• Tartalom

28/2011. (IV. 12.) VM rendelet

a „Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás” előirányzat felhasználásáról1

2011.04.13.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §-ának k)–m) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §-ának b) pontjában foglalt feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím 2. alcím 8. Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás (a továbbiakban: Előirányzat) jogcímcsoportra terjed ki.

2. § Az Előirányzat az alábbi célokra használható fel:

a) az állami költségvetési szervek, védelmi feladatokat ellátó vízitársulatok víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás esetén, a védelmi készültség elrendelése alapján végzett védekezési, helyreállítási feladataival összefüggő többletkiadásaira, külön kormánydöntés alapján preventív feladatok elvégzésére;

b) az állami kártalanítási kötelezettség költségeinek biztosítására;

c) az a) és b) ponttal összefüggő, így különösen a személyi juttatásokkal, a munkaadókat terhelő járulékokkal, a dologi kiadásokkal, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges eszközök beszerzésével, valamint a károsodott eszközök visszapótlásával kapcsolatos egyéb tevékenységekre;

d) a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és vízitársulatoknál történő közfoglalkoztatási pályázatok saját erő költségeire; továbbá

e) az Előirányzat cél szerinti felhasználása során felmerülő egyéb járulékos költségekre (rendelkezésre tartási, kincstári tranzakciós díj megfizetése).

3. § (1) A vidékfejlesztési miniszter az irányítása alá tartozó költségvetési szervekkel, valamint a kárelhárításban részt vevő állami szervekkel – annak irányító szervének bevonásával – támogatási keret-megállapodást, a vízitársulatokkal az államháztartásra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével támogatási keretszerződést köt.

(2) A támogatási keret-megállapodás vagy a támogatási keretszerződés tartalmazza – a számviteli törvény rendelkezéseinek megfelelően – az Előirányzatból történő pénzügyi lehívások módját, továbbá a beszámolók, elszámolások elfogadására, valamint az ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket.

(3) Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 56. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a támogatás folyósítására utalással kerül sor, a kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjéről szóló 46/2009. (XII. 30.) PM rendelet 38. §-a előírásainak végrehajtását követően.

(4) Az Előirányzat felhasználásával összefüggően elkülönített, a beszámolási kötelezettségnek megfelelő naprakész nyilvántartást kell vezetni.

(5) Az Előirányzatból folyósított támogatás tényleges felhasználását, az elszámolások szabályszerűségét a Vidékfejlesztési Minisztérium Ellenőrzési Főosztálya a 2. § szerinti szervezeteknél ellenőrzi. A Vidékfejlesztési Minisztérium segítséget nyújt más szervek ellenőrzési szervezeteinek a támogatás felhasználásának és az elszámolások szabályszerűségének ellenőrzésében.

4. § Az Előirányzat felhasználása tekintetében a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés és teljesítésigazolás az államháztartásról szóló törvény és az Ámr. szabályai, valamint a védekezésben, helyreállításban részt vevő állami és önkormányzati szervek belső szabályzatai szerint történik.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 62. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére