• Tartalom

3/2011. (II. 23.) BM rendelet

3/2011. (II. 23.) BM rendelet

az Országos Építésügyi Fórumról1

2011.02.24.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § u) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az építésügyért felelős miniszter az építésügyi szakmai és civil érdekképviseletek és az építésügyben érdekelt kormányzati szervek közötti együttműködés és párbeszéd erősítése, az épített környezet értékeinek és minőségének védelme, színvonalának emelése, az építésügy helyzetét kedvezőtlenül befolyásoló folyamatok megállítása, visszafordítása, az építésüggyel összefüggő társadalmi, gazdasági, környezeti, kulturális, szakpolitikai kérdésekkel kapcsolatos intézkedések tervszerű kidolgozása és végrehajtása, az ország építészeti és építési minőségének javítása, az építési beruházások megvalósításának elősegítése, az egységes és következetes szakmapolitikai irányítás megvalósítása érdekében Országos Építésügyi Fórumot (a továbbiakban: Fórum) hoz létre. A Fórum az építésügyet közvetlenül érintő döntések előkészítésében közreműködő, konzultatív, javaslattevő és véleményező testület.

2. § A Fórum feladatkörében

a) dönt

aa) az ügyrendjéről és a munkatervéről,

ab) szakmai munkacsoportok létrehozásáról, összetételéről,

b) konzultál a jogszabályok és egyéb kormányzati döntések építésügyet érintő hatásairól,

c) részt vesz az építésügyet érintő problémák, elvárások és lehetőségek feltárásában,

d) kezdeményezi az építésügyet, az épített környezetet érintő intézkedések hatásvizsgálatának elvégzését a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszternél,

e) javaslatokat dolgoz ki

ea) az épített környezet alakítására, minőségének védelmére, az építésügy helyzetét kedvezőtlenül befolyásoló folyamatok megállítására, visszafordítására,

eb) az építésüggyel kapcsolatos intézkedések végrehajtásának módjára,

ec) az építési beruházások megvalósításának elősegítésére,

f) véleményt nyilvánít az építésügyet közvetlenül érintő jogszabályok, kormányzati intézkedések tervezeteiről,

g) figyelemmel kíséri az építésügyet érintő kormányzati döntések előkészítését, végrehajtását.

3. § (1) A Fórum elnöke az építésügyért felelős miniszter, vagy az általa kijelölt állami vezető.

(2) Az elnök feladata:

a) a munkaterv alapján összehívja és levezeti az üléseket,

b) gondoskodik a Fórum által kialakított javaslatok, vélemények rögzítéséről, és az érintettek részére történő eljuttatásáról,

c) képviseli a közigazgatási és szakmai fórumokon a Fórum javaslatait és véleményét,

d) tájékoztatót készít a Kormány részére a Fórum működésének tapasztalatairól,

e) a Fórum ülésén beszámol a Fórum által tett javaslatok és vélemények érvényesítéséről.

(3) A Fórum titkára az elnök által kijelölt vezető beosztású kormánytisztviselő.

4. § (1) A Fórumban szavazati joggal a Fórum tagjai és meghívásuk esetén a (4) bekezdésben meghatározott személyek rendelkeznek.

(2) A Fórumba egy-egy tagot delegálhat a szakmai és civil szervezetek részéről

a) a Magyar Építész Kamara,

b) a Magyar Mérnöki Kamara,

c) az Építésügyi Igazgatási Szakmai Kollégium,

d) az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége,

e) a Magyar Építőanyagipari Szövetség,

f) az építésüggyel összefüggő építész és mérnökképzéssel érintett felsőoktatási intézmények építésüggyel kapcsolatos karai,

g) a Magyar Urbanisztikai Társaság,

h) az Országos Főépítészi Kollégium,

i) a Magyar Építőművészek Szövetsége,

j) a Megyei Jogú Városok Főépítészi Kollégiuma és

k) az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület.

(3) A Fórum tagjai a kormányzati oldal részéről az elnök, a titkár, továbbá

a) az építésügyért,

b) a műemlékvédelemért,

c) a közlekedési sajátos építményfajtákért,

d) a hírközlési sajátos építményfajtákért,

e) a közmű- és energiaellátási sajátos építményfajtákért,

f) a bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos sajátos építményfajtákért,

g) az atomenergia alkalmazására szolgáló sajátos építményfajtákért,

h) a vízellátási és vízgazdálkodási sajátos építményfajtákért,

i) a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű, valamint a honvédelmi és katonai sajátos építményfajtákért és

j) az építésgazdaságért

felelős miniszter által kijelölt vezető beosztású kormánytisztviselő.

(4) A Fórum elnöke a Fórum ülésére meghívja azt a minisztert is, akinek a feladatkörét a megvitatásra kerülő téma érinti. A minisztert az általa kijelölt vezető beosztású kormánytisztviselő képviselheti.

5. § (1) A Fórum a munkáját az ülésen végzi, a Fórum ülései nem nyilvánosak.

(2) Az ülés határozatképes, ha a tagok több mint fele megjelent.

(3) A Fórum véleményét és javaslatait szavazattöbbséggel alakítja ki.

(4) Szavazategyenlőség esetén a Fórum elnökének szavazata dönt.

(5) A Fórum szakmai munkájának megalapozása érdekében állandó és eseti munkacsoportokat hoz létre a Fórum tagjaiból, illetőleg azok képviselőiből, felkért külső szakmai és civil szakértőkből vagy egyéb szakmai és civil szervezetek felkért képviselőiből. A munkacsoportok további almunkacsoportok létrehozásáról dönthetnek.

(6) A Fórum működésének részletes szabályait, valamint az elnök, a titkár és a tagok helyettesítésének rendjét ügyrendben határozza meg.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 28/2012. (V. 31.) BM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte 2012. július 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére