• Tartalom

27/2011. (XI. 30.) PSZÁF rendelet

a magánnyugdíjpénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről1

2013.07.01.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1)2 A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: adatszolgáltató) az e rendeletben foglaltak szerint felügyeleti jelentést készít, amelyet megküld a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.

(2) A felügyeleti jelentések elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi és analitikus nyilvántartások képezik.

2. § Az adatszolgáltató a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában a 2. mellékletben meghatározott kitöltési útmutató szerint köteles elkészíteni és a Felügyelet részére megküldeni.

3. § (1) Az adatszolgáltató az e rendeletben előírt rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva teljesíti.

(2) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az megfelel a 2. melléklet I. rész 3. pontjában foglalt feltételeknek.

(3) Az adatszolgáltató a Felügyelet kérésére az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratokat és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a rendszeres adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig bármikor köteles a Felügyelet számára rendelkezésre bocsátani.

4. §3 (1) Az adatszolgáltató

a) a napi jelentést a tárgyidőszakot követő ötödik munkanap 9 óráig,

b) a negyedéves jelentést a tárgyidőszakot követő hónap huszadik munkanapjáig,

c) az éves jelentést és a biztosításmatematikai statisztikai jelentést a tárgyévet követő május 31-ig,

d)4

e) a hozamráták közzétételével kapcsolatos éves jelentést a tárgyévet követő év február 28-ig,

f) az Mpt. előírásai szerinti pénzügyi tervről szóló jelentést

köteles a Felügyelet részére megküldeni.

(2) Az adatszolgáltató a felügyeleti alapdíj számításáról szóló éves bevallást tárgyév január 31. napjáig, a felügyeleti változó díj számításáról szóló negyedéves jelentést a negyedéves adatszolgáltatási jelentéssel egyidejűleg, annak részeként, a tárgyévre számított felügyeleti változó díj auditálás utáni esetleges különbözetét a tárgyévet követő év második negyedévére vonatkozó bevallásban – külön korrekciós tételként – köteles megküldeni a Felügyelet részére.

(3) A végelszámolás alatt álló pénztár a negyedéves jelentést – e rendeletben meghatározott formában és tartalommal – köteles készíteni és azt a Felügyelet részére megküldeni.

(4) A felszámolás alatt álló pénztár a negyedéves jelentést a felszámolás megkezdését megelőző nappal, mint fordulónappal – e rendeletben meghatározott formában és tartalommal – köteles elkészíteni és 30 munkanapon belül a Felügyeletnek megküldeni. A felszámolás időtartama alatt a pénztárnak negyedéves jelentést nem kell készítenie.

5. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2011. üzleti évre vonatkozó éves és negyedéves jelentések esetében a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 2011. december 31-én hatályos előírásai szerint kell eljárni.

(3)5 E rendeletnek a magánnyugdíjpénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 27/2011. (XI. 30.) PSZÁF rendelet módosításáról szóló 20/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelettel megállapított rendelkezéseit 2012. december 31-ig azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 2012. évre, mint tárgyévre vonatkozó, negyedik negyedéves jelentéseket e rendeletnek a 2012. december 27-én hatályos szabályai szerint kell teljesíteni.

1. melléklet a 27/2011. (XI. 30.) PSZÁF rendelethez6

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

Táblakód

Megnevezés

Adat-
szolgáltató

Gyako-
riság

Beküldési határidő
(munkanapok száma a
vonatkozási időhöz viszonyítva,
illetve dátum)

Napi jelentés

70MP

Elszámoló egységek árfolyama

MP

N

5

Negyedéves jelentés

71MA

Bevételek (befizetések)

MP, VSZ

20

71MB

Pénztár hozama

MP, VSZ

20

71MC

Működési tevékenység eredménye

MP, VSZ

20

71MD

Szolgáltatási kiadások

MP, VSZ

20

71MEA

Statisztikai adatok I.

MP, VSZ

20

71MEB

Statisztikai adatok II.

MP, VSZ

20

71MF

Taglétszám alakulása

MP, VSZ

20

71MG

A fedezeti portfólión és a likviditási portfólión belül a függő tételeken elért befektetési eredmény

MP, VSZ

20

71MH

Negyedéves hozamráták és referenciahozamok a választható portfóliókra

MP, VSZ

20

71MI

Elszámoló egységek alakulása

MP, VSZ

20

71MJ

Befektetések főbb adatainak földrajzi megoszlása

MP, VSZ

20

71MK

Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása

MP, VSZ

20

71ML

A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása

MP, VSZ

20

71MM

A kezelt vagyon lejárat szerinti megoszlása

MP, VSZ

20

71MN

Devizamegfeleltetési kimutatás

MP, VSZ

20

71MPA

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

MP, VSZ

20

71MPB

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

MP, VSZ

20

71MR

Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések a tárgyidőszak végén

MP, VSZ

20

71MS

Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek

MP, VSZ

20

71MT

A tárgyidőszakban kapott támogatás, adomány

MP, VSZ

20

72MB

Portfólió állomány

MP, VSZ

20

Éves jelentés

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

MP

É

május 31.

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

MP

É

május 31.

73MCA

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

MP

É

május 31.

73MD

Cash-Flow kimutatás

MP

É

május 31.

73MEA

Fedezeti céltartalék

MP

É

május 31.

73MEB

Likviditási, kockázati céltartalékok

MP

É

május 31.

73MED

Céltartalékok állománya összesen

MP

É

május 31.

73MF

A taglétszám alakulása

MP

É

május 31.

73MME

Mérleg - Eszközök

MP

É

május 31.

73MMF

Mérleg - Forrás

MP

É

május 31.

Biztosításmatematikai statisztikai jelentés

74MA1

Felhalmozási időszakban lévő pénztártagok létszáma korévenként - férfiak

MP

É

május 31.

74MA2

Felhalmozási időszakban lévő pénztártagok létszáma korévenként - nők

MP

É

május 31.

74MBE1

Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként - egyösszegű kifizetés (Mpt. 28. §) - férfiak

MP

É

május 31.

74MBE2

Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként - egyösszegű kifizetés (Mpt. 28. §) - nők

MP

É

május 31.

74MBE3

Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként - Szolgáltatás típusa - férfiak

MP

É

május 31.

74MBE4

Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként: - Szolgáltatás típusa - nők

MP

É

május 31.

74MC

Terv- és tényadatok összehasonlítása

MP

É

május 31.

74MD

A szolgáltatási számlák tervezett és tényleges adatainak összehasonlítása szolgáltatástípusonként

MP

É

május 31.

74ME

Nettó hozamráta alakulása

MP

É

május 31.

74MF

Szolgáltatási számlák vizsgálata

MP

É

május 31.

74MG

Céltartalékok alakulása

MP

É

május 31.

Felügyeleti díjra vonatkozó táblák

73MNYAD

Magánnyugdíjpénztár alapdíj számítása (éves)

MP

É

tárgyév január 31.

71MNYVDN

Magánnyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

MP

20

Hozamráták közzétételével kapcsolatos jelentés

74MH

Magánnyugdíjpénztárak hozamráta adatai

MP

É

tárgyévet követő év február 28.

Rövid távú (éves) pénzügyi terv jelentés

75MA1

Fedezeti tartalék

MP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75MA2

Likviditási tartalék

MP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75MA3

Működési tartalék

MP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75MA4

Taglétszám, tagdíj alakulása

MP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75MA5

Befektetések

MP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

Hosszú távú pénzügyi terv jelentés

75MB1

Fedezeti tartalék

MP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75MB2

Likviditási tartalék

MP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75MB3

Működési tartalék

MP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75MB4

Taglétszám, tagdíj alakulása

MP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75MB5

Befektetések

MP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

Az éves jelentéssel és a negyedéves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő dokumentumok

Rövid név

Megnevezés

Adat-
szolgáltató

Gyako-
riság

Beküldési határidő
(munkanapok száma a
vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum)

szovert

Negyedéves szöveges értékelés

MP

20

merleg

Éves beszámoló - mérleg

MP

É

május 31.

erkim

Éves beszámoló - eredménykimutatás

MP

É

május 31.

cashflow

Éves beszámoló - cash-flow

MP

É

május 31.

kiegmell

Éves beszámoló - kiegészítő melléklet

MP

É

május 31.

konyvzar

Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés

MP

É

május 31.

kozgyhat

Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv

MP

É

május 31.

uzljel

Üzleti jelentés

MP

É

május 31.

rputerv

Rövid távú pénzügyi terv szöveges melléklete

MP

É

rövid távú pénzügyi tervvel egyidejűleg

hputerv

Hosszú távú pénzügyi terv szöveges melléklete

MP

É

hosszú távú pénzügyi tervvel egyidejűleg

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések

Adat-

Magánnyugdíjpénztár

MP

szolgáltató

Végelszámolás alatt álló pénztár

VSZ

Napi

N

Gyakoriság

Negyedéves

Eves

É

 

2. melléklet a 27/2011. (XI. 30.) PSZÁF rendelethez7

1

A rendeletet a 2013: CXLIII. törvény 173. § 25. pontja hatályon kívül helyezte 2013. október 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 20/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § a 20/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § (1) bekezdés d) pontját a 3/2013. (IV. 26.) PSZÁF rendelet 7. § l) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 5. § (3) bekezdése a 20/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelet 3. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére