• Tartalom

3/2011. (II. 11.) KIM rendelet

3/2011. (II. 11.) KIM rendelet

a területi felzárkózási koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról, feladatairól1

2013.12.08.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 52. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. §-ának h) és t) pontjaiban megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A regionális képző központ irányítása és vezetőjének jogállása, kinevezése2

1. §3 (1)4 Az egyenlő bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Türr István Képző és Kutató Intézet (a továbbiakban: központ) állami felnőttképzési intézményt jelöli ki a területi felzárkózási koordinációs központi feladatok ellátására.

(2) A központ képzési, területi felzárkózási koordinációs feladatokat ellátó, a társadalmi felzárkózás politika eszközeit alkalmazó, a közfoglalkoztatással összefüggő feladatait kiemelt szempontként ellátó, önállóan működő és gazdálkodó, országos hatáskörű központi költségvetési szerv.

(3) A központot a főigazgató vezeti, akit a miniszter a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár javaslatára bíz meg, valamint gyakorolja vele szemben a megbízás visszavonásának jogát és a személyével kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat.

(4) A központot a miniszter irányítja az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben a költségvetési szervek irányítására meghatározott hatásköröket gyakorolva.

(5)5 A központ alapító okirat szerinti telephelyein működő önálló szervezeti egységeit igazgatók vezetik, akiket az igazgatói beosztás ellátására a főigazgató az egyenlő bánásmód biztosításáért és a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter javaslatára bíz meg.

2. § (1)6 A központ feladatait éves szakmai terv alapján végzi. A szakmai terv tartalmazza

a) a működési terület felzárkózási lehetőségeinek részletes bemutatását,

b) a célok meghatározását, indikátorait,

c) a tervezett feladatok megvalósításának folyamatát (cselekvési és ütemterv, eszközrendszer és módszerek, a nyomonkövetés folyamata),

d)7 a központ feladatait, az e feladatokat ellátó önálló szervezeti egységben munkát végző személyek létszámát, szakképzettségét,

e) a feladatok ellátásának szervezeti és működési rendjét.

(2) A központ a szakmai tervet a tárgyévet megelőző év december 15-ig nyújtja be a miniszternek. A szakmai tervet a miniszter tárgyév január 15-ig bírálja el.

(3) A szakmai tervben foglaltak megvalósítását a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) társadalmi felzárkózásért felelős államtitkársága ellenőrzi. A központ – a minisztérium által meghatározott módon – évente beszámol a miniszternek a feladatok ellátásáról.

A központ feladatai8

3. § (1)9 A központ a 3. § (2)–(3) bekezdésben, továbbá a 4. § és 4/A. §-ban részletezett – feladatait alaptevékenységként látja el.

(2)10 A központ

a) kapcsolatot tart a helyi önkormányzatokkal, a nemzetiségi önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel, az egyházakkal, a belső egyházi jogi személyekkel, a szociális, közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézményekkel, a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal, a munkaadók és a munkavállalók szervezeteivel, valamint a gazdasági és a szakmai kamarákkal, továbbá

b) felméri és koordinálja a társadalmi felzárkózással kapcsolatos tevékenységeket.

(3)11 A központ információ menedzsment rendszert működtet és kidolgozza az alapfeladatai ellátásához kapcsolódó hatásvizsgálatok módszertanát és gondoskodik azok bevezetéséről és alkalmazásáról.

(4)12

4. § (1)13 A központ feladatai a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerint hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának bővítése érdekében a következőkre terjednek ki:

a) az európai uniós és más nemzetközi, valamint hazai forrásokból kiírt pályázatok, valamint az azok alapján a kiemelt működési területen megvalósuló beruházások struktúrájának, munkaerőigényének felmérése,

b) a kiemelt működési területen megvalósuló beruházások munkaerőigényének betöltésére alkalmas álláskeresők és inaktívak számának, képzettségének, kompetenciáinak és alkalmasságának felmérése,

c) a kiemelt működési területen megvalósuló beruházások munkaerőigényének betöltésére alkalmas álláskeresők és inaktívak felkészítése a foglalkoztatásra,

d) a beruházók felkészítése a beruházások munkaerőigényének betöltésére alkalmas álláskeresők és inaktívak foglalkoztatására,

e) a kiemelt működési területen történő beruházásoknál megvalósuló foglalkoztatás folyamatos nyomon követése.

(2)14 A központ feladatai a hátrányos helyzetűek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztése érdekében a következőkre terjednek ki:

a)15 a gazdaság – elsősorban a helyi gazdaság – reális igényeire alapozott, a helyi közösségek tudására támaszkodó, valamint a helyi munkaerő-piaci igényekkel összhangban lévő minőségi és piacképes szakmákra épülő képzéseket, továbbképzéseket biztosít a hátrányos helyzetűek, továbbá az európai uniós és más nemzetközi, valamint hazai forrásokból kiírt pályázatok, és az azok alapján a kiemelt működési területen megvalósuló programokba bevont egyének számára,

b)16 a képzéseket – a vonatkozó jogszabályok alapján a felzárkózás politika irányelveinek figyelembevételével – gyakorlatorientált formában valósítja meg,

c)17 biztosítja az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők részére az általános iskola befejezésére irányuló képzésben való részvétel lehetőségét,

d)18 a hátrányos helyzetű gyermekek, különösen romák oktatási esélyegyenlőségének biztosításával kapcsolatos feladatokat lát el.

(3)19 A központ a társadalmi felzárkózást akadályozó lakhatási feltételek javításával kapcsolatos feladatai keretében a lakhatási körülmények javítása, illetve a lakhatási helyzet megoldása során a település sajátosságaihoz igazodva a bevont egyének aktív részvételével lehetőséget biztosít

a) a közmű-ellátottság, infrastruktúra (belvíz elvezetési, víz-, csatorna-, út- és elektromos hálózat, járda kiépítése, javítása) javítására,

b) leromlott állapotú lakások felújítására,

c) használt lakások vásárlására,

d) új lakások építésére és működtetésére.

(4)20 A központ a hátrányos helyzetűek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása érdekében ellátandó feladatai a következőkre terjednek ki:

a)21 közreműködik a résztvevők személyiségfejlesztésében és mentorálásában, elősegítik a programokban való bennmaradásukat,

b)22 munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújt,

c)23 közismereti és felzárkóztató képzéseket, valamint a képzéseket támogató tréningeket szervez, mentális támogatásban és utógondozásban részesít a résztvevőket,

d)24 szakembereket biztosít a résztvevők családi, életviteli problémáinak megoldásához,

e)25 biztosítja a résztvevők informatikai és humánszolgáltatásokhoz való hozzáférését,

f)26 a társadalmi felzárkózást szolgáló európai uniós társfinanszírozású projektek keretében projektgazdaként, konzorciumi partnerként felzárkózást elősegítő megélhetési támogatást nyújthat,

g)27 közreműködik az állami felnőttképzési kapacitások kihasználásával összefüggő feladatokban.

4/A. §28 (1) A központ a közfoglalkoztatással összefüggő közfeladatait elsőbbségiként kezeli, ennek körében ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatos képzési feladatokat.

(2) A központ kizárólagos jelleggel végzi a közfoglalkoztatottak mezőgazdasági képzését a háztáji növénytermesztő, háztáji állattartó és tartósító témakörökben.

(3) A központ a tevékenységét a közfoglalkoztatásért felelős miniszter szakmai iránymutatása figyelembevételével kialakított, akkreditált képzési program és tananyag alapján a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontjában foglaltakkal összhangban látja el.

(4)29 A központ a 2013/2014. évi téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó alapkompetencia-fejlesztő és a 7–8. osztály felzárkóztatását elősegítő képzéseket kizárólagos jelleggel végzi, a személyi és tárgyi feltételek biztosításáért a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ számára költségtérítést fizet.

4/B. §30 (1) A központ kutatási feladatai körében

a) társadalmi felzárkózáshoz kapcsolódó ágazatai és területi indikátorokat fejleszt;

b) komplex kutatásmódszertanokat dolgoz ki;

c) alapkompetenciákat mér és vizsgál.

(2) A központ kutatási feladatai keretében együttműködik a hazai és nemzetközi kutató szervezetekkel, így különösen bekapcsolódik OECD, ILO, UNESCO, valamint a CEDEFOP tevékenységébe.

(3) A központ a megyei kormányhivatalok számára területileg releváns indikátorokat dolgoz ki és szolgáltat.

4/C. §31 A központ végzi a helyi esélyegyenlőségi programmal kapcsolatos feladatai körében a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésben részt vevők képzését, és esélyegyenlőségi mentori hálózatot működtet.

5. §32 (1) A központ a fenti feladatai ellátása érdekében részt vesz hazai és uniós forrásból kiírt pályázatokon, bevételt eredményező képzési és képzéshez kapcsolódó tevékenységeket végez, továbbá a Kormány által az akciótervekben nevesített kiemelt projekteket tervezi és valósítja meg.

(2) A központ részt vesz határon átnyúló együttműködésekben a kárpát-medencei egységes szak- és felnőttképzés kialakítása érdekében.

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészén belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a regionális képző központok és a megyei (fővárosi) munkaügyi központok együttműködéséről szóló 23/2005. (XII. 26.) FMM rendelet 1–6. §-a.

(2) A központ a 2011. évi szakmai tervét 2011. február 28-ig nyújtja be a miniszternek, melynek elbírálására legkésőbb 2011. március 18-ig sort kell keríteni.

Melléklet a 3/2011. (II. 11.) KIM rendelethez33

1

A rendeletet a 25/2016. (IX. 1.) EMMI rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2016. szeptember 2. napjával.

2

Az 1. §-t megelőző alcím a 19/2011. (VI. 24.) KIM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § a 19/2011. (VI. 24.) KIM rendet 1. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. §-át.

4

Az 1. § (1) bekezdése a 17/2012. (III. 20.) KIM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (5) bekezdése a 17/2012. (III. 20.) KIM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 19/2011. (VI. 24.) KIM rendelet 7. § a)–b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. §-át.

7

A 2. § (1) bekezdés d) pontja a 19/2011. (VI. 24.) KIM rendelet 7. § a)–b) pontja és a 8. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. §-át.

8

A 3. §-t megelőző alcím a 19/2011. (VI. 24.) KIM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (1) bekezdése a 19/2011. (VI. 24.) KIM rendet 2. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. §-át.

10

A 3. § (2) bekezdése a 17/2012. (III. 20.) KIM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. § (3) bekezdése a 19/2011. (VI. 24.) KIM rendet 2. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. §-át.

12

A 3. § (4) bekezdését a 19/2011. (VI. 24.) KIM rendet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. §-át.

13

A 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 19/2011. (VI. 24.) KIM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. §-át.

14

A 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 19/2011. (VI. 24.) KIM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. §-át.

15

A 4. § (2) bekezdés a) pontja a 19/2011. (VI. 24.) KIM rendelet 7. § c) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. §-át.

16

A 4. § (2) bekezdés b) pontja a 19/2011. (VI. 24.) KIM rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. §-át.

17

A 4. § (2) bekezdés c) pontja a 19/2011. (VI. 24.) KIM rendelet 7. § e) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. §-át.

18

A 4. § (2) bekezdés d) pontját a 17/2012. (III. 20.) KIM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

19

A 4. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 19/2011. (VI. 24.) KIM rendelet 7. § a), c) és f) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. §-át.

20

A 4. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 19/2011. (VI. 24.) KIM rendelet 7. § g) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. §-át.

21

A 4. § (4) bekezdés a) pontja a 19/2011. (VI. 24.) KIM rendelet 7. § h) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. §-át.

22

A 4. § (4) bekezdés b) pontja a 19/2011. (VI. 24.) KIM rendelet 7. § i) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. §-át.

23

A 4. § (4) bekezdés c) pontja a 19/2011. (VI. 24.) KIM rendelet 7. § j) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. §-át.

24

A 4. § (4) bekezdés d) pontja a 19/2011. (VI. 24.) KIM rendelet 7. § c) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. §-át.

25

A 4. § (4) bekezdés e) pontja a 19/2011. (VI. 24.) KIM rendelet 7. § e) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. §-át.

26

A 4. § (4) bekezdés f) pontját a 17/2012. (III. 20.) KIM rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be.

27

A 4. § (4) bekezdés g) pontját a 17/2012. (III. 20.) KIM rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be.

28

A 4/A. §-t a 19/2011. (VI. 24.) KIM rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 14/2012. (VIII. 15.) EMMI rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

29

A 4/A. § (4) bekezdését a 75/2013. (XII. 7.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

30

A 4/B. §-t a 19/2011. (VI. 24.) KIM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. §-át.

32

Az 5. § a 19/2011. (VI. 24.) KIM rendet 4. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. §-át.

33

A Mellékletet a 19/2011. (VI. 24.) KIM rendet 8. § c) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére