• Tartalom

250/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet

250/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet

a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról1

2011.12.01.

A Kormány

az 1. alcím tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (4) bekezdés a) és b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 357. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában és

az 5. alcím tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában, a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5) bekezdésében, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az e rendelet szerinti eljárásban – az 5. §-ban foglaltak kivételével – a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértője jár el.
(2) A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértője a szakértői véleményt
a) az állapotfelmérés, valamint
b) a (3) bekezdés szerinti helyszíni szemle
alapján a foglalkoztató kérelmében megjelölt munkakörök tekintetében – a kirendeléstől számított harminc napon belül – külön-külön készíti el.
(3) A Felügyelőség – a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértőinek közreműködésével – a foglalkoztató kérelmében megjelölt munkahelyen helyszíni szemlét tart. A Felügyelőség a helyszíni szemle keretében – a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértői által végzett szükséges ellenőrző mérések figyelembevételével –
a) ellenőrzi, hogy az állapotfelmérésben foglalt körülmények a valóságnak megfelelnek-e,
b) megvizsgálja, hogy a kérelemben megjelölt munkakörben foglalkoztatottak esetében a vizsgált munkahelyen a Tv. 355. § (1) bekezdésében foglaltak fennállnak-e, illetve milyen mértékben állnak fenn.”

(2) Az R1. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A mentesítés feltételeinek ellenőrzésébe a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértőit, illetve az 5. § (1) bekezdése szerinti szakhatóságokat akkor kell bevonni, ha
a) olyan kérdésben kell állást foglalni, amely a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv feladatkörébe, illetve a szakhatóság feladat- és hatáskörébe tartozik, valamint
b) a hatóság a mentesítés visszavonását látja szükségesnek.”

3. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló
203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

3. § A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti egészségi alkalmassági vizsgálatok esetében a felülvizsgálatot a közlekedési hatóság végzi, amely az eljárásba közreműködőként bevonhatja – a felülvizsgálat tárgya szerint – a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv orvosát.”

4. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelöléséről szóló 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelöléséről szóló 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. alcímének címsora helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A munkavédelmi és munkaügyi hatóság, valamint a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv kijelölése”

(2) Az R2. 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Kormány munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként az OMMF-et jelöli ki.”

(3) Az R2. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az igazgató az igazgató-helyettesek kinevezésére és felmentésére vonatkozó hatáskörét az OMMF elnökének egyetértésével gyakorolja. Az igazgató-helyettesek főosztályvezető-helyettes besorolású kormánytisztviselők.”

(4) Az R2. 3. alcímének címsora helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Az OMMF munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi feladatai”

(5) Az R2. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az OMMF ellátja az alapító okiratában és külön jogszabályban meghatározott munkahigiénés, foglalkozás-egészségügyi és a munkaegészségügyi kutatással összefüggő feladatokat.
(2) Az OMMF ellátja különösen az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüatv.) 15/A. § (2) és (3) bekezdésében, továbbá az Mvt. 83/A. § (4) bekezdésében meghatározott feladatokat.
(3) Az OMMF munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként részt vesz:
a) a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi tevékenységgel összefüggő kormányzati döntések, stratégiák megalapozásában, ezzel kapcsolatos felmérésekben;
b) a környezeti (munkakörnyezeti) és biológiai monitorozás módszertanának kialakításában és fejlesztésében;
c) az európai uniós tagállami működéssel kapcsolatos, közösségi jogharmonizációs, továbbá az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban a munkahigiéne, valamint a foglalkozás-egészségügy területén;
d) a munkaegészségügyi vonatkozású hazai és európai uniós programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok megoldásában;
e) a munkaegészségüggyel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek tevékenységében.”

(6) Az R2. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az OMMF ellátja a foglalkozás-egészségügyi szolgálat Mvt.-ben és külön jogszabályban előírt munkavédelmi feladatainak szakmai irányítását is.”

(7) Az R2. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A munkabaleseti információs rendszer működtetése az OMMF, valamint a külön jogszabályban meghatározottak alapján a bányafelügyelet feladata. Az OMMF gyűjti és feldolgozza a foglalkozási megbetegedésekkel, fokozott expozíciókkal kapcsolatos adatokat.”

(8) Az R2. 8. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az OMMF elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkörében)

c) a munkavállalók rákkeltő anyagok okozta foglalkozási eredetű egészségkárosodásokkal, illetve daganatos megbetegedésekkel szembeni védelmének elősegítése érdekében az Mvt. 83/A. § (4) bekezdésében meghatározott feladatokat látja el, és nyilvántartást vezet;”

(9) Az R2. 9. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az OMMF részt vesz a miniszter munkaügyi ellenőrzéssel összefüggő jogszabály-előkészítési és jogszabály-alkotási feladatkörébe tartozó jogi normák tervezeteinek előkészítésében.”

(10) Az R2. 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az OMMF a beolvadással megszűnt Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet általános és egyetemes jogutódja.”

(11) Hatályát veszti az R2. 9. § (4) bekezdése.

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2011. december 1-jén 19 órakor lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 250/2011. (XII. 1.) Korm. rendelethez

1. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 6. pontjában az „Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (OMFI)” szövegrész helyébe az „Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség” szöveg lép.

2. melléklet a 250/2011. (XII. 1.) Korm. rendelethez

1. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. mellékletében az „Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet” szövegrész helyébe a „munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv” szöveg lép.
1

A rendelet a 6. § alapján hatályát vesztette 2011. december 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére