• Tartalom

25/2011. (VII. 27.) BM rendelet

25/2011. (VII. 27.) BM rendelet

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2011.07.28.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) és k) pontjában eljáró nemzeti erőforrás miniszter, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában eljáró nemzetgazdasági miniszter és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) pontjában eljáró nemzeti fejlesztési miniszter véleményének kikérésével –,

az 1. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában eljáró nemzeti erőforrás miniszter és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában eljáró nemzetgazdasági miniszter véleményének kikérésével –,

a 2. § tekintetében a Magyar Köztáraság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 5. számú melléklet 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában eljáró nemzeti erőforrás miniszter és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában eljáró nemzetgazdasági miniszter véleményének kikérésével –,

a 3. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában eljáró nemzeti erőforrás miniszter és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában eljáró nemzetgazdasági miniszter véleményének kikérésével –

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A kistelepülési iskolák és a körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javításával, valamint közösségi buszok beszerzésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 18/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet (a továbbiakban: R1) 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatási szerződés módosítására egy alkalommal van lehetőség – kivéve a 16. § (2a) bekezdése szerinti esetet –, azonban a támogatási összeg, valamint a támogatás intenzitása nem nőhet.”

(2) Az R1 16. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A támogatásból megvalósuló fejlesztéssel érintett feladatellátási hely intézményfenntartói jogának átadását egyedi kérelem alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter engedélyezheti azzal a feltétellel, hogy a fenntartónak a támogatási célnak megfelelő, a beruházás megvalósítását követő 5 éves rendeltetésszerű használatot biztosítania kell.”

(3) Az R1 a következő 21. §-sal egészül ki:

21. § E rendeletnek az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2011. (VII. 27.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módosító Rendelet) megállapított 14. § (3) bekezdését és a 16. § (2a) bekezdését a Módosító Rendelet hatálybalépésekor már hatályos szerződésekre is alkalmazni kell.”

2. § (1) A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet (a továbbiakban: R2) 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A támogatási szerződés módosítására egy alkalommal van lehetőség – kivéve a 16. § (2a) bekezdése szerinti esetet –, azonban a támogatási összeg, valamint a támogatás intenzitása nem nőhet, a végső felhasználás határideje nem változhat.”

(2) Az R2 16. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A támogatásból megvalósuló fejlesztéssel érintett feladatellátási hely intézményfenntartói jogának átadását egyedi kérelem alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter engedélyezheti azzal a feltétellel, hogy a fenntartónak a támogatási célnak megfelelő, a beruházás megvalósítását követő 5 éves rendeltetésszerű használatot biztosítania kell.”

(3) Az R2 a következő 21. §-sal egészül ki:

21. § E rendeletnek az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2011. (VII. 27.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módosító Rendelet) megállapított 14. § (4) bekezdését és a 16. § (2a) bekezdését a Módosító Rendelet hatálybalépésekor már hatályos szerződésekre is alkalmazni kell.”

3. § (1) A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet (a továbbiakban: R3) a következő 21/A. §-sal egészül ki:

21/A. § A támogatásból megvalósuló fejlesztéssel érintett feladatellátási hely intézményfenntartói jogának átadását egyedi kérelem alapján a miniszter engedélyezheti azzal a feltétellel, hogy a fenntartónak a támogatási célnak megfelelő, a beruházás megvalósítását követő 5 éves rendeltetésszerű használatot biztosítania kell.”

(2) Az R3 a következő 24. §-sal egészül ki:

24. § E rendeletnek az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2011. (VII. 27.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módosító Rendelet) megállapított 21/A. §-át a Módosító Rendelet hatálybalépésekor már hatályos szerződésekre is alkalmazni kell.”

4. § (1) Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet (a továbbiakban: R4) 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1. § (1) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. melléklet 14. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból
a) a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására 3 150 millió forint, továbbá
b) iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatására 2 350 millió forint
használható fel.”

(2) Az R4 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A miniszter a pályázatokról – az általa vezetett minisztérium önkormányzati államtitkárából, három kormánytisztviselőjéből, az oktatásért, sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium két (területenként egy-egy illetékes) kormánytisztviselőjéből, az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium, az egyenlő bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által vezetett minisztérium, az energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium egy-egy kormánytisztviselőjéből, továbbá az országos önkormányzati érdekképviseleti szervek által közösen delegált egy főből álló bíráló bizottság javaslatát is figyelembe véve – 2011. augusztus 15-éig dönt.”

(3) Az R4 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatás feltétele a támogatási szerződés megkötése, amelyet támogatási célonként a miniszter 2011. augusztus 31-éig köt meg a kedvezményezettel. E határidő kedvezményezettnek felróható okból történő elmulasztása jogvesztő.
(2) A támogatási szerződés módosítására egy alkalommal van lehetőség – kivéve a 16/A. § szerinti esetet –, azonban a támogatási összeg, valamint a támogatás intenzitása nem nőhet, a felhasználás végső határideje nem változhat.”

(4) Az R4 11. § (5) bekezdésében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg lép.

(5) Az R4 a következő 16/A. §-sal egészül ki:

16/A. § A támogatásból megvalósuló fejlesztéssel érintett feladatellátási hely intézményfenntartói jogának átadását egyedi kérelem alapján a miniszter engedélyezheti azzal a feltétellel, hogy a fenntartónak a támogatási célnak megfelelő, a beruházás megvalósítását követő 5 éves rendeltetésszerű használatot biztosítania kell.”

(6) Az R4 a következő 19. §-sal egészül ki:

19. § E rendeletnek az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2011. (VII. 27.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módosító Rendelet) megállapított 1. § (1) bekezdését, 9. § (1) bekezdését, 10. § (1) és (2) bekezdését, valamint 16/A. §-át a Módosító Rendelet hatálybalépésekor már meghirdetett pályázatokra és megkötött támogatási szerződésekre is alkalmazni kell.”

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet az 5. § alapján hatályát vesztette 2011. július 29. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére