• Tartalom

28/2011. (XII. 5.) PSZÁF rendelet

28/2011. (XII. 5.) PSZÁF rendelet

a hitelintézetek befektetési szabályzatáról1

2012.01.01.

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 5. § (1) bekezdésében meghatározott hitelintézetekre, a Hpt. 87/A. §-ában meghatározott pénzügyi vállalkozásra és a hitelintézetek összevont alapú felügyeletének ellátása érdekében a Hpt. 90. § (1) bekezdés b) pontja szerinti pénzügyi holding társaságra terjed ki.

(2) A Hpt. 90. § (1) bekezdés a) pontja szerint összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetnek, illetve a Hpt. 90. § (1) bekezdés b) pontja szerinti pénzügyi holding társaságnak gondoskodnia kell arról, hogy a Hpt. 90. § (2) bekezdése szerinti, ellenőrző befolyása alatt álló pénzügyi intézmények az e rendeletben meghatározott szabályzatok elkészítésekor prudenciális szempontból azonos elveket alkalmazzanak.

(3) Ahol ezen rendelet hitelintézetet említ, ott a továbbiakban a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozást és pénzügyi holding társaságot is érteni kell.

(4) A hitelintézetnek a befektetések korlátozására vonatkozó, a Hpt.-ben foglalt előírásoknak való megfelelés érdekében befektetési szabályzatot kell készítenie.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) befektetési cél: a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) alkalmazásában ilyenként meghatározott cél;

b) forgatási cél: az Szkr. alkalmazásában ilyenként meghatározott cél.

3. § (1) A befektetési szabályzatnak a befektetési célú részesedésekkel kapcsolatosan tartalmaznia kell:

a) a befektetési célú részesedésekkel kapcsolatos eljárásrendet, amelynek magában kell foglalnia

aa) mind a közvetett, mind a közvetlen befektetések kezelésének szabályait,

ab) a közvetett és közvetlen befektetésekre vonatkozó döntéshozatallal kapcsolatos alapelveket és eljárásrendet és

ac) a felmerülő kockázatok kezelésére vonatkozó eljárásrendet

különös tekintettel a Hpt. 90. § (2) bekezdésében meghatározott vállalkozások közötti és a pénzügyi szektorbeli befektetésekre, a nem összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetésekre is kiterjedően;

b) azokat a kockázatfelmérési módszereket és szempontokat, amelyek a hitelintézet befektetési döntéseinek megalapozásául szolgálnak;

c) a hitelintézet befektetései rendszeres, évi legalább egy alkalommal történő részletes felülvizsgálatának szabályait;

d) a c) pont szerinti felülvizsgálat eredményéhez kapcsolódó konzekvenciákat, valamint a befektetések értékesítésére vonatkozó döntési rendet és eljárásrendet;

e) a Hpt. befektetési korlátozásainak figyelemmel kísérésével kapcsolatos, valamint a korlátozások túllépése esetén alkalmazott eljárásrendet a közvetett és közvetlen befektetések tekintetében egyaránt;

f) a befektetések – a hitelintézet számviteli politikájában meghatározott értékelési módszere szerinti – értékelésével kapcsolatos sajátos szabályokat vagy eljárásrendeket, ha ezeket az értékvesztési és céltartalékképzési szabályzat nem tartalmazza;

g) ingatlanalapban fennálló közvetett tulajdon esetén – amely akkor áll fenn, ha a hitelintézet ingatlanalapba befektető befektetési alap befektetési jegyét szerzi meg vagy ha az ingatlanalap befektetési jegyét a hitelintézettel azonos csoportba tartozó vállalkozás szerzi meg – a közvetett tulajdon kezelésének alapelveit és eljárásrendjét;

h) mind a közvetett, mind a közvetlen befektetések tekintetében a Hpt.-ben foglalt, a befektetések korlátozására vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzésének eljárásrendjét és döntési rendjét.

(2) A befektetési szabályzatnak a forgatási célú részesedésekkel, valamint a kapcsolódó mérlegen kívüli tételekkel és származtatott ügyletekkel kapcsolatosan tartalmaznia kell:

a) a kialakított ügyletcsoportok és a tranzakciós célok felsorolását,

b) a kockázatkezeléssel kapcsolatos alapelveket, módszereket, eljárásrendeket, limitek megállapítását, figyelését és felfüggesztését meghatározó belső szabályokat és a kereskedési könyvet nem vezető hitelintézetek esetében a származtatott ügyletek kezelését, valamint

c) a forgatási célú részesedésekkel, valamint kapcsolódó mérlegen kívüli tételek és a származtatott ügyletek – a hitelintézet számviteli politikájában meghatározott értékelési módszere szerinti – értékelésével kapcsolatos eljárásrendet, ha ezt az értékvesztési és céltartalékképzési szabályzat nem tartalmazza.

(3) Ha a hitelintézet egyéb belső szabályzata már megfelelően tartalmazza az (1)–(2) bekezdésben előírt tartalmi elemet, akkor a Befektetési szabályzatban az adott tartalmi elemet már magában foglaló szabályzatot, illetve megfelelő helyét kell megjelölni, de magát a tartalmi elemet megismételni nem kell.

4. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendeletet a 2013: CXLIII. törvény 173. § 24. pontja hatályon kívül helyezte 2013. október 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére