szerinti Állategészségügyi Bizonyítvány másolata(i) , kivétel: sertés állatfaj (tenyészkoca).
7.3. A sertés állatfaj (tenyészkoca) esetén a C001 technikai kód alapján történő igényléshez e rendelet 4. számú melléklete szerinti adattartalmú, az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett nyilatkozat.
8. Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság igazolása a támogatási kérelemben megjelölt engedélyes által az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján meghatározott feltételek teljesítéséről és a jogosult támogatási összeg megjelöléséről.
9. Keltezés, az igazgató főállatorvos (cégszerű) aláírása”

4. melléklet a 23/2011. (III. 28.) VM rendelethez

Nyilatkozat
az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007 (XII. 08.) FVM rendelet alapján tenyészsertés állományokban lévő tenyészállatok számára vonatkozó igazolás adattartalma
1. A kedvezményezett azonosító adatai
1.1. Az ügyfél-nyilvántartási száma
1.2. A telephely szerinti élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság e rendelet szerinti támogatott intézkedésekben való részvételhez szükséges jóváhagyási határozatának száma, keltezése
2. Az engedélyes azonosító adatai
2.1. Az ügyfél-nyilvántartási száma
2.2. A telephely szerinti élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság vagy a Magyar Állatorvosi Kamara engedélyének száma, keltezése
3. Az állatállomány adatai
3.1. Tenyészetkód
3.2. A legalább egyszer fialt tenyészkocák száma a kérelem beadását megelőző hónap utolsó napján
3.3. A tenyészkanok száma a kérelem beadását megelőző hónap utolsó napján
4. Nyilatkozat
4.1. arról, hogy a kedvezményezett valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett,
4.2. arról, hogy a kedvezményezett fenti tenyészetkódú telepén lévő tenyészállatok száma megegyezik a valósággal és erről a kedvezményezett és az engedélyes is büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik
5. Keltezés, a kedvezményezett és az engedélyes (cégszerű) aláírása”
1

A rendelet a 15. § alapján hatályát vesztette 2011. március 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére