• Tartalom

24/2011. (III. 28.) VM rendelet

egyes nemzeti hatáskörben nyújtott állami támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról1

2011.03.29.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet hatályon kívül helyezéséről és az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet Melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § (1) Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1. § E rendelet alkalmazásában:]

i) állat-egészségügyi hatóság: a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága.”

(2) Az R1. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szolgáltató a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett, az 1. számú melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelmet az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig nyújthatja be. A 2010. július 1. napjától 2010. december 31. napjáig elvégzett szolgáltatásokat, valamint a 2011. január-március hónapokban elvégzett szolgáltatásokat tartalmazó kérelmeket 2011. május 31-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs.”

(3) Az R1. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2011. évben rendelkezésre álló támogatási keret összege 2500 millió forint, amelynek terhére a 2010. évről áthúzódó kifizetés és a 2011. évben elvégzett szolgáltatások támogatása teljesíthető.”

(4) Az R1. a következő 10/A. §-sal egészül ki:

10/A. § E rendeletnek az egyes nemzeti hatáskörben nyújtott állami támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 24/2011. (III. 28.) VM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) módosított 7. § (1) bekezdését, valamint 8. § (2) bekezdését az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is kell alkalmazni.”

(5) Az R1. 8. § (1) bekezdésében a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe a „Vidékfejlesztési Minisztérium” szöveg lép.

3. § (1) A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1. § E rendelet alkalmazásában:]

i) halászati hatóság: a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága.”

(3) Az R2. 3. § a) pontjában a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjának” szövegrész helyébe a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak” szöveg lép.

(4) Az R2. 4. § (5) bekezdésében az „FVM” szövegrész helyébe a „Vidékfejlesztési Minisztérium” szöveg lép.

4. § Az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet 2. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 24/2011. (III. 28.) VM rendelethez

Támogatási kérelem a 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet alapján a költségvetési előirányzatból elszámolható erdőtelepítési fásítási munkákhoz
Az ügyfél adatai

Ügyfél-regisztrációs szám:

Erdőgazdálkodói kód:

Az erdőgazdálkodó neve:

Adószáma/adóazonosító jele:

A támogatási kérelmet összeállító neve:

A támogatási kérelmet összeállító címe:

A támogatási kérelmet összeállító telefonszáma (fax/e-mail):

A támogatási kérelemmel érintett erdőtelepítési tevékenységek

Sor-
szám

Megnevezés

 

Terület ha

Támogatás ezer Ft/ha

Érték ezer Ft

1.

Befejezett erdőtelepítés 10 fok alatti lejtésű, géppel járható területen

Tölgy és bükk

 

 

 

2.

Akác

 

 

 

3.

Egyéb kemény lomb

 

 

 

4.

Nemesnyár

 

 

 

5.

Egyéb lágy lombos

 

 

 

6.

Fenyő

 

 

 

7.

Befejezett erdőtelepítés 10 fok feletti lejtésű, géppel nem járható területen

Tölgy és bükk

 

 

 

8.

Akác

 

 

 

9.

Egyéb kemény lomb

 

 

 

10.

Egyéb lágy lombos

 

 

 

11.

Fenyő

 

 

 

12.

Egyedi telepítés, fásítás

 

 

 

 

13.

Befejezett erdőtelepítés összesen (1–12.)

 

 

 

 

14.

Tölgy, bükk, fenyő befejezett erdőtelepítésre jutó további támogatás, ha az elegyfafajok aránya: eléri a 20%-ot, de nem haladja meg a 30%-ot

 

 

 

15.

Befejezetlen erdőtelepítések állomány változása (+ vagy –)

 

 

 

16.

Elszámolást érintő egyéb változások
(+ vagy –)

 

 

 

17.

Befejezett erdőtelepítés ápolása a befejezés után 5 évig

Nyár fafajok

 

 

 

18.

Egyéb fafajok

 

 

 

19.

Befejezett erdőtelepítés ápolása a befejezés után 6–10 évig

 

 

 

20.

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (13–19.)

 

 

 

Nyilatkozatok
Alulírott, (név)     
lakcím (székhely) ...................................................................................................................... erdőgazdálkodó/erdőgazdálkodó szervezet vezetője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a)    a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek,
b)    jelenleg nem állok csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt,
c)    köztartozással nem rendelkezem,
d)    megfelelek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-ban megfogalmazott követelményeinek.
Hozzájárulok, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár az általam a támogatási kérelmemben közölt adataimat a támogatási eljárással összefüggő ellenőrzés céljából felhasználják.
Tudomásul veszem, hogy meg nem fizetett köztartozás esetén az Áht. 13/A. § (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében visszatartásra kerül.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozásom áll fenn, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számlámat vezető pénzforgalmi szolgáltató végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
Nyilatkozom, hogy
–     a támogatási kérelemben szereplő, az erdőtelepítés állapotváltozását/befejezését eredményező erdőgazdálkodási tevékenységet elvégeztem;
–     a c) pontban foglalt feltételekben bekövetkezett változást 3 napon belül, de legkésőbb a kérelem elbírálásáig bejelentem.
Kérem, hogy az erdészeti hatóság kérelmemet és annak elbírálásához szükséges adataimat továbbítsa a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére.
A fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Ezen nyilatkozat a kérelem elválaszthatatlan részét képezi.
Kelt: ...., .......... év ... hó ... nap
.................................................................
erdőgazdálkodó (szerv, vezető)

2. melléklet a 24/2011. (III. 28.) VM rendelethez

Támogatási kérelem
a 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet alapján a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásához
Tárgyidőszak: ...... év
Benyújtás helye:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága
H–1385 Budapest 62., Pf. 867
1.    Az ügyfél adatai:
Ügyfél neve:

 

Ügyfél-regisztrációs száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adószáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Adóazonosító jele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    A telepített ponty ivadék:

 

 

Fajtája

Telepített mennyisége (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

3.    Az igényelt támogatás:
...................................................... hektár saját használatomban üzemeltetett halastóterület után összesen: ....... eurónak megfelelő forintösszeg.
4.    Nyilatkozatok:
Alulírott nyilatkozom, hogy
a)    a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem állok csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, illetve természetes személy esetén gazdálkodási tevékenységemmel kapcsolatosan végrehajtási eljárás alatt,
b)    a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nincs köztartozásom,
c)    az általam a tárgyévben a kérelem beadásáig, illetve a tárgyévet megelőző év október 1-je után telepített egynyaras pontyivadék 100%-ban elismert, vagy ideiglenesen elismert származással rendelkezik,
d)    az általam a tárgyévben a kérelem beadásáig, illetve a tárgyévet megelőző év október 1-je után telepített pontyivadék mennyisége meghaladja az összes üzemelő halastóterületre vetítve a 30 kg/hektárt,
e)    a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem minősülök nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;
f)    tudomásul veszem, hogy amennyiben az intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozásom áll fenn, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számlámat vezető pénzforgalmi szolgáltató végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
Nyilatkozom, hogy a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos jogosultságokat, kötelezettségeket megismertem. Folyó pénzügyi évben és a megelőző két pénzügyi évben a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 875/2007/EK rendelet alapján csekély összegű támogatásban
a tárgyévben ............................. jogcímen ..................... eurónak megfelelő Ft összegben részesültem/nem részesültem*
a tárgyévet megelőző évben ..................................... jogcímen ..................... eurónak megfelelő Ft összegben részesültem/nem részesültem*
a tárgyévet megelőző második évben ........................................ jogcímen ..................... eurónak megfelelő Ft összegben részesültem/nem részesültem*
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ..., .......... év ... hónap ... nap
...............................................................
kérelmező (cégszerű) aláírása
* A kívánt rész aláhúzandó.
5.    Csatolandó mellékletek:
1. Vásárolt pontyivadék telepítése esetén: a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal igazolása arról, hogy a telepített fajta(ák) elismert(ek), illetve ideiglenesen elismert(ek), a számla másolat(ok), a telepítési nyilatkozat(ok); a számlán fel kell tüntetni, hogy a telepített pontyivadék mely szervezet, milyen elismert vagy ideiglenesen elismert fajtája.
2. Saját termelésű pontyivadék telepítése esetén a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal igazolása arról, hogy a telepített fajta(ák) elismert(ek), illetve ideiglenesen elismert(ek), a haltelepítést igazoló belső dokumentum(ok), valamint a telepítési nyilatkozat(ok); a pontyivadék telepítését igazoló belső dokumentumon fel kell tüntetni, hogy a telepített pontyivadék mely szervezet, milyen elismert vagy ideiglenesen elismert fajtája.
3. Vásárolt tenyészanyától származó pontyivadék telepítése esetén a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak igazolása arról, hogy a telepített pontyivadék elismert, illetve ideiglenesen elismert tenyészanyától származik.
4. A kérelmező által a tárgyévben üzemeltetett összes halastóterület nagyságát igazoló érvényes vízjogi engedély másolata.

3. melléklet a 24/2011. (III. 28.) VM rendelethez

Támogatási kérelem az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásához
A támogatási kérelmet az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell postai úton benyújtani
1.    Az ügyfél adatai

 

Ügyfél-regisztrációs szám:

Erdőgazdálkodói kód:

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Az erdőgazdálkodó neve:

 

Adószáma/adóazonosító jele:

 

A támogatási kérelmet összeállító neve:

 

A támogatási kérelmet összeállító címe:

 

A támogatási kérelmet összeállító telefonszáma (fax/e-mail):

2.    A támogatási kérelemmel érintett erdőfelújítási tevékenységek

 

Sorszám

Megnevezés

Terület (ha)

Támogatás ezer Ft

 

Befejezett erdőfelújítások

 

1.

a) Természetes mageredetű erdőfelújítások

 

– tölgy

 

– bükk

 

– egyéb fafaj

 

2.

b) Természetes sarjeredetű

 

3.

c) Mesterséges tízfokos és ez alatti lejtésű, géppel járható terepen

 

– tölgy

 

– bükk

 

– akác

 

– egyéb kemény lombos

 

– nemes nyár

 

– egyéb lágy lombos

 

– fenyők

 

4.

d) Mesterséges tíz fok feletti lejtésű, géppel nem járható terepen

 

– tölgy

 

– bükk

 

– akác

 

– egyéb kemény lombos

 

– egyéb lágy lombos

 

– fenyők

 

5.

Befejezett erdőfelújítás összesen (1–4.):

 

Egyéves erdőfelújítások

 

6.

a) Természetes mageredetű

 

– tölgy

 

– bükk

 

– egyéb fafaj

 

7.

b) Természetes sarjeredetű

 

8.

c) Mesterséges tízfokos és ez alatti lejtésű géppel járható terepen

 

– tölgy

 

– bükk

 

– akác

 

– egyéb kemény lombos

 

– nemes nyár

 

– egyéb lágy lombos

 

– fenyők

 

9.

d) Mesterséges tíz fok feletti lejtésű, géppel nem járható terepen

 

– tölgy

 

– bükk

 

– akác

 

– egyéb kemény lombos

 

– egyéb lágy lombos

 

– fenyők

 

10.

Egyéves erdőfelújítás összesen (6–9.):

 

Tuskózás akác fafaj esetében

 

11.

– homokon

 

12.

– vályogon

 

13.

– agyagon

 

Tuskózás egyéb fafaj esetében

 

14.

– homokon

 

15.

– vályogon

 

16.

– agyagon

 

17.

Tuskózás összesen (11–16.):

 

18.

Igényelt támogatás mindösszesen (5.+10.+17.)

3.    Nyilatkozatok
Alulírott, (név; lakcím/székhely) .......................................................... erdőgazdálkodó/erdőgazdálkodó szervezet vezetője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a)    a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;
b)    jelenleg nem állok csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt;
c)    köztartozással nem rendelkezem;
d)    megfelelek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-ban megfogalmazott követelményeinek;
e)    nem minősülök nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.
Hozzájárulok, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár az általam a támogatási kérelemben közölt adataimat a támogatási eljárással összefüggésben felhasználják.
Tudomásul veszem, hogy meg nem fizetett köztartozás esetén az Áht. 13/A. § (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében visszatartásra kerül.
Nyilatkozom, hogy
a)    a 3. pontban foglalt feltételekben bekövetkezett változást 3 napon belül, de legkésőbb a kérelem elbírálásáig bejelentem,
b)    a támogatási kérelemben szereplő tuskózást, erdőfelújítás első kivitelét elvégeztem, vagy az erdőfelújítást befejeztem,
c)    az általános de minimis támogatásokkal kapcsolatos jogosultságokat, kötelezettségeket megismertem. Folyó pénzügyi évben és a megelőző két pénzügyi évben az 1998/2006/EK rendelet alapján
□ általános de minimis támogatásban nem részesültem;1
□ általános „de minimis” támogatásban részesültem
............................................. jogcímen ................................ euró összegben;
............................................. jogcímen ................................ euró összegben;
............................................. jogcímen ................................ euró összegben;
............................................. jogcímen ................................ euró összegben;
............................................. jogcímen ................................ euró összegben.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozásom áll fenn, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számlámat vezető pénzforgalmi szolgáltató végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
Kérem, hogy az erdészeti hatóság kérelmemet és annak elbírálásához szükséges adataimat továbbítsa a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére.
A fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A fenti nyilatkozatok a kérelem elválaszthatatlan részét képezik.
Kelt: ......................, .......... év ... hó ... nap
.....................................................................
erdőgazdálkodó (szerv. vezető)
____________________
1 A megfelelő négyzetbe tegyen X-et!
1

A rendelet az 5. § alapján hatályát vesztette 2011. március 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére