• Tartalom

32/2011. (IX. 29.) BM rendelet

32/2011. (IX. 29.) BM rendelet

egyes miniszteri elismerésekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról1

2011.09.30.

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), n és q) pontjában meghatározott feladatkörömben,

a 9. §, 10. § és a 13. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § „A Köz Szolgálatáért érdemjel”, a „Szemere Bertalan érdemjel”, a „Szent György érdemjel”, a „Szent László érdemjel”, a „Szent Flórián érdemjel” kitüntető cím alapításáról szóló 6/2001. (IV. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A „Rendkívüli Helytállásért” érdemjel leírását és viselésének rendjét – a 6/A. és 6/B. § kivételével – e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(3) A „Rendkívüli Helytállásért” érdemjel – a 6/A. és 6/B. § kivételével – arany, ezüst és bronz fokozatban adományozható.”

2. § Az R. 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A „Rendkívüli Helytállásért” érdemjel leírását és viselésének rendjét e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(3) A „Rendkívüli Helytállásért” érdemjel arany, ezüst és bronz fokozatban adományozható.”

3. § Az R. a következő 6/A. §-sal egészül ki:

6/A. § (1) A vörösiszap-katasztrófa elhárítása, valamint a mentés során tanúsított kimagasló helytállás, illetve az azt elősegítő tevékenység elismerése esetén a „Rendkívüli Helytállásért” érdemjel megnevezése „Rendkívüli Helytállásért vörösiszap-katasztrófa”.
(2) 2011. évben egyszeri alkalommal „Rendkívüli Helytállásért vörösiszap-katasztrófa” érdemjel elnevezéssel 2000 db érdemjel adományozható.
(3) A „Rendkívüli Helytállásért vörösiszap-katasztrófa” érdemjel leírását és viselésének rendjét e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.”

4. § Az R. a következő 6/B. §-sal egészül ki:

6/B. § (1) Az árvízi katasztrófa elhárítása, valamint a mentés során tanúsított kimagasló helytállás, illetve az azt elősegítő tevékenység elismerése esetén a „Rendkívüli Helytállásért” érdemjel megnevezése „Rendkívüli Helytállásért árvízvédelem”.
(2) 2011. évben egyszeri alkalommal „Rendkívüli Helytállásért árvízvédelem” érdemjel elnevezéssel 2000 db érdemjel adományozható.
(3) A „Rendkívüli Helytállásért árvízvédelem” érdemjel leírását és viselésének rendjét e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.”

5. § Az R. a következő 12. §-sal egészül ki:

12. § E rendelet 6/A. és 6/B. §-a, valamint a 6. és 7. számú melléklete 2011. december 31-én hatályát veszti.”

7. § A Szolgálati Jel, Bátorság Érdemjel kitüntető cím és a Miniszteri Díj alapításáról szóló 6/1992. (V. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § A Szolgálati Jel a hivatásos szolgálatban eltöltött évek után járó kitüntető cím, amely a belügyminiszter által irányított rendészeti szervek valamelyikénél eltöltött 10, 20, 30 és 40 év szolgálati idő után kerül adományozásra. A szolgálati idő számítása szempontjából kizárólagosan a belügyminiszter által irányított és ugyanazon rendészeti szervnél eltöltött szolgálati idő vehető figyelembe.”

8. § Az R2. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

9. § Az önkormányzati miniszter által adományozható elismerésekről, az elismerésben részesíthetők köréről, valamint az elismerésben részesítés feltételeiről és rendjéről szóló 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelet (a továbbiakban: R3.) 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Szolgálati Jel a hivatásos szolgálati jogviszonyban eltöltött évek után járó elismerés, amely a hivatásos önkormányzati tűzoltóságnál és a katasztrófavédelemnél eltöltött 10, 20, 30 és 40 év szolgálati idő után kerül adományozásra.”

10. § Az R3. 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

11. § A Szolgálati Jel alapításáról szóló 15/1992. (X. 29.) IM rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Szolgálati Jel a hivatásos szolgálatban eltöltött évek után járó elismerés, amely a büntetés-végrehajtásnál eltöltött 10, 20, 30 és 40 év szolgálati idő után kerül adományozásra. A szolgálati idő számítása szempontjából kizárólagosan a büntetés-végrehajtásnál eltöltött szolgálati idő vehető figyelembe.”

12. § Az R4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

13. § A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjainak elismerési rendjéről szóló 10/1997. (III. 26.) IM rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Szolgálati Jel a hivatásos szolgálatban eltöltött évek után járó elismerés, amely 10, 20, 30 és 40 év szolgálati idő után kerül adományozásra. A szolgálati idő számítása szempontjából kizárólagosan a büntetés-végrehajtásnál eltöltött szolgálati idő vehető figyelembe.”

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2012. január 2-án hatályát veszti.

(2) A 2. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az R. e rendelettel módosított 12. §-a 2012. január 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 32/2011. (IX. 29.) BM rendelethez

A „Rendkívüli Helytállásért vörösiszap-katasztrófa” érdemjel elülső lapján egy 40 mm-es átmérőjű kör alapon egy élére állított, enyhén befelé ívelő szárú, 40x40 mm-es négyszög alakú rátét áll, melynek közepén a Magyar Köztársaság 18 mm nagyságú címere helyezkedik el. A címert kifelé keskenyedő sugarak díszítik. A kör alapon a csúcsok között „Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma” felirat áll.
A hátoldalon RENDKÍVÜLI HELYTÁLLÁSÉRT felirat látható egy babérkoszorú szárai között. A felső ívben a vésés szövege utal az elismert tevékenységre: VÖRÖSISZAP-KATASZTRÓFA 2011.
Az elismerés anyaga vörösréz.
Az érdemjel eredeti formája ünnepi alkalmakkor a bal mellen viselhető.
Az érdemjel 40 mm széles, kemény, magas minőségű rézhoroggal ellátott háromszög alakban összehajtott, sávonként 12 mm széles piros, fehér, zöld nemzeti színű szalagon függ, melynek jobb oldalán 0.5 mm fehér és 3.5 mm bordóvörös csík helyezkedik el.”

2. melléklet a 32/2011. (IX. 29.) BM rendelethez

A „Rendkívüli Helytállásért árvízvédelem” érdemjel elülső lapján egy 40 mm-es átmérőjű kör alapon egy élére állított, enyhén befelé ívelő szárú, 40x40 mm-es négyszög alakú rátét áll, melynek közepén a Magyar Köztársaság 18 mm nagyságú címere helyezkedik el. A címert kifelé keskenyedő sugarak díszítik. A kör alapon a csúcsok között „Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma” felirat áll.
A hátoldalon RENDKÍVÜLI HELYTÁLLÁSÉRT felirat látható egy babérkoszorú szárai között. A felső ívben a vésés szövege utal az elismert tevékenységre: ÁRVÍZVÉDELEM 2011.
Az elismerés anyaga nikkelezett vörösréz.
Az érdemjel eredeti formája ünnepi alkalmakkor a bal mellen viselhető.
Az érdemjel 40 mm széles, kemény, magas minőségű rézhoroggal ellátott háromszög alakban összehajtott, sávonként 12 mm széles piros, fehér, zöld nemzeti színű szalagon függ, melynek jobb oldalán 0.5 mm fehér és 3.5 mm világoskék csík helyezkedik el.”

3. melléklet a 32/2011. (IX. 29.) BM rendelethez

A Szolgálati Jel, Bátorság Érdemjel kitüntető cím és a Miniszteri Díj alapításáról szóló 6/1992. (V. 5.) BM rendelet 1. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A Szolgálati Jel 40 x 30 mm nagyságú, lent kereszteződő, fent egymásba érő tölgy és olajág. Az alsó kereszteződés felett ívelt szalag ezüst szegéllyel, zöld tűzzománc borítással, a zománcozott mezőben X., XX., XXX., XL. római számokkal. Anyaga ezüst. A Szolgálati Jel szalagja az elismerés kitűző változata.”

4. melléklet a 32/2011. (IX. 29.) BM rendelethez

Az önkormányzati miniszter által adományozható elismerésekről, az elismerésben részesíthetők köréről, valamint az elismerésben részesítés feltételeiről és rendjéről szóló 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelet 7. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A Szolgálati Jel rézötvözetből készült, ezüstréteggel galvanizálva, 40 x 30 mm nagyságú, lent kereszteződő, fent egymásba érő tölgy és olajág. Az alsó kereszteződés felett ívelt szalag ezüst szegéllyel, zöld tűzzománc borítással, a zománcozott mezőben X., XX., XXX., XL. római számokkal. A Szolgálati Jel szalagja az elismerés kitűző változata.”

5. melléklet a 32/2011. (IX. 29.) BM rendelethez

A Szolgálati Jel leírása:
A Szolgálati Jel hagyományos, úgynevezett kitüntetés formátumú, szalagon függő, 40 mm átmérőjű, rézötvözetből készült egyoldalas vert érem. Az érem stilizált babérkoszorú által keretezett mezőben paragrafussal díszített könyvábrázolás, amely a törvényt és a törvényességet jelképezi, mellette a szolgálati idő jelképe a homokóra. A két jelkép alatt a szolgálati éveket jelentő számok: 10, 20, 30, illetve 40. A 10, 20, 30, illetve 40 év után járó változat színében eltérő: bronz színű a 10 év után járó, ezüst színű a 20 év után járó, illetve aranyozott színű a 30 és a 40 év után járó.
A Szolgálati Jel szalagja sötétlila, farkasfog mintájú beszövéssel; a farkasfog minta végig háromszínű, piros, fehér, zöld.”
1

A rendelet a 14. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére