• Tartalom

32/2011. (XI. 18.) KIM rendelet

32/2011. (XI. 18.) KIM rendelet

a rendőrség nyomozó hatóságainál létesítendő gyermekmeghallgató szobák kialakításáról1

2015.04.15.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendőrség nyomozó hatósága (a továbbiakban: nyomozó hatóság) a tizennegyedik életévét meg nem haladott személy (a továbbiakban: gyermekkorú) meghallgatását az olyan gyermekmeghallgató szobában foganatosítja, amelyben a büntetőeljárás céljával összhangban biztosítható, hogy az eljárási cselekmény a gyermekkorú lehetőség szerinti kíméletével, a gyermek mindenek felett álló érdekét szem előtt tartva valósuljon meg.

(2) A gyermekmeghallgató szobát a gyermekkorú életkori sajátosságainak megfelelően kell kialakítani, berendezni, felszerelni. A gyermekmeghallgató szoba kialakításának és felszereltségének a gyermek szükségleteihez kell igazodnia annak érdekében, hogy biztosítsa a gyermek lelki és fizikai biztonságát.

(3) A gyermekmeghallgató szobában kép és hangfelvétel készítésre alkalmas technikai eszközöket biztosítani kell.

(4)2 A gyermekmeghallgató szobát az 1. mellékletben meghatározott szakmai követelmények alapján kell kialakítani.

(5) A Budapesti Rendőr-főkapitányságnak és a megyei rendőr-főkapitányságoknak az illetékességi területükön legalább egy gyermekmeghallgató szoba kialakítását biztosítaniuk kell.

(6) Ha a büntetőeljárás során megalapozottan feltehető, hogy a gyermekkorú tárgyaláson történő kihallgatása fejlődését károsan befolyásolná, a nyomozó hatóság – gyermekmeghallgató szoba egyidejű rendelkezésre bocsátásával – a gyermekkorú nyomozási bíró általi kihallgatását kezdeményezi az ügyésznél.

1/A. §3 (1) A gyermekmeghallgató szoba az alkalmasságot megállapító tanúsítvány kiadását követően használható. Az alkalmasságot megállapító tanúsítvány akkor adható ki, ha a gyermekmeghallgató szoba megfelel az 1. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

(2)4 Az alkalmasságot megállapító tanúsítványt az országos rendőr-főkapitány javaslatára az igazságügyért felelős miniszter az Igazságügyi Hivatal véleményének figyelembevételével a rendészetért felelős miniszterrel egyetértésben adja ki.

(3)5 Az alkalmasságot megállapító tanúsítvány kiadását követően az Igazságügyi Hivatal évente egyszer felülvizsgálja, hogy a gyermekmeghallgató szoba megfelel-e az 1. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott követelményeknek és azt rendeltetésszerűen használják-e.

(4)6 Ha az Igazságügyi Hivatal a gyermekmeghallgató szoba alkalmasságával kapcsolatban hiányosságot vagy rendeltetésellenes használatot észlel, – az országos rendőrfőkapitány, valamint az igazságügyért és a rendészetért felelős miniszterek egyidejű értesítése mellett – nyolcnapos határidő kitűzésével felhívja az érintett nyomozó hatóságot hiánypótlásra vagy a rendeltetésszerű használat helyreállítására.

2. §7 (1) A Budapesti Rendőr-főkapitányságnak és a megyei rendőr-főkapitányságoknak az 1. § (5) bekezdése szerinti követelménynek 2014. január 1-jéig kell megfelelniük.

(2) A rendőrség nyomozó hatóságainál létesítendő gyermekmeghallgató szobák kialakításáról szóló 32/2011. (XI. 18.) KIM rendelet módosításáról szóló 9/2012. (II. 27.) KIM rendelet hatálybalépése előtt átadott gyermekmeghallgató szoba 2014. január 1-jéig az 1/A. § (2) bekezdésében meghatározott, az alkalmasságot megállapító tanúsítvány kiadása hiányában is használható azzal, hogy az országos rendőrfőkapitány köteles legkésőbb ezen időpontig e tanúsítvány beszerzése iránt intézkedni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 32/2011. (XI. 18.) KIM rendelethez8

A gyermekmeghallgató szobák nagyságával, felszereltségével és berendezésével összefüggő szakmai követelmények
1. A gyermekmeghallgató szobának minimum olyan alapterületűnek kell lennie, hogy abban egyidejűleg egyszerre legalább 4 fő tartózkodhasson.
2. A gyermekmeghallgató szoba belmagasságát legalább 2,5 méterben indokolt meghatározni.
3. A gyermekmeghallgató szobának legalább 1,3 m2-es felületű, természetes megvilágítást biztosító üvegfelülettel kell rendelkeznie.
4. A gyermekmeghallgató szobának megfelelő szellőztetéssel kell rendelkeznie.
5. A gyermekmeghallgató szobában biztosítani kell 0,5 méter magasságban a minimum 20 °C-os hőmérsékletet.
6.9
7. Az 1. § (1) és (2) bekezdése szerinti követelményeknek való megfelelést berendezési tárgyak, bútorok, függöny, valamint játszósarok kialakításával kell biztosítani.
1

A rendeletet a 34/2015. (XI. 10.) IM rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte 2015. november 11. napjával. E hatályon kívül helyező rendelet 7. §-a alapján az átadott és tanúsítvánnyal ellátott gyermekmeghallgató szoba 2017. január 1-jéig használható azzal, hogy eddig az időpontig szükséges azokat az átalakításokat elvégezni, amelyek lehetővé teszik, hogy ezen időpontot követően a meghallgató szoba e rendelet előírásainak megfeleljen. Az e rendelet előírásainak való megfelelés igazolására a 3. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.

2

Az 1. § (4) bekezdése a 9/2012. (II. 27.) KIM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1/A. §-t a 9/2012. (II. 27.) KIM rendelet 2. §-a iktatta be.

4

Az 1/A. § (2) bekezdése a 43/2012. (IX. 18.) KIM rendelet 3. §-a, a 8/2015. (IV. 14.) IM rendelet 16. §-a szerint módosított szöveg.

5

Az 1/A. § (3) bekezdését a 35/2013. (XII. 23.) KIM rendelet 16. §-a iktatta be, szövege a 8/2015. (IV. 14.) IM rendelet 16. §-a szerint módosított szöveg.

6

Az 1/A. § (4) bekezdését a 35/2013. (XII. 23.) KIM rendelet 16. §-a iktatta be, szövege a 8/2015. (IV. 14.) IM rendelet 16. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 2. § a 9/2012. (II. 27.) KIM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 1. mellékletet a 9/2012. (II. 27.) KIM rendelet 4. §-a iktatta be.

9

Az 1. melléklet 6. pontját a 9/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 78. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére