• Tartalom

25/2011. (XI. 17.) PSZÁF rendelet

az önkéntes nyugdíjpénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről1

2013.07.01.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya az önkéntes nyugdíjpénztárakra (a továbbiakban: adatszolgáltató) terjed ki.

(2) Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint felügyeleti jelentést készít, amelyet megküld a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.

(3) A felügyeleti jelentések elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi és analitikus nyilvántartások képezik.

2. § Az adatszolgáltató a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában, valamint a 2. mellékletben meghatározott kitöltési útmutató szerint köteles elkészíteni és a Felügyelet részére megküldeni.

3. § (1) Az adatszolgáltató az e rendeletben előírt rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva teljesíti.

(2) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az megfelel a 2. melléklet I. rész 3. pontjában foglalt feltételeknek.

(3) Az adatszolgáltató a Felügyelet kérésére az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratokat és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a rendszeres adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig a Felügyelet számára bármikor köteles rendelkezésre bocsátani.

4. §2 (1) Az adatszolgáltató

a) a napi jelentést a tárgyidőszakot követő 5. munkanap 09:00 óráig,

b) a negyedéves és a féléves jelentést a tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanapjáig,

c) az éves jelentést és az éves beszámolót legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig,

d)3

e) az egyesített (összesített) éves pénztári beszámolót legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig,

f) a hozamráták közzétételével kapcsolatos éves jelentést a tárgyévet követő év február 28-ig,

g) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény előírása szerinti rövid és hosszú távú pénzügyi tervről szóló jelentést

köteles a Felügyelet részére megküldeni.

(2) Az adatszolgáltató a felügyeleti alapdíj számításáról szóló éves bevallást a tárgyév január 31. napjáig, a felügyeleti változó díj számításáról szóló negyedéves jelentést a negyedéves adatszolgáltatási jelentéssel egyidejűleg, annak részeként, a tárgyévre számított felügyeleti változó díj auditálás utáni esetleges különbözetét a tárgyévet követő év második negyedévére vonatkozó bevallásban – külön korrekciós tételként – köteles eljuttatni a Felügyelet részére.

(3) A végelszámolás alatt álló pénztár negyedéves jelentést – e rendeletben meghatározott formában és tartalommal – köteles készíteni és azt a Felügyelet részére megküldeni.

(4) A felszámolás alatt álló pénztár a negyedéves, illetve féléves jelentést a felszámolás megkezdését megelőző nappal, mint fordulónappal – e rendeletben meghatározott formában és tartalommal – köteles elkészíteni és 30 munkanapon belül a Felügyeletnek megküldeni. A felszámolás időtartama alatt a pénztárnak negyedéves, illetve féléves jelentést nem kell készítenie.

5. § (1) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatást az éves, az egyesített (összesített) jelentés, valamint a negyedéves jelentés esetében a 2012. január 1-jével kezdődő vonatkozási időszakra kell alkalmazni.

(2) A 2011. üzleti évre vonatkozó éves és negyedéves jelentések esetében az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 2011. december 31-én hatályos előírásai szerint kell eljárni.

6. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 25/2011. (XI. 17.) PSZÁF rendelethez4

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

Tábla kód

Megnevezés

Adatszolgáltató

Gyakoriság

Beküldési határidő
(munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum)

Napi jelentés

70OP

Elszámoló egységek árfolyama

OP

N

5

Negyedéves jelentés

71OA1

Pénztári bevételek és egyéb jóváírt bevételek

NOP, KOP,VSZ

20

71OA2

Pénztári kiadások

NOP, KOP,VSZ

20

71OA3

Azonosítatlan függő befizetések állományának alakulása

NOP, KOP,VSZ

NÉ, Z

20

71OB

Pénztári hozamok alakulása

NOP, KOP,VSZ

20

71OC

Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye

NOP, KOP,VSZ

20

71OE

Statisztikai adatok

NOP, KOP,VSZ

20

71OF

Taglétszám alakulása

NOP, KOP,VSZ

20

71OGA

A pénztár egészére számított negyedéves bruttó és nettó hozamráták valamint referenciahozamok alakulása (%)

NOP, KOP,VSZ

20

71OGB

Tárgyidőszaki hozamráta adatok a választható portfoliókra

NOP, KOP,VSZ

20

71OI

Elszámoló egységek alakulása

NOP, KOP,VSZ

20

71OJ

Befektetések főbb adatai földrajzi megoszlása szerint

NOP, KOP,VSZ

20

71OK

Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása

NOP, KOP,VSZ

20

71OL

A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása

NOP, KOP,VSZ

20

71OM

A pénztári portfoliók lejárat szerinti megoszlása

NOP, KOP,VSZ

20

71ON

A tagi számlák és az azonosítatlan (függő) befizetések portfoliójának befektetési eredménye

NOP

20

71OR

Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgyidőszak végén

NOP

20

71OS

Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek

NOP, KOP,VSZ

20

71OT

Rendszeres támogatások, eseti adományok

NOP, KOP,VSZ

20

72OA

Portfolió állomány a választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál

NOP, KOP,VSZ

20

72OB

Portfolió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál

NOP, KOP,VSZ

20

71OPM

Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok

NOP, KOP,VSZ

20

71OPA1

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

NOP, KOP,VSZ

20

71OPA2

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

NOP, KOP,VSZ

20

Féléves jelentés

71OA1

Pénztári bevételek és egyéb jóváírt bevételek

KISOP

F

20

71OA2

Pénztári kiadások

KISOP

F

20

71OA3

Azonosítatlan függő befizetések állományának alakulása

KISOP

F, Z

20

71OB

Pénztári hozamok alakulása

KISOP

F

20

71OC

Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye

KISOP

F

20

71OE

Statisztikai adatok

KISOP

F

20

71OF

Taglétszám alakulása

KISOP

F

20

71OGA

A pénztár egészére számított negyedéves bruttó és nettó hozamráták valamint referenciahozamok alakulása (%)

KISOP

F

20

71OGB

Tárgyidőszaki hozamráta adatok a választható portfoliókra

KISOP

F

20

71OI

Elszámoló egységek alakulása

KISOP

F

20

71OJ

Befektetések főbb adatai földrajzi megoszlása szerint

KISOP

F

20

71OK

Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása

KISOP

F

20

71OL

A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása

KISOP

F

20

71OM

A pénztári portfoliók lejárat szerinti megoszlása

KISOP

F

20

71OS

Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek

KISOP

F

20

71OT

Rendszeres támogatások, eseti adományok

KISOP

F

20

72OA

Portfolió állomány a választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál

KISOP

F

20

72OB

Portfolió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál

KISOP

F

20

71OPM

Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok

KISOP

F

20

71OPA1

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

KISOP

F

20

71OPA2

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

KISOP

F

20

Éves jelentés

73OME

Mérleg - Eszközök

OP

É

május 31.

73OMF

Mérleg - Források

OP

É

május 31.

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

OP

É

május 31.

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

OP

É

május 31.

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

OP

É

május 31.

73OD

Cash-Flow kimutatás

OP

É

május 31.

73OEA

Fedezeti tartalék

OP

É

május 31.

73OEB

Likviditási tartalékok

OP

É

május 31.

73OEC

Céltartalékok állománya összesen

OP

É

május 31.

73OF

A taglétszám alakulása

OP

É

május 31.

Egyesített (összesített) éves pénztári beszámoló

73KME

Mérleg - Eszközök

MOP

É

május 31.

73KMF

Mérleg - Források

MOP

É

május 31.

73KA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

MOP

É

május 31.

73KB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

MOP

É

május 31.

73KC

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

MOP

É

május 31.

73KD

Eredménykimutatás - Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (csak magánnyugdíj-
pénztáraknál)

MOP

É

május 31.

Biztosításmatematikai statisztikai jelentés

74OA

Taglétszám alakulása korévenként

OP

É

május 31.

74OC

Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként

OP

É

május 31.

Felügyeleti díjra vonatkozó táblák

73ONYAD

Önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti alapdíj számítása (éves)

OP

É

tárgyév január 31.

71ONYVDN

Önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása

OP

20

Hozamráták közzétételével kapcsolatos jelentés

74OHA

Választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárak hozamráta adatai

OP

É

tárgyévet követő év február 28.

74OHB

Választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárak hozamráta adatai

OP

É

tárgyévet követő év február 28.

Rövid távú (éves) pénzügyi terv jelentés

75OA1

Fedezeti tartalék

OP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75OA2

Likviditási tartalék

OP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75OA3

Működési tartalék

OP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75OA4

Taglétszám, tagdíj alakulása

OP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75OA5

Befektetések

OP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

Hosszú távú pénzügyi terv jelentés

75OB1

Fedezeti tartalék

OP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75OB2

Likviditási tartalék

OP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75OB3

Működési tartalék

OP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75OB4

Taglétszám, tagdíj alakulása

OP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75OB5

Befektetések

OP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

A negyedéves, féléves illetve az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő dokumentumok

Rövid név

Megnevezés

Adatszolgáltató

Gyakoriság

Beküldési határidő
(munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum)

szovjel

Az önkéntes nyugdíjpénztárak negyedéves szöveges értékelése

NOP, KOP

20

szovjel

Az önkéntes nyugdíjpénztárak féléves szöveges értékelése

KISOP

F

20

merleg

Éves beszámoló - mérleg

OP

É

május 31.

erkim

Éves beszámoló - eredménykimutatás

OP

É

május 31.

cashflow

Éves beszámoló - cash-flow

OP

É

május 31.

kiegmell

Éves beszámoló - kiegészítő melléklet

OP

É

május 31.

konyvzar

Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés

OP

É

május 31.

kozgyhat

Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv

OP

É

május 31.

uzljel

Üzleti jelentés

OP

É

május 31.

rputerv

Rövid távú pénzügyi terv szöveges melléklete

OP

É

rövid távú pénzügyi tervvel egyidejűleg

hputerv

Hosszú távú pénzügyi terv szöveges melléklete

OP

É

hosszú távú pénzügyi tervvel egyidejűleg

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések

Önkéntes nyugdíjpénztár

OP

Nagy pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes nyugdíjpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) meghaladja a 30.000 főt, vagy piaci értéken számított vagyona meghaladja a húsz milliárd forintot.

NOP

Adatszolgáltató

Közepes pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes nyugdíjpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) legalább 1.001 fő és nem haladja meg a 30.000 főt, vagy piaci értéken számított vagyona meghaladja az öt milliárd forintot és nem haladja meg a húsz milliárd forintot.

KOP

Kis pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes nyugdíjpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) nem haladja meg az 1.000 főt, vagy piaci értékén számított vagyona nem haladja meg az öt milliárd forintot.

KISOP

Végelszámolás alatt álló pénztár

VSZ

Magánnyugdíjpénztárat is működtető önkéntes nyugdíjpénztár

MOP

Napi

N

Negyedéves

Gyakoriság

Féléves

F

Éves

É

Esetenként küldendő

Z

2. melléklet a 25/2011. (XI. 17.) PSZÁF rendelethez5

1

A rendeletet a 2013: CXLIII. törvény 173. § 27. pontja hatályon kívül helyezte 2013. október 1. napjával.

2

A 4. § a 23/2012. (XI. 21.) PSZÁF rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (1) bekezdés d) pontját a 3/2013. (IV. 26.) PSZÁF rendelet 7. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. melléklet a 23/2012. (XI. 21.) PSZÁF rendelet29/2012. (XII. 27.) PSZÁF rendelet 5. § (3) bekezdése szerint módosított – 2. § (1) bekezdésével megállapított, a 3/2013. (IV. 26.) PSZÁF rendelet 6. § (11) bekezdése, a 7. § k) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére